Studiu de Fezabilitate Casa Culorilor-Cluj

CUPRINS:
   1. Scopul si Obiectivele studiului
   2. Prezentare generala a agentului economic
     1. Date de identificare a agentului economic
     2. Obiectul de activiate
     3. Misiunea Policolor
     4. Structura actionarilor
     5. Scurt istoric Policolor
     6. Produse si servicii oferite
   3. Analiza diagnostic a intreprinderii
     1. Diagnostic juridic
     2. Diagnostic comercial
     1. Relatia cu furnizorii
     2. Relatia cu clientii
     3. Analiza gamei de produse
     4. Analiza pozitiei firmei pe piata
     5. Pricipalii concurenti
     6. Analiza grupului tinta de clienti
     7. Analiza politicii de pret
     8. Politica de distributie
     9. Politica de promovare
     3. Diagnostic resurse umane
     1. Organigrama
     2. Echipa manageriala
     3. Politica de fidelizare a personalului
     4. Diagnostic de mediu
     5. Diagnostic tehnologic
     6. Diagnostic financiar
     1. Analiza bilantiera
     2. Analiza pe baza contului de profit si pierdere
        1. Analiza performantelor pe baza  soldurilor intermediare de
           gestiune
        2. Analiza capacitatii de a genera resurse pentru finantarea
           investitiilor
        3. Analiza riscului intreprinderii pe baza pragului de
           rentabilitate
     3. Analiza rentabilitatii
     4. Analiza fluxurilor de trezorerie
   4. Analiza SWOT
   5. Fundamentarea investitiei
     1. Prezentarea investitiei
     2. Programul de punere in functiune
     3. Proiecul de investitie: prezentare si costuri de realizare
     4. Amplasare si facilitati
     5. Tenhnologii de fabricatie
     6. Surse de aprovizionare ale branded- shopului: Casa Culorilor
     7. Promovare
     1. Metode de promovare utilizate
     2. Cheltuiele de promovare
   6. Analiza proiect de investii in mediu cvasi-cert
   7. Analiza proiect de investitii in mediu incert
   8. Finantarea  proiectului de investitii
   9. Concluzii
74 pagini

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR IN CAZUL SOCIETATII COMERCIALE x

    descriere activitate
                                 PREZENTARE
                   IAS 7 – SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
AVANTAJELE ÎNTOCMIRII UNEI SITUAŢII A FLUXURILOR DE NUMERAR
ELEMENTELE UNEI SITUAŢII A FLUXURILOR DE NUMERAR
Activităţile de exploatare
Activităţile de investiţii
Activităţile de finanţare
METODA DIRECTĂ vs METODA INDIRECTĂ
EXEMPLU DE METODĂ INDIRECTĂ
EXPLICAŢIE REFERITOARE LA TRANSFERAREA DATELOR DIN  TABELELE  DE  CALCUL  ÎN
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
FLUXURI DE NUMERAR ÎN VALUTĂ
PREZENTAREA INFORMAŢIILOR
32 pagini

Notiuni de baza privind salarizarea

CUPRINS
INTRODUCERE 5
Capitolul   1.    NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND SALARIZAREA    7
  1.1. RAPORTUL JURIDIC DE MUNCĂ.  7
   1.1.1. Trăsături specifice raportului juridic de muncă     8
   1.1.2.Subiectele, obiectul şi conţinutul raportului juridic de muncă  8
   1.1.3.Stabilirea, modificarea şi încetarea raportului juridic de muncă
   9
  1.2. Structura drepturilor salariale  11
   1.2.1. Salariul de bază  11
   1.2.2. îndemnizaţii şi sporuri 12
   1.2.3. Sistemul premial  13
   1.2.4. Salarizarea personalului societăţilor comerciale şi al regiilor
   autonome, altele decât cele cu specific deosebit      13
  1.3. Forme de salarizare   14
   1.3.1. Salarizarea în regie    19
   1.3.2. Salarizarea în acord    20
   1.3.3. Salarizarea În cote procentuale    22
  1.4. Contractul colectiv de muncă şi sistemul normativ privind salarizarea
  22
   1.4.1. Contractul colectiv de muncă  22
     1.4.1.1. CONŢINUTUL CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ  23
     1.4.1.2. încheierea contractului colectiv de muncă  24
     1.4.1.3. Înregistrarea şi efectele contractului colectiv de muncĂ    25
     1.4.1.4. Interceptarea şi executarea contractelor colective de muncĂ 26
  1.4.2. Sistemul normativ privind salarizarea      27
     1.4.2.1. Salariul nominal şi salariul real    28
     1.4.2.2. Salariul minim 28
     1.4.2.3. Indexarea şi compensarea salariilor  29
  1.5. PURTATORII PRIMARI DE INFORMATII PRIVIND MUNCA PRESTATA SI
  REMUNERATIA CUVENITA SALARIATILOR     30
Capitolul 2  PREZENTAREA S.C. DIMAR S.R.L.   34
  2.1. Scurt istoric   34
  2.2. Structura tehnico – organizatorică     34
  2.3. Caracterizarea economico – financiară  35
  2.4. Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar – contabil  39
Capitolul 3   REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A DECONTĂRILOR CU PERSONALUL
41
  3.1. Sistemul de salarizare a personalului în cadrul S.C. DIMAR S.R.L.  41
  3.2. Contabilitate sintetică a drepturilor de personal 42
   3.2.1. Contabilitatea renumeraţiilor datorate personalului 43
   3.2.2. Contabilitatea ajutoarelor materiale     46
   3.2.3. Contabilitatea participării personalului la profit  48
   3.2.4. Contabilitatea avansurilor    48
Capitolul 4   CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA
SOCIALĂ     50
  4.1. Definirea şi structura decontărilor cu asigurările şi protecţia
  socială   50
   4.1.1. Datoriile şi creanţele sociale ale agenţilor economici    50
   4.1.2. Structura decontărilor cu asigurările sociale  51
   4.1.3. Structura decontărilor privind protecţia socială    53
  4.2. Contabilitatea asigurărilor sociale    54
   4.2.1. Contribuţia unităţii la asigurările sociale    55
   4.2.2. Contribuţia personalului la asigurările sociale     56
  4.3. Contabilitatea ajutorului de şomaj     58
   4.3.1. Contribuţia unităţii la fondul de somaj  58
   4.3.2. Contribuţia personalului la fondul de şomaj    59
  4.4. Contabilitatea altor datorii şi creanţe sociale   60
   4.4.1. Alte datorii sociale    60
   4.4.2. Alte creanţe sociale    60
Capitolul 5   Controlul economico – financiar al decontărilor cu
personalul, asigurările şi protecţia socială 62
  5.1. Controlul intern al decontărilor cu personalul    62
   5.1.1. Angajarea    62
   5.1.2. Salariaţii existenţi    63
   5.1.3. Verificarea calculelor  64
  5.2. Controlul extern al decontărilor cu personalul asigurărilor şi
  protecţiei sociale   64
Capitolul 6  ANALIZA SALARIILOR   67
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 75
ANEXE 78
BIBLIOGRAFIE     88

