Institutia Prefectului

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
Consideraţii generale privind instituţia prefectului
Concepte şi noţiuni specifice dreptului administrativ şi administraţiei
publice
1.2. Evoluţia istorică a instituţiei prefectului
 Autonomia locală, principiu al implementării instituţiei prefectului în
sistemul administraţiei publice
1.4 Statutul şi reglementarea actuală a instituţiei prefectului
CAPITOLUL II
Atribuţiile prefectului
2.1 Noţiunea de competenţă şi atribuţie. Diferenţa dintre atribuţii şi
însărcinări
2.2 Atribuţiile prefectului prevăzute în Legea nr. 215/2001
2.2.1 Conducerea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi
ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de
specialitate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
2.2.2 Asigurarea realizării intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea
Constituţiei, a legilor, hotărârilor şi ordonanţelor guvernului, a
celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice
2.2.3 Exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor
administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice
locale şi judeţene, precum şi ale preşedintelui consiliului judeţean cu
excepţia actelor de gestiune curentă
2.2.4 Dispunerea de măsuri corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor
şi apărarea drepturilor cetăţenilor prin organele legal abilitate
2.2.5 Asigurarea pregătirii şi aducerii la îndeplinire, în condiţiile
stabilite prin lege, a măsurilor de apărare care nu au caracter militar,
precum şi a celor de protecţie civilă.
2.2.6 Raportul anual către guvern
2.3 Răspunderea juridică şi politică a prefectului
CAPITOLUL  III
Actele prefectului
3.1 Noţiunea de act administrativ de autoritate
Natura juridică a actelor prefectului
3.3 Ordinul prefectului cu privire la constituirea consiliilor locale şi
judeţene şi constatarea dizolvării de drept a acestora.
3.4 Ordinele prefectului de constatare a suspendării şi incetării de drept
a mandatelor de primar şi preşedinte a consiliului judeţean
3.5 Actul unilateral de numire şi eliberare din funcţie a secretarului
comunei şi oraşului
CAPITOLUL IV
Instituţia Prefecturii şi Serviciile publice descentralizate
4.1 Rolul şi locul prefecturii în sistemul administraţiei publice din
România
4.2 Secretarul general şi aparatul tehnic de specialitate al prefecturii
4.3 Serviciile publice descentralizate şi raporturile acestora cu
instituţia prefectului
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
90 pagini