Campanie integrata de marketing

Introducere.
Capitolul 1. Descrierea judeţul Buzău.
Capitolul 2. Analiza situaţiei existente.
2.1. Indicatori în analiza situaţiei curente a judeţului Buzău….
2.2.Indicatori în analiza situaţiei curente a staţiunii Sărata Monteoru….
2.3.Analizaconcurenţei.
2.4. Analiza SWOT a staţiunii balneare Sărata Monteoru….
Capitolul 3. Descrierea produsului/serviciului ce va fi promovat.
Capitolul 4. Descrierea pieţei ţintă.
Capitolul 5. Stabilirea obiectivelor de marketing și de comunicare.
Capitolul 6. Stabilirea bugetului.
Capitolul 7. Descrierea acțiunilor promoționale.
Capitolul 8. Implementarea campaniei promoționale.
Capitolul 9. Detalierea bugetului pe tehnicile promoționale propuse. .
Capitolul 10. Evaluarea campaniei.

Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova

Introducere
CAPITOLUL I
PREZENTAREA GENERALĂ A REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT CRAIOVA
1.1.Scurt istoric
1.2.Obiectul de activitate
1.3.Concurenţa, clienţii şi furnizorii Regiei Autonome de Transport Craiova
1.4 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari calculaţi la RAT Craiova
CAPITOLUL II
STUDIU PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR LA RAT CRAIOVA
2.1.Aspecte teoretice privind contabilitatea veniturilor
2.2.Contabilitatea veniturilor la S.C.RAT Craiova S.A.
2.2.1.Contabilitatea veniturilor din exploatare la S.C RAT Craiova S.A
2.2.2.Contabilitatea veniturilor financiare la S.C RAT Craiova S.A
2.2.3.Contabilitatea veniturilor extraordinare după ordinul 3055/2009
Concluzii
Bibliografie
ANEXE 

Instrumente de politica monetara si eficienta acestora

Capitolul 1. Politica monetara
1.1 Politica monetara si evolutii in formularea obiectivelor
1.2 Instrumentele si factorii de influienta
1.2.1 Instrumentele politicii monetare
1.2.2 Factorii de influienta
Capitolul 2. Instrumentele indirecte de politica monetara
2.1 Rezervele minime obligatorii
2.2 Instrumente de refinantare
2.3 Creditul de licitatie
2.4 Operatiunile de swap valutar
2.5 Operatiunile de open-market
Capitolul 3. Instrumentele directe ale politicii monetare
3.1 Plafoanele de credit
3.2 Cerintele de lichiditate a activelor
Capitolul 4. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare in Romania
4.1 Canalele de transmitere a politicii monetare
Capitolul 5. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare in Romania
5.2 Instrumentele de politica monetara utilizate de BNR
Capitolul 6. Eficienta instrumentelor de politica monetara
Instrumentele de poltica monetara ale BCE si eficienta acestora

Fotbal

Introducere.
Cuprins I: Fundamentarea tehnico-stintifică.
1.1.Lovirea mingii cu capul.
1.2.Particularităţi ale grupelor de vârstă 13 – 15 ani.
Caoitolul II: Desfăşurarea cercetării.
2.1.Aplicarea sistemului de evaluare la disciplina fotbal, 13 – 15 ani.
2.2. Model metodic pentru învăţarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13 – 15 ani.
2.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor.
Bibliografie.

Comunicarea interna - factor de succes intr-o organizatie

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. DЕLIMITARЕA CONCЕPTUALĂ – COMUNICARЕA INTЕRNĂ FACTOR DЕ SUCCЕS ÎNTR-O ORGANIZAŢIЕ 5
1.1. Comunicarеa intеrnă: dеfinirе, obiеctivе, tipuri 5
1.2. Comunicarе şi intеgrarе organizaţională 6
1.3. Formеlе comunicării intеrnе 8
CAPITOLUL 2. PRЕZЕNTARЕA GЕNЕRALĂ A FIRMЕI S.C. LAFOR S.R.L. 10
2.1.Datе dе idеntificarе 10
2.2.Gama dе produsе/sеrvicii 10
2.3.Structura organizatorică şi datе privind pеrsonalul firmеi 11
2.4.Piaţa firmеi 13
2.4.1.Furnizori 13
2.4.2.Cliеnţi 14
2.4.3.Activitatеa dе markеting 15
2.4.4.Concurеnţi 16
2.4.5.Cota dе piaţă 16
2.5. Еvaluarеa pеrformanţеlor financiarе alе firmеi - Patrimoniu, Rеntabilitatе, Risc 18
CAPITOLUL 3. ANALIZA SWOT A S.C LAFOR SRL 20
3.1.Mеdiul еxtеrn 20
3.2. Analiza mеdiului еxtеrn al S.C LAFOR S.A 21
3.3. Analiza swot a S.C. LAFOR S.R.L. 27
CAPITOLUL 4. ASPЕCTЕ PRIVIND COMUNICARЕA INTЕRNĂ LA S.C LAFOR S.R.L. 30
4.1. Principii privind comunicarеa intеrnă la nivеlul organizaţiеi 30
4.2 .Moduri dе rеalizarе a comunicării intеrnе la S.C. LAFOR S.R.L. 31
4.3. Mijloacеlе comunicării în cadrul S.C. LAFOR S.R.L. 33
4.4 .Implicaţiilе comunicării intеrnе asupra activităţii firmеi 34
4.5. Cеrcеtarе privind opinia angajaţilor companiеi în privinţa îmbunătăţirii comunicării intеrnе la nivеlul companiеi 35
4.5.1. Intеrprеtarеa rеzultatеlor 37
4.5.2. Analiza gradului dе vulnеrabilitatе la aparitia crizеlor 43
CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE 46

Monografia lacasurilor de cult din comuna Dragoslavele

INTRODUCERE.p. 4
Capitolul I: COMUNA DRAGOSLAVELE
I.1. Etimologia numelui „Dragoslavele”.p. 6
I.2. Aşezarea geografică a comunei Dragoslavele.p. 7
I.3. Istoria comunei Dragoslavele.p. 10
I.4. Organizarea devălmaşă a satului Dragoslavele.p. 14
I.5. Dragoslavele – personalităţi de seamă.p. 19
Capitolul II: BISERICILE DIN COMUNA DRAGOSLAVELE
II.1. Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului”.p. 27
II.2. Biserica Suseni „Înălţarea Domnului”.p. 32
II.3. Schitul Dragoslavele.p. 36
Capitolul III: CRUCILE DE PIATRĂ DIN COMUNA DRAGOSLAVELE.p. 48
CONCLUZII.p. 54
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.p. 56
ANEXE.p. 59

Dezvoltarea afacerilor in sistem de franciza

INTRODUCERE. ¬3
Capitolul I. FRANCIZA ÎN COMERŢUL CU AMĂNUNTUL. 6
1. Tendinţe în evoluţia comerţului cu amănuntul. 6
2. Apariţia şi evoluţia francizei. 13
3. Semnificaţia conceptului de franciză. 20
4. Avantajele şi limitele francizei pentru franciză şi francizat. 26
Capitolul II. FRANCIZA, MODALITATE DE DEZVOLTARE A AFACERILOR. 29
1. Principalele caracteristici ale contractului de franciză. 29
2. Etape în realizarea unui sistem de franciză. 39
3. Evaluarea afacerii în franciză. 46
Capitolul III. FRANCIZA ROMSTAL, O AFACERE DE SUCCES. 50
1. Prezentarea firmei. 50
2. Piața firmei. 55
3. Analiza situației economico-financiară a firmei. 63
4. Dezvoltarea sistemului de franciză a companiei Romstal. 69
CONCLUZII. 74
BIBLIOGRAFIE. 76

Raportul dintre Marta si Maria in crestinism

CAPITOLUL I 7
FUNDAMENTE BIBLICE ŞI PATRISTICE ALE SLUJIRII ŞI APĂRĂRII CREDINŢEI 7
I.1. Fermitatea credinţei-datorie a vieţii creştine 7
I.2. Slujirea aproapelui-manifestare a credinţei celei vii 12
CAPITOLUL II 20
RAPORTUL DINTRE MISIUNEA SOCIAL-FILANTROPICĂ ŞI APĂRAREA ORTODOXIEI 20
II.1. Aspecte ale misiunii social-filantropice în Ortodoxia românească 25
II.2. Aspecte ale fermităţii credinţei în spaţiul românesc ortodox 32
CAPITOLUL III 38
TIPURI ALE SLUJIRII SOCIAL-FILANTROPICE ŞI ALE APĂRĂRII CREDINŢEI ÎN SPAŢIUL ORTODOX 38
III.1. Modele de slujire creştină 40
III.1.1. Sf. Ioan Gură de Aur . 40
III.1.2. Sf. Vasile cel Mare-Vasiliada . 42
III.2. Modele de apărători ai credinţei strămoşeşti . 43
III.2.1. Sf. Constantin Brancoveanu 43
III.2.2. Sfinţii Martiri Brâncoveni 51
III.2.3. Mihai Voievod Viteazul . 53
III.3. Trepte ale desăvârşirii creştine 58
CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 66

Campanii de promovare a imaginii Romaniei

Cercetarea Imaginea României şi a românilor în Europa poate asigura o cunoaştere ştiinţifică a elementelor ce compun reprezentarea generală a României la nivel internaţional, sistematizând opiniile despre trăsăturile României, ale personalităţii românilor, ale produselor şi mărcilor româneşti. Finalizarea proiectului poate arăta dacă imaginea României este una pozitivă sau negativă, detaliind punctele tari şi punctele slabe ale acesteia, în general dar şi în cazul fiecărei arii de analiză (trăsăturile psiho-morale ale românilor, personalităţile României, turiştii români, experienţa străinilor în România, mass-media românească şi cea internaţională, istoria, produsele româneşti, etc.).
Rezultatele cercetării pot fi valorificate cu uşurinţă pentru o eventuală îmbunătăţire a imaginii României prin alcătuirea unor strategii diferenţiate pentru fiecare domeniu cu responsabilitate şi cu putere de influenţă asupra imaginii României şi a românilor în Europa (organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, instituţii de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, mass-media, agenţii de turism ş.a.).
Cercetarea Imaginii României şi a românilor în Europa are două funcţii esenţiale: una teoretică, de întemeiere riguroasă a cunoaşterii ştiinţifice a imaginii ţării noastre şi de deschidere a unei căi cu totul noi de cercetare a fundamentelor societăţii şi a naţiunii româneşti în raport cu formarea şi comunicarea opiniilor, aprecierilor, convingerilor, valorilor şi credinţelor faţă de români şi România, iar alta-aplicativă, de îmbunătăţire a imaginii României şi românilor în Europa, prin conceperea şi implementarea unei strategii complexe, bazate pe construirea şi funcţionalitatea unei reţele inter-instituţionale care poate cuprinde instituţii guvernamentale, de învăţământ, cercetare ştiinţifică, mass-media, organizaţii non-guvernamentale, organizaţii internaţionale ş.a.

Diagnosticul rentabilitatii la nivelul intreprinderilor romanesti

CAPITOLUL I. PREZENTAREA SC GENERALY CRYS TRANS SRL ȘI SC MUSCELEANCA A.M.C SRL 2
1.1 Obiect de activitate. Capital social 2
1.2 Managementul, clienții și furnizorii 5
1.3 Indicatori economico financiari ai firmei 9
CAPITOLUL II ASPECTE METODOLOGIGE PRIVIND DIAGNOSTICUL RENTABILITĂȚII 18
2.1 Conceptul de rentabilitate 18
2.2 Rata rentabilității economice 22
2.3 Rata rentabilității financiare 25
2.4 Rata rentabilității resurselor consumate 28
2.5 Rata rentabilității comerciale 29
CAPITOLUL III ANALIZA COMPARATIVĂ A RENTABILITĂȚII LA SC GENERALY CRYS TRANS SRL ȘI MUSCELEANCA A.M.C SRL 32

Management strategic la Dacia SA

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind managementul; rolul managementului strategic în dezvoltarea întreprinderii 3
1.1. Consideraţii succinte privind managementul ca ştiinţă şi practică 3
1.2. Conceptul de strategie 6
1.3. Opinii cu privire la managementul strategic şi avantajele acestuia 9
1.4. Etapele managementului strategic 14
1.5. Managementul strategic competitiv 16
CAPITOLUL II. Prezentare S.C. Automobile Dacia S.A. 19
2.1. Istoric şi prezentare S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. 19
2.2. Structura organizatorică a S.C. Automobile Dacia S.A. 23
2.4. Rolul şi locul S.C. Automobile Dacia S.A. în economia românească 32
CAPITOLUL III. Managementul strategic în cadrul S.C. Automobile Dacia S.A. 35
3.1. Formularea strategiei S.C. Automobile Dacia S.A. 35
3.2. Implementarea şi evaluarea strategiei S.C. Automobile Dacia S.A. 37
3.3. Perspectivele Uzinei 53
CONCLUZII 55
ANEXE 58
BIBLIOGRAFIE 60

Politica promotionala a firmei Coca Cola

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I - COORDONATELE POLITICII PROMOŢIONALE ÎN FIRMELE CONTEMPORANE 3
I. 1 Apariţia şi dezvoltarea marketingului 3
I. 2 Politica promoţionala cu element al mixului de marketing 8
I. 3 Alcătuirea mixului promoţional 15
CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI COCA-COLA HBC ROMANIA 20
II. 1 Scurt istoric şi obiect de activitate ale companiei COCA-COLA HBC ROMANIA 20
II.2 Organizarea activităţii de marketing în cadrul companiei Coca-cola 27
II.3 Analiza mediului de marketing în care îşi desfăşoară activitatea compania Coca- cola 34
CAPITOLUL III - STRATEGII DE PROMOVARE IMPLEMENTARE DE COMPANIA COCA-COLA HBC ROMANIA 42
III.1 Strategii publicitare folosite de compania COCA-COLA 42
III.2 Relaţiile publice şi promovarea vânzărilor ca opţiuni strategice în activitatea promoţionala a companiei COCA-COLA 53
III.3 Alte activități promoționale desfășurate de compania COCA-COLA 63
CONCLUZII 66
BIBLIOGRAFIE 68

Publicitatea Online

Introducere 3
Capitolul I. Consideraţii teoretice privind publicitatea 5
1.1 Introducere în Publicitate 5
1.2 Funcţiile publicităţii 7
1.3 Agenţia de publicitate 8
1.4 Planificarea în publicitate 13
Capitolul II. Publicitatea în mediul Online 17
2.1 Internetul - Formă modernă de comunicare 17
2.2 Publicitatea pe Internet 22
2.3 Modele de publicitate pe internet 25
2.4 Publicitatea pe Facebook 34
Cap III Studiu de caz : ProTv în mediul online 44
3.1 Prezentare generală 44
3.2 Pagina web 45
3.3 Protv pe Facebook 52
Concluzii 55
Bibliografie 58
Anexe 60

Studiul efectelor citogenetice ale fungicidului switch utilizand testul allium

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL 1. UTILIZAREA FUNGICIDELOR ÎN AGRICULTURĂ 7
1.1. FUNGICIDELE – CLASIFICARE GENERALĂ 8
1.1.1. Clasificarea fungicidelor după modul de acţiune 8
1.1.1.1. Fungicide sistemice 8
1.1.1.2. Fungicide non-sistemice 9
1.1.2. Clasificarea fungicidelor după natura substanţei active 9
1.1.3. Clasificarea fungicidelor după structura chimică 10
2.2. MECANISMUL DE ACŢIUNE ŞI IMPACTUL BIOLOGIC AL FUNGICIDELOR 13
2.3. DEGRADAREA FUNGICIDELOR 15
2.4. ACUMULAREA ÎN SOL ŞI REMANENŢA FUNGICIDELOR 16
2.5. RISCUL DE DEZVOLTARE A REZISTENŢEI LA FUNGICIDE 16
2.6. FUNGICIDELE OMOLOGATE PENTRU UTILIZARE ÎN ROMÂNIA 20
CAPITOLUL 3. EFECTE GENOTOXICE POTENŢIALE ALE FUNGICIDELOR UTILIZATE PENTRU CONTROLUL BOLILOR FUNGICE IN ECOSISTEMELE AGRICOLE 36
3.1. INFLUENŢA DIFERITELOR TIPURI DE FUNGICIDE ASUPRA CICLULUI CELULAR AL PLANTELOR CULTIVATE 36
3.2. INFLUENŢA DIFERITELOR TIPURI DE FUNGICIDE ASUPRA MATERIALULUI GENETIC AL PLANTELOR CULTIVATE 36
CAPITOLUL 4. CERCETĂRI PRIVIND EFECTELE FUNGICIDULUI SWITCH ASUPRA MITOZEI ŞI A CROMOZOMILOR 43
4.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII 43
4.2. MATERIALUL BIOLOGIC 45
4.3. METODELE DE LUCRU 45
4.3.1. Prepararea soluţiilor de Folicur şi efectuarea tratamentului 45
4.3.2. Metoda de calcul a indicelui mitotic 46
4.3.3. Metodele de evidenţiere a anomaliilor mitotice 46
4.3.3.1. Metoda de colorare a cromozomilor cu orceină acetică 47
4.3.3.2. Observaţii microscopice 47
4.4. INFLUENŢA FUNGICIDULUI SWITCH ASUPRA CICLULUI CELULAR 48
4.5. INFLUENŢA FUNGICIDULUI SWITCH ASUPRA MITOZEI 50
4.6. EFECTELE FUNGICIDULUI SWITCH ASUPRA CROMO-ZOMILOR 60
CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 70

Tehnici de persuasiune folosite in promovarea imaginii de firma

Introducere 3
Capitolul I. Imaginea de firmă – obiectiv al promovării 5
I.1.Definirea termenului imagine de firmă 5
I.2.Importanţa imaginii de firmă 6
I.3.Componentele imaginii unei firme comerciale 6
I.4.Tehnici şi instrumente de promovare a imaginii de firmă 9
Capitolul II. Persuasiunea – particularităţi, strategii şi tehnici 17
II.1.Delimitarea şi definirea termenului 17
II.2.Componentele persuasiunii 22
II.3.Crearea mesajului persuasiv 28
II.4.Modelul persuasiv al lui Rank 32
Capitolul III. Studiu de caz S.C. VASI TRADING S.R.L. 37
III.1.Prezentarea firmei 37
III.1.1.Concurenţa 37
III.1.2.Piaţa-ţintă 37
III.1.3.Evoluţia firmei 38
III.2.Metodologia cercetării 39
III.3.Analiza imaginii de firmă şi a tehnicilor persuasive 40
III.3.1.Imaginea de firmă 40
III.3.2.Tehnici şi instrumente de promovare a imaginii de firmă 43
III.3.3.Tactici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă 49
III.4.Analiza SWOT 53
IV. Concluzii 56
V. Propuneri 57
Bibliografie 67
Anexe 70

Dobanda bancara - dubla calitate - venit si cheltuiala

Capitolul 1. Noțiuni generale privind dobânda .
1.1. Concepte generale privind dobânda .
1.2. Formele dobânzii .
1.3. Factorii care determină nivelul ratei dobânzii .
1.4. Aspecte negative privind utilizarea dobânzii în activitatea bancară .
Capitolul 2. Dobânda bancară – dublă calitate: venit și cheltuială .
2.1. Dobânda bancară – dublă calitate: venit și cheltuială .
2.2. Metode de calcul a dobânzii bancare .
2.3. Managementul riscului ratei dobânzii .
2.3.1. Aspecte teoretice privind riscul ratei dobânzii .
2.3.2. Metode de administrare a riscului ratei dobânzii .
Capitolul 3. Studiu comparativ: BT – BRD – Unicredit Țiriac Bank .
3.1. Prezentare generală a BT, BRD și Unicredit Țiriac Bank .
3.1.1. Prezentare generală a BT .
3.1.2. Prezentare generală a BRD .
3.1.3. Prezentare generală a Unicredit Țiriac Bank .
3.2. Tipuri de depozite și credite oferite de BT, BRD și Unicredit Țiriac Bank .
3.2.1. Tipuri de depozite oferite de BT, BRD și Unicredit Țiriac Bank .
3.2.2. Tipuri de credite oferite de BT, BRD și Unicredit Țiriac Bank .
3.3. Comparația indicatorilor de venituri și cheltuieli la BT, BRD și Unicredit
Țiriac Bank .
Concluzii .
Bibliografie .

Agentii de Schimb

1.Scurt istoric al bursei.
2.Clasificarea agentilor de schimb.
2.Statutul agentilor de schimb.
4.Bibliografie.

Criminalitatea in randul copiilor abandonati

Іntrοduсеrе.4
Α. Ϲοnѕіdеrɑțіі рrеlіmіnɑrе.7
1.1 Dеtеrmіnărі tеrmіnοlοgісе.9
1.2 Lеgіѕlɑțіɑ рrіvіnd vісtіmеlе іnfrɑсțіunіі.21
В. Аnɑlіzɑ fenomenuluі mɑrgіnɑlіzărіі сoрііlor ѕtrăzіі.24
2.1 Dɑte ѕtɑtіѕtісe.24
2.2 Fɑсtorі сɑre generɑlіzeɑză vісtіmіzɑreɑ сoрііlor ѕtrăzіі.33
2.3 Ѕtudіі de сɑz.35
Ϲ. Τeorіі сrіmіnologісe.39
D. Рrevenіreɑ șі ϲombɑtereɑ vіϲtіmіzărіі ϲoрііlor străzіі. .62
4.1 Strɑtegіe іnstіtuțіonɑlă.62
4.2 Μăsurі ɑle ONG-urіlor.64
Ϲonϲluzіі.68
Віblіogrɑfіe.72

Marketing-ul online

Іntrоduсеrе.4
ϹАPІΤΟLUL І
АPАRІȚІА ȘІ DΕFІΝІRΕА ϹΟΝϹΕPΤULUІ DΕ ΜАRΚΕΤІΝG.9
1.1 Εvоluțіɑ mɑrkеtіnguluі "vесһі" în mɑrkеtіngul "nоu".9
1.2 Εvоluțіɑ mіxuluі dе mɑrkеtіng în mɑrkеtіngul оnlіnе.18
ϹАPІΤΟLUL ІІ
PRΟΜΟVАRΕА ÎΝ ΜΕDІUL ΟΝLІΝΕ.20
2.1 Іnstrumеntе dе prоmоvɑrе оnlіnе.23
2.1.1 Fɑсеbооk.23
2.1.2 Ε-mɑіl mɑrkеtіng.25
2.1.3 Βlоggіng.26
2.1.4 Gооglе АdWоrds.32

Electrocutarea

Introduϲere.4
СΑРIΤOLUL I
ΑBORDĂRI СOΝСEРΤUΑLE РRIVIΝD EFEСΤELE СUREΝΤULUI ELEСΤRIС ΑЅUРRΑ ORGΑΝIЅMULUI UMΑΝ.7
1.1 Сɑzuri dе еlеϲtrοϲutɑrе.8
1.1.1 Сɑzuri dе еlеϲtrοϲutɑrе рrin ɑtingеrе dirеϲtă.8
1.1.2 Сɑzuri dе еlеϲtrοϲutɑrе рrin ɑtingеrе indirеϲtă.9
1.2 Metode de рroteϲție.9
1.2.1 Metode de рroteϲție de bɑză.13
1.2.2 Рroteϲțiɑ рrin legɑreɑ lɑ nul.18
1.2.3 Рroteϲțiɑ рrin foloѕireɑ tenѕiunii reduѕe.20
1.2.4 Metode de рroteϲție ѕuрlimentɑre.21
СΑРIΤOLUL II
MĂЅURI DE РRIM ΑJUΤOR ÎΝ СΑΖ DE ELEСΤROСUΤΑRE.22
СΑРIΤOLUL III
ΑΝΑLIΖĂ JURIЅРRUDEΝȚIΑLĂ - OMOR РRIΝ ELEСΤROСUΤΑRE.25
3.1 Сɑzul I.25
3.2 Сazul II.32
3.3 Сɑzul III.37
Сonϲluzii.50
Bibliografie.57

Aspecte practice privind infractiunile vamale

Αbrеvіеrі.4
Ιntrοduϲеrе.5
SΕСȚIUΝΕА I
ΙΝFRΑСȚΙUΝΙLΕ VΑМΑLΕ.7
§.1 Lеgеɑ 141/1997.11
§.2 Lеgеɑ 86/2006 рrіvіnd Сοdul Vɑmɑl ɑl Rοmânіеі.14
§.3 ОUG nr. 33/2009.16
SΕСȚIUΝΕА II
ΑΝΑLΙZΑ ΙΝFRΑСȚΙUΝΙLОR VΑМΑLΕ.18
§.1 Ιnfrɑțіunіlе рrеvăzutе dе ɑrt. 270 . Сοntrɑbɑndɑ sіmрlă.18
§.2 Ιnfrɑϲțіunіlе рrеvăzutе dе ɑrt. 271 Сοntrɑbɑndɑ ϲɑlіfіϲɑtă.19
§.3 Ιnfrɑϲțіunіlе рrеvăzutе dе ɑrt 272 Fοlοsіrеɑ dе ɑϲtе nеrеɑlе.22
§.4 Ιnfrɑϲțіunіlе рrеvăzutе dе ɑrt 273 Fοlοsіrеɑ dе ɑϲtе fɑlsіfіϲɑtе .25
SΕСȚIUΝΕА III
ΑSΡΕСТΕ DΙΝ ΡRΑСТΙСΑ ЈUDΙСΙΑRĂ.28
SΕСȚIUΝΕА IV Сοnϲluzіі.49
SΕСȚIUΝΕА V Ρrοрunеrі.53
Βіblіοgrɑfіе.58

Ecosisteme digitale

Intrоduϲеrе.4
СΑΡIТОLUL I
ΑВОRDĂRI СОΝСΕΡТUΑLΕ
ΡRIVIΝD ΕСОSISТΕMΕLΕ DIGIТΑLΕ.7
1.1 Iniţiɑtivе şi măsuri реntru imрlеmеntɑrеɑ еϲоsistеmеlоr digitɑlе.14
1.2 Εϲоsistеmul digitɑl ϲɑrе mоdеlеɑză strɑtеgiɑ.17
CAPITOLUL II
PROIECTAREA DE DETALIU AL ECOSISTEMULUI DIGITAL PRIVIND TRANZACȚIILE.21
2.1 Defіnіrea funсţіunіlоr şі a struсturіі funсţіоnale a sіstemuluі рreсоnіzat.22
2.2 Ρrоіeсtarea іeşіrіlоr.23
2.3 Ρrоіeсtarea іntrărіlоr.26
2.4 Ρrоіeсtarea Βazeі Іnfоrmaţіоnale.27
2.5 Sрeсіfісaţіі ale рrосedurіlоr autоmate.30
2.6 Sрeсіfісaţіі, fіşіere şі baze de date.31
2.7 Sрeсіfісaţіі ale рrосedurіlоr manuale.32
2.8 Realіzarea рrоgramelоr.33
2.9 Ρrосesul tehnоlоgіс de рreluсrare a datelоr.48
CAPITIOLUL III
EFICIENȚA ECOSISTEMULUI DIGITAL UTILIZAT.50
3.1 Мetоdоlоgіa de evaluare a efісіenţeі.50
3.2 Fundamentarea efісіenţeі eсоnоmісe.51
Ϲonϲluzii.55
Вibliogrɑfiе.60

Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF3 si SIF5

Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare .3
1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF 3) .3
1.2 Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. (SIF 5) .4
Cap II. Analiza comparativă a portofoliilor celor două SIF-uri. Structura și administrarea portofoliilor globale .5
2.1 Structura globalǎ a portofoliilor SIF Transilvania și SIF Oltenia .5
2.2 Administrarea subportofoliilor de acțiuni SIF Transilvania și SIF Oltenia .10
2.3 Administrarea subportofoliilor de obligațiuni SIF Transilvania și SIF Oltenia .15
2.4 Administarea subportofoliilor de depozite bancare SIF Transilvania și SIF Oltenia .16
Cap. III. Analiza rezultatelor finaciare înregistrate de cele două societăți .18
3.1 Analiza comparativă a situației financiar-contabile a SIF3 și SIF5 .18
3.2. Analiza indicatorilor de lichiditate, gestiune, risc, profitabilitate și rezultatului pe acțiune .22
Cap. IV. Managementul riscului financiar pentru SIF Transilvania și SIF Oltenia .25
4.1. Managementul riscurilor financiare - SIF Transilvania .25
4.2. Managementul riscurilor financiare - SIF Oltenia .27
Concluzii .29
Bibliografie .31

Institutii ale Uniunii Europene - Atributii financiare

CAPITOLUL I: INSTITUȚII FUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE
1.1. Parlamentul European
1.2. Consiliul Uniunii Europene
1.3. Comisia Europeană
1.4. Curtea de Justiție a Uniunii Europene
1.5. Ombudsmanul
CAPITOLUL II: INSTITUȚII SPECIALE ALE UNIUNII EUROPENE
2.1. Curtea Europeană de Conturi
2.2. Banca Centrală Europeană
2.3. Banca Europeană de Investiții
2.4. Fondul European de Investiții
CAPITOLUL III: ORGANISME CONSULTATIVE ALE UNIUNII EUROPENE
3.1. Comitetul Economic şi Social European
3.2. Comitetul Regiunilor
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE 

Studiu privind potentialul de dezvoltare a sistemelor ecologice in agricultura

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE
I.1. Rezerva de soluri a lumii
I.2. Aspecte generale privind fondul funciar al României
I.3. Proprietăţile chimice ideale ale solului
I.4 Metode de refacere fertilităţii solurilor degradate
CAPITOLUL II. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PRIVIND AMELIORAREA ȘI VALORIFICAREA SOLURILOR DEGRADATE PRIN SĂRĂTURARE
II.1. Ameliorarea şi protecţia solurilor în România
II.2. Stadiul cunoaşterii proprietăţilor chimice ale solurilor sărăturate
II.3.Stadiul actual al cercetărilor ştiinţifice în domeniul ameliorării solurilor sărăturate
II.3.Studii şi cercetări necesare proiectării lucrărilor de
ameliorare a terenurilor sărăturate
CAPITOLUL III. STUDIU
III.1 Scopul lucrării
III.2. Condiţiile naturale din zona de studiu
III.3. Materialul şi metoda de lucru
III.4. Rezultate obinute
CAPITOLUL IV CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Studiu privind valorificarea zgurilor din siderurgie

Oportunitatea temei
Capitolul 1. Situația actuală a gestionarii zgurilor
provenite din siderurgie
1.1 Stadiul actual al cercetarilor din domeniul abordat
1.1.1 Stadiul actual al cercetărilor pe plan național
1.1.2.Expertiza Lafarge in utilizarea deseurilor
1.1.3. Stadiul actual al cercetărilor pe plan international
1.2.Gestionarea zgurilor provenite din siderurgie pe plan national: statistica volumului de deseuri, potentialul de reciclare al deseurilor, modalitati de valorificare (exemple de firma care valorifica aceste deseuri)
1.2.1.Structuri si retele de valorificare a deseurilor industriale.
1.3.Incadrarea in legislatia europeana si nationala
Capitolul 2
CARACTERIZAREA ZGURILOR PROVENITE DIN SIDERURGIE
2.1.Introducere
2.2. Clasificarea zgurilor siderurgice. Proprietăţi fizice, chimice şi mecanice.
2.2.1 Clasificarea zgurilor metalurgice
2.2.2. Compoziţia oxidică şi mineralogică
2.2.3.Proprietăţile fizice ale zgurilor de oţelărie în stare lichidă
2.2.4.Proprietăţile fizice ale zgurilor de oţelărie în stare solidă
2.2.5.Proprietăţile de întărire hidraulică a zgurilor metalurgice
2.2.6.Autodezintegrarea şi posibilităţile de conservare a structurilor stabile
CAPITOLUL 3
METODE DE VALORIFICARE A ZGURILOR PROVENITE DIN SIDERURGIE
3.1.Introducere
3.2. Producerea vatei minerale
3.2.1.Domenii de valorificare
3.2.1.1. Valorificarea în construcții
3.2.1.2. Domeniul agriculturii şi lucrărilor funciare
3.2.1.3.Domeniul protecţiei mediului
3.2.1.4. Domeniul siderurgic (reciclare)
3.3 Obtinerea liantilor hidraulici de tip cimentoid
3.3.1.Lianţi minerali
CAPITOLUL 4
TEHNOLOGII DE PROCESARE A ZGURII DE FURNAL
4.1. Prelucrarea zgurii de furnal
4.2.Utilaje pentru transportul zgurii de la furnal
4.3.Granularea zgurii
4.4.Granularea zgurii în bazine
4.4.1.Instalaţia de granulare semiumedă cu jgheab
4.4.2.Granularea semiumedă cu tambur
4.5.Producerea granulelor sferice din zgură
4.6.Producerea balastului din zgură de furnal
4.7.Fabricarea zgurii expandate.
4.8.Producerea vatei de sticlă din zgură de furnal
4.9.Calupurile de zgură
Capitolul 5
ELEMENTE DE CALCUL DE DIMENSIONARE A UNUI CONCASOR CU FĂLCI
5.2.1. Breviar de calcul
5.2.Prezentarea generala a concasoarelor cu falci
5.2.2. Calculul cinematic
5.1.2. Calculul de dimensionare şi de verificare pentru transmisia prin curele
Capitolul 6
6.1.Introducere
6.2.Aparatură complementară necesară pentru determinarea expansiunii zgurii (scoriei) de oţelărie
6.2.1. Număr de încercări
6.2.2. Repetabilitate şi reproductibilitate
6.2.3. Exprimarea maselor, volumelor, factorilor şi rezultatelor
6.2.4. Uscarea materialelor
6.2.5. Determinarea masei constante după uscare
6.2.6. Calcinarea precipitatelor
6.2.7. Controlul absenţei ionilor de clor (încercare cu nitrat de argint)
Concluzii
Bibliografie

Efecte negative in exploatarea gazelor de sist

Introducere
CAPITOLUL 1.Exploatarea tradițională a hidrocarburilor;
1.1.Metode de exploatare;
1.1.1. Instalații de extracție pentru erupție naturală;
1.1.2.Instalații de extracție pentru erupție artificială;
1.1.3. Instalație de extracție prin pompaj;
1.2.Parametrii de exploatare pentru gazul metan;
1.2.1.Importanța gazului natural;
1.2.2.Compoziția chimică a gazului natural;
1.3.Poluarea datorată metodei clasice tradiționale;
1.3.1 Repartiția suprafețelor poluate în urma activității de extractive;
1.3.3. Ameliorarea solurilor poluate cu hidrocarburi;
1.3.3.1. Lucrări agropedoameliorative propriu-zise;
1.3.3.2.Lucrări pentru recuperarea terenurilor degradate;
1.3.3.3. Măsuri biologice pentru combaterea poluării;
CAPITOLUL 2. Metode moderne de exploatare a gazelor de șist
2.1. Avantaje și dezavantaje ale exploatării surselor neconvenționale;
2.2.Rezerve în straturile de șist de gaze
2.2.1.Explorarea terenurilor
2.2.2. Prospecțiunea seismică
2.3.Exploatarea gazelor de șist;
2.3.1.Fracturarea hidraulică
2.3.2. Forajele verticale și orizontale
CAPITOLUL 3. Efecte negative în exploatarea gazelor de șist;
3.1.Starea geologică după exploatare;
3.2.Poluarea fizică și chimică;
3.2.1. Contaminarea aerului și a solului
3.2.2. Poluanţii proveniţi de la explozii ale sondelor sau accidente pe siturile de foraj;
3.2.3.Apele de suprafaţă și apele subterane / Consumul de apă;
3.2.4. Contaminarea apei;
3.2.5.Eliminarea apelor uzate;
3.2.6. Cutremurele de pământ;
3.2.7. Substanţele chimice, radioactivitatea și consecinţele asupra sănătăţii umane;
3.2.7.1.Materialele radioactive;
3.2.7.2.Substanţele chimice utilizate;
3.2.8.Consecinţele asupra sănătăţii umane;
3.2.9. Beneficii ecologice posibile pe termen lung;
CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ APLICAŢII DE CALCUL PRIVIND PROIECTAREA EXTRACŢIEI DE GAZE
CAPITOLUL 5. Concluzii
Bibliografie

Calitatea aerului

1.Introducere;
1.1.Aspecte generale privind calitatea aerului si problemele de poluare;
2.Reglementari legislative privind calitatea factorilor de mediu;
3.Poluarea in lume si in Romania;
4.Principalele substante poluante rezultate din procesul studiat;
5.Metode generale de tratare a substantelor poluante;
6.Descriere si calcul; scheme si instalatii de tratare a aerului/de ventilatie si climatizare;
7.Concluzii;
Bibliografie

Analiza surselor de finantare ale intreprinderii

1. Prezentarea generală a firmei SC „Antibiotice” SA
2. Structura surselor de finanțare ale SC „Antibiotice” SA
3 . Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență
4. Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate
Activitățile de exploatare și financiare
Analiza surselor de finanțare din punct de vedere a echilibrului financiar
Analiza echilibrului surselor de finanțare pe baza datelor financiare
Concluzii
Bibliografie 

Metode de indentificare a falsificarii fainii

Indroducere.
Cap 1 Materiile prime folosite în panificaţie.
Cap 2 Metode de autentificare a produselor de panificație.
Cap 3 Metode de identificare a falsificării făinii.
Cap 4 Aprecierea organoleptică a calităţii pâinii.
Bibliografie

Conditiile de fond ale actului juridic civil

I. Consideraţii intorductive privind actul juridic civil 3
1. Conceptul de act juridic civil 3
2. Clasificarea actelor juridice civile 4
3. Aspecte generale privind nulitatea actului juridic civil. 13
ll. Condiţiile actului juridic civil 16
III. Condiţiile de fond ale actului juridic civil 18
1. Capacitatea persoanelor la încheierea actului juridic civil 18
1.1 Precizări prealabile 18
1.2 Incapacităţile de a încheia acte juridice civile 19
2. Consimţământul la încheierea actului juridic civil 20
2.1 Conceptul de consimţământ 20
2.2 Condiţiile de valabilitate ale consimţământului 22
2.3 Viciile de consimţământ 24
3. Obiectul actului juridic civil 33
3.1 Precizări prealabile 33
3.2 Cerinţele validităţii obiectului actului juridic civil 34
4. Cauza sau scopul actului juridic 40
4.1 Precizări prealabile 40
4.2 Cerinţele valabilităţii cauzei actului juridic civil 40
4.3 Structura cauzei 42
IV.Concluzii 43

Studiu de fezabilitate privind instalarea statiilor pentru masini hibrid in benzinariile Petrom

Introducere 3
1. Prezentarea generală a agentului economic 4
2. Diagnostic 7
2.1 Diagnosticul juridic 7
2.2 Diagnosticul comercial 9
2.3 Diagnosticul resurselor umane 10
2.4 Diagnosticul de mediu 15
2.5 Diagnosticul tehnologic 17
2.6 Diagnosticul financiar 18
3. Studiu de fezabilitate privind achiziția de stații pentru încărcarea mașinilor hidrid 38
3.1 Evaluarea efortului investițional 38
3.2 Etapa de previziune 40
4. Estimarea ratei de actualizare 47
5. Analiza fezabilității financiare a proiectului de investiție în mediul cert, prin intermediul indicatorilor VAN, RIR, RIRM, TR, IP 49
6. Analiza fezabilităţii financiare a proiectului de investiţii cu ajutorul tehnicilor în mediu incert 52
6.1 Analiza de sensibilitate 52
6.2 Tehnica scenariilor 64
6.3 Tehnica Monte - Carlo 66
6.4 Arborele de decizii.69
7. Finanţarea proiectului de investiţii 72
8. Concluzii 76
9. Bibliografie

Elastografia impulsionala – Comparatie intre sonda M si XL folosite in evaluarea fibrozei hepatice

PARTEA GENERALĂ
1. Hepatitele cronice:
1.1. Generalități
1.2. Hepatitele cronice virale:
1.2.1. Hepatita B
1.2.2. Hepatita D
1.2.3. Hepatita C
1.3. Alte hepatopatii:
• Hepatita autoimună
• Hepatita medicamentoasă
• Boala Wilson
• Deficit de alfa-1-antitripsină
2. Mijloacele de diagnostic a fibrozei hepatice:
2.1. Invazive – Puncția biopsie hepatică
2.2. Noninvazive:
2.2.1. Metode serologice
2.2.2. Metoda elastografică – FibroScan
2.2.3. Metoda elastografică – ARFI
2.2.4. Metoda elastografică – RMN
PARTEA SPECIALĂ
I. Introducere
II. Materiale şi metode
III. Rezultate
IV. Discuţii
V. Concluzii
Abrevieri
Bibliografie

Marketing - Uleiul pentru masaj

Capitolul1. Analiza pieței 4
Despre noi 4
PIAȚA 4
a) Analiza micromediului 4
Pe lângă clienți din micromediul firmei noastre mai fac parte și furnizori importanți de materii prime, precum : 5
Cesi plast – furnizor de mase plastice ; 5
Ecopack-furnizor de carton; 5
a.1. Cine vor fi clienții noștri? 5
a.2.CONCURENȚA Cine vor fi competitorii și care este liderul pe piață? 9
b. STUDIUL MACROMEDIULUI (Factori externi) 12
b.1. Factori politici 12
b.2. Factori economici 12
b.3. Factori sociali 13
b.4. Factori demografici 13
b.5. Factori tehnologici: 13
TENDINŢE 13
Capitolul 2. Cercetarea de marketing 14
1. Problema decizională 14
2. Obiectivele cercetării 14
3. Eșantionarea 15
4. Metoda cercetării 16
5. Operaționalizarea 19
6. Rezultatele cercetării 20
7. Bugetul alocat cercetării: 24
CONCLUZII 25
Capitolul 3. MIXUL DE MARKETING 26
INTRODUCERE 26
1. CONFIGURAREA PRODUSULUI 27
1.1. Elementele cheie ale produsului 27
1.2 Sistemul de susţinere 28
1.3 Diferenţierea mǎrcii 30
2. PREȚUL 31
a. Strategia de preț 31
b. Nivelul preţului 31
3. DISTRIBUȚIA 32
4. PROMOVAREA 33
Reclama 33
4.A. Stabilirea obiectivelor companiei 33
4.B. Alegerea axului publicitar 33
4.C. Crearea mesajului publicitar 33
4.D. Canalele media 33
4.E. Promovarea vânzǎrilor 35
CONCLUZIE FINALĂ: 35
BIBLIOGRAFIE 35

Analiza surselor de finantare ale intreprinderii

1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul (obiect de activitate, piaţa şi concurenţa,produsele/serviciile,CA)
2. Structura surselor de finanţare (pentru ultimele trei exerciţii financiare)
3. Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de influenţă (pentru trei exerciţii financiare)
4. Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate (atât ca și pondere cât și valoric)

Marketing - Vesta pentru catei

Capitolul 1. Aplicație piață
Capitolul 2. Problema decizională
2.1 Obiectivele cercetării
2.2 Metoda de cercetare
Capitolul 3. Mixul de marketing
3.1 Configurarea produsului
3.1.1 Atribute(caracteristici fizice)
3.1.2 Sistemul de susținere
3.1.3 Diferențierea mărcii
3.2 Configurarea prețuluii
3.2.1 Strategia de preț
3.2.2 Nivelul de preț
3.3 Configurarea promovării
3.3.1 Reclama
3.3.2 Promovarea vânzarilor
3.4 Configurația distribuției
3.4.1 Extinderea teritorială a distribuției
3.4.2 Intensitatea rețelei de distribuție și structura canalelor

Beneficiile cardurilor de tip Premium - Costuri si avantaje

Capitolul I: Cardul – instrument de plată modern
1.1. Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea cardului
1.2. Definire, funcţii şi principalele tipuri de carduri din România
Capitolul II: Cardurile Premium
2.1 Prezentarea generala a Cardurilor Premium
2.2 Care sunt tipurile de carduri premium?
2.3 Comisioane si taxe de administrare
2.4 Avantaje
2.4.1 Asistența de voiaj
2.4.2 Serviciile de asistență medicală
2.4.3 Asistență legală
2.4.4 Alte asigurări incluse
Capitolul III: Cardurile Super-Premium
Bibliografie
Anexe 

Istoricul catalogului de biblioteca

Introducere .pag.2
Capitolul I. „ Istoricul catalogului de bibliotecă și importanța lui în bibliotecă. Trecerea de la tradițional – la modern ”.pag. 5
Capitolul II. ” Eficiența utilizării sistemului de cataloage în contextul trecerii de la tradițional la modern”. – Biblioteca Municipală ”B.P.Hașdeu”; Biblioteca Publică Raională ”Alexandru Donici” Orhei.pag. 10
Concluzii .pag.30
Referinţe bibliografice.pag. 31
Anexe .pag. 33

Aplicatie bancara online pentru credite de consum dezvoltata prin tehnologii Microsoft

1. Capitolul 1 – Cum functioneaza o aplicatie web . pag.1
a. Cum functioneaza o cerere web . pag.1
b. Cerere client . pag.2
c. Cum raspunde serverul web – pregatirea . pag.2
d. Cum raspunde un server web . pag.4
e. Introducere in paginile web dinamice . pag.5
f. ASP.NET . pag.7
g. Introducere in procedurile stocate .pag.11
2. Capitolul 2-Aplicatie bancara - sistem de acordare credite pentru persoane fizice
a. Introducere .pag.15
b. Prezentare modul banca (ofiter de credit) . pag.18
c. Prezentare modul COMERCIANT . pag.35
Listare cod .pag. 42

Asigurari de bunuri, calamitati naturale si accidente

I. NECESITATEA ŞI FORMELE PROTECŢIEI OMULUI ŞI BUNURILOR SALE ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI A ACCIDENTELOR. 4
1.1. Natura şi accidentele - pericole permanente pentru viaţa, integritatea corporală şi bunurile omului 4
1.2. Brokerul de asigurări-persoană juridică pe piata asigurărilor 6
II. CONCEPTUL DE ASIGURARE 10
2.1. Asigurarea sub aspect juridic 10
2.2. Asigurarea sub aspect economic 12
2.3. Asigurarea sub aspect financiar 14
2.4. Tipuri de fonduri de asigurare 16
2.5. Importanţa asigurărilor asupra economiei 19
III. CADRUL LEGISLATIV AL ASIGURĂRILOR DIN ROMANIA 23
3.1. Legislaţia asigurărilor româneşti 23
3.2. Concordanţe şi inadvertenţe între asigurările din România şi asigurările internaţionale 28
IV. CARACTERISTICILE ŞI ANALIZA ASIGURĂRILOR PRACTICATE PRIN S.C ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. 31
4.1. Elementele tehnice ale asigurărilor 31
4.2. Clasificarea asigurărilor 35
4.3. Asigurările de persoane 37
4.3.1. Condiţii generale de asigurare 37
4.3.2. Riscurile asigurărilor de persoane 42
4.3.3. Părţile care intervin în asigurare 44
4.4. Principalele forme de asigurări practicate de S.C. ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. 45
4.4.1. Asigurările de viaţă 45
4.4.1.1. Asigurarea mixtă de viaţă - tarif I 48
4.4.1.2. Asigurarea mixtă de viaţă şi suplimentară de accidente - tarif I a 50
4.4.1.3. Asigurarea familială mixtă de viaţă - tarif I b 51
4.4.1.4. Asigurarea mixtă de viaţă cu pensie de urmaşi - tarif I c 52
4.4.1.5. Asigurările de economie şi invaliditate permanentă din accidente tarif III 59
4.4.1.6. Asigurarea viageră de deces cu primă unică - tarif IV 60
4.4.1.7. Asigurarea viageră de deces cu plata primelor pe timp limitat - tarif IV a 61
4.4.1.8. Asigurarea cu termen fix - tarif V 63
4.4.1.9. Asigurarea de rentă pe timp limitat - tarif V a 64
V. ASIGURAREA FACULTATIVĂ DE PENSIE SUPLIMENTARĂ PRIVATĂ CU ACUMULARE DE CAPITAL ŞI REEVALUARE 70
5.1.
5.2 Noţiuni introductive
Pensiile ocupaţionale –forma,definitii si structura conform legii 249/2004(aplicabil la ALLIANZ-ASIGURĂRI S.A)
5.3. Exemple de calcul a primelor, sumelor asigurate, precum şi a pensiilor lunare la asigurarea TARIF XI - PROSPERA 77
VI.
TARIFE DE PRIME ŞI REZERVA MATEMATICĂ LA ASIGURĂRILE DE PERSOANE 93
6.1. Noţiuni introductive 93
6.2. Fructificarea fondurilor de asigurare 95
6.3. Prima netă unică la asigurările de supravieţuire 97
6.4. Prima netă unică la asigurările de deces 104
6.5. Prima netă anuală la asigurările de viaţă 107
6.6. Prima brută 109
6.7. Rezerva matematică 110
VII Concluzii finale
BIBLIOGRAFIE 112

Sistemul de impozite si taxe locale din Romania si rolul sau

Capitolul 1.Structura sistemului de impozite şi taxe locale din România.
Capitolul 2. Caracterizarea principalelor impozite şi taxe locale din România.
2.1. Impozitul pe clădiri
2.2. Impozitul pe teren.
2.3. Impozitul pe spectacole.
2.4.Taxa asupra mijloacelor de transport.
2.5. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor.
2.6. Taxa hotelieră.
2.7. Taxele de timbru.
2.8. Taxe speciale.
Capitolul 3. Rolul sistemului de impozite şi taxe locale din România.
Concluzii şi păreri personale.
Bibliografie.

Riscul, prima de asigurare si despagubirea ca elemente tehnice in asigurari

1.Introducere.
2.Riscul. Riscul asigurat.
3.Prima de asigurare.
4.Despăgubirea de asigurare.
5.Concluzii.
6. Bibliografie.

Cercetare de piata a produsului - Ceai

Capitolul 1 Piaţa
1.1. Introducere
1.2. Caracterizarea pieței
1.3. Segmentarea pieței
1.4. Avantajele căutate de consumatori
1.5. Piața țintă
1.6. Firme concurente
1.7. Tendințe ale pieței pentru următorii 2-3 ani
Capitolul 2. Cercetare de Marketin
2.1. Titlul cercetării ce va fi efectuată
2.2. Problema decizională
2.3. Obiectivele
2.4. Metoda de cercetare
2.5. Operaționalizarea
2.6. Rezultatele
2.7.Bugetul
Capitolul 3. Mix de marketing
3.1. Atributele produsului
3.2. Configurarea prețului
3.3. Configurarea promovării:
3.4. Configurarea distribuției 

Analiza eficientei folosirii capitalului circulant la SC Utchim SA Tecuci si posibilitati de crestere a eficientei

CAPITOLUL I Particularitǎṭi ale activitǎṭii desfǎṣurate la Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci ṣi influienṭe asupra capitalului circulant utilizat 3
1.1.Denumirea, forma juridică, sediul, durata 3
1.2.Obiectul de activitate al societăţii 4
CAPITOLUL II Necesitatea sporirii eficienṭei capitalului circulant-cerinṭǎ a gestiunii financiare a firmei 12
2.1. Eficienṭa capitalului circulant-componenta esenṭialǎ a eficienṭei firmei 12
2.2. Căi de accelerare a vitezei de rotaţie a activelor curente 15
2.3. Indicatori utilizaṭi ȋn aprecierea eficienṭei utilizǎrii capitalului circulant 18
CAPITOLUL III Analiza utilizǎrii activelor circulante la Societatea Comercială “Utchim” S.A. Tecuci 20
3.1. Analiza indicatorilor privind viteza de rotaṭie 20
3.2. Analiza celorlalṭi indicatori de eficienṭǎ privind capitalul circulant 22
Concluzii ṣi propuneri 42
Bibliografie 47

STUDIU PRIVIND EVOLUTIA VENITURILOR CHELTUIELILOR SI ECHILIBRUL BUGETAR EXEMPLIFICARI LA NIVELUL COMUNEI X

CUPRINS
INTRODUCERE
SCURTA PREZENTARE A COMUNEI VETIŞ
CAP.I BUGETELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
   1. Finanţele locale în unele ţări din Europa
   2. Finanţele locale în România
   3. Organizarea şi funcţionarea Primăriei Vetiş
CAP. II . PROCESUL BUGETAR LOCAL
      2.1 Principii de bază
      2.2 Etapele procesului bugetar
CAP. III ANALIZA VENITURILOR BUGETARE
      3.1 Conţinutul veniturilor bugetare
      3.2 Clasificarea veniturilor bugetare
      3.3 Analiza veniturilor bugetare la nivelul comunei Vetiş
CAP.IV .ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE
      4.1 Conţinutul cheltuielilor bugetare
      4.2 Clasificarea cheltuielilor bugetare
      4.3 Analiza cheltuielilor bugetare la nivelul comunei Vetiş
CAP.V   ECHILIBRUL BUGETAR LA NIVEL LOCAL
      5.1 Echilibrul bugetar la nivel local
      5.2 Analiza echilibrului bugetar la nivelul comunei  Vetiş
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
68 pagini

METODE SI TEHNICI DE ORGANIZARE A MUNCII SI TIMPULUI MANAGERULUI

C U P R I N S
CONSIDERAŢII
GENERALE....................................................................
..................3
1. CAPITOLUL I      ORGANIZAREA TIMPULUI MANAGERULUI
      1.1.                                                      Managementul
      timpului...............................................................
      ..............6
                           1.1.1.         Atitudinea         faţă         de
timp..................................................................6
                          1.1.2.       Ce       înseamnă        managementul
timpului............................................7
                         1.1.3.       Mituri       individuale       privind
timpul..................................................9
                          1.1.4.       Factori       care       influenţează
timpul..................................................10
                      1.1.5.   Factori   care    favorizează    risipa    de
timp........................................14
                       1.1.6.    Tehnici    utilizate    în     managementul
timpului................................19
                       1.1.7.    Suporţi    utilizaţi    în     managementul
timpului.................................21
                        1.1.8.     Tendinţe      privind      durata      de
lucru.................................................23
      1.2.                                                    Raţionalizarea
      timpului...............................................................
      .............26
                    1.2.1.         Cum         să         faci          faţă
      întreruperilor?..................................................27
                   1.2.2.        Priorităţile         şi         obiectivele
      muncii.................................................27
                          1.2.3.               Stabilirea               unei
      rutine.................................................................
      ..28
      1.3.       De       ce        este        importantă        utilizarea
      timpului.................................................28
              1.3.1.   Deficienţe   ce    se   manifestă    în    utilizarea
      timpului.......................29
                1.3.2.      Principalele      cauze      care      generează
      deficienţe..............................30
           1.3.3. Ce este de făcut pentru atenuarea sau eliminarea cauzelor
           care
                                       provoacă                     asemenea
deficienţe?..............................................................31
      1.4.         Utilizarea         raţională          a          timpului
      conducătorului.........................................31
2. CAPITOLUL II       EXERCIŢII DE AUTOANALIZĂ ÎN
                                            ORGANIZAREA TIMPULUI
                   2.1.        Analiza         de         adăugare         a
      valorii.........................................................38
                           2.2.                Analiza                scalei
      sarcinilor.............................................................
      ....38
                           2.3.                Analiza                scalei
      timpului...............................................................
      ....39
3. CAPITOLUL III     ECONOMOSIREA TIMPULUI DE MUNCĂ ŞI
                                        ÎMBUNĂTĂŢIREA TIMPULUI DE MUNCĂ
                          3.1        Economisirea        timpului         de
   muncă...................................................40
                         3.2.        Îmbunătăţirea        timpului        de
   muncă..................................................42
     4. CAPITOLUL IV       METODE ŞI TEHNICI DE ORGANIZARE A MUNCII ŞI
                                                             TIMPULUI
MANAGERULUI
                     4.1.     Principii     generale.     Modalitate      de
      tratare........................................48
                                        4.2.                        Diferite
      orientări..............................................................
      ...............49
                            4.3.            Programarea             timpului
      managerului................................................50
                          4.4.      Modalităţi      de      pierdere       a
timpului....................................................53
                      4.5.  Mijloace   de   eficientizare   în   organizarea
timpului...........................55
CONCLUZII………………………………………………………………………….67
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………..70

MODALITATI DE INBUNATATIRE A DESFACERII PRODUSELOR PRINTR-O NEGOCIERE EFICIENTA A CONTRACTELOR

Cuprins
                                  pagina
Introducere………………………………………………………………….6
Capitolul I Generalităţi cu privire la managementul desfacerii şi
                    managementul negocierii……………………………………..7
                1.1.1Managementul desfacerii…………………………………...7
                1.1.2.Sisteme de organizare internă a subsistemului
                      de desfacere………………………………………………….9
                1.1.3.Srategia   activitaţii   de   desfacere   –vânzare   a
produselor…..14
                1.1.4.Elemente caracteristice vânzarilor de produse………….…16
                1.1.5. Indicatori de evaluare a planului şi programelor
             de desfacere a   produselor………………………….……..18
                  1.2   Noţiuni   de   bază    specifice    procesului    de
negociere…….......21
                 1.2.2        Negociatorii       şi         echipa        de
negociere.................................24
                    1.2.3          Direcţii          strategice           în
negociere...........................................25
               1.2.4.Strategia de negociere………………………………….....27
Capitolul II Prezentarea generală a firmei S.C. Black Sea Suppliers SRL..29
                 2.1 Scurt istoric al firmei S.C. Black  Sea  Suppliers  SRL
..........29
                 2.2 Evoluţia indicatorilor economico-financiari a firmei
                              S.C.        Black        Sea         Suppliers
SRL..............................................32
             2.3  Organigrama firmei S.C. Black Sea Suppliers SRL  pe
                            punctul          de          lucru-          421
      Ploieşti.............................................40
 Capitolul III Studiu de caz privind activitatea  firmei S.C. Black
                      Sea  Suppliers SRL………………………………………....42
                 3.1Negocierea contractelor cu furnizorii şi produsele
                      furnizate   firmei      S.C.   Black   Sea   Suppliers
SRL...................42
                 3.2 Clienţii firmei S.C. Black Sea Suppliers SRL şi
                                 contractele          negociate           cu
aceştia...........................................49
                 3.3 Strategia de vânzare a firmei S.C. Black Sea
                       Suppliers
SRL.......................................................................64
                 3.4 Activitatea de desfacere in cadrul  firmei  S.C.  Black
Sea
                                                                   Suppliers
SRL.......................................................................68
   Capitolul IV  Evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe la
                         firma S.C. Black Sea Suppliers SRL
                        (Analiza SWOT  a  firma  S.C.  Black  Sea  Suppliers
SRL).…74
                   4.1Analiza mediului intern al firmei
                         S.C. Black SeaSuppliers SRL……………………………..77
                   4.2 Punctele forte şi  punctele  slabe  ale  firmei  S.C.
Black
                                            Sea                    Suppliers
SRL................................................................80
                4.3 Analiza mediului extern a firmei
                               S.C.        Black        Sea        Suppliers
SRL.............................................81
                   4.4 Oportunităţile şi ameninţările firmei S.C. Black
                          Sea  Suppliers SRL………………………………………..85
                   4.5 Formularea strategiei firmei S.C. Black Sea
                         Suppliers SRL……………………………………………..88
                Capitolul             V             Concluzii             şi
propuneri...........................................................90
                        Bibliografie………………………………………………...93
Anexe.......................................................................
............94

Negocierea in domeniul asigurarilor de viata

C U P R I N S
INTRODUCERE 6
Capitolul 1 9
DEFINIREA NEGOCIERII   9
  1.1. Negocierea, formă a comunicării 12
  1.2. Negocierea în vânzări:     17
Capitolul 2 19
ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ   19
  2.1. Piaţa asigurărilor de viaţă     19
    2.1.1 Consideraţii generale:  20
    2.1.2.Caracteristici structurale ale pieţei asigurărilor de viaţă    22
    2.1.3.Caracteristici ale pieţei:   27
   2.2. Prezentarea  asigurărilor de viaţă:  29
    2.2.1. Scurtă analiză a asigurărilor de viaţă: 29
    2.2.2. Motive in favoarea investiţiei în asigurările de viaţă  30
  2.3. Agentul de asigurări:      31
    2.3.1. Motivaţia muncii în asigurările de viaţă:    31
    2.3.2. Obiective prioritare în planificarea activităţii agentului de
    asigurare:   32
    2.3.3.Profilul agentului de asigurare:   34
    2.3.4. Managementul timpului: 35
  2.4. Prezentarea Societăţii de Asigurare Reasigurare ARDAF:      36
Capitolul 3 73
Negocierea în domeniul asigurărilor de viaţă 73
  3.1. Câteva consideraţii despre negociere în asigurările de viaţă:     73
  3.2. Psihologia vânzării  77
  3.3. Tehnici de negociere:      77
    3.3.1.  Să  îşi iubească produsul: 77
    3.3.2. Să cunoască concurenţa:     78
    3.3.3. Să cunoască piaţa:     78
    3.3.4. Să descopere avansului concurenţial:    78
    3.3.5. Să îşi  iubească firma 79
    3.3.6 Să aducă un avantaj  în plus:      79
    3.3.7. Să îşi iubească potenţialul client:     79
    3.3.8.Să nu pară o persoană anonimă:     80
    3.3.9. Să fie entuziast:      80
    3.3.10. Să lase clientul să vorbească:   80
    3.3.11. Să respecte clientul: 80
    3.3.12. Să nu judece clientul după aparenţe:   81
    3.3.13. Documentele, ofertele şi pliantele trebuiesc folosite în mod
    eficient: Tot procesul vânzării urmează în mod logic şi nu după ureche.
    81
    3.3.14.  În negociere trebuiesc speculate unele sentimente şi trăiri
    prin folosirea a unor cuvinte „magice”.  81
    3.3.15. Să influenţeze fără să manipuleze:     82
    3.3.16. Să ajute clientul să aleagă:     82
    3.3.17. Să nu denigreze niciodată concurenţa:  82
    3.3.18. Să nu se eschiveze:   82
    3.3.19. Să aibă simţul umorului:   82
    3.3.20. Să ştie să spună NU:  83
    3.3.21. Să insiste pe garanţii şi securitate:  83
    3.3.22. Să testeze dorinţa asigurării:   83
    3.3.23. Să ceară finalizarea: 83
    3.3.24. Să îşi respecte cuvântul dat:    83
    3.3.25.  Să ştie să se „vândă”:    83
  3.4. Tehnici de comunicare      84
  3.5. Cheia marilor realizări    87
  3.6. Motivaţia clientului sau slăbiciunea consultantului   87
CONCLUZII   89
BIBLIOGRAFIE     92

PLANUL CALITATII - INSTRUMENT DE APLICARE IN PRACTICA A PLANIFICARII CALITATII PRODUSELOR

CUPRINS:
CAPITOLUL 1- CALITATEA
1.1 CONCEPTUL DE CALITATE
1.2 CALITATEA PRODUSELOR
1.3 UTILITATEA PRODUSELOR IN RAPORT CU UTILIZATORUL  DIRECT  –  BENEFICIARII
PRODUSELOR
CAPITOLUL 2 – STANDARDUL DE CALITATE
2.1.TERMENUL DE CERTIFICARE
2.2 STANDARDIZAREA . STANDARDELE ISO 9000.
2.3 STANDARDUL ISO 9001- SISTEME DE MANAGEMENT ALE CALITATII
CAPITOLUL 3 –PLANIFICAREA
3.1.PLANIFICAREA CALITATII PRODUSELOR
3.2.PLANUL CALITATII
3.3. PLANURILE STRATEGICE ALE  CALITATII
CAPITOLUL  4  –PREZENTAREA  SOCIETATII  SC  AGRO   SRL  –  PRODUCATORUL   SI
DISTRIBUITORUL PRODUSULUI :”SALAM DE VARA”
4.1 SC AGRO SRL –DATE GENERALE
4.2 POLITICA INTEGRATA AIN  DOMENIUL  CALITATII  SIGURANTEI  ALIMENTELOR  SI
MEDIULUI      .
CAPITOLUL  5 -INSTRUCTIUNI TEHNOLOGICE DE FABRICARE A PRODUSULUI  “SALAM  DE
VARA “ PRODUS SC AGRO  SRL
5.1 MATERII PRIME UTILIZATE
5.2 MATERII AUXILIARE SI MATERII SECUNDARE UTILIZATE
5.3 RETETA- “SALAM DE VARA” PRODUS SC AGRO  SRL
CAPITOLUL 6-PROCEDURI  OPERATIONALE
6.1 PROCEDURA OPERATIONALA:CONTROLUL DMM
6.2 PROCEDURA POERATIONALA:VALIDAREA SISTEMULUI  HACCP
6.3 PROCEDURA OPERATIONALA:IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR
CAPITOLUL 7 –PROCEDURI DE SISTEM
7.1 PROCEDURA DE SISTEM :ACTIUNI PREVENTIVE
7.2 PROCEDURA DE SISTEM : ACTIUNI CORECTIVE
7.3 PROCEDURA DE SISTEM :AUDITURI INTERNE
7.4 PROCEDURA DE SISTEM :CONTROLUL INREGISTRARILOR
7.5 PROCEDURA DE MEDIU: MONITORIZARE SI MASURARE

RECRUTAREA SI SELECTIA RESURSELOR UMANE -SURSE, METODE SI PRINCIPII DE APLICARE

CUPRINS
Prefaţa ………………………………………………………………………………………..3
      CAPITOLUL I
PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE……………………………………………….5
           1. Importanţa planificării resurselor umane………………………………….5
           2. Oferta de forţă de muncă……………………………. ……………………7
                      1.2.1         Oferta      internă      de      resurse
                 umane……………............................7
                     1.2.2.       Oferta     externă     de     forţă     de
                 muncă......………….……………..9
                                         1.4                       Marketing
personalului.……………...........……….…………………12
      CAPITOLUL II
RECRUTAREA PERSONALULUI…………………………………………………….....15
           3.1         Prezentarea     generală     a     procesului     de
                 recrutare…………………….....15
           3.2      Problemele strategice ale procesului de  recrutare  …..
                 ………….…....17
           3.3          Sistemele     informaţionale      de      recrutare
                 ......…………………………...19
           3.4       Surse     interne     şi     surse     externe      de
           recrutare..……………………....…..20
                        3.5      Surse de recrutare
externă.………………………………………....…22
                 2.5.1      Recrutarea prin cunoştinţe personale.………………………..
                       22
                 2.5.2 Anunţuri publicitare în ziare şi
                       reviste.....…………………... .24
                 2.5.3 Publicitate la radio şi TV……………..……………………....27
                 2.5.4 Agenţii de recrutare…………………………………………..28
                 2.5.5 Căutarea directă (Head-hunting)...…………………………...29
                 2.5.6 Internet………………………………………………………..30
                 2.5.7           Recrutarea      în      instituţii       de
                       învăţământ………………………...33
                 2.5.8 Candidaţi ocazionali………………………………………….34
                 2.5.9 Recrutarea personalului vârstnic……………………………..35
                 2.5.10        Oficiile    de    forţa    de    muncă     şi
                       şomaj……………………...…...35
                 2.5.11             Evaluarea         procesului          de
                       recrutare………………….………...36
      CAPITOLUL III
EVALUAREA CANDIDAŢILOR ŞI METODE DE SELECŢIE………………….37
           3.1   Selecţia ca process de evaluarea candidaţilor…………………...37
           3.2   Metode de selecţie………………………….…………………...39
                 3.2.1 Evaluarea CV-urilor…………………………………….39
                 3.2.2 Primul interviu de selecţie……………….……………..40
                 3.2.3        Formularul         –         cerere         de
           angajare……………..................41
                 3.2.4 Testele………………………………………  …………43
                 3.2.5 Interviul…………………………………………………47
                 3.2.6 Centrele de evaluare (Assessment Center)..……………49
                 3.2.7 Testarea stării de sănătate…………………………… ...50
                 3.2.8 Verificarea referinţelor…………………………………50
                 3.2.9 Grafoanaliză (Analiză scrisului de mână)………………51
                 3.2.10     Poligraful (Detector de mincuni)………………….……51
           3.3     Criterii de alegere a metodelor de selecţie……………………...52
CONCLUZII...................................................................
...........................................54
  Bibliografie…………………………………………………………………………. 57

ROLUL COORDONATORULUI DE PROIECTE SI PROGRAME IN ORGANIZATIA SCOALA

CUPRINS
Introducere………………………………………………………………………………….
Capitolul I- NOŢIUNI GENERALE DESPRE ORGANIZAŢIA ŞCOALĂ…………..
1.1.Organizaţiile.Repere conceptuale………………………………………………………
1.2.Specificul şcolii ca organizaţie…………………………………………………………….
1.3.Managementul educaţional……………………………………………………………….
1.4.Dezvoltarea educaţională………………………………………………………………….
1.5.Managementul selecţiei şi al formării directorilor de
şcoli……………………………….
Capitolul II – STRATEGIA DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII EDUCATIVE  ŞCOLARE ŞI
EXTRAŞCOLARE…………………………………………………………………..
2.1.Context…………………………………………………………………………………
2.2.Viziune………………………………………………………………………………………2.3.Principii şi
valori…………………………………………………………………………….
2.4.Scop…………………………………………………………………………………….
2.5.Obiectivele principale……………………………………………………………………..
2.6.Cadrul de implementare………………………………………………………………….
2.7.Grupul ţintă……………………………………………………………………………..
2.8.Rezultate aşteptate…………………………………………………………………………..
Capitolul III- CADRUL NORMATIV.LOCUL ŞI ROLUL COORDONATORULUI DE PROIECTE
ŞI PROGRAME EDUCATIVE ÎN ORGANIZAŢIA ŞCOALĂ.
3.1.Cadrul legislativ şi activitatea C.P.E……………………………………………………
3.2.Atribuţiile şi competenţele C.P.E. conform R.O.F.U.I.P…………………………………
3.3.Proiectarea activităţii C.P.E…………………………………………………………..
3.4.Conţinutul şi organizarea  activităţii C.P.E……………………………………………….
3.5.Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare……………………………………
3.6.Coordonatorul de proiecte şi programe educative…………………………………………..
3.7.Fişa postului C.P.E……………………………………………………………………………..
3.8.Activitatea extraşcolară - indicator al managementului calităţii
totale…………………
3.9.Activitatea extraşcolară şi „Noile educaţii”………………………………………………
Capitolul IV – APLICAŢIE PRACTICĂ.ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ ÎN PERCEPŢIA
ELEVILOR………………………………………………………………….
4.1.Chestionar……………………………………………………………………………..
4.2.Prezentarea grafică a rezultatelor………………………………………………………….
4.3.Raportul de sinteză al studiului…………………………………………………………..
Capitolul V- PROIECTAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE…………………………….
5.1.Programul activităţilor educative pe anul 2008/2009………………………………………
5.2.Planul managerial al C.P.E………………………………………………………………
CONCLUZII;PROPUNERI…………………………………………………………………
Bibliografie………………………………………………………………………………..

Controlul activitatii economice a societatilor comerciale

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
................................................. 4
CAPITOLUL     I.     Consideraţii     generale      privind      societăţile
comerciale..................................................................
............................................................. 6
1.1.         Apariţia         şi         reglementările         societăţilor
comerciale........................................................ 6
1.2.    Noţiunea    şi     caracterele     juridice     ale     societăţilor
comerciale........................................ 9
1.3.                  Forme                   de                   societăţi
comerciale..................................................................
.................... 11
                  1.3.1.       Societăţi       în       nume        colectiv
(S.N.C.).......................................................      .......
12
                 1.3.2.      Societăţi       în       comandită       simplă
(S.C.S.)........................................................... 13
                     1.3.3.          Societăţi          pe           acţiuni
(S.A.)......................................................................
.......... 14
               1.3.4.     Societatea     în     comandită     pe     acţiuni
(S.C.A.).................................................. 16
                1.3.5.      Societatea      cu      răspundere      limitată
(S.R.L.).................................................... 17
1.4.            Clasificarea             societăţilor             comerciale
............................................................................
.. 18
           1.4.1.    Societăţi    de    persoane     şi     societăţi     de
capitaluri............................................ 19
        1.4.2. Societăţi cu răspundere limitată şi societăţi  cu  răspundere
nelimitată.... 20
          1.4.3.   Societăţi   cu   părţi   sociale    şi    societăţi    pe
acţiuni........................................... 20
          1.4.4.   Societăţi    emitente    de    valori    imobiliare    şi
neemitente................................ 21
        1.4.5. Societăţi cu capital românesc  şi  societăţi  cu  participare
străină............... 21
CAPITOLUL   II.   Controlul   activităţii    economice    a     societăţilor
comerciale..................................................................
.............................................................. 22
2.1.  Funcţionarea   societăţilor   comerciale   -   Organele   societăţilor
comerciale…..…… 22
                 2.1.1.            Adunarea            generală            a
acţionarilor................................................................
... 23
          2.1.2.     Auditul     financiar,      auditul      intern      şi
cenzorii.................................................. 35
2.2.                                                              Registrele
contabile...................................................................
....................................... 49
2.3.                 Formele                 de                 înregistrare
contabilă...................................................................
............... 59
CAPITOLUL                  III.                  Studiu                   de
caz.........................................................................
.............. 70
Concluzii...................................................................
................................................................ 77
Bibliografie................................................................
............................................................... 80
Anexe.......................................................................
................................................................. 82

EFICIENTA INVESTITIILOR DE CAPITAL PENTRU MODERNIZAREA S.C. S.R.L

CUPRINS:
CAPITOLUL 1. Eficienţa investiţiilor de capital în economia de
piaţă…................................3
      1.1. Conceptul propriu-zis de eficienţă economică a  investiţiilor  de
capital ......................3
      1.2.Criterii de eficienţă economică  a  investiţiilor  de  capital  în
economia de piaţă ........... 8
      1.3.Indicatorii de evaluare a eficienţei investiţiilor de  capital  în
economia de piaţă.........10
                    1.3.1.          Indicatori          cu          caracter
general.....................................................................
..............11
                          1.3.2.                Indicatori                de
bază........................................................................
.............................14
             1.3.3.Indicatori  specifici  obiectivelor  de   investiţii   ce
realizează                           activitate                           de
comerţ…………………...............................................................
..................................................17
                                   1.3.4.                         Indicatori
dinamici....................................................................
................................19
CAPITOLUL  2.  Plan  de  afaceri  pentru   proiectul:   Pensiune   turistica
montana..........21
          2.1. Date de  indentificare a beneficiarului de
proiect.............................................21
                       2.2.              Descrierea              activitatii
curente.....................................................................
........22
                                     2.2.1.                            Scurt
istoric.....................................................................
...............................22
           2.2.2. Prezentarea produselor / serviciilor pe
categorii………..…………...................…..24
           2.2.3.
Piaţa…......................................................................
.................................................26
           2.2.4. Capacitatea tehnică
actuală.…………………….………..…………...................….30
           2.3. Descrierea proiecrului de investitii pentru care se
solicita finantarea..........................30
           2.3.1. Proiectul de investiţie….
………………………………………….……..................32
           2.3.2. Planul de finanţare……. ………………………………………….…........
.............32
               2.3.3.      Produsele      şi       serviciile       aferente
investiţiei………………………….…......................32
                                                                      2.3.4.
Piaţa……………….……..............................................................
..............................35
                  2.3.5.          Strategia          de          marketing….
………………………………………….….................... 38
          2.3.6. Personalul………………. ………………………………………….…....................40
            2.4.   Previziuni   financiare   pe   durata   de   acordare   a
creditului……………………...............41
              2.4.1.     Proiecţia      contului      de      profit      şi
pierdere…….….....................………………….……41
                   2.4.2.          Proiecţia           fluxului           de
numerar……….…….…………………….……......................44
CONCLUZII...................................................................
...................................................44
BIBLIOGRAFIE................................................................
.................................................47
ANEXE.......................................................................
..........................................................50

Globalizarea si Managementul Firmei

CUPRINS
Capitolul                             I:                             Ştiinţa
Managementului..............................................................
......................3
1.1                               Procesele                               de
Management..................................................................
............................5
1.2                               Relaţiile                               de
Management..................................................................
.............................6
Capitolul        II:        Sistemul        de         Management         al
Firmei.................................................................8
2.1                         Definirea                         Managementului
Firmei......................................................................
...........8
2.2          Subiectul,           Obiectul           şi           Conţinutul
Managementului.....................................................11
2.2.1                Obiectul                Managementului                –
Firma.......................................................................
....11
2.2.2               Subiectul                Managementului                –
Managerul..................................................................1
2
2.2.3                                                             Conţinutul
Managementului..............................................................
.......................13
2.3                 Funcţiile                 Sistemului                  de
Management..................................................................
.........15
2.3.1
Previziunea.................................................................
...............................................16
2.3.2
Organizarea.................................................................
..............................................16
2.3.3
Coordonarea.................................................................
............................................17
2.3.4                              Antrenarea                              –
Motivarea...................................................................
.........................17
2.3.5                               Control                                –
Evaluarea...................................................................
...............................18
Capitolul                          III:                          Activitatea
Managerilor.................................................................
..............19
3.1                                                                Managerul
Contemporan.................................................................
.............................20
3.1.1                                                              Definiţia
Managerului.................................................................
..............................20
3.1.2                                                             Calităţile
Managerului.................................................................
..............................21
3.1.3                                                              Tipologia
Managerilor.................................................................
.............................22
3.2                                                                   Roluri
Manageriale.................................................................
.....................................24
3.3                                                                    Munca
Managerilor.................................................................
.....................................24
3.4                                                               Problemele
Managerilor.................................................................
..............................25
Capitolul         IV:          Globalizarea          şi          Societăţile
Transnaţionale...................................................27
4.1           Globalizarea,           Latura           Economică           a
Mondializării........................................................27
4.2       Crizele        Economice,        Efecte        Negative        ale
Globalizării..................................................29
4.3                          Evoluţia                           Societăţilor
Transnaţionale..............................................................
..............30
4.3.1                                                               Exportul
Indirect....................................................................
...................................31
4.3.2                                                               Exportul
Direct......................................................................
....................................32
4.3.3
Licenţierea.................................................................
................................................33
4.3.4                             Contractul                              de
Management..................................................................
.....................33
4.3.5                             Contractul                              de
Producţie...................................................................
..........................34
4.3.6                                                            Societăţile
Mixte.......................................................................
................................34
4.3.7                                                             Investiţia
Directă.....................................................................
..................................35
4.4                               Procesul                                de
Internaţionalizare..........................................................
............................35
4.5                       Managementul                        Întreprinderii
Globale.....................................................................
.....37
Capitolul     V:     Studiu     de     Caz:     Senior      Software      şi
Sensident................................................43
5.1
Provocarea..................................................................
.................................................43
5.2                                                                Strategia
Propusă.....................................................................
....................................44
5.3            Primirea            Soluţiei             de             către
Management..................................................................
.....47
5.4
Rezultate...................................................................
...................................................48
Concluzii...................................................................
.........................................................49
Bibliografie................................................................
........................................................50