Analiza conducerii activitatii de desfacere

CUPRINS
CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL DE PREZENTARE A PROBLEMATICII SPECIFICE
DESFACERII  PRODUSELOR 3
CAPITOLUL 1 10
PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. VEL PITAR S.A.   10
  1.1. PROFILUL DE ACTIVITATE, SISTEMUL DIN CARE FACE PARTE    10
  1.2  SFERA DE DESFACERE A PRODUSELOR  12
  1.3. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A  S.C. VEL PITAR S.A.    18
  1.4.  ELEMENTE SPECIFICE PROCESULUI TEHNOLOGIC DE FABRICAŢIE 23
   1.4.1.  PRINCIPALELE ECHIPAMENTE FOLOSITE, STAREA LOR 28
  1.5. CARACTERIZAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A SOCIETĂŢII PE BAZA
  PRINCIPALILOR INDICATORI   30
CAPITOLUL 2 47
ANALIZA  CONDUCERII ACTIVITAŢII DE DESFACERE LA S.C. VEL PITAR S.A. 47
  2.1. ACTIVITĂŢI SPECIFICE PROCESULUI DE DESFACERE 47
  2.2. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE-VÂNZĂRI    51
  2.2. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE-VÂNZĂRI    51
  2.3. SISTEMUL DE RELAŢII PENTRU ACTIVITATEA  DE DESFACERE ÎN INTERIORUL ŞI
  ÎN AFARA SOCIETĂŢII  57
  2.4. ANALIZA CRITICĂ A ORGANIZĂRII ACTUALE A CONDUCERII ACTIVITĂŢII DE
  DESFACERE DIN CADRUL S.C. VEL PITAR S.A.    60
CAPITOLUL 3 64
ANALIZA REALIZĂRII ACTIVITĂŢII DE DESFACERE LA S.C VEL PITAR  PANIFICAŢIE
S.A. ÎN ANUL  2004     64
  3.1. ANALIZAVOLUMULUI DESFACERILOR PE TOTAL ŞI PE STRUCTURĂ ÎN ANUL 2004
  64
  3.2. DINAMICA STOCURILOR EFECTIVE DE PRODUSE FINITE ÎN ANUL 2004  71
  3.3. ANALIZA MODULUI DE ORGANIZARE A LIVRĂRILOR   75
  3.4. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE DESFACERE A PRODUSELOR FINITE ÎN ANUL 2004  79
CAPITOLUL 4 83
STRATEGIA ÎN DESFACERE. VÂNZAREA PRODUCŢIEI PE 2005      83
  4.1. ANALIZA STRATEGICĂ A MEDIULUI CONCURENŢIAL ÎN CARE S-A REALIZAT
  DESFACEREA      83
   4.1.1. CONCURENŢII FIRMEI      90
   4.1.2. CLIENŢII FIRMEI   91
  4.2. FORME DE PROMOVARE  ŞI CĂI DE DISTRIBUŢIE PREVĂZUTE PENTRU AVUL 2005
  92
   4.2.1. PUBLICITATEA 93
   4.2.2. MANIFESTĂRILE PROMOŢIONALE    94
   4.2.3. PROMOVAREA VÂNZĂRILOR   95
CAPITOLUL 5 96
MĂSURI PROPUSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE DESFACERE ŞI EXTINDEREA
VÂNZĂRII DE PRODUSE LA S.C. VEL PITAR S.A.   96
  5.1 RETEHNOLOGIZAREA FIRMEI      97
  5.2. DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE CU UN TERMINAL RECORDAT LA
  CALCULATORUL CENTRAL 103
  5.3.  EXTINDEREA REŢELEI DE MAGAZINE  104
  5.4. ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII DE PERSONAL A COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE
  106
BIBLIOGRAFIE     108

Auditul securitatii si sanatatii in munca

CUPRINS
          PRIMA PARTE -  AUDITUL SECURITATII  SI SANATATII IN MUNCA
    1. INTRODUCERE
    2. PREZENTAREA METODEI DE AUDIT  A  I.N.C.D.P.M..
    3. APLICATIE PRACTICA: AUDITUL DE CONFORMITATE LA
   S.C. SELF  SECURITY S.R.L.
   Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
Fişa A
IMPLICAREA CONDUCERII
Fişa B
STRATEGIE, PLANURI, PROCEDURI
   4.  CONCLUZII
                  PARTEA A DOUA –
 EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
                                             IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
      1. NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE EVALUAREA RISCURILOR.
      2. PREZENTAREA METODEI ELABORATA DE I.N.C.D.P.M. BUCURESTI PENTRU
     EVALUAREA    RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
      3. UTILIZAREA METODEI PENTRU EVALUAREA RISCURILOR  DE  ACCIDENTARE  SI
      IMBOLNAVIRE PROFESIONALA  PENTRU  LOCUL  DE  MUNCA”AGENT  PAZA,CONTROL
      ACCES, ORDINE SI INTERVENTIE” CU ARMA, DIN CADRUL  S.C.  ABC  SECURITY
      SRL.
                                BIBLIOGRAFIE
    100 pagini

Piata serviciilor - marketing international

CUPRINS
1.PIAŢA SERVICIILOR – IMPORTANT CÂMP DE ACŢIUNE AL
MARKETINGULUI  INTERNAŢIONAL
1. Marketingul serviciilor – importatnt domeniu de afirmare al
   marketingului contemporan
2. Elemente specifice şi importanţa economico-socială a serviciilor
3.  Locul şi rolul serviciilor de transport în schimburile economice
   internaţionale
1.4. Elemente definitorii ale pieţei interne şi internaţionale a
serviciilor de transport de mărfuri
2.SC  ROMTRANS  SA – IMPORTANT PRESTATOR DE SERVICII  PE  PIAŢA  INTERNĂ  ŞI
INTERNAŢIONALĂ A TRANSPORTULUI DE MĂRFURI
2.1. Cadrul legal de funcţionare şi obiectul de activitate al societaţii
                         2. Resursele SC ROMTRANS SA
   2.3. Amploarea şi eficienţa activităţii societăţii – oferta de servicii
3. COORDONATE ALE ACTIVITĂŢII DE PIAŢĂ A SC ROMTRANS SA
3.1. Clienţii şi concurenţii societăţii – promovarea activităţii
3.2. Dimensiuni ale pieţei SC ROMTRANS
3.3 Locul SC ROMTRANS SA pe piaţa internă şi  internaţională  a  serviciilor
de transport
4. PERSPECTIVE ALE ACTIVITĂŢII  SC ROMTRANS SA
      4.1. Factorii actuali de influenţă ai activităţii SC ROMTRANS SA
          4.2 Repere ale evoluţiei viitoare a pieţei SC ROMTRANS SA
 4.3. Perspective ale activităţii de marketing la SC ROMTRANS SA – mijloace
                                de promovare
BIBLIOGRAFIE
81 pagini

Perfectionarea managementului resurselor umane

CUPRINS
CAPITOLUL 1
CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
1.1 SCHIMBĂRILE  MEDIULUI AMBIANT AL ORGANIZAŢIEI
1.2. Conceptul de Management al Resurselor Umane
1.3. Activităţile Managementului Resurselor Umane
CAPITOLUL 2
PREZENTAREA GENERALă A S.C. CONPET S.A. PLOIEşTI
2.1. DENUMIREA ŞI STATUTUL JURIDIC
2.2 ISTORICUL FIRMEI ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
2.2.Organizarea structurală a CONPET S.A.
2.3. Organizarea serviciului de resurse umane
2.4. Analiza activităţii personalului la CONPET S.A.
CAPITOLUL 3
PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
3.1. Situaţia resurselor umane la nivelul sectorului de prestări servicii
în domeniul turistic
3.2. Analiza diagnostic şi perfecţionarea managementului resurselor umane
în cadrul S.C.T. MUNTENIA S.A.
3. 3. Ghid de implementare a măsurilor de perfecţionare a managementului
resurselor umane
3.4. Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane în noua abordare
CAPITOLUL IV
CONSIDERAŢII FINALE
BIBLIOGRAFIE
92 pagini

Politici fiscal-bugetare pentru perioada 2005-2008

CUPRINS
Cap. 1. MECANISMUL FINANŢELOR PUBLICE
1.1. Nevoi individuale şi nevoi colective
Conţinutul economic al finanţelor publice
1.3.  Funcţia de repartiţie a finanţelor publice
1.4. Sistemul fondurilor de resurse financiare
1.5. Organe cu atribuţii şi raspunderi în domeniul finanţelor publice
Rolul finanţelor publice în economia de piaţă¹
Cap. 2. POLITICA FINANCIARĂ
2.1. Concept
2.2. Coordonatele politicii în domeniul formării resurselor financiare
publice
2.3. Coordonatele politicii financiare în domeniul cheltuielilor
2.4. Echilibrul bugetar
Cap. 3. POLITICI FISCAL-BUGETARE ADOPTATE DE GUVERNUL ROMÂNIEI PENTRU
PERIOADA 2005-2008
3.1. Principii generale
3.2. Relaxarea fiscală
3.3. Creşterea capacităţii de administrare fiscală
3.4. Perfecţionarea sistemului vamal
3.5 Controlul financiar fiscal
3.6. Corelarea politicii fiscal-bugetare cu politica monetară
Cap. 4. PREVEDERI ALE BUGETULUI DE STAT PE 2008
4.1. Volumul şi structura veniturilor
4.2. Volumul şi structura cheltuielilor
Cap. 5. PROBLEME SEMNALATE DE CURTEA DE CONTURI, URMARE A CONTROLULUI
EXECUŢIEI BUGETARE PE 2006
5.1. Cu privire la venituri
5.2. Cu privire la cheltuieli
5.3. Cu privire la auditarea unor privatizări
5.4 Referitor la auditarea unor programe bugetare
82 pagini

Cai de sporire a volumului vanzarilor

CUPRINS
CAPITOLUL I.
Promovarea – cale de sporire a volumului vânzărilor      1
  1.1.      Promovarea: încadrarea în mix-ul de marketing şi definirea ei 1
  1.2.      Obiectivele şi rolul activităţii promoţionale     4
  1.3.      Strategia promoţională a firmei   6
  1.4.      Organizarea activităţii promoţionale în cadrul companiilor    7
  1.5.      Componentele sistemului de comunicaţie al activităţii
      promoţionale     în cadrul companiilor  9
  1.6. Metode, tehnici şi instrumente de comunicare şi promovare    10
  1.7.      Structura activităţii promoţionale     11
    1.7.1. Publicitatea: definiţie, obiective, forme şi modalităţi de
         evaluare a eficienţei acţiunilor publicitare    11
    1.7.2. Promovarea vânzărilor: definiţie, obiective, tehnici de vănzare,
         evaluarea eficienţei tehnicilor de promovare a vânzărilor  26
    1.7.3. Forţele de vânzare: definiţie, obiective, structura forţelor de
         vânzare, evaluarea eficienţei acţiunilor promoţionale realizate
         prin forţele de vânzare  33
    1.7.4. Relaţiile publice: definiţie, obiective ,modele de comunicare,
         metode şi tehnici utilizate, evaluarea eficienţei activităţilor de
         relaţii publice     38
CAPITOLUL II.
Prezentarea generală a firmei     43
  2.1. Scurt istoric   43
  2.2.      Grupul de firme Altex 44
  2.3. Conducerea şi administrarea societăţii 44
  2.4.      Procedura organizatorică şi de gestiune      45
  2.5.      Servicii oferite 48
  2.6.      Nomenclatorul de produse    49
  2.7.      Canale de distribuţie şi forme de comercializare  53
  2.8.      Realizări 2004   53
  2.9. Performanţe financiare şi previziuni pentru anul 2005  54
CAPITOLUL III.
Situaţia economico-financiară a S.C. ALTEX IMPEX S.R.L.  55
  3.1. Analiza evoluţiei principalilor indicatori ai bilanţului contabil. 55
    3.1.1. Dinamica principalilor indicatori de bilanţ   56
    3.1.2. Modificări structurale ale elementelor din bilanţ   57
  3.2. Rezultatele şi eficienţa activităţii economice a S.C. ALTEX IMPEX.
      S.R.L. în perioada 2000-2004.     63
  3.3. Aprecieri privind potenţialul şi viabilitatea firmei S.C. ALTEX
      IMPEX. S.R.L.    68
    3.3.1. Indicatori şi indici economico-financiari.    68
    3.3.2. Evidenţierea simptomelor pozitive şi negative 73
CAPITOLUL IV.
Evaluarea potenţialului intern al firmei     75
  4.1. Evidenţierea punctelor “tari” şi “slabe” şi analiza cauzală a
      acestora  pe ansamblul activităţii.     75
  4.2.Evaluarea puterii interne a firmei pe principalele domenii de
      activitate  76
    4.2.1. Evidenţierea punctelor tari şi slabe şi determinarea puterii
         interne a firmei în domeniul comercial ( Marketing)   77
    4.2.2. Evidenţierea punctelor forte, slabe şi determinarea puterii
         interne a firmei în domeniul economico-finanaciar     78
    4.2.3. Evidenţierea punctelor tari, slabe şi determinarea puterii
         interne a S.C. ALTEX IMPEX S.R.L. în domeniul managerial   78
    4.2.5. Puncte forte, puncte slabe şi determinarea puterii interne a
         firmei în domeniul resurselor umane  82
    4.2.6. Evidenţierea punctelor forte, slabe şi determinarea puterii
         interne a S.C. ALTEX IMPEX S.R.L. în domeniul cercetării –
         dezvoltării   82
CAPITOLUL V.
Analiza activităţilor promoţionale      83
  5.1. Volumul şi structura pieţei produselor electronice şi electrocasnice
      83
  5.2. Preferinţele consumatorilor      85
  5.3. Acţiuni promoţionale întreprinse în perioada 2002-2004 93
    5.3.1. Analiza campaniilor ATL      93
    5.3.2. Analiza profilului clienţilor Altex     94
CAPITOLUL VI
Prezentarea propunerilor de promovare la Altex Impex S.R.L.   96
  6.2. Prezentarea propunerilor de promovare ale S.C. Altex Impex S.R.L.
      pentru perioada iulie 2004-iulie 2005   96
    6.2.1. Campanii ATL      96
    6.2.2. Campanii BTL      100
    6.2.3. Campanie mixtă ATL+BTL 105
    6.2.4. Campanii web      105
CONCLUZII   107
ANEXA 1     110
ANEXA 2     112
ANEXA 3     113
ANEXA 4     115
BIBLIOGRAFIE     116

rezutatelor economice si de productie ale firmei

CUPRINS
                       1.Date generale despre unitate
                              Descrierea Firmei
               Domeniul de activitate si tendintele existente
                               Misiunea firmei
                           Cultura organizaţională
Amplasamentul S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A
                     Resursele energetice şi utilităţile
                   Furnizorii, beneficiarii şi concurenţii
          2.Analiza  diagnostic la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A.
                        2.1Analiza cifrei de afacere
   2.2. Analiza cheltuielilor de productie la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI
                                    S.A.
           NIVELUL CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE INTRE ANII 2005-2007
   Dinamica cheltuielilor de exploatare între anii 2005-2007 fata de 2004
EVOLUTIA CHELTUIELILOR LA S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A. IN PERIOADA 2005-
                                    2007
   Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri
  Nivelul veniturilor in perioada 2005-2007 la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI
                                    S.A.
         2.3 Analiza veniturilor la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A.
              Evoluţia producţiei fizice la S.C. SPICUL BOROMIR
                                BERCENI  S.A.
               Evoluţia producţiei marfă la S.C SPICUL BOROMIR
                                BERCENI  S.A.
       2.4 Analiza rentabilitatii la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A.
Analiza rentabilităţii
       Ratele de eficienţă a activităţii societăţii, calculate pe baza
                     soldurilor intermediare de gestiune
 3.Analiza rezultatelor economice si de productie la principalele produse la
                           S.C SPICUL BOROMIR S.A.
3.1 Folosirea  capacitatea de producţie
3.2 Analiza productiei obtinute
              3.3. Anliza cheltuielilor si a preturilor de cost
       Influenta modificarii cheltuielilor si a productiei intre anii
                         2005-2007 fata de anul 2004
                 3.4 Analiza profitului si ratei profitului
 Eficienta economica inregistrată la principalele produse în perioada 2005-
                                2007 pe tona
  4.Optimizarea deciziilor de productie privind rationalizare cheltuielilor
                     la S.C. SPICUL BOROMIR BERCENI S.A.
              4.1 Otimizarea folosirii capacitatii de productie
4.2.Posibilitati de rationalizare cheltuielilor de productie
4.3 Posibilitati de cresterea veniturilor
                        4.4.Profit si rata profitului
40 pagini

Istoricul largirii uniunii europene

 Cap.I Introducere      2
            Cap.II Relevanţa sondajelor de opinie publică      4
               Cap.III.Tranziţia ţărilor foste comuniste    8
               Cap.IV.Istoricul lărgirii Uniunii Europene   13
                 Cap.V.Satisfacţia cu nivelul de viaţă   14
   Cap.VI.Indicatorii economici şi satisfacţia cu nivelul de viaţă     18
                    Cap.VII.Satisfacţia cu democratia 21
         Cap.VIII.Increderea in instituţiile Uniunii Europene     25
    Cap.IX.Atidudinea cetatenilor UE privitoare la o viitoare Constituţie
                               europeană   29
            Cap.X.Surse de informare privind Uniunea Europeană 32
            Cap.XI.Suportul pentru lărgirea Uniunii Europene   36
   Cap.XII.Suportul pentru lărgirea Comunităţii europene spre “Sud”    41
      Cap.XIII.Beneficiile rezultate din apartenenta ţării  la UE   44
                    Cap.XIV.Susţinerea monedei unice  54
               Cap.XV.Opinia publică in noile ţări membre   56
      Cap.XVI.Particularitatea opiniei publice in ţările baltice    58
                          Cap.XVII.Concluzii     62

Incetarea raportului de munca a personalului contractual comparativ cu incetarea raportului de serviciu a functionarilor publici

CUPRINS
Introducere
CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA RAPORTULUI DE MUNCĂ
CONTRACTUAL
1.1.Noţiuni generale privind încetarea raportului de muncă contractual
1.2. Principiile care guvernează raportul de muncă
1.3. Cazurile de încetare a contractului individual de muncă
1.4.Concedierea- încetarea contractului individual de muncă din  iniţiativa
unităţii
1.5.  Dreptul la preaviz
1.6. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale
1.7. Demisia
CAPITOLUL II
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND
Raportul de serviciu al funcţionarului public
2.1.Noţiuni generale privind raportul de serviciu al funcţionarului public
2.2. Clasificarea încetării raporturilor de serviciu
2.3.Modalităţi de încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor
publici
CAPITOLUL III
ASPECTE PRIVIND DISTINCŢIA DINTRE ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ ŞI
RAPORTURILE DE SERVICIU
      3.1. Asemănări şi deosebiri dintre încetarea raporturilor de muncă şi
raporturile de serviciu
3.2.Aspecte comparative privind competenţa jurisdicţională în cazul
încetării raporturilor de muncă şi a raportului de serviciu
C O N C L U Z I I
STUDIU DE CAZ
BIBLIOGRAFIE
95 pagini

Rolul fortelor de vanzari in cadrul firmei

CUPRINS
                INTRODUCERE
                Capitolul 1
ROLUL ŞI IMPORTANŢA POLITICII PROMOŢIONALE
1.1 Mix-ul de marketing
1.2 Sistemul de comunicaţie al firmei
1.3 Structura activitaţii promoţionale
Capitolul 2. FORTELE DE VANZARE
2.1 Conceptul de vanzare si fortele de vanzare
2.2 Fortele de vanzare – Definitie. Rol. Obiective
2.3 Organizarea fortelor de vanzare
2.4 Structura fortei de vanzari
2.5 Asigurarea serviciului de vanzari cu personal
      53 pagini

Eficienta economica a intestitiilor intr-un sistem de productie

CUPRINS
I. Aspecte teoretice privind CONCEPTUL de INVESTIŢIE
1. conceptul de investiţie
              CAP I. ELEMENTE DE BAZĂ ÎN CONCEPTUL INVESTIŢIEI
2 Tipologia investiţiilor
3. Decizia de investiţie
             II. EVALUarea EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTITORILOR
      2.1 Conceptul de eficienţă
   2.2. Conţinutul complex şi trăsăturii economice a investiţiei
      3. Criteriile de apreciere şi optimizare a eficienţei economice a
                                investiţiilor
        4. Metode de evaluare ale eficienţei economice a investiţiilor
III. INDICATORII ECONOMICI AI EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR
      3.1 Aspecte generale
3.2 Indicatori cu caracter general
3.3 Indicatori de bază, în viziune statică
        4. INFLUENŢA FACTORULUI TIMP ASUPRA PROCESULUI INVESTIŢIONAL
    5. ACTUALIZAREA – METODĂ SPECIFICĂ DE EVALUARE DINAMICĂ A EFICIENŢEI
                                  ECONOMICE
  5.1 Calculul principalilor indicatori dinamici ai eficienţei economice a
                                investiţiilor
 CAP. 6 EFICIENŢA ECONOMICĂ A MODERNIZĂRII ŞI DEZVOLTĂRII CAPITALULUI FIX ÎN
                            UNITĂŢI DE PRODUCŢIE
6.1. Determinarea momentului optim de înlocuire a utilajelor
  [pic]        7.  FUNDAMENTAREA DECIZIEI OPTIME DE ACHIZIŢIE A UTILAJELOR
7.1 Determinarea capacităţii de producţie
7.2 Criterii de optimizare a capacităţii de producţie
                                8. APLICAŢIE
82 pagini

TEHNICI DE ACOPERIRE A RISCULUI PRJN OPERATIUNI LA BURSELE DE VALORI

CUPRINS
                                 CAPITOLUL I
                     Pieţe de capital. Bursa de valori.
      1.1. Rolul şi locul bursei de valori în economie
      1.2.  Scurta incursiune în istoria bursei din România
      1.3. Valorile mobiliare - obiect al tranzacţiilor la Bursa
de Valori
                                CAPITOLUL II.
                        TRANZACŢII LA BURSA DE VALORI
      2.1. Contractele bursiere
      2.2. Mecanismul tranzacţiilor
      2.3. OPERAŢIUNI LA BURSA DE VALORI
                                CAPITOLUL III
                              INDICII DE BURSĂ
      3.1. Principalii indici pe pieţele internaţionale
      3. 2.1 Indici bursieri pe piaţa românească
                                CAPITOLUL IV.
                           RISCUL INVESTIŢIILOR LA
                          BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
      4.1. Noţiunea de risc
      4.2. Modalităţi de protecţie în faţă riscului de preţ
                                CAPITOLUL V.
                            EXPERIENŢA ROMÂNESCĂ
      5.1. Premisele formării pieţei de capital din România
      5.2. Bursa de Valori Bucureşti
      5.3. Metode de acoperire a riscului pe piaţa românească de capital
BIBLIOGRAFIE:
120 pagini

Competitivitatea

Cuprins
Capitolul I.
Introducere-prezentarea lucrării……………………………………...............pag 2
Capitolul II.
Competitivitatea…………………………………………………...................pag 3
   2.1. Factori determinanți ai competitivităţii…………………………………pag 4
   2.2 Inovarea factor determinant al competitivităţii………………………..…pag 5
Capitolul III.
Inovarea……………………………………………………….…..................pag 6
   3.1 Climatul inovării……………………...………………………………....pag 7
   3.2 Clasificarea
inovării....................................................................
..........pag 8
   3.3 Factori determinanţi ai inovării…………………………………………pag 10
   3.4 Necesitatea inovării si bariere în calea inovării………………………....pag 12
Capitolul IV.
Inovarea  în industria ospitalităţii din Germania-studiu de caz-
........................pag14
Capitolul V.
Inovarea în industria ospitalităţii la Hotel Marriott-studiu de
caz......................pag19
Capitolul VI.
Concluzii…………………………………………………….…....................pag 25
Capitolul VII.
Anexă…………………………………………………………......................pag 27
Capitolul VIII.
Bibliografie………………………………………………….........................pag 30

Contabilitatea financiara a veniturilor, cheltuielilor si exercitiului

C U P R I N S
|INTRODUCERE                                                |     |
|1. Scopul şi obiectivele lucrării                          |3    |
|2. Scurtă prezentare a S.C. Chiţulescu Prod S.R.L.         |4    |
|3. Funcţiile întreprinderii                                |10   |
|                                                           |     |
|CAPITOLUL 1                                                |     |
|Fundamente teoretice privind cheltuielile, veniturile şi   |12   |
|rezultatele                                                |     |
|1.1. Definirea şi sfera de cuprindere a cheltuielilor şi   |12   |
|veniturilor                                                |     |
|1.2. Clasificarea cheltuielilor şi veniturilor             |15   |
|1.3. Delimitări şi structuri privind rezultatele           |21   |
|1.4. Contul de profit şi pierdere şi performanţa           |24   |
|întreprinderii                                             |     |
|1.5. Cheltuielile, veniturile şi rezultatele adordate prin |27   |
|prisma                                                     |     |
|Standardelor Internaţionale de Contabilitate               |     |
|                                                           |     |
|CAPITOLUL 2                                                |     |
|Organizarea contabilităţii  cheltuielilor, veniturilor şi  |36   |
|rezultatelor la  S.C. Chiţulescu Prod S.R.L.               |     |
|2.1. Documente contabile utilizate şi sistemul             |36   |
|informaţional                                              |     |
|2.2. Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a   |47   |
|cheltuielilor,                                             |     |
|veniturilor şi rezultatelor                                |     |
|     2.2.1. Contabilitatea cheltuielilor                   |51   |
|     2.2.2. Contabilitatea veniturilor                     |70   |
|     2.2.3. Contabilitatea rezultatelor                    |85   |
|2.3. Lucrări contabile de închidere a exerciţiului         |93   |
|financiar                                                  |     |
|                                                           |     |
|CAPITOLUL 3                                                |     |
|Analiza indicatorilor economico-financiari privind         |103  |
|cheltuielile, veniturile şi rezultatele la  S.C. Chiţulescu|     |
|Prod S.R.L.                                                |     |
|3.1. Necesitatea analizei economico-financiare             |103  |
|3.2. Analiza pe baza contului de profit şi pierdere        |105  |
|      3.2.1. Analiza în dinamică a rezultatelor S.C.       |105  |
|Chiţulescu Prod S.R.L.                                     |     |
|      3.2.2. Analiza cifrei de afaceri                     |108  |
|      3.2.3. Analiza soldurilor intermediare de gestiune   |111  |
|3.3. Analiza pe baza bilanţului contabil                   |117  |
|      3.3.1 Analiza fondului de rulment, nevoii de fond de |117  |
|rulment şi                                                 |     |
|trezoreriei                                                |     |
|      3.3.2. Analiza ratelor de rentabilitate              |121  |
|      3.3.3. Analiza capacităţii de autofinanţare          |123  |
|CONCLUZII                                                  |126  |
|                                                           |     |
|BIBLIOGRAFIE                                               |129  |
|                                                           |     |
|ANEXE                                                      |     |
|1. Bilanţul contabil                                       |     |
|2. Contul de profit şi pierdere                            |     |

Organizarea comertului

CUPRINS
ORGANIZAREA COMERŢULUI
1. COMERŢUL CU RIDICATA (COMERŢUL DE GROS)
2.  MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE COMERCIANŢILOR DE GROS
3.  TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA COMERŢULUI CU RIDICATA
4.  COMERŢUL CU AMĂNUNTUL
5.  TENDINŢELE COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL
6.  MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A APARATULUI COMERCIAL
7.  FRANCIZA
8.  LEASINGUL
9.  PARTENERIATUL ANGROSIST – DETAILIST
10.  RĂSPUNS EFICIENT PENTRU CONSUMATOR SAU PARTENERIATUL  STRATEGIC
   INDUSTRIE-COMERŢ
11. RELAŢIILE ÎN CADRUL PIEŢEI
Bilbiografie
62 pagini

Arhitectura financiara internationala

   Cuprins
Introducere pag. 2
Cap.I
ARHITECTURA FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ
l.LAspecte generale privind încercarea
   instituirii unei ordini financiare internaţionale     pag.4
1.2.  Instituţii financiar-monetare internaţionale pag. 5
1.2.1.      Fondul Monetar Internaţional
1. Istoric.Organizare.Funcţii     pag. 6
2. Mecanismele de finanţare
      şi condiţionalitatea. Asistenţa tehnică      pag.9
1.2.1.3.    Strategia datoriei publice şi situaţia
      drepturilor speciale de tragere   pag. 12
1.2.1.4.    F.M.I. - instituţie cu vocaţie universală.
      Perspectivele activităţii   pag.13
2. Grupul Băncii Mondiale    pag.15
3. Banca Reglementelor Internaţionale   pag.19
1.3.  Instituţii financiar-monetare regionale      pag.21
Cap.II
ILUSTRAREA ROLULUI ORGANISMELOR FINANCIAR-MONETARE
INTERNAŢIONALE ŞI REGIONALE ÎN CAZUL RELAŢIILOR CU ROMÂNIA
2.1.  România şi Fondul Monetar Internaţional      pag.29
1. Acordul stand-by august 1999-februarie 2001     pag.30
2. Acordul stand-by octombrie2001-octombrie 2003   pag.30
2. România şi Grupul Băncii Mondiale    pag.32
3. România şi Banca Reglementelor Internaţionale   pag.35
4. România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie
   şi Dezvoltare (B.E.R.D.) pag.36
2.5.  România şi Banca Europeană de Investiţii     pag.42
Cap.III
CONTROVERSE ASUPRA OPORTUNITĂŢII REFORMĂRII
SISTEMULUI FINANCIAR GLOBAL
3.1.  Criticile aduse instituţiilor financiar-monetare internaţionale
    şi regionale  pag.44
3.2.  Perspectivele sistemului financiar internaţionl    pag.48
Concluzii   pag.51
ANEXA 1: Strategia F.M.I. pentru crizele financiare      pag.54
ANEXA 2: Portofoliul de proiecte  pag.56
Bibliografie     pag.58

CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

CUPRINS
                                 INTRODUCERE
                                 CAPITOLUL I
    PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT DE LA CONCEPT ECONOMIC LA CONCEPT JURIDIC
                I. 1. Conceptul de parteneriat public-privat
           I. 2. Modalităţi de manifestare în planul dreptului ale
          parteneriatului public-privat. definiţia contractului de
                          parteneriat public-privat
      I. 3 Natura juridică a contractului de parteneriat public-privat
                    I. 4. Trăsăturile caracteristice ale
                  contractului de parteneriat public-privat
     I. 5. CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ÎN DREPTUL COMUNITAR
                                CAPITOLUL II
     PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
       II. 1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de
                          parteneriat public-privat
  II. 2. Procedura de atribuire a contractului de parteneriat public-privat
          II. 3 Soluţionarea contestaţilor cu privire la atribuirea
                  contractelor de parteneriat public-privat
            II. 4 Diferenţele între noile şi vechile reglementări
                          PROPUNERE DE LEGE FERENDA
Bibliografie
55 pagini

Contabilitatea in Moneda Straina si Managementul Riscului Valutar

Când situaţiile financiare ale unei entităţi externe sunt încheiate la o dată de   raportare   diferită   de    aceea    a    întreprinderii raportoare,  entitatea  externă întâlneşte  adesea,  în  scopul  încorporării  în   situaţiile   financiare ale întreprinderii  raportoare, situaţii pentru aceeaşi dată ca şi  întreprinderea raportoare. Când acest  lucru  este  impracticabil,  IAS   27   „Situaţii   financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor  financiare  în ...

ABORDAREA MIX-ULUI DE MARKETING IN CADRUL AGENTIEI TOUROPERATOARE CLUB MEDITERANEE

CUPRINS
|Introducere………………………………………………………………………...                              |2  |
|Capitolul 1: INDUSTRIA HOTELIERĂ ………………………………..………                     |3  |
|                                                                       |   |
|          1.1.Caracteristicile industriei hoteliere……………………………………...   |3  |
|          1.2.Lanţurile hoteliere………………………………………………………                 |8  |
|          1.3.Hotelul- concept şi caracteristici………………………………………..      |10 |
|Capitolul 2: COMPARTIMENTELE UNUI HOTEL ……………………………                    |13 |
|                                                                       |   |
|         2.1. Compartimentele de conducere şi administrare………………………... |13 |
|         2.2. Compartimentele interne……………………………………………….               |14 |
|         2.3. Compartimentele furnizoare de servicii pentru            |15 |
|clienţi………………….                                                        |   |
|Capitolul 3: STUDIU DE CAZ- LANŢUL HOTELIER BEST WESTERN               |28 |
|INTERNATIONAL……………………………………………………………….                                 |   |
|                                                                       |   |
|         3.1. Prezentare lanţului hotelier Best Western                |28 |
|International………………...                                                 |   |
|         3.2. Best Western în România……………………………………………….               |29 |
|Capitolul 4: STUDIU DE CAZ - HOTELUL BEST WESTERN PARC BUCUREŞTI       |34 |
|…………..…................................................................|   |
|.......................                                                |   |
|                                                                       |34 |
|         4.1. Prezentare generală a hotelului…………………………………………          |34 |
|         4.2. Capacitatea de cazare şi structura spaţiilor de          |35 |
|cazare…………………...                                                       |   |
|         4.3. Structura organizatorică………………………………………………...            |38 |
|         4.4. Tarife de cazare…………………………………………………………                   |38 |
|         4.5. Compartimentul Resurse Umane (training)…………………………….      |0  |
|         4.6. Relaţiile cu concurenţa şi analiza circulaţiei           |42 |
|turistice…………………...                                                    |   |
|Concluzii…………………………………………………………………………..                                |44 |
|Bibliografie………………………………………………………………………..                              |46 |
|                                                                       |   |
|ANEXE                                                                  |   |
|                                                                       |   |

Calcululatia Costurilor Prin Metoda Pe Faze La S.C.CARPATEX S.A

      CUPRINS
                                                              pag.
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .       1
Capitolul I        Prezentarea societãþii. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .     3
          1. Scurt istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             . . . . . . . .         3
          2. Prezentarea Societãþii Comerciale "CARPATEX" S.A.  4
          3. Obiectivele de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             . . . .      5
          4. Prezentarea infrastructurii . . . . . . . . . . . . . . . . .
             . . . .      5
          5. Structura organizatoricã ºi funcþionalã . . . . . . . . . . .
             .      6
          6. Obiectul, funcþiile ºi rolul calculaþiei costurilor
                  de producþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . . . . . .       18
          7. Particularitãþi privind structura ºi conþinutul
                  cheltuielilor ºi a costului de producþie . . . . . . . .
           . . .  23
Capitolul II            Metoda pe faze a costurilor utilizate de
                  S.C. "CARPATEX" S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . .  43
          1. Caracterizarea generalã a metodei de calculaþie
                  pe faze de fabricaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . . .  43
          2. Metoda de calculaþie a costurilor pe faze de
                  fabricaþie cu semifabricate . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . .    45
Capitolul III      Organizarea contabilitãþii cheltuielilor ºi costurilor
                   la S.C. "CARPATEX" S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 49
          1. Structuri de capitaluri utilizate în
                  contabilitatea financiarã . . . . . . . . . . . . . . . .
           . . . . . . 49
Capitolul IV       Studiul de caz privind metoda pe faze
                  cu semifabricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      . . . . . . . .  77
Capitolul V        Concluzii ºi propuneri de îmbunãtãþire a calculaþiei
                   costurilor la S.C. "CARPATEX" . . . . . . . . . . . . .
. . . 98
          1. Analiza criticã a sistemului existent . . . . . . . . . . . .
             . . 98
          2. Prezentarea metodei standard-cost . . . . . . . . . . . . . .
             .   98
          3. Determinarea costului standard pentru materiale
              directe, manoperã directã ºi a costurilor de regie. . . .100
          4. Calculul, urmãrirea, analiza ºi înregistrarea
                  abaterilor de la costul-standard . . . . . . . . . . . .
           . . . . .111
          5. Concluzii finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             . . . . . 115
Anexe

Contabilizarea Impozitelor pe Profit.Solutii Contabile de Determinare a Impozitului pe Profit

Cuprins
CAPITOLUL 1. Date monografice privind societatea comercială AGRICOLA
INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU    1
  1.1.      Scurt istoric   1
  1.2. Date generale - Statut juridic  3
    1.2.1. DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA     3
    1.2.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII    4
    1.2.3. CAPITALUL SOCIAL 4
    1.2.4. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR  4
    1.2.5. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  5
    1.2.6. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LITIGII.  5
    1.2.7. DISPOZIŢII FINALE      5
     3. Organigrama S.C. Agricola Internaţional S.A. Bacău
  1.4.      Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar-contabil
  7
    1.4.1. Compartimentul financiar contabil şi rolul lui în calculaţia
    stocurilor   7
    1.4.2.  Diagrama de relaţii dintre compartimentul de contabilitate şi
    celelalte compartimente din S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU   8
CAPITOLUL 2. Aspecte reglementare privind impozitul pe profit      10
  2.1. Reglementările naţionale privind impozitul pe profit  10
    2.1.1. Obligaţii la plata impozitului pe profit     10
    2.1.2. Rezultatul contabil şi rezultatul fiscal     11
    2.1.3. Determinarea profitului impozabil 12
    2.1.4. Impozitul pe profit    22
  2.2. Normele internaţionale de reglementare a impozitului pe profit (IAS
  12) 27
    2.2.1. Metoda impozitului exigibil (curent)    31
    2.2.2. Metoda reportului de impozit (impozitului amânat)  33
  2.3. Convergenţe şi divergenţe privind reglementările naţionale şi
  internaţionale 38
CAPITOLUL 3. Contul de profit şi pierdere – instrument de prezentare şi
raportare a impozitului pe profit 40
  3.1. Rolul contului de profit şi pierdere în gestiunea firmei    40
  3.2. Prezentarea generală a contului de profit şi pierdere 46
    3.2.1. Contul de profit şi pierdere şi normalizarea contabilă
    internaţională     46
    3.2.2. Modelul de prezentare a contului de profit şi pierdere în ţara
    noastră 55
  3.3. Fluxul informaţional-contabil privind cheltuielile, veniturile şi
  rezultatele activităţii întreprinderii     57
Capitolul 4. Contabilitatea impozitului pe profit 69
  4.1. Prezentarea principiilor contabile ce reglementează impozitul pe
  profit    69
  4.2. Cheltuieli şi venituri ca structuri calitative ale rezultatului
  contabil şi fiscal   71
  4.3. Clasificarea cheltuielilor şi veniturilor conform criteriului
  deductibilităţii/nedeductibilităţii  76
  4.4. Metode de calcul a impozitului pe profit   81
    4.4.1. Metode de calcul conform reglementărilor naţionale 81
    4.4.2. Metode de calcul conform reglementărilor internaţionale 86
  4.5. Contabilizarea impozitului pe profit  89
    4.5.1. Calculul şi impozitarea profitului lunar. Plata trimestrială a
    impozitului pe profit   89
    4.5.2. Calculul şi impozitarea rezultatului contabil anual     96
  4.6. Analiza economico-financiară privind performanţele firmei   102
    4.6.1. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor întreprinderii     102
    4.6.2. Analiza rentabilităţii 103
Capitolul 5. Studiu privind impozitul pe profit   112
  5.1. Determinarea impozitului pe profit    112
  5.2.      Raportul de audit     116
Capitolul 6. Sistem informatic privind impozitul pe profit   118
  6.1. Informaţia financiar-contabilă - resursă strategică   119
  6.2. Sistemele expert     122
    6.2.1. Structura unui sistem expert      123
    6.2.2. Utilizarea sistemelor expert în domeniul financiar-contabil   124
  6.3. Generatorul de sisteme expert VP-Expert    125
    6.3.1. Prezentare generală    125
  6.4. Modelarea conceptuală      126
  6.5. Programul informatic 131

