CONDITIILE DE ADMISIBILITATE ALE ACTIUNII DIRECTE

CUPRINS
CAPITOLUL      1.      Conceptul      de      contencios       administrativ
....................................................
1.                 Noţiunea                  de                  contencios
   administrativ............................................................
   ...............pag.3
2.     Evoluţia     instituţiei     contenciosului     administrativ     în
   România.......................................pag.6
 1.                Reglementări                 între                 1864-
    1948....................................................................
    ........pag.6
 2.                Reglementări                 între                 1948-
    1990....................................................................
    ........pag.9
 3.             Caracteristicile             reglementării              din
    1990............................................................pag.10
3. Elemente de  noutate  aduse  de  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului
   administrativ....pag.12
4.  Fundamentele  constituţionale   actuale   în   materia   contenciosului
   administrativ..........pag.15
CAPITOLUL  2.  Trăsăturile  caracteristice  ale  acţiunii  în   contenciosul
administrativ       potrivit       Legii       nr.        554/2004        şi
Constituţiei................................................................
.......................pag.18
CAPITOLUL 3. Condiţiile acţiuni directe în baza Constituţie şi a  noii  Legi
a                                                             contenciosului
administrativ...............................................................
......................................................
3.1. Condiţiile acţiunii  directe  în  contenciosul  administrativ  în  baza
Legii               nr.554/2004               a               contenciosului
administrativ...............................................................
...............................pag.27
   3.1.1 Condiţia ca actul atacat să fie un act administrativ.  Semnificaţia
   conceptului   de   act   administrativ   în   accepţiunea    Legii    nr.
   554/2004..........................................................pag.29
   3.1.2 Condiţia ca actul atacat să vatăme un drept recunoscut de lege  sau
   un                                                                interes
   legitim...................................................................
   ........................................................pag.38
   3.1.3  Condiţia  ca  actul  atacat  să   emane   de   la   o   autoritate
   publică...............................pag.41
   3.1.4.     Condiţia      îndeplinirii      procedurii      administrative
   prealabile.................................pag.46
   3.1.5.       Condiţia       termenului       de       introducere       a
   acţiunii....................................................pag.51
CAPITOLUL 4.Actele administrative exceptate de la controlul  legalităţii  de
către                instanţele                de                 contencios
administrativ...............................................................
................................
4.1 Delimitarea sferei finelor de neprimire în baza Legii nr.554/2004  şi  a
Constituţiei....pag.54
4.2.    Actele    administrative     care     privesc     raporturile     cu
Parlamentul...................................pag.58
4.3.        Actele        de         comandament         cu         caracter
militar................................................................pag.6
1
CAPITOLUL     5.      Procedura      în      materie      de      contencios
administrativ..................................
5.1.     Trăsăturile     generale     ale     procedurii      administrative
contencioase................................pag.65
5.2.        Părţile        în         litigiul         de         contencios
administrativ..............................................................p
ag.68
5.3.                            Obiectul                            acţiunii
judiciare...................................................................
........................pag.71
5.4.   Actele   ce   trebuie    depuse    la    instanţa    de    contencios
administrativ...............................pag.73
5.5.                                                              Instanţele
competente..................................................................
................................pag.74
5.6.         Procedura         în         faţa         instanţei          de
fond........................................................................
......pag.76
5.7.         Procedura         în         faţa         instanţei          de
recurs......................................................................
.....pag.79
5.8.  Executarea  hotărârilor  pronunţate  de   instanţele   de   contencios
administrativ.............pag.81
5.9. Controlul judecătoresc al actelor administrative pe calea excepţiei  de
ilegalitate                                                                a
actului.....................................................................
............................................................pag.82
CONCLUZII……………………………………………………………………………..pag.84
Bibliografie selectivă........