UTILIZAREA INFORMATIILOR DIN SITUATIILE FINANCIARE IN PROCESUL DE ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA

      CUPRINS
Introducere                                                  pg. 2
I. SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
      1.1 Referiri istorice asupra situaţiilor financiare
pg. 5
      1.2 Piaţa informaţiei contabile                              pg.5
      1.3   Definirea,   rolul   şi   funcţiile    situaţiilor    financiare
      pg. 6
      1.4 Referiri asupra Cadrului General  de  întocmire  şi  prezentare  a
situaţiilor                                                       financiare
pg. 7
      1.5 Componentele situaţiilor financiare ale S.C. COMCM S.A.        pg.
8
      1.5.1 Bilanţul                                               pg. 9
      1.5.2.Contul de profit şi pierdere                                 pg.
13
      1.5.3 Situaţia fluxurilor de numerar                               pg.
15
      1.5.4      Situaţia      modificărilor      capitalurilor      proprii
pg. 16
      1.5.5.      Politici      contabile      şi      note      explicative
pg. 17
      1.6   Lucrari   premergătoare   întocmirii   situaţiilor   fiananciare
      pg. 19
      1.7  Aprobarea,  semnarea,   depunerea   şi   publicarea   situaţiilor
financiare  pg. 22
II. PREZENTAREA S.C. COMCM S.A
      2.1 Date de identificare                                     pg. 24
      2.2 Obiect de activitate                                     pg. 25
      2.3 Acţionariat                                         pg. 26
      2.4 Informaţii diverse                                       pg. 28
III. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR  DIN  SITUAŢIILE  FINANCIARE  ÎN  PROCESUL  DE
ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ
      3.1 Analiza generală  a  situaţiei  patrimoniului  societăţii  “COMCM”
S.A.  pg. 30
      3.2 Analiza pe baza bilanţului                               pg 35
      3.3.  Cheltuieli  necesare  construcţiei  şi  înregistrarea   lor   în
contabilitatea societăţii
                                                              pg 39
IV CONCLUZII ŞI PROPUNERI                               pg. 48
V BIBLIOGRAFIE                                          pg. 52

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu