Mostenire legala

PLAN
Introducere
Capitolul I Noţiuni generale despre moştenirea legală
      § 1.1 Noţiunea şi caracterele succesiunii
      § 1.2 Deschiderea succesiunii
      § 1.3 Patrimoniul succesoral
Capitolul II  Reguli generale ale devoluţiunii legale a moştenirii
      § 2.1  Felurile  moştenirii.  Coexistenţa  moştenirii  legale  cu  cea
testamentară
      § 2.2  Condiţiile dreptului la moştenire legală
           a) Capacitatea succesorală
           b) Vocaţia succesorală legală
           c) Nedemnitatea succesorală
      § 2.3  Principiile generale ale  devoluţiunii  legale  ale  moştenirii
legale şi excepţiile de la aceste principii
           a) Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor
              de moştenitori legali
           b) Principiul proximităţii gradului de rudenie
           c) Principiul egalităţii
      § 2.4  Reprezentarea succesorală
Capitolul III Reguli speciale deferitor categorii de moştenitori legali
      § 3.1 Clasa întâi de  moştenitori  legali:  descendenţii  defunctului,
soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi
      § 3.2 Clasa a doua de moştenitori legali: colateralii privilegiaţi  şi
ascendenţii ordinari
      §  3.3  Clasa a treia de moştenitori legali: colateralii ordinari
          § 3.4 Noţiunea de moştenire vacantă şi  natura ei juridică
      §  3.5   Particularităţile  drepturilor  statului  asupra   moştenirii
vacante
Încheiere
80 pagini