MONOGRAFIA ORASULUI SAVENI

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I       ÎNCADRAREA GEOGRAFICĂ
    1. Coordonate matematice şi hipsometrice
    2. Aşezarea în cadrul regional
    3. Poziţia faţă de alte aşezări omeneşti
    4. Poziţia în raport cu căile de comunicaţii
CAPITOLUL II     CARACTERE FIZICO – GEOGRAFICE
    1. RELIEFUL
       1. Alcătuirea geologică şi evoluţia paleogeografică
            1. Mişcări tectonice şi seismicitate
            2. Resursele subsolului
       2.  Morfografie şi morfometrie
       3.  Relief structural
       4.  Relief de acumulare
       5.  Relief antropic
       6.  Procese geomorfologice actuale
    2. PARAMETRII CLIMATICI
       1. Particularităţi climatice
            1. Circulaţia generală a maselor de aer
            2. Radiaţia solară globală
            3. Temperatura aerului
            4. Umiditatea aerului
            5. Nebulozitatea
            6. Precipitaţii
            7. Vântul
            8. Fenomene climatice
       2.  Poluarea atmosferică
    3. APELE
       1. Caractere generale
       2.  Apele subterane
       3.  Lacurile
       4.  Râurile
       5.  Probleme ale poluării apelor
    4. VEGETAŢIA
       1. Originea şi evoluţia în timp şi spaţiu a elementelor floristice
       2. Tipuri de vegetaţie
            1. Vegetaţia zonală
            2. Vegetaţia intrazonală
       3.  Procese de antropizare a vegetaţiei şi valorificarea  resurselor
          vegetale
    5. FAUNA
       1. Evoluţia în timp şi spaţiu a faunei
       2. Caracteristicile generale ale faunei
       3. Fauna terestră
       4. Fauna acvatică
    6. SOLURILE
       1. Factorii pedogenetici naturali
       2. Clase şi tipuri de sol şi caracterizarea lor
       3. Importanţa economică a solurilor
CAPITOLUL III    CONSIDERAŢII ISTORICO – GEOGRAFICE
    1. Aspecte  şi etape istorice privind localităţile
    2. Forme de organizare teritorial administrative şi evoluţia lor
       1. Apariţia, modul de formare şi evoluţia localităţii
       2. Atestări documentare
    3. Aşezările omeneşti
       1. Istoricul apariţiei şi dezvoltării aşezărilor
       2. Categorii fundamentale de aşezări
            1. Satele
            2. Oraşul Săveni
       3. Dotări edilitare
            1. Gradul de electrificare
            2. Reţeaua de alimentare cu apă potabilă
            3. Sistemul de încălzire a locuinţelor
       4. Procesul de urbanizare
CAPITOLUL IV    GEOGRAFIA POPULAŢIEI
    1. Evoluţia numerică a populaţiei
    2. Mişcarea naturală a populaţiei
       1. Natalitatea
       2. Mortalitatea
       3. Bilanţul natural
    3. Mişcarea mecanică a populaţiei
       1. Migraţiile interne ale populaţiei oraşului Săveni
       2. Migraţiile internaţionale ale populaţiei oraşului Săveni
    4. Structura populaţiei
       1. Structura populaţiei pe sexe
       2. Structura populaţiei după starea civilă
            1. Nupţialitatea
            2. Divorţialitatea
       3.  Structura populaţiei pe grupe de vârstă
       4. Structura socio – profesională a populaţiei
            1. Populaţia activă
            2. Populaţia activă pe ramuri de activităţi
            3. Populaţia inactivă
       5. Structura etnică a populaţiei
       6. Structura confesională a populaţiei
    5. Densitatea populaţiei
       1. Densitatea generală a populaţiei
       2. Densitatea agricolă
       3. Densitatea rezidenţială
CAPITOLUL V     ASPECTE SOCIAL – CULTURALE ALE ORAŞULUI.
                               SĂVENI
    1. Reţeaua şcolară
    2. Reţeaua unităţilor de cultură
    3. Unităţi din domeniul sanitar
CAPITOLUL VI     ECONOMIA
    1. Densitatea şi potenţialul economic al oraşului Săveni
    2. Evoluţia structurilor economice în diferite perioade istorice
    3. Structuri economice actuale
       1. Agricultura
            1. Utilizarea terenurilor
            2. Evoluţia în timp şi spaţiu a structurilor funciare
            3. Terenurile agricole
            4. Creşterea animalelor
                  1. Evoluţia în timp şi spaţiu a creşterii animalelor
                  2. Structura efectivelor de animale
       2.  Apicultura
       3.  Industria
       4. Căile de comunicaţii şi transporturile
            1. Evoluţia în timp şi spaţiu a reţelei de căi de comunicaţii
            2. Reţeaua rutieră
            3. Reţeaua feroviară
       5. Comerţul
BIBLIOGRAFIE
137 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu