ANALIZA DIAGNOSTIC A SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE LA S.C

                                 CAPITOLUL I
         1. ROLUL ANALIZEI DIAGNOSTIC ÎN CREŞTEREA EFICIENŢEI FIRMEI
 1. Premise
   1. Premisa teoretică
 2. Metodologia de realizare a studiilor de analiză-diagnostic generală a
    firmei
   1. Documentarea prealabilă (preliminară) - ETAPA I
2.2. Identificarea simptomelor semnificative pe bază
multicriterială - ETAPA a II-a
   3. Evidenţierea cauzală a principalelor disfuncţionalităţi
                               - ETAPA a III-a
      2.4. Reliefarea cauzală a principalelor puncte forte –
                                ETAPA a IV-a
   5. Determinarea potenţialului de viabilitate şi a
 intensităţii necesităţii restructurării strategice a societăţii comerciale
                      sau regiei autonome - ETAPA a V-a
   6. Formularea recomandărilor strategico-tactice –
                                ETAPA a VI-a
                                CAPITOLUL II
      PREZENTAREA FIRMEI
                          1. OBIECTUL DE ACTIVITATE
                    2. EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI
                            ÎN PERIOADA 2005-2007
                    3) APRECIERI ÎN LEGĂTURĂ CU STRUCTURA
                               ORGANIZATORICĂ
      3.1  STRUCTURA MANAGERIALĂ
      3.2 Comisia de Cenzori
3.3 Numărul salatiaţilor, al colaboratorilor externi şi structura
acestora pe activităţi în cadrul Societăţii
                         4. POZIŢIA FIRMEI PE PIAŢĂ
      4.1 Piaţa externă
4.2 Piaţa internă
      4.3 Concurenţa
                          5. PRINCIPALII FURNIZORI
      6. PRINCIPALII CLIENŢI
      3.2. Analiza SWOT a firmei
                                CAPITOLUL III
                 Analiza situaţiei financiar – patrimoniale
                       1. Analiza patrimoniului firmei
 1. Analiza situaţiei generale a patrimoniului pe baza structurii  activului
    şi pasivului bilanţului întreprinderii
 2. Analiza patrimoniului net (propiu) şi a surselor financiare
                  3. Analiza corelaţiei creanţe – obligaţii
              4. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii firmei
      5. Analiza echilibrului economico – financiar
           6. Analiza situaţiei financiare prin metoda scorurilor
            7. Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante
                   8. Analiza fluxului de disponibilităţi
         9. Analiza gradului de îndatorare a firmei (întreprinderii)
                                CAPITOLUL IV
             Recomandări în urma analizei financiar-patrimoniale
                                 CAPITOLUL V
                                  CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
Pagini 106

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu