LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR

CUPRINS
ABREVIERI                                                     5
CAPITOLUL I
Consideraţii introductive                                           6
      Secţiunea I
      Scurt istoric – Uniunea Europeană                        6
      Secţiunea a II-a
      Concepte                                                      8
CAPITOLUL II
Reglementări comunitare privind libera circulaţie a persoanelor în    cadrul
UE                                                                  10
      Secţiunea I
      Prevederile tratatului de la Maastricht, Amsterdam şi Actului Unic
      European şi legislaţia derivată                               10
      Secţiunea a II-a
       Acquis-ul Schengen                                           16
                 1. Politica comunitară în domeniul vizelor               17
                 2. Politica comunitară privind migraţia şi azilul        19
                 3. Protecţia datelor cu caracter personal                20
      Secţiunea a III-a
      Tratatul instituind o constituţie pentru Europa                     21
CAPITOLUL III
Conţinutul material                                                 24
      Secţiunea I
      Dreptul de intrare şi de şedere                               24
                 1.             Directiva             nr.             68/360
            24
                 2. Directiva nr. 2004/38                                 25
      Secţiunea a II-a
      Liberul acces la angajare şi egalitatea de tratament                29
                 1. Regulamentul nr. 1612/68                        29
                 2. Regulamentul nr. 2434/92                        30
      Secţiunea a III-a
      Libertatea în procesul angajării                              31
      Secţiunea a IV-a.
      Egalitatea de tratament                                             31
                 1. Domeniul profesiilor reglementate                     33
                  2. Profesiile nereglementate                            36
                  3. Recunoaşterea diplomelor academice             36
      Secţiunea a V-a
      Condiţiile de muncă egale cu ale lucrătorilor naţionali             37
      Secţiunea a VI-a
      Avantajele sociale şi fiscale                                       39
      Secţiunea a VII-a
      Accesul  în  şcolile  de  pregătire  profesională  sau  în  casele  de
      pensionari
      42
      Secţiunea a VIII-a
      Drepturi sindicale; drepturi de reprezentare şi management          43
      Secţiunea a IX-a
      Accesul la locuinţă                                           44
      Secţiunea a X-a
      Membrii de familie ai lucrătorului migrant               45
                 1.  Rezidenţă                                      45
                 2.  Angajare                                       46
                 3.  Accesul copiilor la cursurile de pregătire profesională
                 şi ucenicie                                        46
                 4.  Accesul membrilor de familie la avantaje sociale     47
      Secţiunea a XI-a
      Dreptul de a rămâne pe teritoriul unui stat membru  după  desfăşurarea
      unei activităţi salariate în acel stat                              48
      Secţiunea a XII-a
      Angajarea în administraţia publică                                  51
      Secţiunea a XIII-a
      Restricţii ale dreptului de intrare şi dreptului de şedere  pe  motive
      de  ordine   publică,   securitate   publică   şi   sănătate   publică
      56
CAPITOLUL IV
Instituţii competente                                               59
CAPITOLUL V
Libertatea de stabilire şi cea de a presta servicii                 62
      Secţiunea I
      Regimul juridic al libertăţii de prestare a serviciilor             64
                 1. Specificitatea L. P. S.                               64
                 2. Specificitatea L. P. S. în unele sectoare economice   64
      Secţiunea a II-a
      L.P.S. activă şi L.P.S. pasivă                                      64
                 1. Regimul juridic al L.P.S. active                      65
                 A.    Interzicerea discriminărilor, în funcţie de cetăţenie
                 sau de reşedinţă                                         65
                 B.    Reşedinţa                                    66
                 C.    Măsurile naţionale  restrictive,  aplicabile  în  mod
           nediferenţiat şi justificate  prin  motive  de  interes  general
           66
                 D.    Motivele imperioase de interes general       68
                 E.    Recunoaşterea reciprocă                            69
                 F.     Măsuri  obiectiv  justificate  prin  imperativul  în
           cauză.........
                 69
                 G.    Principiul proporţionalităţii                      70
                 H.    Consecinţele: posibilitatea unui  tratament  specific
                 pentru  prestatorii  de  servicii  sau  a  unui   tratament
                 naţional                                          "atenuat"
                             70
                 2. Regimul juridic al L.P.S. pasivă                      71
                 A.    Dreptul de deplasare  al  destinatarilor  serviciilor
                 71
                 B.    Renunţarea din partea destinatarului  serviciilor  la
                 protecţia dreptului său naţional                         71
                 C.    Nediscriminarea destinatarilor serviciilor         71
CAPITOLUL VI
Legislaţie internă armonizată privind libera circulaţie a persoanelor  şi  a
forţei de muncă                                               73
CAPITOLUL VII
Raportul Comprehensiv de Monitorizare 2005 privind România - Capitolul  2  -
Libera circulaţie a persoanelor                    81
CONCLUZII                                                     83
ANEXE                                                         85
Anexa nr. 1 Tratatul   de   instituire  a  unei  Constituţii  pentru  Europa
85
Anexa nr. 2 Legea nr.309 din 28 iunie  2004  privind  libera  circulaţie  pe
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale  Uniunii  Europene  şi
Spaţiului                         Economic                          European
90
BIBLIOGRAFIE                                                  99