Actiunea in revendicare a bunurilor mobile

                                   Cuprins
    Capitolul I – Noţiuni generale despre proprietate
      Secţiunea I - Evoluţia istorică a proprietăţii
      Secţiunea II - Tipuri de proprietate în dreptul roman
      Secţiunea III - Proprietatea în vechiul drept românesc
      Secţiunea IV- Noţiunea de proprietate
      Secţiunea V- Caracterele juridice ale proprietăţii
    Capitolul II – Acţiunea în revendicare
      Secţiunea I - Acţiunea în revendicare în dreptul roman
      Secţiunea II - Noţiunea şi caracterele acţiunii în revendicare
           Subsecţiunea I – Noţiunea acţiunii în revendicare
           Subsecţiunea II - Caracterele acţiunii în revendicare
      Secţiunea III – Condiţiile, dovada şi efectele  exercitării  acţiunii
în revendicare
           Subsecţiunea I – Condiţiile exercitării acţiunii în revendicare
           Subsecţiunea II – Dovada proprietăţii asupra bunului revendicat
           Subsecţiunea III – Efectele acţiunii în revendicare
    Capitolul III – Acţiunea în revendicare mobiliară
      Secţiunea I – Reglementarea legală  în  Codul  civil  a  revendicării
mobiliare
      Secţiunea II – Generalităţi
      Secţiunea III - Bunurile cărora li se aplică  prevederile  art.  1909
alin. 1 Cod civil
    Secţiunea IV - Persoanele cărora li se aplică art.  1909  alin.  1  Cod
civil
    Secţiunea V - Condiţiile posesiei pentru a se invoca art. 1909 alin.  1
Cod civil
    Secţiunea VI - Domeniul de aplicare al art. 1909 alin. 1 Cod civil
    Secţiunea VII – Excepţii de la art. 1909 alin. 1 Cod civil
    Secţiunea VIII - Natura termenului de 3 ani
    Secţiunea IX - Revendicarea bunului mobil de la  terţul  dobânditor  de
rea credinţă, de la hoţ şi găsitor
    Secţiunea X – Efectele acţiunii în revendicare mobiliară
    Capitolul IV – Revendicarea bunurilor proprietate publică
      Revendicarea bunurilor proprietate cooperatistă
    Capitolul V – Concluzii
      Secţiunea I – Elemente de drept comparat
      Secţiunea II – Propuneri de lege ferenda
      Secţiunea III – Scurte concluzii
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu