RECURSUL - CALE ORDINARA DE ATAC IN PROCESUL PENAL

                                   CUPRINS
  CAPITOLUL      I                CONSIDERAŢII       GENERALE       PRIVIND
CĂILE DE ATAC ÎN PROCESUL PENAL
  § 1. Noţiunea şi finalitatea căilor de atac
  § 2. Funcţiile căilor de atac
  § 3. Principiile căilor de atac
  § 4. Condiţiile de folosire a căilor de atac
  § 5. Clasificări ale căilor de atac
  CAPITOLUL        II          CONSIDERAŢII        GENERALE         PRIVIND
RECURSUL
  § 1. Sediul materiei
  § 2. Scurt istoric
  § 3. Noţiune
  § 4. Natura juridică a recursului
      1. Recursul - cale de atac de reformare
      2. Recursul - cale ordinară de atac
  § 5. Hotărârile care pot fi atacate cu recurs
  CAPITOLUL III  CONDIŢIILE EXERCITĂRII RECURSULUI
  § 1. Generalităţi
  § 2. Titularii dreptului la recurs
      1. Aspecte comune
      2. Procurorul
      3. Inculpatul
      4. Partea vătămată
      5. Partea civilă
      6. Partea responsabilă civilmente
      7. Martorul, expertul, interpretul şi apărătorul
      8. Persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate printr-  o
măsură sau printr-un act al instanţei
      9.  Reprezentantul  legal  şi  apărătorul  persoanelor  prevăzute  la
art.  362 lit. b) - f) C. proc. pen. şi soţul inculpatului
  § 3. Termenul de recurs
      1. Durata şi curgerea termenului
      2. Repunerea în termen
      3. Recursul peste termen
  § 4. Declararea propriu-zisă a recursului
      1. Procedura declaraţiei
            1. 1. Facerea declaraţiei
            1. 2. Depunerea declaraţiei
      2. Declaraţiile de renunţare sau de retragere
            2. 1. Renunţarea la calea de atac a recursului
            2. 2. Retragerea recursului
  CAPITOLUL     IV       CAZURILE     ÎN     CARE     SE     POATE     FACE
RECURS
  CAPITOLUL V    EFECTELE RECURSULUI
  § 1. Efectul suspensiv al recursului
  § 2. Efectul devolutiv al recursului
  § 3. Efectul extensiv al recursului
  § 4. Principiul non reformatio in pejus
  CAPITOLUL V    JUDECAREA RECURSULUI
  § 1. Pregătirea judecăţii
  § 2. Desfăşurarea judecăţii
  CAPITOLUL VI   SOLUŢIONAREA RECURSULUI
  § 1. Soluţionarea propriu-zisă a recursului
  § 2. Casarea hotărârilor atacate şi limitele rejudecării

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu