ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND IPOTECA

                        P L A N U L   L U C R Ă R I I
  CAPITOLUL   I            CONSIDERAŢII   GENERALE    PRIVIND    GARANTAREA
                            OBLIGAŢIILOR
    § 1. Noţiuni generale
    § 2. Inferioritatea sau imperfecţiunea garanţiilor  personale  faţă  de
    cele reale
    § 3. Noţiuni istorice privind ipoteca
  CAPITOLUL II         CARACTERELE GENERALE ALE IPOTECII. FELURILE SALE
    Secţiunea I             Noţiune
    Secţiunea a II-a        Caractere generale
      § 1. Realitatea
      § 2. Accesorialitatea
      § 3. Caracterul imobiliar
      § 4. Indivizibilitatea
      § 5. Ipoteca este supusă principiului specializării
    Secţiunea a III-a       Bunurile care pot fi ipotecate
    Secţiunea a III-a       Felurile ipotecii
    CAPITOLUL III           IPOTECA CONVENŢIONALĂ
    Secţiunea I             Noţiune
    Secţiunea a II-a        Condiţii de valabilitate
      § 1. Condiţii de fond
           1. Condiţia capacităţii
           2. Calitatea de proprietar a constituitorului ipotecii
      § 2. Condiţii de formă
    Secţiunea a III-a       Efectele ipotecii convenţionale
      § 1. Efectele faţă de debitor
      § 2. Efectele faţă de creditor
           1. Dreptul de preferinţă
           2. Dreptul de urmărire
      § 3. Efectele faţă de terţii dobânditori ai imobilului
           1. Excepţii opozabile creditorului
           2. Plata
           3. Delăsarea imobilului ipotecat
           4. Purga
           5. Executarea silită
    Secţiunea a IV-a        Aspecte privind publicitatea
    CAPITOLUL IV       IPOTECA LEGALĂ
    Secţiunea I             Noţiune
    Secţiunea a II-a        Cazurile de ipoteci legale
      § 1. Ipoteca legală prevăzută de Legea nr. 22/1969
      § 2. Ipoteca legală prevăzută de Ordonanţa Guvernuluui nr. 11/1994
      § 3. Ipoteca legatarilor cu titlu particular a unor sume de bani  sau
    lucruri fungibile asupra imobilelor succesorale
    § 4. Ipoteca legală prevăzută de Decretul-lege nr. 61/1990
    § 5. Ipoteca legală prevăzută de Codul de procedură penală
    CAPITOLUL V        STINGEREA IPOTECII
    Secţiunea I             Stingerea ipotecii pe cale principală
      § 1. Renunţarea creditorului
      § 2. Prescripţia
      § 3. Pierderea bunului grevat
      § 4. Stingerea dreptului ipotecat
       §  5.  Rezoluţiunea  sau  anularea  dreptului  de   proprietate   al
    constituitorului
    § 6. Consolidarea
    § 7. Purga
    Secţiunea a II-a        Stingerea ipotecii pe cale accesorie
    CAPITOLUL VI CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA
     ANEXA NR. 1       Codul civil (extras)  –     art. 1746-1815
     BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu