Analiza rentabilitatii pe baza pragului de rentabilitate (SC XYZ SA Alexandria)

CUPRINS
Cuprins     1
Capitolul I. Abordări conceptuale şi contabile privind rentabilitatea     3
  I.1.Conceptul de rentabilitate şi  suportul ei informaţional      3
  I.2.  Informaţia  contabilă  –  suport  pentru  determinarea   corectă   a
  rentabilităţii întreprinderii   7
    I.2.1.Utilizatorii informaţiilor financiare    7
    I.2.2. Obiectivul situaţiilor financiare  8
    I.2.3. Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare   9
  I.3.  Contul  de  profit  şi  pierdere  –  sursa  de   informaţii   pentru
  determinarea rezultatelor întreprinderii    11
  I.4. Abordări internaţionale  privind contul de profit şi pierdere      21
  I.5.  Sistemul  de  indicatori   utilizaţi   în   analiza   rentabilitaţii
  întreprinderii 25
Capitolul  II.  Prezentarea  generală  a  societăţii   S.C.   Koyo   România
Alexandria S.A.  28
  II.1.Caracterizarea generală a  S.C. Koyo România Alexandria S.A. 28
  II.2. Organigrama S.C. Koyo România S.A. Alexandria    38
  II.3.Prezentarea situaţiei economico-financiare a  S.C.Koyo  România  S.A.
  Alexandria     39
    II.3.1. Analiza resurselor umane ale societăţii      39
      II.3.1.1. Resursele umane    40
      II.3.1.2. Eficienţa utilizării resurselor umane    44
    II.3.2. Analiza resurselor materiale ale societăţii  45
      II.3.2.1. Analiza activelor imobilizate 45
      II.3.2.2 Analiza activului circulant    47
    II.3.3.Analiza resurselor financiare ale întreprinderii    48
    II.3.4. Analiza corelaţiei FR – NFR – TN  53
Capitolul III. Analiza rezultatului întreprinderii 55
  III.1. Analiza rezultatului net al întreprinderii      55
    III.1.1. Analiza factorială  a rezultatului net al întreprinderii     55
    III.1.2. Analiza structurală a rezultatului net al întreprinderii     58
  III.2. Soldurile intermediare de gestiune   62
    III.2.1. Marja comercială     63
    III.2.2. Producţia exerciţiului     64
    III.2.3. Valoarea adaugată    65
    III.2.4.Excedentul brut din exploatare    66
    III.2.5. Rezultatul din exploatare  68
    III.2.6. Rezultatul curent al exerciţiului     70
    III.2.7. Rezultatul extraordinar    71
    III.2.8. Rezultatul net al exerciţiului   72
  III.3. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri  75
Capitolul IV. Analiza rentabilităţii pe baza ratelor     79
  IV.1. Rata rentabilităţii comerciale  79
  IV.2. Rata rentabilităţii financiare  82
  IV.3. Rata rentabilităţii resurselor consumate   85
  IV.4. Rata rentabilităţii economice   88
Capitolul V.  Analiza  rentabilităţii  pe  baza  pragului  de  rentabilitate
92
Capitolul VI. Strategii şi obiective  de  îmbunătăţire  a  activităţii  S.C.
“Koyo România” Alexandria S.A.    94
Capitolul  VII.  Aplicaţie  informatică  privind  rentabilitatea  S.C.  Koyo
România S.A. Alexandria      104

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu