CAPACITATEA JURIDICA DE DREPT CIVIL

          Cap.I - Consideraţii generale privind capacitatea civilă
                     a persoanei fizice şi evoluţia ei ;
      I.1. Noţiunea , elementele şi vocaţia capacităţii civile a persoanei
fizice ;
      I.2. Caracterele juridice generale ale capacităţii de folosinţă ;
           Cap.II - Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice ;
      II.1. Aspecte generale privind noţiunea capacităţii de folosinţă a
      persoanei fizice;
      II.2. Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă şi conţinutul
lor ;
      II.3. Regula dobândirii de la data naşterii ;
      II.4. Excepţia dobândirii capacităţii de folosinţă de la data
      concepţiunii ;
      II.5. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice ;
           II.5.1. Noţiunea , regulile şi criteriile de determinare a
           conţinutului capacităţii de folosinţă a persoanei fizice ;
      II.5.2. Îngrădirile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice ;
      II.5.2.1. Îngrădiri cu caracter de pedeapsă civilă ;
      II.6. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice ;
      II.6.1. Moartea – cauză de încetare a capacităţii de folosinţă a
      persoanei fizice ;
      II.6.2. Declararea judecătorească a morţii persoanei fizice ;
      II.7. Comorienţii ;
           Cap.III - Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice ;
      III.1. Noţiuni generale despre capacitatea de exerciţiu a persoanei
      fizice ;
      III.1.1. Caracterele capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice ;
      III.2. Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice ;
      III.2.1. Categorii de persoana fizice lipsite de capacitate de
exerciţiu ;
           III.2.2. Reprezentarea legală a persoanelor fizice lipsite de
           capacitatea de exerciţiu
           III.2.3. Actele juridice permise celui lipsit de capacitatea de
      exerciţiu
           III.2.4. Încetarea stării juridice a lipsei capacităţii de
      exerciţiu
      III.3. Capacitatea de exerciţiu restrânsă – noţiune , început ,
conţinut , încetare
      III.4. Capacitatea de exerciţiu deplină - noţiune , început , conţinut
, încetare

INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI

CUPRINS:
      I N T R O D U C E R E  2
      CAPITOLUL I 5
      SECŢIUNEA  I.  CIRCUMSTANŢELE  -   CRITERIU   DE   INDIVIDUALIZARE   A
SANCŢIUNILOR DE DREPT PENAL  5
      SECŢIUNEA   A   II-a.  CIRCUMSTANŢELE  ATENUANTE     SAU  AGRAVANTE  -
MIJLOACE DE INDIVIDUALIZARE  9
      SECŢIUNEA  A  III-a.  CLASIFICAREA  CIRCUMSTANŢELOR.     CATEGORII  DE
CIRCUMSTANŢE     10
      CAPITOLUL II     16
      CIRCUMSTANŢELE AGRAVANTE     16
      SECŢIUNEA I: CIRCUMSTANŢELE AGRAVANTE   16
      1. Noţiune şi cadru    16
      2. Examinarea circumstanţelor agravante legale     17
      SECŢIUNEA A II-a. CIRCUMSTANŢELE AGRAVANTE JUDICIARE     25
      1. Noţiune şi cadru    25
      2. Împrejurări ce pot constitui circumstanţe agravante   26
      CAPITOLUL III    29
      EFECTELE CIRCUMSTANŢELOR AGRAVANTE      29
      SECŢIUNEA I. EFECTELE CIRUMSTANŢELOR AGRAVANTE (ART.78 C.PEN.)      29
      1. Caracterul facultativ al agravării pedepsei     29
      2. Limitele agravării  30
      SECŢIUNEA  A  II-a.  CONCURSUL ÎNTRE CAUZELE DE ATENUARE Şi AGRAVARE A
PEDEPSEI    31
      1. Analiza şi  caracterizarea  cauzelor  de  agravare  şi  atenuare  a
pedepselor  31
      2. Ordinea de aplicare a cauzelor concurente de agravare sau atenuare.
38
      3. Limita de agravare a pedepsei  39
      CAPITOLUI II     41
      CIRCUMSTANŢELE ATENUANTE LEGALE   41
      SECŢIUNEA I. DEPĂŞIREA LIMITELOR LEGITIMEI APĂRĂRI 42
      SECŢIUNEA A II-a. DEPĂŞIREA LIMITELOR STĂRII DE NECESITATE    51
      IVIREA PERICOLULUI     52
      SECŢIUNEA A III-a. PROVOCAREA     57
      SECŢIUNEA A IV-a. CIRCUMSTANŢELE ATENUANTE LEGALE  68
      SECŢIUNEA A V-a. CONSTATAREA CIRCUMSTANŢELOR 69
      SECŢIUNEA A VI-a. EFECTELE CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE     71
      SECŢIUNEA A VII-a. CONCURSUL ÎNTRE CAUZELE DE AGRAVARE ŞI  ATENUARE  A
PEDEPSEI    76

IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV

CAPITOLUL I - DREPTUL ADMINISTRATIV CA RAMURĂ A SISTEMULUI DREPTULUI      3
  I.1.Noţiunea de drept administrative  3
  I.2.Izvoarele dreptului administrativ 3
  I.3.Raporturile de drept administrativ. Definiţie. Clasificare. Trăsături.
  5
  I.4.Raporturile între ştiinţa administraţiei şi ştiinţa dreptului
  administrativ. 6
CAPITOLUL II - FUNCŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  ÎN STATUL DE DREPT 9
CAPITOLUL IV - SISTEMUL ORGANELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 16
  IV.1. Noţiune  16
  IV.2. Autorităţi administrative centrale    16
  IV.3. Administraţia publică locală    18
    IV.3.1. Principii generale de organizare  18
    IV.3.2. Autorităţi administrative locale  19
CAPITOLUL V - DREPTUL ADMINISTRATIV ŞI ADMINISTRAREA FINANŢELOR PUBLICE
LOCALE      22
  V.1. Domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-
  teritoriale    22
    V.1. 1.Domeniul public; definiţie, clasificare, regim juridic   22
    V.1. 2.Domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ-
    teritoriale. Regimul juridic şi trăsăturile caracteristice.     24
  V.2. Consideraţii în legătură cu Legea nr. 213/17.11.1998, privind
  proprietatea publică şi regimul său juridic 25
  V.3.Administrarea finanţelor publice locale 26
  Administrarea finanţelor publice locale constituie obiect al unor norme
  juridice cuprinse în Constituţie, Legea privind finanţele publice locale
  nr. 189/1998 şi Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,
  modificată prin Legea nr. 215/2001.   26
    V.3.1. Veniturile administraţiei publice locale şi ale celei judeţene 27
    V.3.2.Cheltuielile administraţiei publice locale şi ale celei judeţene
    28
    V.3.3.Elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor locale   28
CAPITOLUL VI - FUNCŢIONARII PUBLICI     29
  VI.1.Noţiunea de funcţionar public    29
  VI.2.Accepţiuni ale noţiunii de funcţionar public      29
  VI.3.Categorii de funcţionari publici 30
  VI.4.Condiţii de acces în funcţiile publice 31
  VI.5.Selectarea şi numirea în funcţii a funcţionarilor publici    32
  VI.6.Funcţionarul de fapt  34
  VI.7. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici     34
CAPITOLUL VII - RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 38
  VII.1 1. Răspunderea disciplinară     38
  VII.1.2. Răspunderea contravenţională 40
  VII.1.3. Răspunderea civilă     41
  VII.1.4.Răspunderea penală 42
CAPITOLUL VIII - RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A FUCŢIONARILOR PUBLICI 43
  VIII.1.1. Răspunderea disciplinară    43
  VIII.1.2. Răspunderea contravenţională      45
  VIII.1.3. Răspunderea civilă    46
  VIII.1.4.Răspunderea penală     47
  VIII.2. Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici    47
    VI.2.1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   47
    VIII.2.2.Dosarul profesional al funcţionarului public.     48
    VIII.2.3. Comisiile paritare  48
CAPITOLUL IX - ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR  DMINISTRAŢIEI PUBLICE     49
  IX.1.Actele administrative. Noţiune şi trăsături caracteristice   49
  IX.2.Clasificarea actelor administrative    51
  IX.3. Mobilul şi motivul actelor normative  53
  XI.4.Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative  54
BIBLIOGRAFIE           56

OMORUL DETERMINAREA LA SINUCIDERE

CUPRINS
CAP. I. Consideratii generale
1. Dreptul penal si dreptul constitutional;
2. Referinte istorice;
3. Dreptul fundamental al omului la viata;
4.  Aspecte  comune  ale  infractiunilor  indreptate  impotriva   vietii   ,
   integritatii corporale si sanatatii persoanei;
     1. Obiectul infractiunilor contra persoanei;
     2. Subiectii infractiunilor;
     3. Latura obiectiva ;
     4. Latura subiectiva;
     5. Forme.Modalitati. Sanctiuni.
CAP. II. Omorul ( omuciderea )
1. Continut legal;
2. Formele agravate ale infractiunii de omor;
CAP. III. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii;
1. Continut legal.
2. Determinarea sinuciderii – euthanasie.
CAP. IV.  Omor / Determinarea sau inlesnirea sinuciderii – paralela
1.  Conditiile    preexistente   ale   infractinilor   si   continutul   lor
   constitutiv;
2. Gradul de periculozitate;
3. Modalitati ale infractiunilor si sanctionarea acestora.
CAP. V. Dispozitii finale.
CAP. VI. Bibliografie.

PROCURORUL IN PROCESUL PENAL

CUPRINS
Capitolul  I     6
Procurorul - reprezentant al Ministerului Public în apărarea ordinii de
drept 6
  1. Rolul activ al procurorului în activitatea de cercetare penală.      6
   1.1.Scurt istoric   6
   1.2.Principii de desfăşurare a activităţii Ministerului public   7
  2. Procurorul, titular de drepturi şi obligaţii în procesul penal 8
   2.1.Obligaţii cu caracter judiciar.  8
   2.2.Obligaţii cu caracter extrajudiciar   9
Capitolul II     10
Procurorul – participant în procesul penal   10
  1. Rolul procurorului în faza de urmărire penală  10
  2. Activitatea procurorului în faza de judecată   27
   2.1. Obligativitatea participării procurorului la şedinţa de judecată 29
   2.2. Rolul procurorului în căile ordinare de atac     39
   2.3. Activitatea procurorului în cadrul căilor extraordinare de atac  45
  3. Participarea procurorului în faza de executare a hotărârilor
  judecătoreşti   55
  4. Activitatea procurorului în cadrul procedurilor speciale  59
Capitolul  III   64
Modul de soluţionare a plângerilor contra actelor procurorului      64
Capitolul  IV    72
Drepturile şi îndatoririle procurorului 72
în calitate de magistrat     72
Capitolul  V     74
Aspecte din practica judiciară privind activitatea procurorului în cadrul
procesului penal 74
  A.Restituirea cauzei procurorului     74
  B. Rechizitoriu. Confirmarea de catre prim-procurorul parchetului 76
  C. Recurs. Limite de admisibilitate   76
  D. Competenţa după calitatea persoanei. Lipsa de relevanţă a faptului ca
  infracţiunea nu are legatură cu funcţia deţinută de inculpat 78
Bibliografie     79
  I.Tratate. Cursuri. Monografii   79
  II.Acte normative    79

REFUGIATII SI CETATENII STRAINI

CUPRINS:
INTRODUCERE 2
I. Concepte 2
II. Explicaţii ale fenomenului imigraţionist 4
  Date statistice      5
  Evoluţii ale imigraţiei postbelice    7
  Instrumente juridice pentru gestionarea problemei      8
III. CETÃŢENII STRÃINI ÎN ROMÂNIA 12
  Cadrul legislativ de reglementare a imigraţiei   12
IV. STRÃINII ÎN ROMÂNIA – DATE GENERALE 16
  Intrarea  16
  Şederea strãinilor în România   16
  Şederea permanentã / stabilirea domiciliului     19
V. DREPTURILE STRÃINILOR ÎN ROMÂNIA     21
VI. OBŢINEREA CETÃŢENIEI ROMÂNE   26
VII. REFUGIAŢII – STATUT ŞI DREPTURI    31
  Statistici şi problematicã 32
VIII. COMUNITÃŢI ŞI GRUPURI ETNICE      37
  Arabii şi musulmanii 37
  Turcii    42
  Kurzii    44
  Iranienii 45
  Chinezii  46
  Alte grupuri de strãini în România    49
IX. CETÃŢENII MOLDOVENI      50
X. STRÃINII – UN PERICOL REAL?    54
XI. IMIGRAŢIA ILEGALÃ ÎN ROMÂNIA  56
  Politici publice     59
XII. CONCLUZII ŞI RECOMANDÃRI     62
BIBLIOGRAFIE     67

TEHNICI DE MOTIVARE A PERSONALULUI DIN ADMINISTRATIA PUBLICA

CUPRINS :
Introducere 2
Noţiunea Administraţiei Publice   2
Capitolul I 4
Administraţia publică locală 4
1. Principii generale, istoric şi drept comparat   4
  1.1. Principii contemporane de organizare a administraţiei locale 4
  1.2. Formele şi limitele autonomiei locale 7
  1.3 Evoluţia reglementării privind autonomia locală în România    9
  1.4 Principiile organizării administraţiei locale  potrivit  Constituţiei
  din 1991  13
  1.5 Principiul sistemului departamental    16
  1.6. Prefectul, ca autoritate de tutelă administrativă 18
2. Norme constituţionale privitoare la administraţia publică locală 21
3. Aplicarea principiului autonomiei locale în organizarea  şi  funcţionarea
administraţiei publice locale     22
4. Autorităţile comunale şi orăşeneşti  25
5. Motivarea complexă a personalului    27
  5.1. Conceptul de motivare      27
    5.1.1. Definirea motivării    27
    5.1.2. Rolurile motivării personalului   27
  5.2. Principalele teorii motivaţionale     29
    5.2.1. Tipologii   29
    5.2.2. Abordarea lui Mc.Gregor     30
    5.2.3. Teoria lui Maslow      31
    5.2.4. Teoria lui Herzberg    32
    5.2.5. Teoria aşteptărilor VIE a lui Vroom     32
    5.2.6. Abordarea contingency  33
  5.3. Mecanismele motivaţionale  33
    5.3.1. Categorii de variabile implicate  33
    5.3.2. Ciclul motivaţional    34
    5.3.3. Motivaţiile salariaţilor firmei   35
  5.4. Tipurile de motivare 37
    5.4.1. Definirea tipului de motivare     37
    5.4.2. Motivarea pozitivă şi negativă    37
    5.4.3. Motivarea economică şi moral-spirituală 38
    5.4.4. Motivarea intrinsecă şi extrinsecă      38
    5.4.5. Motivarea cognitivă şi afectivă   39

TEHNOLOGIA INFORMATIEI IN ADMINISTRATIA PUBLICA

CUPRINS:
INTRODUCERE.................................................................
.....pag.3
CAPITOLUL I
    Tehnologia informaţiei în administraţia publicã……………………….…pag.5
       1.1.Impactul tehnologiei informaţiei asupra administraţiei publice...
       ...........6
       1.2.Tehnologia   informaţiei   în    administraţia    publicã    din
       România...............12
       1.3.Necesitatea    informaţiei    pentru    un     management     de
       calitate................14
       1.4.Condiţii   pentru   implementarea   unui    sistem    informatic
       eficient............19
CAPITOLUL II
      Managementul documentelor-o prioritate a organizaţiilor acestui secol
       2.1.Documentul-esenţa succesului unei
afaceri......................................21
       2.2. Importanţa managementului documentelor şi a ghişeului unic într-
       o                                                         instituţie
       publicã..............................................................
       ..................25
          2.2.1.Managemetul       documentelor-o       soluţie        pentru
        viitor....................25
          2.2.2.Tipuri de aplicaţii ale sistemului de management al
          documentelor.......................................................
        .......................29
          2.2.3.Ghişeul
          unic...............................................................
          .........31
       2.3.Etapele   metodologice    de    realizare    a    unui    sistem
informatic...............32
CAPITOLUL III
      Prezentarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
      Publice de Gospodãrire Comunalã
       3.1   Cadrul   general   în   care   îşi   desfãşoarã    activitatea
   A.N.R.S.C.................36
          3.1.1.Denumirea         instituţiei,baza         legalã         de
          înfiinţare..........................36
          3.1.2.Obiectul            de             activitate             al
          instituţiei...........................................36
       3.2.      Obiectivele,       principiile       şi       competenţele
       A.N.R.S.C............................39
       3.3.  Modul  de  organizare,  relaţiile  interne  şi   externe   ale
    A.N.R.S.C...........41
CAPITOLUL IV
      Implementarea managementului documentelor in cadrul A.N.R.S.C.
       4.1.Analiza       situaţiei       pe        piaţa        serviciilor
       informatice................................47
       4.2.Cum    se    alege     o     soluţie     pentru     managementul
       documentelor?...........48
       4.3. Prezentarea domeniului
       informatic................................................52
      4.3.1.Prezentarea Atribuţiilor Direcţiei informatica si pregatirea
personalului
operatorilor................................................................
...................................52
          4.3.2.Analiza detaliată a sistemului
          informaţional..............................56
              4.3.2.1.          Analiza          documentelor           din
              sistem.................................56
              4.3.2.2.                   Analiza                   fluxului
              informaţional......................................58
              4.3.2.3.                                              Analiza
              SWOT..........................................................
              .64
              4.3.2.4. Analiza sistemului informaţional prin prisma
              principiilor de concepere şi funcţionare a subsistemului
              informaţional...............67
       4.4.Selectarea   soluţiei   pentru   implementarea    managementului
       documentelor.........................................................
       ..........................69
       4.5.Evaluarea eficienţei economice  a  implementãrii  managementului
       documentelor                        în                        cadrul
       ANRSC............................................................81

avocatul poporului - garantul drepturilor si libertatilor cetatenesti in romania si in alte state

INTRODUCERE
Capitolul I. PROFILUL INSTITUTIONAL AL AVOCATULUI POPORULUI
1.1. DREPTUL LA INFORMATIE
     Capitolul II. AVOCATUL POPORULUI
     GARANTUL DREPTURILOR SI LIBERTATILOR
     CETATENESTI IN ROMANIA
2.1. REGLEMENTARE JURIDICA
         2.1.1. Numire si rol
     2.1.2.        Incetarea din functie
  3. Raportul in fata Parlamentului
     2.2. CARACTERIZARE LEGALA
     2.3. ORGANIZARE
2.4. ATRIBUTII
 2.5. CERERILE
Capitolul.III. OMBUDSMAN EUROPEAN
 3.1. ISTORIC SI GENERALITATI
3.2. INSTITUTIA OMBUDSMANULUI EUROPEAN - European Ombudsman
3.3. MODUL DE SOLUTIONARE AL ANCHETELOR
3.4. NUMIREA Sl REVOCAREA OMBUDSMANULUI EUROPEAN
3.5. ORGANIZAREA INSTITUTIEI OMBUDSMANULUI EUROPEAN
3.6. PRINCIPALELE PREOCUPARI ALE OMBUDSMANULUI EUROPEAN
3.7. MODALITATI DE ACTIUNE A OMBUDSMANULUI EUROPEAN
3.8. REALIZABLE OMBUDSMANULUI EUROPEAN PANA IN PREZENT
3.9.    OPINII    ALE    UNORA    DIN    ACTORII    UNIUNII    EUROPENE
DESPRE ACTIVITATEA OMBUDSMANULUI EUROPEAN
         3.10.   EXEMPLE   DE   CAZURI   SOLUTIONATE   CA   URMARE   A
INTERVENTIEI OMBUDSMANULUI EUROPEAN
     CAPITOLUL IV. CONSOLIDAREA INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI
   -TRANSFORMARI LEGALE, ORGANIZATORICE SI FUNCTIONALE,
STUDII DE CAZ
      4.1. NOUL CADRU LEGAL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A INSTITUTIEI
AVOCATUL POPORULUI
4.1.1. Infiintarea noilor birouri teritoriale la Brasov si Constanta
4.1.2.   Structura organizatorica si schema de personal a institutiei
     Avocatul Poporului
4.1.3.   Promovari si specializari ale personalului
4.1.4 Conditii de munca
     4.2. ACTIVITATEA INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI PE DOMENII DE
SPECIALIZARE
4.2.1. Volumul general de activitate
4.2.2. Procedeele si mijloacele de interventie specifice ale Avocatului
Poporului
4.2.3. Domeniul drepturilor omului, egalitatii de sanse intre barbati si
femei, cultelor religioase si minoritatilor nationale
Capitolul V. CONCLUZII
       Pagini 68

filiatia fata de mama si tata

INTRODUCERE
............................................................................
.............................9
CAPITOLUL 1:
FILIAŢIA  FAŢĂ  DE
MAMĂ........................................................................
........10
       1.1. Despre filiaţie în general …………………………….…….....………….…..10
       1.2. Maternitatea. Reglementare şi identitatea de regim juridic
      dintre
       maternitatea copilului din căsătorie şi a celui din afara
      căsătoriei………………..11
       1.3. Elemente de stabilire a maternităţii…………………………………………..11
       1.4. Regula şi excepţiile în posibilităţile de stabilire a
       maternităţii…………........11
      Secţiunea
       1.5.Modurile  de stabilire a filiaţiei faţă de
mamă…………….………………......12
           1.5.1.Certificatul de naştere - mijloc utilizat în stabilirea şi
            dovedirea maternităţii
...................................................…………………...12
           1.5.2. Puterea doveditoare a certificatului de
      naştere…………………..13
       Secţiunea
       1.6.Recunoaşterea filiaţiei faţă de
mamă..............................……………………...16
           1.6.1. Noţiunea şi natura juridică………………………………………16
           1.6.2. Caractere juridice……………………………………………..…16
           1.6.3. Capacitatea cerută pentru recunoaştere………………………….17
           1.6.4. Cazurile în care recunoaşterea poate
      interveni….…………….....18
           Secţiunea
           1.6.5. Formele recunoaşterii…………………………………………….21
                 1.6.5.1. Recunoaşterea prin declaraţie la serviciul de
           stare
                        civilă……………………………………………………………21
                 1.6.5.2. Recunoaşterea prin înscris autentic…………………….21
                 1.6.5.3. Recunoaşterea prin testament…………………………..21
           1.6.6. Nulitatea recunoaşterii…………………………………...............22
Secţiunea
       1.7. Hotărârea judecătorească de stabilire a
maternităţii.........................................25
           1.7.1. Noţiune şi natură juridică………………………………………..25
           1.7.2. Cazurile şi condiţiile în care se exercită acţiunea
           în stabilirea filiaţiei faţă de mamă…………...…………………………25
           1.7.3. Situaţii speciale de introducere a acţiunii în
           stabilirea maternităţii………………………….………………………..27
       Secţiunea
       1.8.  Părţile în acţiunea pentru stabilirea
maternităţii……………………..………29
           1.8.1. Titularul dreptului de acţiune…………………………..………...29
           1.8.2. Împotriva cui se exercită acţiune……..…………………………..31
           1.8.3. Efectele hotărârii judecătoreşti de stabilire a filiaţiei
           faţă de mamă………………………………………………....…………31
           Secţiunea
           1.8.4.Contestarea în justiţie a maternităţii.......……….…………………32
                 1.8.4.1.Contestaşia îndreptată împotriva certificatului de
           naştere..32
                 1.8.4.2.Contestaţia îndreptată împotriva recunoaşterii
           filiaţiei
                 faţă de
           mamă.............................................................
           .....................34
CAPITOLUL 2:
FILIAŢIA  FAŢĂ  DE  TATĂ……………………………………………………...35
       Secţiunea
       2.1
Generalităţi................................................................
.........................................35
           2.1.1. Noţiunea de filiaţie.
      Clasificare.......................................................35
           2.1.2. Copilul din căsătorie
      .......................................................................
      36
           2.1.3. Copilul din afara
      căsătoriei.............................................................
      .37
       Secţiunea
       2.2.Stabilirea filiaţiei faţă de tatăl din
căsătorie.......................................................37
           2.2.1.1. Prezumţia legală de
      paternitate.....................................................37
           2.2.1.2. Prezumţia legală de paternitate a copilului născut după
      încetarea,
           desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei, dar conceput în timpul
      căsătoriei...37
           2.2.2. Timpul legal al
      concepţiei.............................................................
      ....40
           2.2.3. Puterea doveditoare a actului de
      naştere............................................42
           Secţiunea
           2.2.4. Tăgăduirea
      paternităţii...........................................................
      .............43
                 2.2.4.1. Posibilitatea răsturnării prezumţiilor legale de
                        paternitate prin tăgăduirea paternităţii în
      justiţie.......................43
                 2.2.4.2.Admisibilitatea tăgăduirii paternităţii, “dacă este
           cu
                 neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului”
                 (art. 51. alin.1, Cod.fam.)
           ……………………...........................43
                 2.2.4.3. Soţul, unicul titular al dreptului la acţiunea
                    în tăgăduirea paternităţii……………………….….................45
                 2.2.4.4. Recunoaşterii dreptului la acţiune mamei şi
copilului…46
                 2.2.4.5. Introducerea acţiunii în tăgăduirea paternităţii
împotriva
                 copilului a cărui paternitate se tăgăduieşte. Citarea
obligatorie
                 a mamei şi poziţia acesteia în
proces..……………….................47
                 2.2.4.6. Termenul prevăzut de lege pentru introducerea
                    acţiunii în tăgăduirea
paternităţii……………..........................48
           Secţiunea
           2.2.5. Contestarea paternităţii copilului înregistrat greşit ca
      fiind
                 din  căsătorie ………...……………………………....................49
                  2.2.5.1. Noţiunea de contestare a paternităţii copilului
                 înregistrat greşit ca fiind din
                 căsătorie…………........................49
                 2.2.5.2. Acţiunea în contestarea paternităţii copilului
                  înregistrat greşit ca fiind din
           căsătorie………...........................49
Secţiunea
2.3. Stabilirea filiaţiei faţă de tată a copilului din afara căsătoriei
prin
recunoaştere sau hotărâre
judecătorească..............................................................
...............50
      2.3.1. Stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei prin
             recunoaşterea
      tatălui................................................................
      ............................50
      2.3.2.Definiţia, natura şi caracterele juridice ale recunoaşterii
paternităţii ........50
      2.3.3. Copiii a căror paternitate poate fi
recunoscută……..................................51
      2.3.5. Contestarea recunoaşterii
paternităţii………………................................52
      2.3.6. Nulitatea recunoaşterii
paternităţii………………...............................….52
      2.3.7.Stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei prin
      hotărâre
      judecătorească….....................................................………
      ……………............53
      2.3.8. Termenul prevăzut de lege pentru introducerea acţiunii în
      stabilirea
      paternităţii……………………………………....................................…………55
      2.3.9. Probaţiunea paternităţii copilului din afara
căsătoriei…….......................57
            2.3.9.1. Faptele ce trebuie
dovedite……………………..…...................57
            2.3.9.2. Admiterea tuturor mijloacelor de
probă…………….................58
      2.3.10. Efectele stabilirii paternităţii din afara
căsătoriei....................................59
CAPITOLUL 3:
DEOSEBIRI  ÎNTRE  PREZUMŢIA  DE PATERNITATE ŞI  PREZUMŢIA  DE  MATERNITATE
Secţiunea
3.1. Definirea, natura şi caracterele juridice ale recunoaşterii de
paternitate ........….….....61
      3.1.1. Definirea recunoaşterii de
paternitate………...............................………61
      3.1.2. Natura recunoaşterii de
paternitate…………………...............................61
      3.1.3. Caracterele juridice ale recunoaşterii de
paternitate….............................61
Secţiunea
3.2. Categorii de copii care pot fi recunoscuţi de către tatăl din afara
căsătoriei.................62
      3.2.1. Consideraţii
generale………………………………….............................62
      3.2.2. Recunoaşterea copilului
conceput……...……………..............................63
      3.2.3.Recunoaşterea unui copil după ce acesta a
decedat……...........................63
      3.2.4. Recunoaşterea copilului care a fost deja
recunoscut….............................63
      3.2.5.Recunoaşterea copilului major din afara
căsătoriei……............................64
Secţiunea
3.3. Conflictul aparent între paternităţi din afara căsătoriei şi unele
situaţii specifice ....…65
      3.3.1. Conflictul aparent între paternităţile din afara
căsătoriei...........................65
      3.3.2. Situaţii
speciale………………………………………...............................65
Secţiunea
3.4. Formele recunoaşterii de
paternitate………………….......................................……...66
      3.4.1. Recunoaşterea prin declaraţie făcută la., serviciul de stare
civilă………..66
      3.4.2. Recunoaşterea prin scris
autentic………………..............................…….66
      3.4.3. Recunoaşterea prin
testament…………………...............................……..69
Secţiunea
3.5. Efectele şi contestarea recunoaşterii de
paternitate…….........................................…..69
      3.5.1. Efectele recunoaşterii de
paternitate…………..............................………69
      3.5.2. Contestarea recunoaşterii de
paternitate…...............................………….70
      3.5.3. Efectele admiterii acţiunii în contestare a recunoaşterii de
paternitate…..71
3.6. Viciile de
consimţământ…………….….......................................……………………72
Secţiunea
3.7. Nulitatea sau anularea recunoaşterii de
paternitate……...........................................….73
      3.7.1. Nulitatea
absolută…………………………...............................………...73
      3.7.2. Nulitatea
relativă…………………………..............................………….73
      3.7.3. Efectele nulităţii ori anulării recunoaşterii de
paternitate.........................74
Secţiunea
3.8. Noţiunea, natura juridică a recunoaşterii de maternitate
şi caracterele recunoaşterii de
maternitate…................................................................
........74
      3.8.1. Noţiunea
recunoaşterii……..............................…………………………74
      3.8.2. Natura juridică a
recunoaşterii……..............................…………………75
      3.8.3. Caracterele
recunoaşterii…………...……………...............................….75
3.9.Cazurile în care recunoaşterea poate
interveni…....…...........................................…....76
Secţiunea
3.10. Categorii de copii care pot fi recunoscuţi
………........................................………...77
      3.10.1. Recunoaşterea unui copil neconceput dar
nenăscut…............................77
      3.10.2. Recunoaşterea unui copil după ce acesta a
decedat……........................78
      3.10.3.Recunoaşterea copilului deja recunoscut de o altă
femeie.......................78
Secţiunea
3.11. Formele recunoaşterii şi capacitatea cerută pentru
recunoaştere………....….……....78
      3.11.1. Formele
recunoaşterii……………………...............................………...78
      3.11.2. Capacitatea cerută pentru
recunoaştere…….............................………..79
3.12. Înscrierea recunoaşterii
.……………………………….......................................…...79
3.13. Contestarea
recunoaşterii……………..………………….......................................…80
3.14. Viciile de
consimţământ................................................................
..............................81
3.15  Nulităţile
recunoaşterii...............................................................
..................................81
CAPITOLUL 4:
STUDIUL  COMPARATIV  ÎNTRE  RECUNOAŞTEREA DE
PATERNITATE ŞI RECUNOAŞTEREA DE MATERNITATE………………….83
Secţiunea
4.1.Asemănări între recunoaşterea de paternitate şi recunoaşterea de
maternitate...............83
      4.1.1. Similitudinea reglementării recunoaşterii paternităţii din
afara
      căsătoriei cu aceea a recunoaşterii
maternităţii..................................................83
      4.1.2. Asemănări privind noţiunea, natura şi caracterele
juridice......................83
      4.1.3. Asemănări privind categoriile de copii care pot fi
recunoscuţi………....84
      4.1.4. Similitudinea formelor de
recunoaştere……....…………........................84
      4.1.5. Asemănări privind capacitatea necesară pentru
recunoaştere……….......86
      4.1.6. Asemănări privind efectele
recunoaşterii………..............................…...86
      4.1.7. Asemănări privind înscrierea
recunoaşterii……...............................…...86
      4.1.8. Asemănări privind contestarea
recunoaşterii……..............................….87
      4.1.9. Asemănări privind nulitatea recunoaşterii de paternitate
      şi recunoaşterea de
maternitate.................................................................
..........87
Secţiunea
4.2. Deosebiri dintre recunoaşterea de paternitate şi recunoaşterea de
maternitate…......…88
      4.2.1. Deosebiri privind izvoarele
filiaţiei……..............................…………….88
      4.2.2. Deosebiri privind stabilirea
filiaţiei………………...................................88
      4.2.3. Deosebire cu privire la cazurile în care poate interveni
recunoaşterea…..89
      4.2.4. Deosebiri privind categoriile de copii care pot fi
recunoscuţi…………...89
      4.2.5. Recunoaşterea copilului deja
recunoscut………………...........................90
      4.2.6. Deosebire cu privire la persoana căreia îi revine sarcina
probei
      în cazul contestării
recunoaşterii...............................................................
...........90
CONCLUZII...................................................................
..............................………..91
BIBLIOGRAFIE
............................................................................
..............................

individualizarea pedepselor

CUPRINS
Cap.I. Aspecte generale………………………………………………………………….2
Cap.II Individualizarea administrarii a principalelor pedepse……………………….11
Cap.III Organizarea executarii pedepselor privative de
liberatate…………………...17
Cap.IV Noi reglementari in materia executarii pedepselor……………………………24
Cap.V Regimurile de executare a pedepselor…………………………………………..27
Cap.VI Forme de individualizare a aplicarii regimurilor de
executare……………….41
Cap.VII Regimuri speciale de individualizare………………………………………….65
Cap.VIII Eliberarea  conditionata………………………………………………………87
Cap.IX Calculul duratei executarii pedepsei……………………………………………95
Cap. X Analiza legislatiei internationale………………………………………………...97
Concluzii………………………………………………………………………………….104
Bibliografie……………………………………………………………………………….107

obligatia legala de intretinere

   Introducere
   Capitolul I  Consideraţii introductive privind obligaţia legală de
   întreţinere
Secţiunea 1: Noţiunea şi fundamentul obligaţiei
Secţiunea 2: Caracterele obligaţiei de întreţinere
           Secţiunea 3: Ordinea în care se datorează întreţinerea.
   Capitolul II : Condiţiile în care există obligaţia de întreţinere.
           Secţiunea 1: Condiţii cu privire la creditorul obligaţiei de
          întreţinere.
          Secţiunea 2: Condiţii cu privire la debitorul obligaţiei de
          întreţinere.
          Capitolul III:
          Obligaţia de întreţinere dintre soţi şi foştii soţi
                  Secţiunea 1 : Soţii îşi datorează întreţinere.
           Secţiunea 2 : Situaţii de distins.
       Secţiunea 3 : Natura şi condiţiile în care există obligaţia de
       întreţinere între foştii soţi.
               Secţiunea 4: Data, durata, cuantumul şi ordinea obligaţiei
               de întreţinere.
Capitolul IV Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii
        Secţiunea 1: Noţiuni introductive
        Secţiunea 2: Precizări cu privire la debitorul şi creditorul
        obligaţiei legale de întreţinere a părinţilor faţă de copiii minori
        Secţiunea 3 : Particularităţile obligaţiei legale de întreţinere a
        părinţilor faţă de copiii minori
Capitolul V:  Alte obligaţii de întreţinere
        Secţiunea 1 : Obligaţia de întreţinere a soţului care a contribuit
        la întreţinerea copilului celuilalt soţ, faţă de acel copil
   Secţiunea 2 : Obligaţia de întreţinere faţă de copilul luat spre
   creştere, fără îndeplinirea formelor cerute pentru adopţie
   Secţiunea 3 : Obligaţia de întreţinere ce revine moştenitorului persoanei
   care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care, fără a avea
   obligaţia legală, i-a dat acestuia întreţinere, faţă de acel minor
   Secţiunea 4: Obligaţia de întreţinere între diferite grade de rudenie
Capitolul VI: Executarea întreţinerii
         Secţiunea 1: Felul şi modalităţile de executare a obligaţiei de
        întreţinere
   Secţiunea 2 : Stingerea obligaţiei de întreţinere
   Capitolul VII : Încetarea obligaţiei de întreţinere
   Secţiunea 1 : Încetarea uneia din condiţiile generale prevăzute de lege
   pentru acordarea întreţinerii
   Secţiunea 2 : Încetarea uneia din condiţiile speciale prevăzute de lege
   pentru acordarea întreţinerii
   Concluzii
   Anexa
   Pagini 80

HOTARAREA ARBITRALA

CUPRINS
     CAPITOLUL I : NATURA JURIDICA A HOTARARII ARBITRALE
Subcapitolul 1 : Consideratii preliminarii
                 Subcapitolul II : Cadrul legal. Notiune
                 Subcapitolul III : Natura juridica a hotararii arbitrale
      CAPITOLUL II : CATEGORII DE HOTARARI ARBITRALE
      CAPITOLUL III : FORMA, CONTINUTUL SI OBIECTUL
                                 HOTARARII ARBITRALE
                 Subcapitolul 1 : Forma hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 2 : Continutul hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 3 : Obiectul hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 4 : Sanctiunea lipsei unor mentiuni din
cuprinsul hotararii si a incalcarii conditiilor de validitate a hotararii
arbitrale
      CAPITOLUL  IV : REDACTAREA SI COMUNICAREA HOTARARII
ARBITRALE
                 Subcapitolul 1 : Deliberarea si pronuntarea hotararii
arbitrale
                 Subcapitolul 2 : Redactarea si comunicarea hotararii
arbitrale
       CAPITOLUL V : EFECTELE HOTARARII ARBITRALE
                 Subcapitolul 1 : Preliminarii
                 Subcapitolul 2 : Obligativitatea hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 3 : Dezinvestirea tribunalului arbitral
                 Subcapitolul 4 : Puterea lucrului judecat
                 Subcapitolul 5 : Forta executorie a hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 6 : Forta probanta a hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 7 : Efectul declarativ
                 Subcapitolul 8 : Prescriptia
       Capitolul VI : iNDREPTAREA, COMPLETAREA SI
LAMURIREA HOTARARII ARBITRALE
       CAPITOLUL VII : eXECUTAREA HOTARARII ARBITRALE
                 Subcapitolul 1: Executarea de buna voie
                 Subcapitolul 2 : Investirea cu formula executorie a
hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 3 : Instanta judecatoreasca competenta sa
investeasca hotararea arbitrala
                 Subcapitolul 4 : Limitele controlului
        CAPITOLUL VIII : DESFIINTAREA HOTARARII ARBITRALE
                 Subcapitolul 1 : Consideratii introductive
                 Subcapitolul 2 : Nationalitate juridica a actiunii in
anularea hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 3 : Motive de desfiintare a hotararii
arbitrale
                 Subcapitolul 4 : Clasificarea motivelor de desfiintare a
hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 5 : Competenta si procedura de solutionare a
actiunii in anulare
                 Subcapitolul 6 : Renuntarea la actiunea in anulare
                 Subcapitolul 7 : Termenul in care se introduce actiunea in
anulare
                 Subcapitolul 8 : Suspendarea executarii hotararii
arbitrale atacata cu actiune in anulare
                 Subcapitolul 9 : Anularea hotararii si consecintele
anularii
                 Subcapitolul 10 : Calea de atac impotriva hotararii
pronuntate asupra actiunii in anulare
        CAPITOLUL IX : PROPUNERI DE LEGE FERENDA

STRUCTURA DE STAT FINLANDA

                                   Cuprins
|CAPITOLUL 1    STATUL FINLANDA                                             |   |
|Descriere                                                                  |1  |
|Istoria Finlandei                                                          |2  |
|Geografia Finlandei                                                        |4  |
|1. 4      Economia Finlandei                                               |4  |
|CAPITOLUL II    ISTORICUL STRUCTURII DE STAT                               |9  |
|2.1  Statul- forma superioara de organizare a societatii                   |9  |
|    2.2 Caracteristicile statului                                          |10 |
|         2.2.1 Teritoriul                                                  |10 |
|2.2.2 Populatia                                                            |11 |
|2.2.3 Autoritatea (puterea) politica exclusiva sau suveranitatea.          |   |
|    2.2.4 Suveranitatea                                                    |12 |
|CAPITOLUL III  STRUCTURA DE STAT IN FINLANDA                               |   |
|3.1 Sistemul administrativ                                                 |19 |
|         3.2.1 Autoritatea juridica                                        |19 |
|         3.2.2 Autoritatea legislativa                                     |20 |
|         3.2.3 Autoritatea executiva                                       |23 |
|         3.2.4 Reprezentarea administratiei centrale la nivel local        |27 |
|         3.2.5 Regiuni administrative                                      |29 |
|         3.2.6 Avocatul Poporului                                          |31 |
|         3.2.7 Partidele reprezentative                                    |32 |
|3.2  Tabloul structurii de stat in  Finlanda                               |33 |
|3.3  Finlanda – Presedinte Uniunii Europene                                |36 |
| CAPITOLUL IV POLITICI  GUVERNAMENTALE  FINLANDEZE                         |   |
|4.1 Principalele trăsături ale sistemului politic finlandez                |37 |
|4.2 Organizarea Admininistraţiei Publice                                   |39 |
|4.3 Forumuri de politică guvernamentală                                    |40 |
|4.4 Modelul finlandez de politică şi coordonare                            |41 |
|4.5 Rolul Cabinetului Primului Ministru (CPM)                              |42 |
|CAPITOLUL V EVALUAREA IMPACTULUI BUGETAR ÎN POLITICILE PUBLICE IN FINLANDA |   |
|5.1. Cadrul politicii fiscale                                              |43 |
|5.2. Procesul de stabilire a bugetului                                     |43 |
|5. 3. Personaje principale în procesul de  stabilire a bugetului           |44 |
|5.4. Procedura de evaluare a impactului                                    |45 |
|5.5 Rezultatele procesului de stabilire a  bugetului şi evaluarea          |46 |
|impactului                                                                 |   |
|                                                                           |   |
|CAPITOLUL VI  RELATII FINO- SCANDINAVE                                     |   |
|6.1   Istoria relatiilor fino-scandinave                                   |48 |
|     6.1.1 Relaţiile fino – suedeze                                        |48 |
|     6.1.2. Finlanda şi Blocul Nordic                                      |51 |
|Relatiile fino-scandinavice contemporane                                   |53 |
|      6.2.1  Asociatia Economica A Liberului Schimb (AELS)                 |53 |
|      6.2.2 Acordul Schengen                                               |54 |
|CAPITOLUL VII  STUDIU COMPARATIV AL STRUCTURII DE STAT A TARILOR SCANDINAVE|   |
|7.1 Forma de guvernamant                                                   |56 |
|        7.1.1 Danemarca                                                    |56 |
|   7.1.2 Suedia                                                            |57 |
|   7.1.3 Norvegia                                                          |58 |
|7.2 Autoritatea juridica                                                   |59 |
|       7.2.1 Danemarca                                                     |59 |
|       7.2.2 Suedia                                                        |60 |
|       7.2.3 Norvegia                                                      |61 |
|7.3  Autoritatea legislativa                                               |62 |
|   7.3.1 Danemarca                                                         |62 |
|        7.3.2 Suedia                                                       |63 |
|        7.3.3 Norvegia                                                     |64 |
|7.4  Autoritatea executiva                                                 |65 |
|        7.4.1 Danemarca                                                    |65 |
|        7.4.2 Suedia                                                       |67 |
|7.          7.4.3 Norvegia                                                 |68 |
|Administratia centrala la nivel local                                      |69 |
|Danemarca                                                                  |69 |
|Suedia                                                                     |71 |
|7.5.3 Norvegia                                                             |71 |
|Avocatul poporului si partidele reprezentative                             |72 |
|Danemarca                                                                  |72 |
|Suedia                                                                     |73 |
|Norvegia                                                                   |74 |
|ANEXA STRUCTURA DE STAT A FINLANDEI COMPARATIV CU ALTE STATE SCANDINAVE    |   |
                                Bibliografie
1. Ioan Alexandru - Drept administrativ comparat, Editia a II a revazuta  si
adaugita, Editura Lumina Lex, 2003
2. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan - Introducere in Teoria Generala a  Dreptului
–Autoritatea politica exclusiva, Editura ALL Beck , Bucuresti 1993
3. Anca Lucia Radulescu, Ion Corbeanu – Teoria Generala  a  Dreptului  (note
de curs)-Puterea statului
4. Gabriela  Stanciulescu,  Armenia  Androniceanu  -  Sisteme  comparate  de
administratie publica europeana, Editura Economica, Bucuresti 2003
5.   Genoveva   Vrabie,   Sofia   Popescu   -Teoria    Generala    Dreptului
-Caracteristica statului,  Editura Stefan Procopiu, Iasi 1995;
www.statul.com_ drept – Statul ca forma de organizare a societatii
http://ro.wikipedia
http://ro.Finlanda_istoria
http://ro.wikipedia_Partidul_Social_Democrat
http://ro.wikipedia.org/W/Economia_Finlandei
http://ro.wikipedia.org/W/Geografia_Finlandei
http://ro.wikipedia_regiuni administrative
        UNIVERSITATEA „VALACHIA” TARGOVISTE
  FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE, SOCIALE  SI  POLITICE ”YOLANDA EMINESCU”
                            LUCRARE DE DISERTATIE
                        STRUCTURA DE STAT IN FINLANDA
 Coordonator:
Lector Univ. Dr. IVANOFF IVAN VASILE
                                       Masterand:
                             Specializarea : Administratie publica europeana
                                 TARGOVISTE

Capacitatea de Folosinta a Persoanei Juridice

CUPRINS
CAPITOLUL I    1
PERSOANA JURIDICĂ PRIVITĂ CA SUBIECT DE DREPT CIVIL    1
Secţiunea 1    1
Noţiunea persoanei juridice    1
Secţiunea 2    2
Enumerarea şi clasificarea persoanelor juridice    2
2.1. Enumerarea persoanelor juridice    2
2.2. Clasificarea persoanelor juridice    5
Secţiunea 3    7
Fundamentul persoanei juridice    7
Secţiunea 4    8
Elementele constitutive ale persoanei juridice    8
4.1. Precizări introductive    8
4.2. Organizarea proprie    10
4.3. Patrimoniul propriu    10
4.4. Scopul propriu    11
4.5.Importanţa juridică a elementelor constitutive    12
Secţiunea 5    15
Identificarea persoanei juridice    15
Secţiunea 6    17
Înfiinţarea persoanelor juridice    17
6.1. Consideraţii generale    17
6.2. Conţinutul modurilor de înfiinţare    19
CAPITOLUL II    25
CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI JURIDICE    25
Secţiunea 1    25
Definiţia capacităţii civile a persoanei juridice    25
Secţiunea 2    26
Corelaţia capacităţii civile a persoanei juridice cu capacitatea de drept (juridică) a acesteia    26
Secţiunea 3    27
Vocaţia capacităţii civile a persoanei juridice    27
Secţiunea 4    28
Structura capacităţii civile a persoanei juridice    28
CAPITOLUL III    29
NOŢIUNEA DE CAPACITATE DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE    29
Secţiunea 1    29
Definiţia capacităţii de folosinţă a persoanei juridice    29
Secţiunea 2    30
Terminologie    30
Secţiunea 3    30
Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă a persoanei juridice    30
CAPITOLUL IV    33
ÎNCEPUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE    33
Secţiunea 1    33
Prevederile de principiu ale art. 32 şi 33 din Decretul nr. 31/1954    33
Secţiunea 2    35
Dispoziţii speciale privind începutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice    35
Secţiunea 3    39
Determinarea începutului capacităţii de folosinţă pe categorii de persoane juridice    39
Secţiunea 4    45
Începutul capacităţii de folosinţă restrânsă    45
CAPITOLUL V    48
CONŢINUTUL CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE    48
Secţiunea 1    48
Conţinutul capacităţii de folosinţă restrânsă    48
Secţiunea 2    49
Determinarea conţinutului capacităţii de folosinţă deplină a persoanei juridice    49
Secţiunea 3    51
Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice    51
CAPITOLUL VI    57
ÎNCETAREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI JURIDICE    57
Secţiunea 1    57
Încetarea capacităţii de folosinţă restrânsă a persoanei juridice    57
Secţiunea 2    58
Încetarea capacităţii de folosinţă deplină a persoanei juridice    58
Secţiunea 3    58
Sancţiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de folosinţă a persoanei juridice    58
CONCLUZII    60
BIBLIOGRAFIE    62

REGIMUL JURIDIC AL FILIATIEI FATA DE TATA IN DREPTUL ROMAN

INRODUCERE..................................................................
................................ 3.
CAPITOLUL  I.  FILIAŢIA FAŢĂ DE TATĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE
      Sec. 1. Prezumţia de
      paternitate............................................................
      ... 4.
      Sec.2. Timpul legal al
      concepţiei.............................................................
       7.
      Sec.3. Conflictele de
      paternitate............................................................
      . 10.
      Sec.4. Tăgăduirea paternităţi din
      căsătorie............................................ 13.
      Sec.5. Contestarea filiaţiei din
      căsătorie................................................ 23.
CAPITOLUL II.  FILIAŢIA FAŢĂ DE TATĂ A COPILULUI DIN AFARA  CĂSĂTORIEI
      Sec. 1. Precizari
      prealabile.............................................................
      ........ 25.
      Sec. 2. Recunoaşterea de
      paternitate.......................................................27.
      Sec. 3. Contestarea recunoaşterii de
      paternitate......................................33.
      Sec. 1. Nulitatea sau anularea recunoaşterii de
      paternitate.....................36.
      Sec. 4. Stabilirea paternităţi prin acţiune în justiţie
      .............................. 38.
BIBLIOGRAFIE................................................................
............................. 52.

Lichidarea unei Societati Comerciale

Organizarea si functionarea Parlamentului European Dimensiunea istorica a acestuia

Cuprins:
Introducere.................................................................
....................................................................4
Lista tabelelor Tabel 3.1. Numărul parlamentarilor potrivit Conferinţei
Interguvernamentale de la
Nisa........................................................................
....................................................................61
Capitolul 1. Parlamentul European de la 1959 până la
1979....................................................6
      1.1. Comunităţile Europene – prezentare
generală....................................................................
.....6
1.2.  Istoricul Parlamentului
European....................................................................
......................10
      1.3. Organizarea Parlamentului European până la
1979...............................................................13
1.4.  Obstacolele întâlnite în organizarea Parlamentului
European..............................................15
Capitolul 2. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European după
1979....................19
         2.1.  Instituţiile Europene – prezentare
generală....................................................................
.......19
         2.2.  Parlamentul European – prezentarea specificului
acestuia...................................................25
2.3.  Procedura de alegere a parlamentarilor
europeni..................................................................27
      2.4. Statutul parlamentarilor
europeni....................................................................
.......................29
      2.5. Procedura de vot în Parlamentul
European....................................................................
........30
      2.6. Organizarea interioară a Parlamentului
european..................................................................35
                  2.6.1.
Biroul......................................................................
....................................35
                        2.6.2  Biroul
lărgit......................................................................
...........................37
                  2.6.3.
Comisiile...................................................................
..................................38
                              2.6.4. Grupurile
parlamentare................................................................
...............46
                              2.6.5.
Mediatorul..................................................................
.................................54
Capitolul 3. Parlamentul European după votul universal din
1979.......................................56
         3.1.  Actul Unic
European....................................................................
.........................................57
         3.2.  Tratatul de la
Maastricht..................................................................
.....................................57
3.3.  Tratatul de la
Amsterdam...................................................................
...................................59
3.4.  Conferinţa Interguvernamentală de la
Nisa........................................................................
...60
3.5.  Rolul Parlamentului European după votul universal din
1979..............................................62
Capitolul 4. Reforma Parlamentului European prin Tratatul
Constituţional......................65
         4.1. Noua Constituţie Europeană – prezentare
generală...............................................................65
4.2. Comunicatul Comisiei Europene din 04.12.2002 privind PE
...............................................68
            4.3. Reforma Parlamentului European conform Tratatului
Constituţional...................................70
Concluzii...................................................................
...................................................................78
Bibliografie................................................................
..................................................................84