CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILA

                                   CUPRINS
Capitolul I
Consideraţii introductive şi istoricul contractului de societate civilă
      Secţiunea I – Consideraţii introductive
      Secţiunea I – Contractul de societate în dreptul roman
      Secţiunea II – Contractul de societate în vechiul drept românesc
           2.1. Perioada veche
           2.2. Perioada modernă
      Secţiunea  III  –  Privire  comparativă  între  societatea  civilă  şi
societatea comercială
           4.1. Conceptul de societate comercială
           4.2. Asemănări
           4.3. Deosebiri
Capitolul II
Noţiunea, caracterele juridice ale contractului de societate şi condiţiile
de validitate
      Secţiunea I – Noţiunea
      Secţiunea II – Caracterele juridice ale contractului de societate
           2.1. Caracterul civil al contractului de societate
           2.2.  Caracterul  lucrativ  (patrimonial)  al  contractului   de
      societate
           2.3. Caracter „sinalagmatic” al contractului de societate
           2.4. Caracterul oneros comutativ al contractului de societate
           2.5. Caracterul consensual al contractului de societate
           2.6. Contract cu executare succesivă
           2.7. Contract încheiat intuitu personae
      Secţiunea III – Condiţii de validitate
           3.1. Capacitatea părţilor
           3.2. Consimţământul
           3.3. Obiectul contractului de societate civilă
           3.4. Cauza contractului de societate
           3.5. Forma contractului de societate
           3.6. Domeniile în care pot fi încheiate contracte  de  societate
      civilă
Capitolul III
Funcţionarea societăţii civile
      Secţiunea I – Raporturile dintre asociaţi şi societate
           1.1. Drepturile asociaţilor
                 1.1.1. Dreptul la câştig
                 1.1.2.  Dreptul  de  a  beneficia  de  folosinţa  bunurilor
societăţii
                 1.1.3. Dreptul de a fi informaţi
                 1.1.4. Dreptul de a obliga pe coasociaţi să  contribuie  la
           cheltuielile necesare
                 1.1.5. Dreptul la restituirea bunurilor puse în comun
                 1.1.6. Dreptul la despăgubiri
           1.2. Obligaţiile asociaţilor
                 1.2.1. Obligaţia de aport
                  1.2.1. Obligaţia de garanţie
                 1.2.3. Obligaţia de dezdăunare
                 1.2.4. Obligaţia de restituire a sumelor de  bani  folosite
           în interes propriu
      Secţiunea a II-a – Raporturile membrilor societăţii civile cu terţii
      Secţiunea a III-a – Participarea la câştig şi pierderi
Capitolul IV
Obligaţia de aport în contractul de societate civilă
      Secţiunea I –  Aspecte generale privind aportul.  Conceptul  de  aport
social
      Secţiunea a II-a – Aportul  –  condiţie  specifică  şi  indispensabilă
pentru eficacitatea contractului de societate
            2.1. Trăsăturile esenţiale ale aportului
            2.2. Evaluarea aporturilor asociaţilor
            2.3. Regimul juridic al aportului
           2.4. Mărirea aportului iniţial
      Secţiunea a III-a – Obiectul aportului asociaţilor
            3.1. Aportul în bani
            3.2. Aportul în bunuri
                  3.2.1. Aportul în bunuri
                  3.2.2. Obligaţia de garanţie
            3.3. Aportul în muncă (serviciile)
                 3.3.1. Aportul în muncă
                 3.3.2. Obligaţia de garanţie
            3.4. Drept comparat
Secţiunea a IV-a – Corelaţia aport social – patrimoniu social
Capitolul V
Încetarea societăţii civile
      Secţiunea I – Cauze de încetare
            1.1. Expirarea termenului
            1.2. Denunţarea contractului
            1.3. Pierderea bunului ce a făcut obiectul obligaţiei  de  aport
social
           1.4. Realizarea sau nerealizarea scopului
            1.5. Moartea sau declararea judecătorească a morţii
            1.6. Punerea sub interdicţie sau insolvabilitatea
            1.7. Rezilierea contractului la cererea  unuia  dintre  asociaţi
pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor asumate de un alt asociat
            1.8. Infirmitatea psihică sau boala unuia  dintre  asociaţi  ori
neînţelegerile grave dintre asociaţi
      Secţiunea II – Efectele încetării

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu