Agroturismul pe litoralul romanesc

CUPRINS
INTRODUCERE………………………………………………     1
PARTEA I
ASPECTE TEORETICE, MATERIALUL STUDIAT ŞI METODE DE CERCETARE PRIVIND
TURISMUL ŞI AGROTURISMUL
CAPITOLUL I  SCOPUL CERCETĂRILOR, MATERIALUL STUDIAT ŞI METODELE DE
CERCETARE...................................................................
..........
3
1.1. SCOPUL CERCETĂRILOR..........................................  3
1.2. MATERIALUL STUDIAT....................  5
1.3 METODE UTILIZATE ÎN CERCETARE,
PRELUCRARE ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR
5
CAPITOLUL II STADIUL CERCETĂRILOR PRIVIND TURISMUL, TURISMUL RURAL ŞI
AGROTURISMUL ÎN
ROMÂNIA.....................................................................
.......
9
2.1. CONCEPTELE NOŢIUNILOR DE TURISM,
TURISM RURAL ŞI AGROTURISM..................................
9
2.1.1
Turismul...................................................................
10
2.1.2 Turismul
rural..........................................................     11
2.1.3
Agroturismul...........................................................
11
2.2 CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE TURISM
RURAL ŞI AGROTURISM..................................................
13
2.3 INTERFERENŢE ÎNTRE TURISMUL RURAL ŞI
AGROTURISM...........................
13
2.4   RELAŢIA TURISM RURAL - MEDIU
ÎNCONJURĂTOR................................................................
.
14
2.4.1 Noţiuni generale despre mediul înconjurǎtor şi
activitatea turisticǎ.......................
14
2.4.2 Impactul activitǎţilor turistice asupra
mediului....................................................................
........
15
2.5   DEZVOLTAREA DURABILǍ ŞI TURISMUL
RURAL.......................................................................
............
16
2.5.1 Amenajarea turistică
durabilă....................................................................
.........
16
2.5.2 Conceptul de amenajarea
turistică...................................................................
..........
16
2.5.3 Principii ale amenajării turistice
durabile....................................................................
.........
17
PARTEA A II A – REZULTATE ŞI INTERPRETAREA ACESTORA
CAPITOLUL III DEZVOLTAREA  TURISMULUI RURAL ŞI AGROTURISMULUI ÎN
ROMÂNIA.................
18
3.1 PARTICULARITĂŢILE TURISMULUI RURAL ŞI
      AGROTURISMULUI ROMÂNESC...............................
18
3.2 LOCUL TURISMULUI RURAL ÎN ANSAMBLUL
      ACTIVITĂŢILOR TURISTICE DIN ROMÂNIA……..
18
3.3 OFERTA AGROTURISTICĂ ROMÂNEASCĂ………  19
3.4 TENDINŢE DE DEZVOLTARE ALE
AGROTURISMULUI ÎN ROMÂNIA……………………...
20
3.4.1 Alterntive de dezvoltare a ofertei turistice rurale şi
agroturistice…………………..........................................
21
3.5 VALORIFICAREA POTENŢIALULUI  RURAL
ROMÂNESC……………………..........................................
21
3.5.1 Potenţialul natural al satului
românesc…………………………………………….......
22
3.5.2 Potenţialul antropic al satului
românesc....................................................................
.......
22
3.6 INTEGRAREA  TURISMULUI ŞI
AGROTURISMULUI ROMÂNESC PE PIAŢA
TURISTICĂ EUROPEANĂ..................................................
23
3.6.1 Semnificaţia procesului de integrare turistică
europeană...................................................................
.......
23
3.6.2 Tendinţe în turismul şi agroturismul
european....................................................................
........
24
3.6.3 Direcţii de integrare Europeană a
turismului..................................................................
........
24
3.6.4 Cooperarea Europeană în domeniul turismului
rural.......................................................................
............
26
CAPITOLUL IV PERFECŢIONAREA
 MANAGEMENTULUI ÎN TURISM......................................
27
4.1 STRATEGIA MANAGERIALĂ ÎN
TURISM......................................................................
...........
27
4.2 ELABORAREA STRATEGIEI ÎN DOMENIUL
TURISMULUI..................................................................
.....
28
4.3 MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN
TURISM......................................................................
...
28
CAPITOLUL V ANALIZA POTENŢIALULUI AGRICOL ŞI TURISTIC ÎN SPAŢIUL RURAL DIN
ZONELE LITORALULUI
MARITIM.....................................................
30
5.1 ANALIZA POTENŢIALULUI AGRICOL  A
SATELORTURISTICE DIN ZONA DOBROGEA..............
30
5.1.1 Organizarea capacitǎţilor agricole pe structuri
de  proprietate în cadrul comunitǎţilor rurale ale zonelor litorale
Dobrogene............................................................
31
5.1.2 Potenţialul capacitǎţilor agricole în economia
agroturisticǎ a zonei
litorale..............................................
32
5.1.3 Patrimoniul culinar dobrogean – completare a
activitǎţilor
agroturistice...................................................
34
5.2   POTENŢIALUL TURISTIC ÎN SPAŢIUL
GEOGRAFIC ALZONEI LITORALE..................................
35
5.2.1 Caracteristicile naturale ale zonei litorale...............   35
5.2.2 Potenţialul turistic al zonei litorale..........................
37
5.2.3 Potenţialul natural şi turistic al  judeţului  Tulcea...      37
5.2.4 Potenţialul natural şi turistic al  judeţului
Constanţa...................................................................
.......
38
5.2.5  Potenţialul zonei turistice Costineşti.......................
39
5.3   ANALIZA CAPACITĂŢILOR TURISTICE ÎN
SPAŢIUL RURAL DIN ZONELE LITORALULUI
DOBROGEAN...................................................................
....
41
5.3.1 Conceptul de capacitate de primire turistică......      41
5.3.2 Categorii ale capacităţii de primire turistică......    42
5.4   ANALIZA STRUCTURILOR DE PRIMIRE
TURISTICĂ…………………………...................................
42
5.5   ANALIZA CAPACITǍŢILOR DE CAZARE
TURISTICǍ DIN ZONA LITORALǍ……………………..
43
CAPITOLUL VI ELEMENTELE  ACTIVITĂŢILOR DE AGROTURISM DIN ZONA
LITORALĂ...............................
45
6.1 DELIMITAREA GEOGRAFICǍ ŞI
ADMINISTRATIVǍ A ZONELOR URBANE ŞI
RURALE  DE PE LITORAL…….........................................
45
6.2 INFRASTRUCTURA CǍILOR DE TRANSPORT……     47
6.3 INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARǍ ÎN SPAŢIUL RURAL AL ZONELOR
LITORALE……................
48
     6.4 CAPACITǍŢILE LOCUIBILE ÎN SPAŢIUL RURAL
     AL ZONELOR LITORALE...................................................
49
CAPITOLUL VII PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI ÎN AGROTURISMUL DIN ZONA
LITORALULUI ROMĂNESC AL MĂRII NEGRE..............
50
7.1 CADRUL JURIDIC ACTUAL PRIVIND
DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ŞI
AGROTURISMULUI ÎN ROMÂNIA...................................
50
7.2 ASOCIAŢIILE ŞI INSTITUŢIILE IMPLICATE ÎN
DEZVOLTAREAAGROTURISMULUI...............................
51
7.3 DEMARAREA ACTIVITĂŢII  DE AGROTURISM….   53
7.3.1 Etapele demarării unei afaceri în agroturism       53
7.4   SURSELE DE FINANŢARE ALE
AGROTURISMULUI………………………………………
53
7.5   DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII DE
MARKETING ÎN CONCORDANŢĂ CU OBIECTIVELE
PROPUSE.....................................................................
.........
54
7.5.1.      Strategii de promovare şi rolul lor în lansarea
agroturismului românesc...................................................
55
7.6   DEZVOLTAREA AFACERILOR ÎN
      AGROTURISMUL DIN ZONA LITORALULUI
      ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE........................................
56
           7.6.1 Studiu de caz privind privind strategia de
           dezvoltare a S.C. SOSHIDO S.R.L.  Costineşti……........
56
7.6.1.1 Strategia de marketing - S.C. SOSHIDO
S.R.L. Costineşti..........................................................
58
7.6.2 Analiza rezultatelor economico-financiare ale
pesiunii “SORINA”..........................................................
60
7.6.3 Proiect de investiţii „Realizarea unui minihotel
plutitor de 4 stele, cu modul naval ecologic de transport
pasageri în apele interioare din Delta Dunării”...............
63
7.6.3.1 Legislaţia în baza căreia s-a elaborat
proiectul de investiţii...................................................
63
7.6.3.2 Elaborarea Documentaţiei de finanţare.........   63
7.6.3.3 Informaţii detaliate despre proiect…………..  64
7.6.3.. Etapizarea programului de investiţii………..  66
7.6.3.5 Obiectivele propuse prin proiect..................... 67
7.6.3.6 Analiza SWOT.................................................
68
7.6.3.7 Fundamentarea financiară a investiţiei.........  69
7.7 REALIZAREA COMPLEXULUI DE PENSIUNI
      SORINA 2 ŞI SORINA 3.................................................
74
     7.8  COMPONENTA AGROTURISTICĂ  –
     MICROFERMA LIMANU.....................................................
82
CAPITOLUL VIII CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI……    87
BIBLIOGRAFIE................................................................
........    94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu