FACTORI CAUZALI sI CONDIŢIONALI ÎN ALEGEREA PROFESIEI LA ADOLESCENŢI

ADOLESCENŢA .......................
1. Caracterizare generala .....................
2. Perspective de abordarea adolescentei ..............
     a. Perspectiva cognitiva                        ..............
4
     b. Perspectiva psihomorala                   .............      
6
     c. Perspectiva psihosociala                  .............
8
3. Personalitatea adolescentului           ..............
13
     a. Tipuri de Euri                                  .............
13
     b. Stima de sine si nivelul de aspiratii  ..............
16
II.
ÎNVĂŢAREA ÎN sCOALĂ                    .............
21
1. Caracteristici ale învatarii în scoala   ..............
21
    a. Procese si factori implicati în învatarea de tip scolar .......
22
    b. Tipuri de învatare                             ..............
32
2. Motivatia - factor dinamizator al învatarii în scoala ......
38
III.
FACTORII DETERMINANŢI ÎN ALEGEREA PROFESIEI ...
42
1. Aptitudini ........................
42
   a.  Definirea aptitudinilor ..................
42
   b. Aptitudini si deprinderi  ...................
48
   c. Aptitudini speciale  ....................
50
2. Inteligenta - aptitudine generala fundamentala .........
50
3. Teoria inteligentelor multiple .................
57
4. Modelul sociocultural  ...................
61
IV.
METODOLOGIA CERCETĂRII
71
1. Obiectivele cercetarii .......................
71
2. Ipotezele cercetarii ........................
71
3. Esantionul de subiecti ......................
72
4. Designul experimental ......................
72
   a. Variabilele cercetarii ......................
72
   b .Metode de lucru ........................
72
  c. Procedura de lucru ........................
72
V.
ANALIZA sI PRELUCRAREA DATELOR ...........
75
VI.
CONCLUZII .........................
89
Bibliografie .........................
92
Anexe ..........................
93

CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR IN CONDITIILE APLICARII STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITA


                                   CUPRINS
  CAPITOLUL 1    Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii
                 SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara
                 1.1.  Scurt istoric                                pag.  1
            1.2. Structura organizatorică                     pag.  1
            1.3. Obiect de activitate                         pag.  1
            1.4. Infrastructura                               pag.  2
            1.5. Misiunea Direcţiei Raiocomunicaţii Timişoara pag.  2
            1.6. Servicii oferite                             pag.  3
            1.7.       Personal                               pag.  3
            1.8. Forme de pregătire                           pag.  3
                    1.8.1. Cursuri externe                          pag.  3
                    1.8.2  Cursuri interne                          pag.  3
CAPITOLUL 2 Contabilitatea activelor imobilizate
            2.1. Conţinutul, recunoaşterea şi clasificarea activelor
pag.  4
                 imobilizate
            2.2. Organizarea contabilităţii activelor imobilizate   pag.  5
            2.3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale          pag.  7
                   2.3.1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire
pag.  7
                   2.3.2. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare
pag.  8
                   2.3.3. Contabilitatea concesiunilor, brevetelor,
                      licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor
                      drepturi şi valori similare                   pag.10
                  2.3.4. Contabilitatea fondului comercial
pag.13
                  2.3.5. Contabilitatea altor imobilizări necorporale
pag.14
            2.4. Contabilitatea imobilizărilor corporale      pag.16
                  2.4.1. Conţinut, structuri, concepte specifice,
                     recunoaştere                        pag.16
                  2.4.2. Evaluarea, reevaluarea, compensaţii,
                     cheltuieli ulterioare, cedare şi casare        pag.17
                  2.4.3. Contabilitatea terenurilor
pag.19
                  2.4.4. Contabilitatea construcţiilor, instalaţiilor
                     tehnice, mijloace de transport, animalelor,
                     plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice
                     şi altor active corporale                      pag.22
            2.5. Contabilitatea imobilizărilor în curs              pag.26
                 2.5.1. Contabilitatea imobilizărilor în curs       pag.27
                 2.5.2. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs
pag.28
            2.6. Contabilitatea imobilizărilor financiare           pag.30
            2.7.  Contabilitatea deprecierii imobilizărilor         pag.38
                 2.7.1. Contabilitatea amortizării imobilizărilor
pag.38
                 2.7.2. Contabilitatea provizioanelor privind
                     deprecierea imobilizărilor                     pag.42
CAPITOLUL 3 Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare
                 ale întreprinderii
            3.1. Imobilizări necorporale (IAS 38)             pag.45
            3.2. Imobilizări corporale (IAS 16)               pag.46
CAPITOLUL 4 Studiu de caz : Direcţia Radiocomunicaţii
                 Timişoara
            4.1.       Contabilitatea imobilizărilor necorporale
pag.48
            4.2. Contabilitatea imobilizărilor corporale      pag.49
                 4.2.1. Contabilitatea terenurilor                  pag.49
                 4.2.2. Contabilitatea mijloacelor fixe             pag.49
                 4.2.2.1. Intrarea prin achiziţie cu titlu oneros
                        (contraplată)                         pag.49
                 4.2.2.2. Intrarea de imobilizări prin donaţii
                        sau primirea de imobilizări cu titlu
                        gratuit                               pag.54
                 4.2.2.3. Operaţii particulare privind intrarea
                        de mijloace fixe                      pag.55
                 4.2.2.4. Contabilitatea operaţiilor privind
                        ieşirile de mijloace fixe             pag.56
                 4.2.2.5. Contabilitatea activelor imobilizate
                       închiriate                        pag.58
            4.3. Contabilitatea deprecierii imobilizărilor          pag.59
                 4.3.1. Amortizarea imobilizărilor necorporale
pag.59
                 4.3.2. Amortizarea imobilizărilor corporale        pag.59
                 4.3.3. Contabilitatea provizioanelor privind
                    deprecierea activelor imobilizate               pag.60
CAPITOLUL 5 Concluzii şi propuneri                            pag.61
                                BIBLIOGRAFIE

ORGANIZAREA CONTABILITATII LA O INSTITUTIE PUBLICA

Cuprins
I.Consideraţii  generale  privind  organizarea  şi   funcţionarea   Muzeului
Judeţean Maramureş     4
1.1.Scurt istoric al Muzeului Judeţean Maramureş   4
1.2.Importanţa Muzeului Judeţean Maramureş ca instituţie de cultură 5
1.3.Structura organizatorică a unităţii şi implicaţiile ei asupra
organizării contabilităţii   7
1.4.Atribuţiile compartimentului financiar-contabilitate şi diagrama de
relaţii cu celelalte compartimente      11
II.Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor potrivit structurii  clasificaţiei
bugetare    14
2.1.Evaluarea veniturilor potrivit clasificaţiei bugetare     14
2.2.Evaluarea cheltuielilor potrivit clasificaţiei bugetare   15
2.3.Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003     15
III.Organizarea contabilităţii la Muzeul Judeţean Maramureş   15
3.1.Particularităţile privind organizarea contabilităţii la Muzeul Judeţean
Maramureş   15
3.2.Organizarea contabilităţii şi deschiderea de credite bugetare   15
3.3.Contabilitatea Muzeului Judeţean Maramureş     15
3.3.1.Contabilitatea alimentării cu mijloace băneşti     15
3.3.2.Contabilitatea mijloacelor băneşti şi alte valori  15
3.3.3.Contabilitatea decontărilor 15
3.3.4.Contabilitatea fondurilor instituţiei  15
3.3.5.Contabilitatea veniturilor  15
3.3.6.Contabilitatea mijloacelor fixe   15
3.3.7.Contabilitatea obiectelor de inventar şi a baracamentelor     15
3.3.8.Contabilitatea materialelor 15
3.3.9.Contabilitatea operaţiunilor extrabugetare   15
3.4.Monografie contabilă privind principalele operaţiuni pe luna martie
2003  15
3.5.Întocmirea situaţiilor financiare   15
IV. Posibilităţi de perfecţionare a gestionării resurselor    15
4.1Analiza execuţiei bugetare la 31/03/2003  15
4.2Analiza sistemului informaţional     15
Anexe.......................................................................
..............................................58
Bibliografie     59

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVTATII DE EXPERTIZA CONTABILA ÃŽN ROMANIA

                                   CUPRINS
                                                                    PAG.
|                                                                   |     |
|1. EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI FORMELE                                  |5    |
|SALE.................................                              |     |
|                                                                   |5    |
|1.1. CONCEPTUL DE EXPERTIZĂ                                        |     |
|CONTABILĂ....................................................      |6    |
|1.2. OBIECTUL DE CERCETARE AL EXPERTIZEI CONTABILE  (SFERA DE      |8    |
|CUPRINDERE.........................................................|8    |
|.................................................................. |10   |
|1.3. FORMELE EXPERTIZEI                                            |     |
|CONTABILE..........................................................|     |
|....                                                               |12   |
|1.3.1  EXPERTIZA CONTABILĂ                                         |     |
|JUDICIARĂ.................................................         |12   |
|1.3.2. EXPERTIZA CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ (AMIABILĂ)...........    |14   |
|                                                                   |18   |
|2. CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI AL CONTABILILOR                  |19   |
|AUTORIZAŢI.........................................................|20   |
|.............................................                      |21   |
|                                                                   |     |
|2. l. ORGANIZARE ŞI                                                |22   |
|ATRIBUŢII..........................................................|     |
|...............                                                    |22   |
|2.2.  ORGANELE DE CONDUCERE ALE                                    |24   |
|CECCAR.............................................................|     |
|...........                                                        |25   |
|2.3. COMISIILE DE                                                  |27   |
|DISCIPLINĂ.........................................................|29   |
|...............                                                    |     |
|2.4. COMISIA DE                                                    |     |
|CENZORI............................................................|30   |
|......................................                             |     |
|2.5. REPREZENTANŢII MINISTERULUI                                   |30   |
|FINANŢELOR.................................                        |     |
|2.6. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE                                    |31   |
|CECCAR...............................................              |     |
|                                                                   |34   |
|3. EXPERTUL                                                        |40   |
|CONTABIL...........................................................|41   |
|...........                                                        |     |
|                                                                   |41   |
|3.1. CALITATEA  DE   EXPERT                                        |     |
|CONTABIL..................................................         |43   |
|3.2. LUCRĂRI CE POT FI EFECTUATE DE EXPERTUL                       |46   |
|CONTABIL...............                                            |     |
|3.3. CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A EXPERŢILOR                   |48   |
|CONTABILI..........................................................|     |
|..............................................                     |54   |
|3.4.  RĂSPUNDEREA EXPERŢILOR                                       |60   |
|CONTABILI..........................................................|64   |
|....                                                               |65   |
|3.5. ONORARIUL EXPERTULUI                                          |     |
|CONTABIL......................................................     |     |
|                                                                   |     |
|4. ASPECTE PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN MATERIE CIVILĂ,          |     |
|COMERCIALĂ SAU                                                     |     |
|PENALĂ.............................................................|     |
|..................                                                 |     |
|                                                                   |     |
|4.1. EXPERTIZA ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI                                |     |
|COMERCIALĂ.......................................                  |     |
|4.1.1. NUMIREA   EXPERTULUI   CONTABIL  PENTRU  A   EFECTUA        |     |
|EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL CIVIL............................. |     |
|4.1.2. PROCEDURA DE EFECTUARE A EXPERTIZEI CONTABILE ÎN PROCESELE  |     |
|CIVILE.............................................................|     |
|........................................                           |     |
|4.1.3. VALORIFICAREA EXPERTIZEI                                    |     |
|CONTABILE.....................................................     |     |
|4.2. EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN MATERIE                                |     |
|PENALĂ.......................................                      |     |
|4.2.1. NUMIREA   EXPERTULUI   CONTABIL  PENTRU  A   EFECTUA        |     |
|EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN PROCESUL PENAL...........................   |     |
|4.2.2.EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ ÎN SISTEMUL MIJLOACELOR DE     |     |
|PROBĂ..............................................................|     |
|..                                                                 |     |
|4.2.3. CHELTUIELILE JUDICIARE. COSTUL                              |     |
|EXPERTIZEI.......................                                  |     |
|4.3.ACTELE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ. CONŢINUT ŞI           |     |
|VALORIFICARE.......................................................|     |
|...................................................................|     |
|.....                                                              |     |
|                                                                   |     |
|5. STUDIU DE CAZ . RAPORT DE EXPERTIXA CONTABILA                   |     |
|...................                                                |     |
|CONCLUZII..........................................................|     |
|....................................................               |     |
|ANEXE..............................................................|     |
|...................................................................|     |
|.............                                                      |     |
|BIBLIOGRAFIE.......................................................|     |
|...................................................................|     |
|.....                                                              |     |

ORGANIZAREA CONTABILITATII LA ADMINISTRATIA FINTELOR PUBLICE RESITA

                                   CUPRINS
 Cap.1. Rolul şi importanţa Administraţiei Financiare municipale ca unitate
       a ministerului finanţelor publice
       …………………………………………………………………………………………………pag.1  - pag.6
    1. Rolul Administraţiei Financiare Municipale în execuţia bugetului
       public naţional.………… pag.1  - pag.2
    2. Organigrama de structură a Administraţiei Financiare Reşiţa…………………………
       ……..pag.2  - pag.4
    3. Rolul compartimentului financiar-contabil în organizarea şi
       funcţionarea A.F.P.Reşiţa……..pag.4  - pag.6
  Cap.2. Încasarea veniturilor bugetare prin Trezoreria
municipală………………………………pag.6 -  pag.10
        2.1. Încasarea veniturilor bugetului de
stat………………………………………………………...pag.7  - pag.8
        2.2. Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de
stat…………………………… ……..pag.8  - pag.9
        2.3. Încasarea veniturilor proprii ale instituţiilor
publice………………………………………….pag.9
        2.4. Încasarea fondurilor cu destinaţie specială şi
extrabugetare………………………………….pag.9 - pag.10
   Cap.3. Organizarea contabilităţii la
A.F.P.Reşiţa…………………………………………………pag.10 –pag.44
        3.1. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale………………………pag.16 - pag.19
        3.2. Organizarea contabilităţii încasării veniturilor bugetare
potrivit clasificaţiei bugetare………pag.19 -pag.24
        3.3. Organizarea finanţării cheltuielilor potrivit structurii
clasificaţiei bugetare………………… pag.24 –pag.27
        3.4. Organizarea contabilităţii
salariilor…………………………………………………………...pag.27 –pag.29
        3.5. Organizarea contabilităţii decontărilor cu bugetul statului,
cu furnizorii şi creditorii instituţiei
               şi cu debitorii…………………………………………………………………………………pag.29 –
pag.35
        3.6. Organizarea contabilităţii
materialelor……………………………………………………….pag.35 – pag.37
        3.7. Organizarea contabilităţii materialelor de natura obiectelor
de inventar de mică valoare sau
               scurtă durată…………………………………………………………………………….…….pag.37 -
pag.38
        3.8. Organizarea contabilităţii mijloacelor
fixe…………………………………………………...pag.39 - pag.42
        3.9. Organizarea contabilităţii
investiţiilor………………………………………………………..pag.42 - pag.44
    Cap.4. Monografie contabilă cu principalele operaţiuni pe luna martie
2003…………………pag.44 – pag.57
        4.1. Operaţiuni contabile specifice A.F.P.Reşiţa în cursul
lunii………………………………….pag.44 – pag.47
        4.2. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni din
cursul lunii martie 2003………..pag.47 – pag.53
        4.3. Întocmirea balanţei de verificare pe luna martie
2003……………………………………….pag.53 – pag.57
   Cap.5. Concluzii şi propuneri………………………………………………………………………pag.58
   Cap.6.  Anexe………………………………………………………………………………………..pag.59  - pag.65
        6.1. Buget de cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii proprii
finanţate din BACS……….……..pag.59
        6.2. Lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii“defalcată pe
categorii de bunuri………………...pag.59
        6.3. Proiect de buget de venituri şi cheltuieli din venituri
proprii………………………………...pag.60
        6.4.Fundamentarea cheltuielilor cu salariile pe trimestrul I 2003
……………………………......pag.60
        6.5.Notă justificativă pentru repartizarea creditelor
bugetare…………………………………….pag.61
        6.6. Situaţia necesarului de fonduri pentru cheltuieli de
personal………………………………..pag.62
        6.7. Situaţia necesarului de fonduri pentru cheltuieli materiale şi
de capital………………….…pag.62
        6.8. Propunere de angajare a unei
cheltuieli……………………………………………………...pag.63
        6.9. Angajament bugetar individual
global………………………………………………….……pag.63
        6.10.Ordonanţare de plată………………………………………………………………………...pag.64
        6.11. Organigrama de structură a
A.F.P.Reşiţa…………………………………………………...pag.65