Metodologia diagnosticarii rentabilitatii

CUPRINS
    PARTEA I
                  Metodologia diagnosticării rentabilităţii
CAP .1.  Reprezentarea societăţii………………………………………………………………….3
CAP .2.  Noţiuni introductive……………………………………………………...………………4
Cap       .3.       Diagnosticul       financiar       al       rezultatelor
întreprinderii………………………...………......6
  3.1 Contul de profit şi pierdere      6
  3.2 Alte tipuri de analiza a contului de profit şi pierdere 9
    3.2.1.Analiza funcţională a contului de rezultate în ţările anglo-saxone
    10
    3.2.2.Analiza prin cheltuieli directe a contului de rezultate   10
  3.3. Analiza pragului de rentabilitate      11
  3.4. Analiza cifrei de afaceri  11
  3.5. Soldurile intermediare de gestiune     12
    3.5.1.Marja comercială (adaosul comercial)     13
    3.5.2. Producţia exerciţiului 13
    3.5.3.Valoarea adăugată  14
    3.5.4.Excedentul brut din exploatare      14
    3.5.5.Rezultatul exploatării  15
    3.5.6.Rezultatul curent  16
    3.5.7.Rezultatul net al exerciţiului      16
  3.6. Rolul şi determinarea capacităţii de autofinanţare a întreprinderii
  17
Cap.IV.Diagnosticului financiar prin sistem de rate şi evaluarea riscului
de faliment............18
  4.1. Diagnosticul financiar prin metoda ratelor de rentabilitate  18
    4.1.1.Rentabilitatea comercială. Ratele de rentabilitate comercială   18
    4.1.2. Rentabilitatea economică. Rate de rentabilitate economică      21
    4.1.3.Rentabilitatea financiară. Rate de rentabilitate financiară     23
  4.2. Descompunerea ratelor de rentabilitate 25
  4.3. Ratele structurii financiare     27
    4.3.1.Ratele echilibrului financiar 27
    4.3.2.Ratele de îndatorare    29
  4.4. Sistemul Du Pont de Nemours      30
  4.5. Diagnosticul riscului 34
    4.5.1.Ricul economic = sensibilitatea profitului     34
    4.5.2. Riscul financiar  35
      4.5.2.1.Analiza riscului financiar pe baza metodei pragului de
      rentabilitate    35
      4.5.2.2.Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier
      financiar   35
    4.5.3. Riscul de faliment (insolvabilitatea)   35
      4.5.3.1.Detectarea riscului de faliment prin metoda scorurilor      37
      4.5.3.2. Modelul Centralei bilanţurilor 39
CAP. 5. Analiza performanţei întreprinderii……………………………………………..……..40
  5.1.Performanţa în perimetriul contabil     40
  5.2.Performanţa şi nivelul de realizare a obiectivelor 42
  5.3.Valoarea adăugată economică – un indicator modern de măsurare a
  performanţei întreprinderii     42
      PARTEA A II-A
        DIAGNOSTICUL GENERAL AL RENTABILITĂŢII LA S.C. "PANMIV" SRL.
Realizarea                                                    diagnosticului
financiar...................................................................
.............................43
Cap.1.       Ratele       privind       structura        activului        si
pasivului..................................................................4
3
         1.       Analiza       ratelor       de        structură        ale
activului...................................................................
.................43
         2.       Analiza       ratelor       de        structură        ale
pasivului...................................................................
................44
Cap.2.                         Analiza                          echilibrului
financiar...................................................................
..........................46
                                  1.                                Situaţia
netă........................................................................
........................................................46
                       2.                     Fondul                      de
rulment.....................................................................
.................................................47
             3.           Nevoia            de            fond            de
rulment.....................................................................
....................................49
                                 4.                               Trezoreria
netă........................................................................
...................................................50
Cap.3.Soldurile                       intermediare                        de
gestiune....................................................................
.................51
                                                                     1.Marja
comercială..................................................................
.......................................................51
                                                                 2.Producţia
exerciţiului................................................................
...................................................51
                                                                  3.Valoarea
adăugată....................................................................
...................................................52
                    4.Excedentul                   brut                   de
exploatare..................................................................
...................................53
                               5.Rezultatul                              din
exploatare..................................................................
...........................................54
                                                                6.Rezultatul
curent......................................................................
....................................................54
                                                                7.Rezultatul
extraordinar................................................................
................................................55
                                                                8.Rezultatul
brut........................................................................
......................................................55
                                                                9.Rezultatul
net.........................................................................
......................................................55
Cap.4.Analiza      ratelor       de       structură       financiara       a
capitalului........................................................56
                                 4.1.Ratele                               de
echilibru...................................................................
.................................................56
                                 4.2.Ratele                               de
lichiditate.................................................................
.................................................57
                              4.3.Capacitatea                             de
autofinanţare...............................................................
......................................59
                                 4.4.Ratele                               de
îndatorare..................................................................
................................................59
Cap.5.Analiza          ratelor           cinetice           sau           de
gestiune....................................................................
..........61
           5.1.Durata          medie          de          rotaţie          a
stocurilor..................................................................
........................61
               5.2.Durata             de             încasare              a
creanţelor..................................................................
...............................61
               5.3.Durata             de             achitare              a
furnizorilor................................................................
...............................62
           5.4.Durata         de         rotatie         a         activelor
totale......................................................................
......................63
           5.5.Durata         de         rotatie         a         activelor
imobilizate.................................................................
..................63
                  Cap.6.Analiza                  ratelor                  de
rentabilitate...............................................................
...........................63
              6.1.            Ratele            de             rentabilitate
economica...................................................................
.........................63
              6.2.            Ratele            de             rentabilitate
comerciala..................................................................
..........................66
Cap.7.Analiza    pragului    de    rentabilitate    a     activitatii     de
exploatare............................................67
Cap.8.Riscul                                                              de
faliment....................................................................
.............................................69
                                  8.1.                                Metoda
Altman......................................................................
.................................................69
          8.2.       Modelul       centralei       bilanţurilor       băncii
franceze....................................................................
...70
                      8.3.                   Metoda                   Conan-
Holder......................................................................
......................................72
Concluzii                                                                 şi
propuneri...................................................................
..................................................74
Bibliografie
............................................................................
..........................................................75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu