asigurarile de viata

CUPRINSUL ASIGURĂRILOR DE VIATĂ
Introducere………………………………………………………………….…1
Capitolul 1.Coordonatele generale ale asigurărilor de viaţă ………………3
1.1.Conceptul de asigurare,necesitatea şi elementele
asigurării………………………………3
1.2. Principalele tipuri de asigurări de
viaţă.......................................................................
......12
1.3.Condiţiile apariţiei şi evoluţia asigurărilor ……………………………………………….19
Capitolul II. Analiza produselor la S.C. Allianz Ţiriac Asigurări
SA........21
2.1.Scurt istoric al Allianz Ţiriac Asigurări  şi locul ei pe piaţa
asigurărilor de viaţă din
 România
............................................................................
.......................................................21
2.2.Produsele de asigurări de viaţă  oferite de Allianz Ţiriac
..................................................24
       2.2.1. ALIAT
............................................................................
.........................................24
       2.2.2.ALLIANZ INDEX
50..........................................................................
.....................24
       2.2.3.PARTENER
............................................................................
.................................25
       2.2.4.START
............................................................................
.........................................27
       2.2.5.Clauze de protecţie suplimentară care se pot ataşa produselor
PARTENER SI
                 START
............................................................................
.........................................30
2.3.Încheierea unei asigurări de viaţă cu clauză suplimentară de rentă
pentru studii si dotă pentru căsătorie la Allianz Ţiriac Asigurări
............................................................................
..............36
Concluzii...................................................................
..........................................40
Bibliografie................................................................
..........................................45
Anexe
                                 INTRODUCERE
       Necesitatea cumpărării unei asigurări de viaţă reiese din  nevoia  de
protecţie a oamenilor. Pe lânga toate bunurile deţinute, viaţa şi  sănătatea
unui individ, integritatea lui fizică, capacitatea de  muncă  sunt  bunurile
cele mai de  preţ  si  pot  fi  afectate  de  diferite  evenimente  nesigure
viitoare, ducând la imposibilitatea desfăşurării unei activităţi şi  deci  a
obţinerii unui venit. Nevoia încheierii  unei  asigurări  de  viaţă  provine
dintr-o nevoie absoluta a  fiecaruia  de  a  oferi  protecţia  financiară  a
familiei, a dependenţilor sau a  celor  apropiaţi  în  cazul  decesului,  în
paralel cu alte avantaje pe care asiguratorii  le  pot  oferi:  economisire,
pensie, investiţii.
        Dintotdeauna vieţile  oamenilor  au  fost  ameninţate  de  cele  mai
variate  si  distructive  forţe   ale   naturii   (trăsnetele,   incendiile,
furtunile, inundaţiile, seismele si erupţiile vulcanice) provocând  moartea,
accidentarea  sau  îmbolnavirea  oamenilor.   Perfecţionarea   continuuă   a
tehnicii si tehnologiilor, organizarea de  întreprinderi  care  concentrează
mii de salariaţi, crearea de aglomerări urbane care numără sute  de  mii  si
milioane de locuitori, sporirea  parcului  mijloacelor  de  transport  şi  a
vitezei cu care acestea  circulă,  folosirea  energiei  atomice  în  diverse
scopuri etc, toate acestea au dus  la  sporirea  numărului  accidentelor  de
muncă şi de circulaţie, al incendiilor şi exploziilor.
       Ţinând seama  de situaţia economică instabila existentă  în  România,
încheierea unei asigurări care să acopere riscul de deces  este  o  problemă
la care ar trebui sa se gândească  orice  persoană,  pentru  a  nu  crea  un
dezechilibru  în  situaţia  financiară  a  urmaşilor  dependenţi.  Populaţia
“vârstei a treia”, în continuă creştere numerică, este o  categorie  socială
vulnerabilă, cu probleme  specifice  faţă  de  celelalte  segmente  sociale.
Asigurarea  necesităţilor  populaţiei  vârstnice  pentru  un  trai   decent,
trebuie  să  acopere  o  gama  largă  de  preocupări,  nu  numai   în   plan
economic,dar şi social si psihosocial.
       Alegerea  asigurării  de  viaţă  potrivite   reprezintă   o   decizie
importantă pentru oricine. Portofoliul de  produse  şi  servicii,  soluţiile
individualizate oferite îi ajută  pe clienţi  să  ia  decizia  justă  pentru
viitorul lor financiar. O asigurare de viaţă  conferă siguranţă  fără  egal,
fiind în acelaşi  timp  creativă,  deoarece  combină  garantarea  siguranţei
partenerului, a copiilor  şi a speranţelor  legate de succesul financiar.
           CAP. 1. COORDONATELE GENERALE ALE ASIGURǍRILOR DE VIAŢǍ
      1.1.Conceptul de asigurare, necesitatea şi elementele asigurării
        Forţele  distructive  ale   naturii,   accidentele   sunt   pericole
permanente pentru viaţa  omului,  integritatea  lui  corporală  şi  bunurile
deţinute de acesta. De aceea încă din cele mai vechi timpuri omul  a  căutat
prin orice mijloace să se protejeze pe sine  şi  propria  sa  agoniseală,  a
urmărit să-şi protejeze familia împotriva  tuturor pericolelor
       Pericolele la care este expus omul sunt generatoare de pagube  şi  de
aceea el trebuie să le cunoască pentru a se putea pune la adăpost de ele  şi
de efectele lor, pentru a putea acţiona împotriva lor.  Popoarele  primitive
au învăţat să trăiască în  grupuri  pentru  a  se  putea  proteja  şi  ajuta
reciproc. Daca unul dintre capii de familie era ucis, soţia şi  copiii  erau
adoptaţi de ceilalţi membrii ai tribului pentru a-şi continua viaţă cât  mai
normal. Această formă de protecţie primitivă a fost în realitate  o  metodaă
foarte timpurie de împărţire a pericolului, a riscului, deci de asigurare.
       Unele pericole la care sunt  expuşi  oamenii  şi  bunurile  lor  sunt
generate de fenomene ale naturii sau de acţiunea distructivă a unora  dintre
semeni. Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii poate  în  anumite  împrejurări  să
provoace accidente care să avarieze sau să  distrugă  bunuri  materiale,  să
afecteze capacitatea  de  muncă  sau  chair  viaţa  oamenilor.  Evenimentele
inerente vieţii cum ar fi decesul,  imbolnăvirea,  accidentele  sau  şomajul
sunt de asemenea evenimente pentru urmările cărora oamenii au  căutat  forme
de protecţie cât mai adecvate şi eficiente.
       Pentru combaterea evenimentelor  aleatorii,  generatoare  de  pagube,
întâlnite  sub  denumirea  de  riscuri,  omul  are  la  îndemâna  mai  multe
posibilităţi :
    - evitarea sau prevenirea riscului – constă în luarea de măsuri capabile
      să faca imposibilă producerea unui anumit risc;
    - creearea de rezerve in vederea acoperirii eventualelor pagube pe seama
      resurselor proprii (fonduri descentralizate );
    -  trecerea  riscului  asupra  altei  persoane –  se  poate  realiza  în
      condiţiile în care perosana fizică sau juridică este ameninţată de  un
      risc oarecare şi consimte să plătească o sumă de bani altei  persoane,
      aceasta angajându-se să suporte paguba, respectiv  să  plătească  suma
      asigurată la apariţia riscului asigurat. Această metodă de combatere a
      riscului se aplică prin constituirea unui fond comun, prin intermediul
      unei organizaţii specializate : asigurătorii.
       Fiecare om este conştient  ca  oricăt  de  multă  grijă  am  avea  in
evitarea problemelor cauzatoare de accidente sau in.protejarea sănătăţii  şi
vieţii noastre nu putem fi niciodată siguri de  evitarea  riscurilor  ce  ne
ameninţă vita sau integritatea corporală. Dacǎ, de exemplu, riscul în  cauzǎ
este al unei anumite persoane, pierderea suferitǎ într-o astfel de  situaţie
va fi imposibil de evaluat, sentimental vorbind,  pentru  familie  ;  totuşi
pierdera financiarǎ poate fi redusǎ sau chiar eliminatǎ prin aderarea la  un
produs de asigurare de viaţǎ.
       Asigurătorii au existat incă din cele mai  vechi  timpuri  sub  forma
unor agenţi economicicare au căutat au cǎutat  sǎ  descopere  şi  sǎ  aplice
diferite  mijloace  de  protecţie  împotriva  evenimentelor  generatoare  de
pagube  la  care  erau  expuşi  prin  activitatea  lor   de   producţie   şi
comercializarea, precum şi  protecţia  propriei  persoane.  Aceste  mijloace
menite sǎ asigure protecţia împotriva unor evenimente  generate  independent
de voinţa persoanei expuse riscului se bazeazǎ pe  prevenire,  asistenţǎ  şi
prevedere
    O definiţie de dicţionar spune că asigurarea reprezintă: “un mijloc  de
asistenţă  cu  caracter  social  sau  comercial   ce   prevede   compensarea
financiară pentru efectele  negative  ale  unor  evenimente,  plăţile  fiind
făcute  din  contribuţiile  tuturor   membrilor   participanţi   la   schema
respectivă ”1.  Din  această  definiţie  rezultă  caracterul  de  compensare
financiară a asigurării, pierderea financiară  produsă  in  cazul  decesului
asiguratului poate fi redusă sau eliminată prin cumpărarea  unui  produs  de
asigurare.
       Nevoia de acoperire a riscului de deces printr-o asigurare  de  viaţă
apare datorită grijilor legate de : cheltuielile de înmormântare,  protecţia
financiară a familiei sau a celor dependenţi ;  achitarea  datoriilor  (dacă
asigurarea  apare  ca  o  garanţie  pentru  credite) ;  alocaţia  de  urmaş;
alocaţia de bătrâneţe ; econimisirea  pentru  eventualele  datorii  viitoare
(studiile  copiilor,  zestre) ;   cheltuieli   de   spitalizare,   îngrijire
medicală,  compensarea  veniturilor  în  caz  de  boală   sau   invaliditate
temporară; investiţii. Aceste dificultăţi financiare au  caracter  permanent
sau temporar. Cel mai greu de acoperit sunt cele permanente care  se  referă
la asigurarea unor sume viagere pentru moştenitori, spre deosebire  de  cele
temporare care acoperă nevoi cum  ar  fi  repatrierea  corpului  decedatului
asigurat.
       Pe lângă motivaţiile economice mai sunt şi cele psihice,  cercetările
psihologice au evidenţiat trei mari grupe de motivaţii  care  stau  la  baza
încheierii  asigurărilor  facultative   de   persoane :   1.   stresul,   2.
motivaţiile personale, 3. concepţia despre moarte.
    Asigurarea de viaţă poate fi privită :
         ➢ -din punctul  de  vedere  al  societăţii  ca  fiind  un  mod  de
           transfer a riscului financiar  legat  de  decesul  sau  piederea
           sănătăţii unei persoane –asupra  unui grup  de  indivizi  expuşi
           aceluiaşi risc ; toţi membrii acestui  grup  fiind  obligaţi  să
           participe  la  constituirea   unui   fond   printr-o   cotă   de
           participaredin care ulterior la producerea riscului asigurat  se
           vorplăti sumele asigurate.
         ➢ -din punctul de vedere al individului ca o înţelegere prin  care
           asiguratul consimte să  plătească  o  sumă  de  bani  (primă  de
           asigurare), in schimbul  căreia  in  cazul  producerii  riscului
           asigurat (deces sau supaveţuire)  acesta  sau  beneficiarul  lui
           primeste o anumită sumă de bani (suma asigurată).
         Persoanele  pot  constitui  obiectul  asigurării  prin  faptul   că
asigurătorul garantează asiguratului plata  sumei  asigurate  la  producerea
evenimentului  asigurat   (deces,   boala,   invaliditate,   supravieţuire).
Obiectul  asigurării  nu  trebuie  confundat  cu  obiectul  contractului  de
asigurare deoarece viaţa  sau  integritatea  fizică  a  unei  persoane  face
obiectul asigurării dar nu poate face  obiectul  unui  coontract  civil  sau
comercial.  Prin  urmare  obiectul  contractului  de  asigurare2  constă  în
prestaţiile reciproce la care se obligă părţile, respectiv plata  primei  şi
a indemnizaţiilor de asigurare.
       Asigurǎrile  sunt privite cu  multǎ  seriozitate  în  întreaga  lume,
rolul lor fiind de a oferi protecţie  financiarǎ  persoanelor  desemnate  în
cazul  producerii riscului asigurat.
       Asigurarea se bazează pe incheierea unui contract intre  asigurat  si
asigurător numit şi poliţă de  asigurare,  prin  încheierea  acestei  poliţé
asigurătorul  se  obligă  să  plătească  beneficiarului   asigurării   –suma
asigurată- odată cu producerea riscului asigurat, dacă  asiguratul  plăteşte
primele de asigurare corespunzătoare.
La încheierea unui contract de  asigurare  sunt  stipulate  patru  personaje
cheie şi anume3 :
    -Contractantul asigurǎrii este  persoana  care  încheie  contractul  de
      asigurare  cu  societatea  de  asigurǎri  şi  care  este  obligatǎ  sǎ
      plǎteascǎ prima de asigurare ;
    -Asiguratul  este  persoana   a   cǎrei   viaţǎ   constituie   obiectul
      contractului de asigurare ;
    -Beneficiarul este persoana cǎreia îi este plǎtitǎ  suma  asiguratǎ  în
      momentul realizǎrii evenimentului asigurat.
    -Asigurătorul este persoana juridică care  preia  asupra  sa  riscurile
      asigurate, constituind fondul de asigurare şi despăgubind pe asiguraţi
      prin indemnizaţia acordată potrivit contractului
        Asigurătorul  trebuie  să  fie  o  companie  de  asigurări  care  să
îndeplinească  criterii  şi  condiţii  extrem  de  riguroase  în   ceea   ce
priveşte : seriozitatea, soliditatea financiară, să aibă  în  vedere  că  va
veni şi momentul în care trebuie să plătească, când acest moment apare –  va
plăti, banii clienţilor să fie în siguranţă.
       Durata asigurării, durata de plată a primelor şi perioadele  de  timp
– luni, trimestre, semestre, ani – de  asigurare  se  socotesc  de  la  data
începerii asigurării şi anume:
    - la asigurările de viaţă,  cu  excepţia  asigurării  viagere  cu  prima
      unică, de la 1 a lunii  calendaristice  pentru  care  s-a  plătit  cea
      dintâi rată de primă ;
    - la asigurările de viaţă viagere de deces cu primă unică – de  la  data
      emiterii poliţei şi încasării primei de asigurare.
       În ceea ce priveşte suma asigurată, se plăteşte numai  dacă  persoana
îndreptăţită prezintă o cerere, acte de identitate, poliţa de  asigurare  şi
un act din care să rezulte data naşterii asiguratului
       Asiguratul poate încheia mai multe contracte de  asigurare  împotriva
aceluiaşi eveniment (complex de evenimente)  şi  pentru  sume  diferite.  La
producerea riscului asigurat, asiguratul sau beneficiarul  asigurării  poate
încasa drepturile de asigurare de  la  toţi  asiguătorii.  Neavând  caracter
reparator, asigurările de persoane  nu  suferă  restricţiile  la  care  sunt
supuse asigurările de bunuri.
       Dacă în urma producerii riscului asigurat,  asiguratul  a  suferit  o
vătămare corporală sau a căpătat o  maladie  care  i-a  afectat  puterea  de
muncă, el are  dreptul  la  o  indemnizaţie  de  asigurare  care  să  refacă
situaţia  financiară  existentă   înaintea   producerii   accidentului   sau
contactării bolii. Contrar asigurării de bunuri şi răspundere  civilă,  unde
valoarea  indemnizaţiei  nu  poate  depăşi  cuantumul  pagubei  produse,  în
asigurările de  viaţă,  principiul  despăgubirii  nu  se  aplică,  viaţa  şi
sănătatea oamenilor neputând fi evaluată în bani. Se numeşte sumă  asigurată
nivelul maxim valoric al  indemnizaţiei  de  asigurare  care  poate  să  fie
plătită asiguratului în cazul producerii riscului1.
        Produsele  de   asigurare   de   viaţǎ   au   suferit   transformǎri
considerabile în ultimii ani datoritǎ  apariţiei  poliţei  de  asigurare  de
viaţǎ  care  oferǎ  pe  lângǎ  protecţia  împotriva  riscului  de  deces  şi
posibilitatea de a investi.
       Riscul în asigurarile de viaţă este riscul  de  deces  care  este  un
eveniment sigur, incert fiind numai din  punctul  de  vedere  al  producerii
lui.
       Riscul este un eveniment incert dar posibil, păgubitor  material  sau
moral, ale cărui efecte nu mai pot fi înlăturate şi care apare  în  procesul
activităţii economice, sociale, politice, financiare, cât  şi  ca  urmare  a
raporturilor dintre om şi natură2.
       Deşi toate formele de asigurare se aseamǎnǎ prin cerinţa de a  exista
o dispersie a riscurilor în sânul unei colectivitǎţi, ele diferǎ  totuşi  în
ceea ce priveşte evenimentele  asigurate.  Evenimentul  asigurat  reprezintǎ
evenimentul la a cǎrui producere, societatea de asigurǎri este  obligatǎ  sǎ
plateascǎ   sumǎ   asiguratului,   respectiv   beneficiarului    asigurǎrii.
Evenimentul asigurat poate  fi  decesul  asiguratului  în  timpul  perioadei
asigurate sau supravieţuirea asiguratului la data de scandenţǎ a poliţei  de
asigurare.
       Chiar şi în ţǎrile în care  asigurǎrile  sunt  bine  reglementate  şi
supravegheate, şi în care existǎ o educaţie în domeniu,  multe  persoane  nu
ştiu cum sǎ aleagǎ societatea  de  asigurǎri  şi  dupǎ  ce  criterii  sǎ  se
adreseze uneia sau alteia dintre cele existente pe piaţǎ.
       Asigurǎrile de viaţǎ  clasice  nu  sunt  întotdeuna  foarte  tentante
numai prin protecţia pentru riscul de deces, motiv pentru care,  societǎţile
de asigurare au inventat  noi  tipuri  de  produse  prin  care,  alǎturi  de
protecţie, sunt oferite şi alte avantaje, cum ar fi:
     - Economisire ;
     - investiţii ;
     - pensii pe o perioadǎ determinatǎ sau viagerǎ ;
     - tratament medical ;
     - cheltuieli de înmormântare ;
       Datoritǎ acestor noi avantaje, asiguratul  poate  beneficia  de  sume
importante pe durata vieţii, ceea ce  înseamnǎ  cǎ  asigurǎrile  pot  fi  şi
asigurǎri de supravieţuire, acestea purtând denumirea de asigurǎri mixte  de
viaţǎ.
       Protecţia constǎ în faptul  cǎ  în  cazul  decesului  –  beneficiarul
poliţei va încasa suma asiguratǎ, iar în  cazul  supravieţuirii,  asiguratul
încaseazǎ suma asiguratǎ la expirarea contractului.
       Existǎ mai multe tipuri de asigurǎri de persoane 1,  pentru  a  cǎror
clasificare se folosesc mai multe criterii, dintre care:
    a. Dacǎ considerǎm drept criteriu, riscul care se asigurǎ,  asigurǎrile
       dee persoane pot fi împǎrţite în urmǎtoarele categorii principale:
     ❖ asigurǎri de supravieţuire ;
     ❖ asigurǎri de deces ;
     ❖ asigurǎri mixte de viaţǎ ;
     ❖ asigurǎri de boalǎ ;
     ❖ asigurǎri de accident ;
    b. Dupǎ scopul asigurǎrii :
     ❖ asigurǎri de viaţǎ pe termen limitat ;
     ❖ asigurǎri dee viaţǎ pe termen nelimitat;
     ❖ asigurǎri mixte de viaţǎ cu capitalizare ;
     ❖ asigurǎri de pensii.
Oferta de asigurǎri poate fi extrem de difersificatǎ, de ordinul a  sute  de
produse, cum este cazul pieţelor mature, unde asistǎm la  combinaţii  dintre
cele  mai  ingenioase  între  asigurǎri  şi  alte  produse  financiare.   La
produsele pure  se pot adǎuga şi unele  clauze  adiţionale,  în  funcţie  de
nevoia fiecǎrui asigurat în parte, prin care se extinde gama riscurilor,  şi
implicit, a protecţiei prin asigurare
       Esenţial in momentul încheierii unui contract de  asigurare  este  ca
persoanele care îl  încheie  sǎ  aibǎ  un  interes  asigurabil1.  Pentru  ca
asigurarea  sǎ  fie  valabilǎ  este  necesar  ca  relaţia  existentǎ   între
contractant şi asigurat  sǎ  fie  astfel  încât  primul  sa  beneficieze  de
existenţa celui de-al doilea, sau sǎ aibǎ o anumitǎ raspundere pentru  viaţa
lui.
Analiza existenţei evenimentului asigurat se poate face in funcţie de  cazul
în care contractantul asigurǎrii este aceeaşi  persoana  cu  asiguratul  sau
nu.Se considerǎ cǎ orice individ poseda un interes asigurabil nelimitat,  in
ceea  ce  priveşte  propria  lui  viaţǎ,  având  dreptul   de   a-şi   alege
beneficiarul pe care-l doreşte.
       În ceea ce priveşte  rezervele2  de  constituit  la   asigurările  de
viaţă, acestea măresc valoarea venind sub forma unei garanţii  de  reînoire,
opţiunea  unei  poliţe  de  împrumut,   opţiunea   folosirii   unor   metode
alternative de efectuare plăţi, ş.a. În momentul cumpărării unei  poliţe  se
face compararea prevederilor din poliţă, preţul şi  calitatea  acesteia.  Se
observă o variaţie semnificativă dintre contracte.
       Costurile unei asigurări  de  viaţă  diferă,  de  aceea  cumpărătorii
cumpătaţi compară costurile cu încheierea unui  contract  de  asigurare  –cu
sumele de despăgubire pe care le obţine în urma acestor contracte.
       O părere greşită este aceea că o primă mică îseamnă un  cost  scăzut.
Prima poliţei este puternic afectată de valoarea  banilor  (cash  value),  a
dividentelor, suma beneficiilor în caz de deces.
        Caracteristicile  asigurătorului  cum  ar  fi:   forţa   financiară,
performanţele  în  investiţii,  numărul  de  poliţe  picate  (lapse   rate),
credibilitatea în ceea  ce  priveşte  ilustrarea  dividentelor  istorice  şi
altele, afectează valoarea diferitelor  contracte.  Atunci  când  cumperi  o
asigurare de viaţă vrei să cumperi de fapt calitatea asigurătorului.
               1.2. Principalele tipuri de asigurǎri de viaţǎ
    Deoarece nevoile  de  asigurare  sunt  din  ce  in  ce  mai  varite  şi
sofisticate su început să se practice din  ce  în  ce  mai  multe  forme  de
asigurare căt mai diverse  care  vor  să  acopere  căt  mai  mult  cerinţele
oamenilor. S-a  ajuns  la  acest  număr  mare  şi  sofisticat  de  asigurări
deoarece sa conştientizat faptul că  un  produs  nu  mai  este  achiziţionat
pentru ceea ce reprezintă el în sine, ci pentru ceea ce reprezintăel  pentru
client prin serviciul pe care il oferă, prin siguranţă şi confort.
    In  acest  moment  asigurarea  de  viaţă  reprezintă  o  modalitate  de
protecţie financiară care garantează  siguranţa  şi  păstrarea  proprietăţii
familiei  constituindu-se ca o parte integranta a  unui  plan  financiar  al
familiei alǎturi  de  alte  tipuri  de  investiţii  în  afaceri  imobiliare,
acţiuni, depozite  bancare.Asigurarea  reprezintă  o  garanţie  in  ceea  ce
priveşte disponibilitatea unui fond de lichidităţi necesare in  cazul   unei
situaţii neaşteptate
    In pezent există numeroase forme de asigurare, cu toate că unele dintre
ele nici nu mai păstrează toate  caracteristicile  ele  rămăn  încadrate  în
aceeaşi categorie. Cele mai reprezentative forme de asigurare sunt1:
    1. asigurarea de viaţǎ pe termen limitat
    Este cea mai simplă formă de asigurare  care  se  încheie  numai  pe  o
anumită perioadă de timp ,  acoperind  numai  riscul  de  deces  ce  nu  are
capitalizare sau economisire. Suma  de  asigurare  este  platita  doar  dacă
asiguratul decedeaza in timpul perioadei  de  valabilitate  a  contractului,
iar dacă acesta rămăne in viaţă nu  va  avea  nici  un  drept  asupra  sumei
asigurate, de aceea prima de asigurare este, comparativ cu  celelalte  forme
de asigurări mai mică şi este plătită pe toată perioada poliţei.
          Asiguratul plăteşte periodic prima  de  asigurare,  iar  in  cazul
decesului său o a treia persoană- beneficiarul care  este  numit  de  el  la
întocmirii  contractului,  primeşte  suma  asigurată  conform   contractului
încheiat. Beneficiarul asigurării  poate  fi  orice  persoană  –  asiguratul
decizând cine este această persoană.
    In cazul unui mediu economic inflaţionist, asiguratul poate opta printr-
o clauză specială pentru protejarea sumei asigrate, dar o  dată  cu  această
protejare se ajustează si prima de asigurare
    2. asigurarea de viatǎ pe termen nelimitat
          Este o  poliţă  de  asigurare  mai  avantajoasă  pentru  asigurat,
deoarece la expirarea contractului de asigurare ,dacă acesta este  in  viaţă
primeste suma asigurată actualizată. Totuşi şi saiguratul îşi are  avantajul
său care constă in faptul că prima de asigurare estemai mare
    Se poate încheia pe o perioadă mai lungă de  timp,  pănă  la  o  vărstă
înaintată, condiţia fiind ca asiguratul să plătească  primele  de  asigurare
până la data pensionării
    3. asigurarea mixtǎ de viaţa
    Este un tip de asigurare mult mai complex decât celalte anterioare  pin
faptul că acoperă pe lângă riscul de deces şi riscul de supraveţuire,  fiind
tot odată  şi  o  asigurare  cu  capitalizare.  Asigurătorul  plăteşte  suma
asigurată  indiferent  dacă  asiguratul  decedează  sau  nu,   dacă   acesta
supraveţuieşte îsi va încasa suma personal, iar dacă decedează  beneficiarul
 său va încasa suma.
    Sumele de bani plătite sub forma primelor de  asigurare  reprezintă  un
mod de economisire dar şi un  mod  de  valorificare  a  acestora.  Pe  lângă
aceste avantaje  asiguratul  mai beneficiază şi  de  acces  la  acest  fond,
dacă doreşte renunţarea la poliţă primeşte înapoi de la societate o sumă  de
bani numită valoare de răscumpărare. O dată  cu  trecerea  timpului  această
valore de răscumpărare, creşte  de  aceea  nu  se  recomandă  renunţarea  la
contract.
    Contractul de asigurare se încheie pe un număr de  ani  cuprinşi  între
anumite limite : 3/5 şi 60/65  de  ani  cu  condiţia  ca  asiguratul  să  nu
depăşească vărsta de 75 de ani. Cu cât aceasă  perioadă  este  mai  mare  cu
atât este mai avantajos  pentru  ambele  părţi.  Suma  de  asigurare  pentru
această poliţă este nelimitată iar primele  de  asigurare  se  stabilesc  în
funcât este mai avantajos pentru ambele părţi.
    4. asigurarea mixtǎ redusǎ
    Diferenta constă în faptul că este posibilă doar  rambursarea  primelor
aferente riscului  de  supraveţuire,  primele  aferente  riscului  de  deces
rămânândla dispoziţia asigurătorului, iar în cazul  în  care  asiguratul  nu
decedează el va primisuma primelor de asigurare la care de regulă se  adaugă
şi o cotă de participare la profit pentru partea  din  rezervele  matematice
investite de asigurător. Suma de asigurare rămâne în  continuare  nelimitată
pe care o decide asiguratul.
    5. asigurarea de tip student
    Reprezintă  cea  mai  altristă  formă  de  asigurare  ce  are  ca  scop
economisirea de fonduri  pentru  perioadele  de  studii  ale  copiilor  care
continuă chiar dacăplătitorulnu mai  supraveţuieşte  în  momentul  începerii
acestora.  Beneficiarul este copilul ajuns la vârsta studiilor  universitare
care ca să poată beneficia de suma de asigurare, primele  trebuiesc  plătite
pănă în momentul începerii studiilor. Primele de asigurare  pot  fi  plătite
integral in proporţie mai mică de 100%, sau eşalonat pe o  perioadă  de  4-5
ani,  iar  societatea  va  plati  chiar  dacă  asiguratul  sau  beneficiarul
decedează, asumându-şi obligaţiile de plată a  rentelor  în  cazul  în  care
asiguratul decedează poliţa sau se transformă într-o poliţa mixtă  de  viată
in  cazul  in  care  decedeaza  beneficiarul.  Daca  decesul  beneficiarului
survine pe perioada plăţii primelor sumele vor fi încasate de asigurat ca  o
sumă forefetară sau periodic.
     Se incheie pe o perioada dă demin 9/10 ani stabilita de societatea  de
asigurare, in funcţie de perioada deplată a rentelor, iar  primele  tebuiesc
plătite in cel puţin 5 ani indiferent de nivelul sumei asigurate.
    6. asigurare de tip zestre
    Este o asigurare prin care pǎrinţii pot sǎ ofere o sumǎ de  bani  drept
zestre in momentul în care copii lor se cǎsǎtoresc,  dorind  să-i  protejeze
de lipsurile şi neajunsurile financiare. Prin  aceastǎ  asigurare  se  oferǎ
protecţia faţǎ de riscul de deces  al asiguratului, beneficiarul primind  in
cazul decesului acestuia suma asiguratǎ , la împlinire unei  anumite  vǎrste
sau  în  momentul  cǎsǎtoriei.  În  cazuldecesului   asiguratului,   copilul
acestuia va putea beneficia de aceastǎ sumǎ  la  momentul  cuvenit,  iar  in
cazul decesului beneficiarul poliţa devine o poliţǎ de asigurare mixtǎ.
    7.    asigurarea de tip unit- linked
    Acest produs modern a fost lansat in a doua jumatate a secolului nostru
fiind o poliţa pe bază de investii şi a avut  un  mare  succes  în  STATELE-
UNITE şi EUROPA,  deoarece aici oamenii prefera să  asocieze  investiţia  cu
protecţia prin asigurare deoarece aceasta asociere  le  mareşte  substanţial
veniturile.
    În schimbul primelor plătite, care  ulterior  sunt  investite  dupa  un
anume fond  de  investiţii  pus  la  dispoziţie  de  asigurator,  asiguratul
primeşte un număr de « unit »-uri, asigurândui-se dreptul  ca  pe  parcursul
derularii asigurării  de  a  schimba  aceasta  structură  şi  de  a  investi
suplimentar.
    Conform  definiţiei  lui  C  Bennett asigurarea  de  viaţă  unit–linked
1reprezintă : ”o  poliţă  de  asigurare  de  viaţă  prin  care  o  proporţie
specificata a primei este  utilizată  pentru  a  achiziţiona  asigurarea  de
viaţă, în vreme ce diferenta  este  investita  in  unituri  ale  unui  trust
autorizat care investeşte în piata de  acţiuni  sau  într-un  fond   sau  în
fonduri unitizate. Acest tip de  poliţa  este  o  alternativă  la  o  poliţa
convenţională cu profituri. Este menţinută pe intreaga perioada asigurata  o
acoperire de viată minimă garantată, însă valoarea investiţiilor  este  dată
de preţul uniturilor, astfel  incăt   valoarea  politei  creşte  sau  scade,
reflectănd schimbarile în performande viată minimă garantată, însă  valoarea
investiţiilor  este  dată  de  preţul  uniturilor,  astfel  incăt   valoarea
politei creşte sau scade, reflectănd schimbarile în  performanţele  fondului
ales. La maturitate asiguratul primeşte valoarea netă a  tuturor  uniturilor
cumparate din primele  sale,  sau  chiar  uniturile.  Asiguratul  îsi  asuma
riscuri  de  investitie,  pentru  ca  în  cazul  poliţelor   convertite   cu
profiluri, bonusurile sunt garantate o dată ce au fost  declarate,  însa  au
existat situaţii in care poliţele unit-linked au avut performanţe  mai  bune
decăt poliţele convenţionale.”
    Produsul unit-linked are în structura sa 2 componente :
    -componenta de protecţie  care este  reprezentata  de  o  asigurare  de
viaţa pe termen nelimitat pentru care plata primelor se face  eşalonat,  iar
pe durata protecţiei suma asigurata aleasă de  asigurat  este  garantată  de
asigurator. Beneficiarul în cazul decesului asiguratului va  încasa  maximul
dintre valoarea  sumei  asigurate  si  valoarea  contului  său  la  momentul
respectiv.
      -componenta  investiţionala  constă  în  cumpararea  de   unituri   în
fondurile   special   constituite.   Plata   primelor   făcându-se    anual,
semestrial.trimestrial, lunar,  sau  în  orice  moment  se  doreşte  marirea
părţii de investiţie. Iar contractantul poate alege procentul  de  primă  ce
doreşte să-l aloce in fondurile create, şi poate opta în mod gratuit  pentru
schimbarea acestuia.
      Componenta rentelor  apare în cazul în care la sfârşitul perioadei  de
plată a primelor se  transformă  valoarea  contului  asiguratului  în  rente
lunare plătibile atâta  timp  cât  acesta  este  în  viaţă,  plata  acestora
începând odată cu vârsta  de  pensionare.  Aceste  rente  se  plătesc  pe  o
perioadă garantată( indiferent dacă  asiguratul  decedează  sau  nu)  .Renta
este  stabilită  tot  în  funcţie  de  numărul   de   unituri   din   contul
contractantului la vârsta de pensionare.
      Acest produs prezintă o serie de trăsături caracteristice în  ceea  ce
priveşte flexibilitatea produsului2 :
    ➢ in cazul acestui tip de poliţă se permit  o  serie  de  modificări  în
      ceea ce priveşte prima de asigurare care nu este fixă, clientul putând
      oricând opta pentru mărirea sau micşorarea acestia ;
    ➢ în cazul sumei asigurate clientul poate  opta  pentru  orice  sumă  cu
      condiţia să fie cuprinsă inte limitele minime şi maxime,  care  depind
      de vârsta acestuia şi este  garantată  deasigurător  pe  toată  durata
      contractului. Clientul este îndreptăţit la modificarea acesteia.
    ➢ La fiecare fiecare aniversare a contractului există  posibilitatea  de
      schimbare a  frecvenţei  de  plată  a  primelor(  primele  plătindu-se
      eşalonat), putând totodată să ajusteze prima cu rata  inflaţiei  (suma
      de asigurare se modifică şi ea).
    ➢ I se rezerva clientului dreptul de a retrage o cotă din numărul  unit-
      urilor din contul său,  oricând  pe  durata  contractului,  care  este
      exprimată ca procent sau sumă fixă ;
    ➢  Asiguratul  are  dreptul  la   suma   asigurată   redusă   în   cazul
      imposibilităţii continuării plăţii primelor ;
    ➢ În cazul unui  contract  cu  suma  asigurată  redusă,  asiguratul  are
      dreptul să facă retrageri periodice, prin reducerea  valorii  contului
      său (retragerile pot fi exprimate ca sume fixe sau cote procentuale şi
      sunt posibile atâta timp cât valoarea contului său nu este nulă ;
    ➢ O singură dată pe an, asiguratul are dreptul de a  transfera  unit-uri
      între fondurile financiare în care se află banii săi. Numărul de unit-
      uri transferat se calculează pe baza preţului de  vânzare  a  acestora
      pentru fiecare fond financiar în parte ;
    ➢  Asiguratul  are  dreptul  de  a  redirecţiona  primele  viitoare,  să
      mărească primele eşalonate şi să modifice suma asigurată ;
    ➢ Asiguratul are dreptul să  transforme  contractul  într-unul  cu  suma
      asigurată redusă ;
    Acestui produs de asigurare i se pot adăuga clauze  suplimentare,  doar
că  prima  corespunzătoare  acestora  se  va   deduce   lunar   din   contul
asiguratului, şi anume prin reducerea numărului de unit-uri.
    Deosebirile dintre asigurarea clasică  şi  cea  unit-linked  constă  în
substanţa sa, în modul de administrare şi în flexibilitatea pentru  asigurat
şi asigurător.
     ❖   Din  punctul  de  vedre  al  tehnicii  utilizate  în   investiţii,
       diferenţele dintre cele două tipuri de poliţe sunt foarte  mari.  În
       timp  ce  la  asigurările  clasice,  riscul   investiţiei   aparţine
       asigurătorului,  la  asigurările  unit-linked,  riscul   investiţiei
       aparţine asiguratului, aceasta fiind deosebirea  fundamentală  între
       cele două poliţe1. Dacă la asigurarea tradiţională, asigurătorul era
       obligat să investească banii cu multă prudenţă în  depozite  bancare
       şi obligaţiuni de stat care reprezentau investiţii sigure, dat fiind
       dobânda  tehnică  promisă ;   în   cazul   asigurării   unit-linked,
       asigurătorul  evgaluează  capitalul  în  funcţie  de  unităţile   de
       investiţie, beneficiile obţinute din investiţii  sunt  stabilite  în
       relaţie cu performanţa fondurilor de investiţii create  şi  puse  la
       dispoziţie de asigurător.
     ❖  O altă diferenţă între cele două poliţe reprezintă termenul  pentru
       achitarea primelor de asigurare: la asigurarea  tradiţională  acesta
       este un termen limită, iar  la  asigurarea  unit-linked,  asiguratul
       poate plăti primele oricând ca sume adiţionale pentru investiţie sub
       formă de  ”top-up ”,  el  mai  putând  beneficia  de  contravaloarea
       investiţiei sale înainte de termen sau mai târziu.
     ❖  Privind prima de asigurare,  la  sigurările  tradiţionale  ea  este
       dată de suma costurilor primelor de risc şi a primelor  de  depunere
       stabilite în prealabil, iar la asigurările unit-linked. Asigurătorul
       dispune  de  un  depozit  din  care  sunt  asigurate  sumele  pentru
       rambursarea sau compensarea cheltuielelilor, pentru primele de  risc
       investindu-de  diferenţa  –  banii  care  nu  sunt  folosiţi  pentru
       acoperirea riscului sunt investiţi în favoarea asiguratului
             1.3.Condiţiile apariţiei  şi evoluţia asigurărilor
    Asigurarea este  un  concept  apărut,  după  cum  atestă  descoperirile
istorice, încă  din  sec.  XIV  în  nordul  Italiei.  Rolul  de  atunci  al
asigurărilor, păstrat şi extins până în prezent, a fost acela  de  a  oferi
oamenilor securitate în sensul acoperirii daunelor rezultate din producerea
riscurilor  asigurate.  Existenţa  riscurilor  este  cea  care  a  implicat
apariţia asigurărilor ca mijloc de acoperire a acestora, atât  a  celor  ce
afectează  persoanele  juridice,  cât  şi  persoanele  fizice.   Asigurarea
compensează financiar efectele unui eveniment nefavorabil pe baza  fondului
comun creat de asigurător din primele plătite de persoanele care  participă
la acest sistem prin cumpărarea de asigurări.
    Riscurile au afectat dintotdeauna  viaţa  oamenilor,  materializându-se
mai întâi în fenomene naturale, boli,  accidente  etc.  Odată  cu  evoluţia
umanităţii şi cu progresul tehnic a avut loc creşterea numărului riscurilor
precum şi diversificarea lor, odată cu apariţia  unora  noi:  accidente  de
muncă şi circulaţie, incendii, explozii etc.
    Prezenţa unor grupuri / asociaţii pentru lupta contra  calamităţilor  a
fost semnalată încă din Antichitate. S-a pus accent mai întâi pe eliminarea
pagubelor produse în timpul transportului  mărfurilor.  Astfel,  legislaţia
maritimă a insulei Rhodos prevedea că  pierderile  produse  prin  aruncarea
peste bord a unei părţi din încărcătură pentru a salva restul încărcăturii,
nava, echipajul, sunt suportate în comun de toţi proprietarii  de  mărfuri,
prevedere menţinută până în prezent sub numele de "avarie comună". Apar  şi
elemente ale unui contract incipient de asigurare. Tot o formă de asigurare
o reprezenta şi acordarea  unui  împrumut  care  garanta  un  transport  de
mărfuri la  mare  distanţă.  Dacă  mărfurile  nu  ajungeau  la  destinaţie,
creditorul pierdea suma împrumutată. Această practică se  regăseşte  şi  în
Evul Mediu sub denumirea de "împrumutul pentru marea aventură". Practicarea
dobânzilor abuzive (~40%) a făcut ca în 1237 acest tip de asigurare să  fie
interzis de biserică.
    In sec. XV - XVII apar primele  forme  de  asigurări  de  viaţă.  Prima
poliţă de asigurare de viaţă a ost făcută unui cetăţean al Londrei (William
Gibbons) în 1583. Poliţa se încheia cu ruga: "Domnul să-i dea  lui  William
Gibbons sănătate şi viaţă lungă." Domnul Gibbons a murit în  timpul  acelui
an. Au fost plătite ca prime de asigurare doar 32 lire iar moştenitorii  au
încasat suma asigurată de 400 lire1.
    Până în sec. XVII au funcţionat diverse asociaţii pentru ajutor  mutual
în caz de deces (ex: tontina). Toţi membrii lor contribuiau cu aceeaşi sumă
indiferent de vârstă. S-a conturat astfel un adevăr şi anume că:  ideea  de
asigurare de viaţă nu se poate realiza  cu  rezultate  satisfăcătoare  fără
utilizarea rezultatelor statistice  asupra  mortalităţii  oamenilor.  Prima
societate de  asigurări  de  viaţă  care  utiliza  tabele  de  mortalitate.
"Equitable" a fost înfiinţată în Anglia în 1761.
    De asemenea, până în sec. XVII numai persoane individuale  s-au  ocupat
de asigurări. Abia în  1668  s-a  înfiinţat  la  Paris  prima  societate  de
asigurare de transport maritim iar în  1667  este  creată  la  Londra  prima
companie de asigurare contra incendiilor.
                                 CAPITOLUL 2
            2.1.Scurt istoric al firmei Allianz-Ţiriac Asigurari
2.1.1.Apariţia si evoluţia Societaţii Allianz Ţiriac Asigurări
            Bazele fundaţiei Allianz-Ţiriac Asigurări au fost puse  in  anul
1994, odată cu înfiinţarea societăţii  Asigurări  “Ion  Ţiriac”  SA  (ASIT).
Pornind de la zero,  compania  s-a  instalat  repede  in  fruntea  ierarhiei
operatorilor privaţi de  asigurări.  Creşterea  accelerată  a  volumului  de
afaceri derulate a ajutat ASIT să avanseze, în numai şase ani de  existenţă,
până pe poziţia secundă în topul celor mai importanţi asiguratori locali.
Dezvoltarea   infrastructurii   companiei   -   începand   cu   crearea   şi
diversificarea propriei oferte de produse,  continuând  cu  atragerea  celor
mai buni specialişti  locali  din  domeniul  asigurărilor  şi  terminand  cu
extinderea  reţelei  teritoriale  –  a  fost  realizată  cvasiexclusiv  prin
autofinanţare. În ciuda costurilor ridicate pe care  lansarea  unei  afaceri
de tip greenfield le impune, Asigurări “Ion Ţiriac” a generat  într-un  timp
record rezultate pozitive pentru acţionarii săi.
Mizând iniţial, în principal,  pe  dezvoltarea  relaţiilor  cu  clienţii  ce
desfaşurau activităţi în domeniile industrial şi comercial,  ASIT  a  reuşit
să  creeze  adevărate  parteneriate  pe  termen  lung  cu  asiguraţii,  spre
beneficiul ambelor părti implicate.
              Allianz-Ţiriac  Asigurări  beneficiaza  astăzi  de  un  statut
privilegiat în  rândul  celor  mai  importante  companii  de  asigurări  din
România. Marca Allianz este reprezentată în peste  70  de  ţari  ale  lumii,
reţeaua de entităţi economice care formează Allianz  Group  ridicându-se  la
circa 700 de companii-membre. Cele  aproximativ  174.000  de  persoane  care
lucrează în cadrul Allianz Group oferă  servicii  financiare  integrate,  la
standarde internaţionale, unui număr de peste 60 de milioane de  clienţi  de
pe întregul mapamond.
        Allianz-Ţiriac Asigurări S.A. este inregistrată la Oficiul
 Registrului Comerţului Bucureşti sub nr.J40/15882/1994, cu Codul Unic de
 Înregistrare R 6120740, având sediul social in mun.Bucureşti, Sector 1,
 str. Căderea Bastiliei nr.80-84.
2.1.2.Allianz Ţiriac astăzi.
             Allianz-Ţiriac Asigurări este compania numărul unu pe piaţa
românească a asigurărilor, deţinând aproape o cincime din piaţa, la nivel
consolidat (asigurări generale şi de viaţa). Definitoriu pentru succesul
Allianz-Ţiriac este echilibrul păstrat, în permanenţă, între ritmul de
creştere, siguranţa financiară şi profitabilitate.
            Pe intreaga perioadă a ultimilor cinci ani financiari,
creşterea medie a afacerilor Allianz-Ţiriac a fost superioară ritmului de
creştere a pieţei. În acelaşi interval de timp, compania a dovedit, de
asemenea, capacitatea de a derula în mod constant o activitate profitabilă.
Nu în ultimul rând, menţinerea la niveluri superioare a tuturor
indicatorilor care exprimă gradul de siguranţă financiară a reprezentat
garanţia unei creşteri sănătoase a afacerii.
           Diversificarea progresivă a gamei de produse în concordanţa cu
nevoile clienţilor şi adaptarea lor la tendinţele cererii au reprezentat
elemente de strategie ce au avut, de asemenea, o contribuţie importantă la
accelerarea dezvoltării afacerilor Allianz-Ţiriac Asigurări. Astazi
portofoliul companiei are o structură echilibrată, incluzând practic toate
tipurile de produse din gama asigurărilor generale – inclusiv obligatorii
-, respectiv de viaţă, capabile să acopere întreg spectrul de solicitari
venite din partea clienţilor locali.
               Allianz-Ţiriac Asigurări face parte din Allianz Group,
acţionarul majoritar al companiei fiind Allianz New Europe Holding GmbH.
Valoarea actuală a capitalului social este de 64.252.325 RON[1]. Numărul de
acţiuni emise este de 123.325 titluri cu valoare nominală de 521 lei noi
fiecare.
               Pe parcursul întregii sale existenţe, Allianz-Ţiriac
Asigurări a derulat un program coerent de capitalizare, in concordanţă cu
planurile de dezvoltare a afacerilor companiei. In anul 2007, capitalul
social al Allianz-Ţiriac Asigurări a fost majorat în trei etape, de la
35.090.601 RON (valoare la 01.01.2007), până la un nivel de 64.252.325 RON.
În prima etapă a fost consemnată majorarea capitalului social de la
35.090.601 lei, la 51.210.653 lei, prin încorporarea unei părţi din
profitul net obţinut în anul 2006, ce a revenit sub formă de dividende
acţionarilor. Din punct de vedere tehnic, această operaţiune a fost
realizată prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni emisă de Allianz-
Ţiriac Asigurări, de la 310, la 521 RON[2].
În cea de a doua etapă, acţionarii companiei au decis majorarea capitalului
social de la 51.210.653 lei, la 54.147.530 lei, prin aport în numerar în
sumă de 2.936.877 lei, reprezentând valoarea a 5.637 acţiuni nou emise. Cea
de-a treia etapaăa vizat majorarea capitalului social al Allianz-Ţiriac
Asigurări cu o valoare de 10.104.795 RON, aport in numerar al acţionarilor,
în contul unui număr de 19.395 acţiuni nou emise.
        Compania este activă pe segmentul asigurărilor de viaţă de la
sfarşitul anului 2001. Din acel moment, construcţia unui portofoliu solid
de poliţe de asigurări de viaţă a devenit o direcţie strategică de
dezvoltare a Allianz-Ţiriac. Creşterea spectaculoasă a veniturilor
realizate din vânzarea poliţelor de asigurări de viată creează premisele
atingerii obiectivului pe care managementul companiei îşi propune să îl
realizeze pe termen lung: intrarea in topul celor mai importanţi trei
furnizori locali de asigurări de viaţă.
            Vânzările de poliţe de asigurări de viaţă cu componenta
investiţionala (tip unit-linked) continuă să deţină o pondere majoritară în
structura portofoliului de asigurări de viaţă a companiei. Acestea -
comercializate sub numele de marca ALIAT - sunt, de altfel, produsele cu
care Allianz-Ţiriac Asigurări şi-a lansat operatiunile de asigurări de
viaţă în România. Ulterior, oferta companiei a fost diversificată
progresiv, prin lansarea poliţelor de asigurări de rentă pentru studii şi
dotă pentru căsătorie (START), a produsului de protecţie si economisire
PARTENER (poliţa de asigurare mixta de viaţă cu capitalizare), a poliţelor
de asigurări de grup, precum şi a unor produse de asigurare temporară de
viaţă, care oferă exclusiv protecţia persoanelor asigurate împotriva
riscurilor de deces si invaliditate.
       2.2. Produsele de asigurare de viaţă oferite de Allianz Ţiriac
                                 Asigurări :
        2.2.1 ALIAT
                                                     Unit-Linked
        2.2.2 ALLIANZ INDEX 50
        2.2.3 PARTENER
                                  Tradiţionale – cu participare la profit
        2.2.4 START
      2.2.1 ALIAT este un produs de tip unit-linked oferit de Allianz-
Ţiriac şi reprezintă un contract de asigurare de viaţă care are două
componente, de protecţie şi investire. Riscul acoperit îl reprezintă
decesul asiguratului pe perioada de plată a primelor de asigurare.
Investiţiile se fac in 8 programe investiţionale, ce reprezintă portofolii
de active financiare (acţiuni, obligaţiuni corporatiste, bonuri de tezaur –
inclusiv obligaţiuni guvernamentale şi depozite bancare), alese de clienţi
sau de companie, din care se cumpară unit-uri, din primele plătite. Unit-
urile sunt de două tipuri: iniţiale – alocate din primele de asigurare
plătite şi din creşterile de primă efectuate, in primii 2 ani de la
începutul contractului şi de acumulare – alocate din primele eşalonate
plătite după primii 2 ani ai contractului, din primele unice şi din toate
primele suplimentare.
      2.2.2 ALLIANZ INDEX 50 produs de asigurare de viaţă de tip index-
linked, lansat în luna octombrie 2006, cu o ediţie limitată, adresat
clienţilor persoane fizice. Perioada pe care se contractează această poliţă
este fixă şi anume de 10 ani, iar prima minimă care poate fi investită este
de 2500 Euro. Asigurarea de viaţă Allianz Index 50, nu numai că oferă o
garanţie de capital de 100%, dar şi garantează o rată de dobandă şi
venituri suplimentare din investiţie. Pe lângă acestea, produsul oferă la
maturitate o dobandă garantată, peste garanţia de capital, clientul
obtinând în acest fel un plus de beneficii financiare. În plus faţă de
returnarea sumei investite în proporţie de 100% după 10 ani (garanţia de
capital), clientul primeşte in plus, 20% din prima plătită (garanţia
oferită de dobandă).
      Trebuie menţionat ca rezultatele, performanţele obţinute în practică,
pot fi diferite de cele estimate, fiind influenţate de mai mulţi factori ca
de exemplu: condiţiile economice generale, performanţele înregistrate pe
pieţele de capital, frecvenţa şi gravitatea evenimentelor asigurate,
nivelul mortalităţii, nivelul ratelor dobanzii, rata de schimb, modificari
ale nivelului concurenţei, schimbări legislative, schimbări in politicile
băncilor centrale şi/sau ale guvernelor străine, impactul achiziţiilor sau
al măsurilor de reorganizare, precum şi de alţi factori competitivi, la
nivel naţional, regional sau global.
      2.2.3 PARTENER asigurarea mixtă de viaţă cu acumulare de capital este
un instrument financiar complet, care ajută la planificarea viitorului
persoanei asigurate şi a familiei sale asigurând astfel că nici un
eveniment nu va avea consecinţe severe asupra situaţiei celor dragi. Mai
mult, nu mai există probleme în legatură cu alegerea celor mai bune
plasamente a resurselor financiare, aceasta fiind responsabilitatea
specialiştilor Allianz- Ţiriac Asigurări.
      În condiţiile în care randamentele oferite de instrumentele clasice,
din sistemul bancar, sunt tot mai putin tentante, devine din ce în ce mai
necesară gasirea unor alternative de plasament care să raspundă nevoilor de
planificare financiară a bugetului fiecaruia. Oferind, în primul rând,
siguranţă, poliţa de asigurare de viaţă Partener oferită de Allianz- Ţiriac
reprezintă, în plus, un instrument de economisire pe termen lung, care
garantează realizarea unor beneficii avantajoase din punct de vedere
financiar. Plasamentele financiare sigure în care sunt investite primele de
asigurare şi puterea financiară a companiei noastre susţin asiguraţii in
demersurile lor privind protecţia celor dragi şi economisirea eficientă.
      Partener îmbină componenta de protecţie a unei asigurări tradiţionale
de viaţă cu cea de capitalizare, pentru ca asiguraţii să se bucure de un
venit suplimentar, atunci când au nevoie de: PROTECŢIE, asigurarea de viaţă
Partener oferă protecţia financiară necesară celor dragi in situaţia
producerii unor evenimente nefericite şi CAPITALIZARE, in acelaşi timp,
Partener reprezentând şi un mijloc de capitalizare eficient şi sigur.
Rezervele constituite in urma plăţii primelor de asigurare se regăsesc în
plasamente financiare sigure. Allianz- Ţiriac Asigurări garantează anual
atât rate ale dobanzilor, cat şi participarea la profitul suplimentar
realizat din investirea primelor de asigurare. Participarea anuală la
profit sporeşte valoarea indemnizaţiei, indiferent de motivul pentru care
este cuvenită. Deasemenea se oferă reduceri pentru opţiunile de plată a
primelor cu frecvenţe mici (anual, semestrial şi trimestrial).
      Poliţa de asigurare mixtă de viaţă poate fi încheiată pornind fie de
la valoarea primei pe care asiguratul alege să o platească, fie de la
valoarea sumei asigurate pe care acesta doreşte să o obţină la maturitate.
Primele de asigurare se pot plăti într-o singură tranşă (primă unică) sau
eşalonat (lunar, trimestrial, semestrial, anual).
      Allianz- Ţiriac Asigurări acordă pe parcursul derularii contractului,
o rată a dobanzii garantată, de 3%. Pe lângă această garanţie Allianz-
Ţiriac oferă in plus o dobandă anuală garantată. De exemplu, pentru anii
2006 şi 2007Allianz- Ţiriac Asigurări a acordat rate de rentabilitate
totală garantată de 10% şi respectiv 7%. Mai mult decat atât excedentul de
dobandă peste rata garantată, obţinut din investirea rezervei matematice a
poliţei, se redistribuie asiguratului, in proporţie de 90% sub formă de
participare la profit.
      Protecţia faţă de inflaţie este garantată prin posibilitatea
actualizării anuale a valorii primelor de asigurare.
      La maturitatea poliţei, indemnizaţia poate fi plătită sub formă de
anuitate, astfel poate fi considerată o pensie privată suplimentară.
      Riscurile asigurate prin poliţa mixtă de viaţă sunt:
• decesul pe perioada de valabilitate a poliţei de asigurare;
• supravieţuirea la data de maturitate a poliţei de asigurare.
      În caz de deces/supravieţuire a asiguratului, la cererea acestuia, pot
fi nominalizaţi unul sau mai multi beneficiari, menţionându-se în mod
expres procentul din indemnizaţie/ beneficiu cuvenit fiecăruia dintre
beneficiari. Contractantul are dreptul de a schimba atât beneficiarii, cât
şi cota din indemnizaţia de deces/beneficiul de maturitate aferentă
fiecărui beneficiar, oricând înainte de producerea riscului asigurat,
furnizând asigurătorului consimţământul său scris. Orice modificare în
acest sens urmează a intra în vigoare la data înregistrării cererii
contractantului la sediul asigurătorului. În cazul în care nu se specifică
altfel, beneficiarul în caz de supravieţuire a asiguratului este
contractantul.
      Suma asigurată:
• Suma asigurată deces
                               sunt egale.
• Suma asigurată supravieţuire
       Suma asigurată garantată se stabileşte de către contractant la
încheierea poliţei, cu acordul asigurătorului, respectând limitele pentru
prima de asigurare şi pentru suma asigurată  precizate în anexa la
prezentele condiţii specifice. Limita minimă a sumei asigurate este de
5.550 RON, iar cea maximă reprezintă echivalentul a 80.000 EUR la cursul de
referinţă al BNR. Suma asigurată are aceeasi valoare pentru deces şi pentru
supravieţuire. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a modifica periodic
limita minimă a primei de asigurare, în funcţie de cursul comunicat de
către asigurător la începutul anului calendaristic.
      Indemnizaţia de asigurare este:
• in caz de deces, egală cu Suma asigurată deces + FPP (Frecvenţa de plată
a primelor);
• in caz de supravieţuire, egală cu Suma asigurată supravieţuire + FPP
contract anuitate.
      Contractantul  poate să fie persoană fizică sau juridică.
      Asiguratul trebuie să fie neapărat persoană fizică.
      Beneficiarul poate să fie persoană fizică sau juridică şi este de două
tipuri:
• Beneficiar la deces;
• Beneficiar la supravieţuire.
      Durata contractului este cuprinsă între 5 şi 30 ani. Pentru poliţele
cu plată eşalonată, perioada de plată a primelor este egală cu durata de
valabilitate a poliţei.
      Vârsta de intrare este cuprinsă între 18 şi 65 ani.
      Vârsta de ieşire este de maxim 70 ani.
      Prima de asigurare:
• Limita minimă a primei eşalonate este de 888 RON pe an;
• Limita minimă a primei unice este de 3.700 RON.
      Dacă aveţi deja încheiată o poliţă de asigurare de viaţă Partener, se
poate deasemenea beneficia de una din clauzele de protecţie suplimentară
specifică care oferă un plus de siguranţă.
      2.2.4 START – planuri financiare pentru copii este un produs care
oferă posibilitatea de a planifica din timp, din punct de vedere financiar,
cele două evenimente definitorii din viaţă unei persoane, şi anume studiile
şi casătoria. De asemenea, cu Start se pot obţine sume care să acopere
anumite nevoi financiare de moment prin răscumpărări parţiale cu
rambursare.
      Cu poliţa de asigurare Start se poate opta pentru una dintre cele trei
variante de asigurare: renta pentru studii, dota pentru casătorie, sau
renta pentru studii şi dota pentru casătorie.
      Renta pentru studii poate acoperi nevoile materiale ocazionate atât de
studiile liceale, cat şi de cele universitare.
      Perioada de plată a rentelor pentru studii este cuprinsă între 2 şi 10
ani (dar beneficiarul o poate modifica, conform nevoilor sale curente), iar
vârsta beneficiarului la data începerii acestei perioade trebuie să fie
între 14 şi 25 de ani.
      Dota pentru casătorie se încasează cu ocazia casătoriei sau la
expirarea poliţei, dacă beneficiarul nu s-a casătorit până la acea dată.
      În cazul în care se optează pentru aceast tip de poliţă, Allianz-
Ţiriac Asigurări furnizează pe întreagă durată a contractului o rată a
dobanzii de 3%, garantând astfel indemnizaţia ce se cuvine, indiferent de
rezultatul investiţional al companiei sau de fluctuaţiile pieţei. Pe lângă
această garantie Allianz- Ţiriac oferă in plus o dobandă anuală garantată.
Mai mult decat atât excedentul de dobandă peste rata garantată, obţinut din
investirea rezervei matematice a poliţei, se redistribuie asiguratului, in
proporţie de 90% sub forma de participare la profit. Participarea anuală la
profit sporeşte valoarea indemnizaţiei, indiferent dacă aceasta este de tip
dotă sau rentă. Deasemenea se oferă reduceri pentru opţiunile de plată a
primelor cu frecvenţe mici (anual, semestrial etc).
      La data semnării cererii de asigurare, asiguratul are dreptul să
opteze pentru indexarea garantată a indemnizaţiilor în cazul nefericit al
producerii decesului pe durata poliţei, în schimbul unei prime
suplimentare. În baza acestei opţiuni, indemnizaţiile garantate (renta
şi/sau dota) sunt protejate de inflaţie, fiind indexate anual după data
decesului asiguratului şi până la maturitatea poliţei cu un procent fix,
stabilit de catre asigurător şi comunicat asiguratului la data semnării
cererii de asigurare.
      Asiguratul este aceeaşi persoană cu contractantul.
      Beneficiarul - pentru acest tip de polită nu poate fi prevăzut decât
un singur beneficiar care nu poate fi schimbat. În cazul în care
beneficiarul este minor, toate drepturile şi obligatiile acestuia se
exercită prin intermediul reprezentantului său legal.
      Riscul asigurat este decesul pe perioada de valabilitate a poliţei de
asigurare.
• Suma asigurată rente
    Suma asigurată                                                      se
însumează.
• Suma asigurată dotă
      Limita minimă a sumei asigurate – rentă este de 3.700 RON, limita
minimă a sumei
asigurate – dotă este de 5.550 RON, iar cea maximă reprezintă echivalentul
a 80.000 EUR
la cursul de referinţă al BNR.
      Indemnizaţia de asigurare este:
• în caz de deces, egală cu 0;
                                          Suma asigurată rentă + FPP
• în caz de supravieţuire,egală cu              Suma asigurată dotă +  FPP
                         Suma asigurată rentă + Suma asigurată dotă + FPP
      Contractantul  trebuie să fie persoană fizică.
      Asiguratul trebuie să fie persoană fizică (contractantul).
      Beneficiarul trebuie să fie persoană fizică (copilul).
      Durata contractului este cuprinsă între 5 şi 25 ani.
      Vârsta de intrare este cuprinsă între 18 şi 65 ani.
      Vârsta de ieşire este de maxim 70 ani.
      Prima de asigurare limita minimă a primei eşalonate este de 888 RON pe
an.
      Dacă aveţi deja încheiată o poliţă de asigurare  de  viaţă  Start,  se
poate de asemenea beneficia de una din clauzele  de  protecţie  suplimentară
specifică care oferă un plus de siguranţă.
      Avantajele  şi  beneficiile  oferite  de   asigurările   tradiţionale:
garantarea unor rate anuale ale  dobânzii  ,  posibilitatea  de  creştere  a
sumei  asigurate  pe  perioada  derulării  contractului  ,  discount  pentru
frecvenţele de plată , posibilitatea de  indexare  a  sumei  asigurate  după
decesul asiguratului , plata rentei pentru studii începând cu vârsta  de  14
ani şi a dotei incepând cu 18 ani , perioada de plată a rentelor între 2  şi
10 ani , protecţia financiară  a  familiei  ,  protejarea  afacerii  ,  trai
decent la pensie  ,  independenţa  financiară  ,  început  de  viaţă  pentru
tinerii  casătoriţi  ,  protecţia  financiară  a  copiilor  pentru  studiile
liceale/superioare , independenţa financiară a copiilor .
2.2.5 Clauze de protecţie suplimentară care se pot ataşa produselor
PARTENER şi START
      1. Afecţiunile medicale grave  permit încasarea unei sume de bani in
cazul unui diagnostic cu o boală gravă sau în cazul unei intervenţii
chirurgicale grave. De asemenea, suplimentează indemnizaţiile in caz de
deces din orice cauză.
      Riscurile acoperite de această clauză:
• decesul asiguratului din orice cauză;
• diagnosticarea acestuia cu una dintre următoarele afecţiuni: cancer,
accident vascular cerebral, infarct miocardic, scleroză multiplă,
insuficienţă renală, pierderea vederii, paralizie completă, encefalită
acută;
• următoarele intervenţii chirurgicale: intervenţie chirurgicală de tip by-
pass, intervenţie chirurgicală care implică grefă de aortă, intervenţie
chirurgicală pe cord deschis, transplantul de organe, angioplastie
coronariană, aşa cum sunt definite in cuprinsul clauzei.
      Durata acestei clauze este cuprinsă între 5 şi 15 ani.
      Persoana asigurată este asiguratul contractului de bază.
      Vârsta intrare este vârsta minimă din contractul de bază
      Varsta ieşire aste vârsta din contractul de bază
      Suma asigurată este mai mica sau egală cu 50% din Suma asigurată din
contractul de bază.
      Condiţiile acestei clauze:
• in cazul in care asiguratul este diagnosticat, pe perioada de
valabilitate a clauzei Afecţiunile medicale grave, cu una dintre
afecţiunile prezentate, asigurătorul are obligaţia de a plăti indemnizaţia
aferentă evenimentului asigurat produs;
• beneficiarul indemnizaţiilor este asiguratul;
• la fiecare aniversare a poliţei puteti beneficia de protecţia împotriva
inflaţiei prin indexarea primei de asigurare si ajustarea corespunzătoare a
sumei asigurate.
      2. Spitalizare ca urmare a unui accident şi Spitalizare ca urmare a
unui accident sau a unei boli (HA/HAD) permite încasarea de catre asigurat
sau de catre familia acestuia a unei indemnizaţii zilnice în cazul
internarii într-o instituţie medicală publică sau privată, ca urmare a unu
accident sau a unei boli. Se mai plătesc indemnizaţii şi in caz de
convalescenţă sau de terapie intensivă.
      La calculul primelor se alege ori clauza Spitalizare ca urmare a unui
accident , ori clauza Spitalizare ca urmare a unui accident sau a unei boli
      Riscurile acoperite de această clauză:
• spitalizarea asiguratului datorată unui accident sau/şi imbolnăviri
asiguratului survenite pe perioada de valabilitate a clauzei.
      Durata clauzei HA/HAD este de maxim 15/1 ani.
      Persoanele asigurate în caz de Spitalizare ca urmare a unui accident
şi Spitalizare ca urmare a unui accident dau a unei boli(HAD) sunt:
asiguratul contractului de bază, soţia/soţul, copii.
      Vârsta intrare HA/ HAD este vârsta minima din contractul de bază,
minim 1/3 an, maxim 17 ani.
      Vârsta ieşire HA şi HAD este: vârsta din contractul de bază, maxim 18
ani /casătorie.
      Suma asigurată pentru spitalizare pentru fiecare asigurat este cel
mult egală cu suma asigurată din contractul de bază la care această clauză
este anexată şi este aferentă perioadei maxime de spitalizare de 90 de zile
pe an de poliţă. La fiecare aniversare a poliţei puteţi beneficia de
protecţia împotriva inflaţiei prin indexarea primei de asigurare şi
ajustarea corespunzătoare a sumei asigurate.
      Condiţiile acestei clauze:
• protecţia poate fi extinsă şi asupra familiei asiguratului. Pe lângă
asiguratul din poliţa de asigurare de bază, pot fi cuprinse in asigurare şi
următoarele persoane: soţul/soţia asiguratului din poliţa de asigurare de
bază, copiii;
• beneficiar al indemnizaţiei de spitalizare acordate in baza uneia dintre
aceste clauze este asiguratul care a fost spitalizat.
      3. Intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident şi Intervenţii
chirurgicale ca urmare a unui accident sau a unei boli (SIA/SIAD) permite
încasarea de catre asigurat sau de catre familia acestuia a unei
indemnizaţii zilnice în cazul în care unul dintre ei suferă o intervenţie
chirurgicală ca urmare a unui accident sau a unei boli.
      La calculul primelor se alege ori clauza Intervenţii chirurgicale c

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu