Atmosfera protectoarea vietii

CUPRINS
      CUPRINS     1
      INTRODUCERE 4
      CAPITOLUL I - POLUAREA ATMOSFEREI 9
        1.  CONSIDERAŢII GENERALE 9
        2.  CAUZELE POLUĂRII ATMOSFEREI 11
        3.  DIFERITE CATEGORII DE POLUANŢI ATMOSFERICI   12
          3.1. Surse de poluare cu pulberi   13
            3.1.1. Natura şi caracteristicile particulelor solide aflate în
            suspensie în aerul atmosferic    14
          3.2. Poluanţi gazoşi ai atmosferei 15
        4.  PRINCIPALELE EFECTE ALE POLUĂRII ATMOSFEREI  18
          4.1. Efectele poluanţilor asupra oamenilor     19
          4.2. Efectele poluanţilor asupra plantelor şi animalelor  19
          4.3. Modificarea factorilor meteorologici      20
          4.4. Efectele poluanţilor asupra obiectelor    20
      CAPITOLUL II - PROTECŢIA ATMOSFEREI ÎN DREPTUL INTERN    22
        1. NORMELE TEHNICE DE PROTECŢIE A ATMOSFEREI     22
          1.1. Prevenirea şi combaterea poluării industriale a atmosferei
          23
            1.1.1. Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei    23
            1.1.2. Norme metodologice privind determinarea emisiilor de
            poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare  24
            1.1.3. Concentraţii maxime admisibile ale unor substanţe
            poluante în aerul zonelor protejate (CMA) –STAS 12.574/1987  24
            1.1.4. Zonele de protecţie sanitară    25
          1.2 Protecţia împotriva poluării aerului de către aeronave
          26
          1.3. Combaterea poluării aerului produse de autovehicule  27
          1.4. Măsuri naţionale de protecţie a stratului de ozon    28
          1.5. Evaluarea poluării mediului   29
        2. STUDIUL DE IMPACT, ACORDUL ŞI AUTORIZAŢIA DE MEDIU  31
          2.1. Studiul de impact  31
          2.2.Acordul şi autorizaţia de mediu      33
        3. OBLIGAŢII CE REVIN ORGANELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI AGENŢILOR
        ECONOMICI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CALITĂŢII AERULUI     36
          3.1. Obligaţii rezultate din Legea 137/1995 privind protecţia
          mediului     36
        4. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ ŞI PENALĂ  37
          4.1. Răspunderea contravenţională  37
          4.2 Răspunderea penală  40
      CAPITOLUL III - PROTECŢIA ATMOSFEREI PE PLAN INTERNAŢIONAL    42
        1.  NOŢIUNI GENERALE 42
        2. CONVENŢIA DE LA GENEVA, 1979, ASUPRA „POLUĂRII ATMOSFERICE
        TRANSFRONTIERE PE DISTANŢE LUNGI”     44
        3. CONVENŢIA DE LA VIENA, 1985, PRIVIND PROTECŢIA  STRATULUI DE OZON
        47
        4. PROTOCOLUL DE LA MONTREAL, 1987, PRIVIND „SUBSTANŢELE CARE
        EPUIZEAZĂ STRATUL DE OZON”      49
        5. CONVENŢIA CADRU A NATIUNILOR UNITE ASUPRA  SCHIMBĂRILOR
        CLIMATICE, RIO DE JANEIRO, 1992 50
        6. PROTOCOLUL DE LA KYOTO, 1997, DIN CADRUL CONVENŢIEI CADRU ASUPRA
        SCHIMBARILOR CLIMATICE    52
        7. CONFERINŢA DE LA JOHANNESBURG      54
          7.1. Rezoluţia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă
          55
        8. ALTE DOCUMENTE INTERNAŢIONALE      56
          8.1. Reglementarea regimului combustibililor fosili 56
          8.2. Regimul protecţiei împotriva poluării cu oxid de sulf şi
          alte emisii sulfuroase  56
          8.3. Regimul protecţiei aerului împotriva poluării cu plumb
          56
          8.4. Regimul protecţiei împotriva poluării cu bioxid de azot
          57
          8.5. Regimul protecţiei împotriva poluării produse de gazele de
          eşapament emise de vehiculele cu motor   57
      CAPITOLUL IV - PROTECŢIA SPAŢIULUI EXTRAATMOSFERIC, A LUNII ŞI A
CELORLALTE CORPURI CEREŞTI   58
        1. CONSIDERAŢII GENERALE  58
          1.1. Consecinţele activităţii de explorare şi exploatare a
          spaţiului extraatmosferic asupra mediului      58
          1.2. Atingerile aduse mediului în spaţiul extraatmosferic 59
        2. TRATATUL PRIVIND PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA STATELOR
        ÎN EXPLOATAREA ŞI FOLOSIREA SPAŢIULUI EXTRAATMOSFERIC, INCLUSIV LUNA
        ŞI CELELALTE CORPURI CEREŞTI, MOSCOVA, 27.01.1967      60
        3. ALTE DOCUMENTE INTERNAŢIONALE      61
          3.1 Tratatul privind interzicerea parţială a experienţelor
          nucleare, Moscova, 1963 61
          3.2. Acordul privind salvarea astronauţilor, reîntoarcerea
          cosmonauţilor şi restituirea obiectelor lansate în spaţiul cosmic,
          1968   61
          3.3. Acordul privind activitatea statelor pe Lună şi alte corpuri
          cereşti, 1979      62
          3.4. Convenţia privind responsabilitatea internaţională pentru
          daunele cauzate de către obiectele spaţiale,1972    62
          3.5. Convenţia privind înmatricularea obiectelor lansate în
          spaţiul extraatmosferic, 1975 62
          3.6. Declaraţia de la Stockholm privind mediul înconjurător, 1972
          63
          3.7. Carta drepturilor şi îndatoririlor economice ale statelor,
          1974   63
          3.8. Convenţia privind interzicerea modificărilor mediului în
          scopuri militare ori pentru alte obiective ostile, 1978   63
      CAPITOLUL V - POLUAREA ATMOSFEREI ŞI ENERGIA. PROPUNEREA UNEI
STRATEGII ENERGIE-MEDIU AMBIANT PENTRU ROMÂNIA     64
        1. IMPACTUL SECTORULUI ENERGETIC ASUPRA MEDIULUI 64
        2. MĂSURI ÎN SECTORUL ENERGETIC PENTRU APLICAREA CONVENŢIILOR
        INTERNAŢIONALE PRIVIND PROTECŢIA ATMOSFEREI      65
          2.1. Pentru aplicarea „Convenţiei de la Geneva aspra poluării
          transfrontaliere pe distanţe lungi” 65
          2.2. Pentru aplicarea „Convenţiei cadru de la Rio de Janeiro
          asupra  schimbărilor climatice”     66
      CONCLUZII   67
      BIBLIOGRAFIE     71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu