LITERATURA CREŞTINĂ ÎN REVISTA „ORTODOXIA”


Introducere…..………………...7
Capitolul I
LITERATURA CU CARACTER MORAL……...............9
I. 1. Păstrarea dreptei credinţe condiţie pentru mântuire………......9
I. 2. Aspectul ontologic al îndreptării după învăţătura ortodoxă…….....10
I. 3. Generalităţi despre patimi şi virtuţi si metode comune de îmbunătăţire duhovniceascã.........11
I. 4. Învăţături patristice de îmbunătăţire a vieţii creştine în ortodoxie….......12
I. 5. Învăţături patristice de îmbunătăţire a vieţii morale......12
I. 6. Învăţături patristice de îmbunătăţire a vieţii morale II………….....14
I. 7. Libertate în ortodoxie , după Sfinţii Părinţi………......14
I. 8. Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor, imoralitate, etc..............15
I. 9. Morala creştină şi psihiatria…...........16
I. 10. Fericitul Teodoret al Cyrului despre dragoste ca bază a vieţii creştine desãvârşite........................16
I. 11. Câteva consideraţii despre păcat….........17
I. 12. Familia- factor de educaţie religios-morală….....18
I. 13. Condiţiile săvârşirii rugăciunii……….......18
I. 14. Un punct de vedere ortodox asupra transplantului de organe…......19
I. 15. Păcate împotriva Tainei Căsătoriei după Sfinţii Părinţi ai veacului al IV- lea...20
I. 16. Un punct de vedere ortodox despre ingineria genetică şi clonare……..............21
I. 17. Urcuşul duhovnicesc. Sintagme….........21
I. 18. Despre transplantul de organe din punct de vedere ortodox…...23
I. 19. Homosexualitatea – Patimă de necinste…....23
I. 20. Fecioria şi căsătoria în vocaţia sfinţeniei……….....24
I. 21. Clonarea reproductivă şi terapeutică. Performanţe şi riscuri…….....25
I. 22. Dimensiunea şi însemnătatea mistică a conceptului de inimă în Vechiul Testament............26
I. 23. Procrearea umană medical asistată…….....26
Capitolul II
 LITERATURA CU CARACTER DOGMATIC.........28
II.1. Dumnezeu Duhul Sfânt – Înnoitorul a toată făptura, din perspectiva actuală a ortodoxiei................28
II.2. Doctrina despre Logos după Serghei Trubeţkoi I……....29
II. 3. Doctrina despre Logos după Serghei Trubeţkoi II….........30
II. 4. Teologia mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe I……......30
II. 5. Teologia Mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe II………….................31
II. 6. Botezul în lumina Sfintei Scripturi după mărturiile Sfinţilor Părinţi şi în teologia reformaţilor........31
II. 7. Teologia Mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe III….....32
II. 8. Teologia Mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe IV…….....33
II. 9. Teologia Mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe V….....34
II. 10. Lucrarea Sfântului Duh prin Taina Spovedaniei şi Pocăinţa după mişcarea fundamentaliştilor........35
 II. 11.  Implicaţii eclesiologice ale Tainei Sfântului Botez……..36
II. 12. Starea originară a protopărinţilor în cele trei mari confesiuni creştine…....36
II. 13. Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox…..37
II. 14. Mărturisire de credinţă în tradiţia ortodoxă……........38
II. 15. Moartea a fost biruită……......38
II. 16. Dumnezeu, omul şi creaţia în teologia ortodoxă şi în preocupările ecumenismului contemporan....39
II. 17. Antropologie paulină – dihotomism sau trihotomism…….39
II. 18. Învăţătură ortodoxă despre timp……......40
II.19. Îndumnezeirea omului în teologia catolică şi în teologia ortodoxă….....41
II. 20. Euharistia în arătarea lui Hristos la Emaus(Luca 24,13-35). Repere exegetice şi teologice....41
II. 21. Eshatologia catolică şi protestantă din perspectivă ortodoxă……....42
II. 22. Fecioara Maria în teologia lui Pavel Florenski……….42
II. 23. Gândirea teologico- filosofică a Pr. Pavel Florenski….....43
II. 24. Importanţa unirii celor două firi în Hristos pentru mântuire……....44
II. 25. Temeiuri dogmatice ale vieţii veşnice……….......44
II. 26. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt pe plan trinitar după Învăţătura ortodoxă........45
II. 27. Temeiuri dogmatice ale cinstirii sfinţilor…….....46
II. 28. Concepţia despre lume şi viaţă în iudaism şi creştinism…....46
II. 29. Creaţie şi restaurare în dogmatica ortodoxă……….....47
II. 30. Aplicarea doctrinei despre energiile necreate la doctrina şi practica Sfintelor Taine........48
II. 31. Antropologia hristologică şi relevanţa ei pentru depăşirea concepţiilor antropologice ale culturii secularizate…..48
Capitolul III
LITERATURA CU CARACTER ISTORIC…....50
III. 1. Panegiricul ca formă a predicii în trecut şi astăzi. Actualitatea lui pastorală I..50
III. 2. Panegiricul ca formă a predicii în trecut şi astăzi. Actualitatea lui pastorală II.51
III. 3. Panegiricul ca formă a predicii în trecut şi astăzi. Actualitatea lui pastorală III..........52
III. 4. Consideraţii generale şi situaţii speciale cu privire la comunităţile, unitãţile sau grupările diasporale ce aparţin Bisericilor Ortodoxe Autocefale din Australia.................53
III. 5. Termeni creştini de origine greco-latină în lexicul limbii române din epoca daco- romanã......54
III. 6. Termeni creştini de origine latină în lexicul limbii române din epoca daco- romanã...........55
III. 7. Cărţile de cult în Bisericile vechi orientale….....55
III. 8. Organizarea bisericească în lumina legislaţiei Sinoadelor locale de la Antiohia(341) şi Sardica(343).56
III. 9. Cele 95 de teze ale lui Martin Luther(1517)…....57
III. 10. Biblia de la Bucureşti(1688), monument de seamă al culturii umaniste europene.........58
III. 11. Studiul şi importanţa apocrifelor Vechiului Testament astăzi……….............58
III. 12. Canonizarea Sfinţilor În Biserica Ortodoxă….....59
III. 13. Starea civilă a clerului şi celibatului după legislaţia Sinodului al VI- lea Ecumenic........59
III. 14. Organizarea Eparhiei şi a vieţii bisericeşti în Basarabia în secolul al XIX- lea.............60
III. 15. Pelerini bizantini la locurile sfinte în secolul al XII- lea……….....................61
III. 16. Patriarhia Alexandriei în secolul XX…........62
      Capitolul IV
LITERATURA CU CARACTER LITURGIC….......64
IV. 1.Preoţia ierarhică sacramentală în Biserica Ierusalimului……………................64
IV.  2. Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână.........65
IV. 3. Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice.  Preoţii…............65
IV.  4. Sfintele Paşti, Înălţarea şi Rusaliile- sărbători ale înnoirii vieţii cosmice şi a omului....................66
IV. 5. Importanţa Tainei Sfintei. Spovedanii în activitatea pastoral-misionară a preotului ortodox..........67
IV. 6. Cultul divin, mijloc de zidire sufletească………..........67
IV. 7. Elaborarea şi prezentarea predicii între teorie şi practică…………..................68
IV. 8. Redactarea şi prezentarea catehezei. Repere teoretice, metodice şi practice....69
IV. 9. Originea, fiinţa şi felurile cultului divin ortodox…………...............................70
IV. 10. Originea şi semnificaţia simbolico – mistică a veşmintelor liturgice..............71
IV. 11. Obiceiuri şi practici ale celor vii pentru cei morţi…………...........................73
IV. 12. Unitatea liturgicã în ortodoxie şi specificitãţi cultice locale..........73
IV. 13. Materia culticã utilizatã în cadrul oficierii serviciilor liturgice şi semnificaţia ei simbolico-misticã...74
IV. 14. Învãţãturi exprimate în rugãciunile şi imnele bisericii....................................74
Concluzii.........76
Bibliografie.........77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu