negociere in vederea aderarii la Uniunea Europeana

CUPRINS:
      INTRODUCERE……………………………………………………….5
      CAP.I. ISTORIA ŞI EVOLUŢIA UNIUNII EUROPENE
      1.1.PlanulSchumann şi crearea CECO………………………………….9
      1.2.Crearea CEE şi CEEA……………………………………………..11
      1.3.Transformarea Comunitãţilor în Uniunea Europeanã……………..13
      1.4.Evoluţia construcţiei comunitare……………………………..……15
      CAP.II. ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANÃ
      2.1. Procedura de aderare ……………………………………………...17
      2.2.Acquis-ul comunitar……………………………………………….19
      2.3. Aderarea României la Uniunea Europeanã………………………..21
..
      CAPIII. PIAŢA INTERNÃ ŞI LIBERTÃŢILE FUNDAMENTALE
      3.1.Libera circulaţie a mãrfurilor……………….……………………...27
         3.1.1 Noţiune şi temei legal……………………………….…………27
          3.1.2  Eliminarea  taxelor  vamale  şi  a   mãsurilor   cu   efect
echivalent…29
             3.1.3 Eliminarea formalitãţilor  de   trecere  a  frontierelor.
…………...30
         3.2.Libera circulaţie a persoanelor……………………………………...32
             3.2.1 Noţiune şi temei legal………………………………………….32
             3.2.2 Politica în domeniul vizelor……………………………………35
             3.2.3 Circulaţia forţei de muncã……………………………………..36
             3.2.4 Libera circulaţie a persoanelor şi securitatea
socialã…………..37
         3.3.Libera circulaţie a serviciilor……………………………………….38
          3.3.1  Libera  circulaţie   a   serviciilor   şi   libertatea   de
stabilire…………38
         3.3.2 Temei legal…………………………………………………….40
         3.4.Libera circulaţie a capitalului……………………………………….41
             3.4.1 Noţiune şi temei legal………………………………………….41
         3.4.2 Reglementãri comunitare………………………………………45
         CAPITOLUL IV.POLITICI COMUNITARE.
      4.1.Dreptul societãţilor comerciale…………………………………….47
      4.2.Politica în domeniul concurenţei…………………………………..50
      4.3.Politica în domeniul transportului…………………………………54
         4.3.1 Transportul rutier………………………………………………54
         4.3.2 Transportul feroviar……………………………………………54
         4.3.3 Transportul maritim…………………………………………....55
         4.3.4 Transportul aerian……………………………………………...56
          4.4.Politici sociale şi ocuparea forţei de muncã………………………..57
         4.4.1 Noţiune şi temei legal………………………………………….57
         4.4.2 Ocuparea forţei de muncã……………………………………...59
         4.4.3 Legislaţia muncii şi îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã………60
         4.4.4 Sãnãtatea şi siguranţa la locul de muncã………………………61
         4.4.5 Protecţia socialã………………………………………………..61
         4.4.6 Dialogul social…………………………………………………61
         4.4.7 Egalitatea de şansã pentru bãrbaţi şi femei…………………….62
      4.5.Politica regionalã şi coordonarea instrumentelor structurale………62
      4.6.Impozitare………………………………………………………….65
         4.6.1 Impozitatre directã……………………………………………..65
         4.6.2 Impozitare indirectã……………………………………………67
         4.6.3 Cooperare administrativã şi asistenţã reciprocã……………….68
      4.7.Control financiar…………………………………………………..68
          4.7.1 Controlul financiar intern public……………………………...68
          4.7.2 Auditul extern…………………………………………………70
          4.7.3 Resursele proprii ale Uniunii Europene……………………….71
          4.7.4 Finanţãrile acordate de Uniunii Europene…………………….71
           4.7.5  Protejarea  intereselor   Uniunii   Europene,   prevenirea
fraudei.....72
      4.8.Dispoziţii financiare şi bugetare…………………………………...72
      CAPITOLUL V.ACQUIS-UL COMUNITAR IN ECONOMIE.
      5.1.Agricultura…………………………………………………………76
         5.11.1 Acquis-ul comunitar în agriculturã…………………………...76
         5.1.2 Reforma politicii agricole comune…………………………….78
        5.2.Pescuit……………………………………………………………...79           5.2.1    Acquis-ul
comunitar în pescuit………………………………...80
         5.2.2 Reforma în domeniul pescuitului……………………………...80
      5.3.Energie……………………………………………………………..81
      5.4.Politica industrialã…………………………………………………83
      5.5.Intreprinderi mici şi mijlocii…………………………………….....87
      5.6.Protecţia mediului înconjurãtor……………………………………91
      5.7.Protecţia consumatorului şi a sãnãtãţii…………………………….94
      CAPITOLULVI.AQUIS-UL     COMUNITAR     IN      DOMENIUL      EDUCAŢIEI
         ŞI CULTURII.
      6.1.Educaţie, formare profesionalã şi tineret…………………………98
         6.1.1 Temei juridic…………………………………………………98
         6.1.2 Educaţia………………………………………………………99
         6.1.3 Formare profesionalã………………………………………...101
         6.1.4 Tineret………………………………………………………..102
         6.2.Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiilor……………………....103
          6.3.Cultura şi politica în domeniul audiovizualului………………….107
         6.3.1 Temei juridic…………………………………………………107
         6.3.2 Politica privind cultura……………………………………….108
         6.3.3 Politica privind audiovizualul………………………………..109
      6.4.Ştiinţã şi cercetare………………………………………………..111
      6.5.Statisticã………………………………………………………….113
      CAPITOLUL VII. ALTE REGLEMENTÃRI COMUNITARE.
      7.1.Uniune economicã şi monetarã………..…………………………117
      7.2Uniune vamalã…………………………………………………….120
      7.3.Justiţie şi afaceri interne………………………………………….124
      7.4.Relaţii  externe …………………………………………………...127
      7.5.Politica externã şi de securitate comunã………………………….129
      7.6.Instituţii…………………………………..……………………….132
      7.7.Diverse……………………………………………………………134
CONCLUZII...................................................................
.................….136
                       Bibliografie