Decizia Strategica Principala Categorie de Decizii la .S.C S.A

                                   CUPRINS
                                                                    Nr. Pag.
INTRODUCERE
                                1
CAPITOLUL 1
Sistemul                decizional                 al                 firmei
                                2
1.1. Sistemul decizional – subsistem managerial al de bază  al  organizaţiei
       2
1.2.  Funcţiile  sistemului  decizional  şi  relaţiile  sale  cu   celelalte
subsisteme                                                       manageriale
                                                    10
1.3        Tendinţe        decizionale        pe        plan         mondial
                       15
1.4. Elemente decizionale specifice cu care se confruntă  agenţii  economici
români                în                 perioada                 tranziţiei
                                 25
CAPITOLUL 2
                                 CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL
DE DECIZIE STRATEGICĂ
                                           34
2.1.              Parametrii              deciziilor              strategice
                             36
2.2.             Abordările              decizionale              strategice
                          38
2.2.1.                     Abordarea                     normativ-strategică
                         40
2.2.2.                         Abordarea                         contingency
                             43
2.3. Aplicaţie a modelului  normativ-strategic  la  nivelul  unei  societăţi
comerciale
                                                46
2.4.      Instrumente      de      bază      în      analiza      strategică
                      52
2.4.1. Curba ciclului  de  viaţă  al  produsului  şi  segmentului  strategic
          52
2.4.2.  Cuplul  “produs-piaţă”  ca   indicator   al   vectorului   creşterii
             55
2.4.3.  Curba  de  ucenicie,   de   experinţă   şi   economiile   de   scară
            56
2.4.4.           Scara           efectelor            de            sinergie
                              61
2.4.5.  Lanţul  de  valoare  –  instrument  de   identificare   a   surselor
avantajului                                                     concurenţial
                                                     63
2.4.6.                          Profilul                           strategic
                                     66
2.4.7.         Formula         strategică          a          întreprinderii
                          68
2.4.8.          Profilul          organizaţional          al          firmei
                            69
2.4.9.           Profilul           tehnologic           al           firmei
                              72
2.4.10.          Arborele           tehnologic           al           firmei
                           73
2.4.11.              Harta               grupurilor               strategice
                              76
2.4.12. Tabelul  sinoptic  al  sectorului  şi  inventarul  forţelor  motrice
            79
2.4.13.       Analiza       transversală        a        unui        fenomen
                      79
2.4.14.                        Prospectiva                        strategică
                                80
2.5. Poziţionarea optimizării deciziei manageriale în subsistemul  modelelor
economico-matematice
                                83
2.6. Tipologia metodelor şi tehnicilor utilizate în  optimizarea  deciziilor
         88
CAPITOLUL 3
STUDIU DE CAZ: MODELE FORMALE CLASICE DE ANALIZĂ-DIAGNOSTIC STRATEGICĂ
                                                                 99
3.1. Modelul de bază: grila de  diagnostic  a  Şcolii  Harvard,  cuplată  cu
metoda     de     reflexie     strategică     a      lui      I.      Ansoff
                                          99
3.2.  Modele  de   analiză   ale   activităţilor   strategice   individuale
             106
3.3.  Modele  de  analiză  a   portofoliului   de   activităţi   strategice
             109
3.4. Aplicarea modelului de  analiză  strategică  ABC  (“General  Electric-
McKinsey)        în        cadrul         S.C.         BALANŢA         S.A.
               129
CONCLUZII                           ŞI                            PROPUNERI
                139
BIBLIOGRAFIE
                             141

Dimensiuni Ale Amortizarii Sistemului Contabil Romanesc cu Directivele Europene Si Standardele Internationale de Contabilitate

Cuprins:
CAPITOLUL 1
EVOLUŢIA CONTABILITĂŢII ÎN PLAN INTERNAŢIONAL ŞI ÎN ŢARA NOASTRĂ   6
  1.1.  Evoluţia contabilităţii în plan internaţional   6
  1.2.  Sistemul contabil românesc     9
CAPITOLUL 2
ARMONIZAREA CONTABILĂ PE PLAN INTERNAŢIONAL  15
  2.1. Directiva a IV-a a Comunităţii Europene    15
  2.2. Standardele Internaţionale de Contabilitate      19
CAPITOLUL 3
CADRUL CONTABIL CONCEPTUAL  22
  3.1. Coordonate şi perspective ale armonizării contabile naţionale     23
  3.2. Documentele contabile de sinteză întocmite de către întreprindere 36
    3.2.1. Bilanţul contabil      38
    3.2.2. Contul de profit şi pierdere      48
    3.2.3. Situaţia modificărilor capitalului propriu   55
    3.2.4. Tabloul fluxurilor de trezorerie  58
    3.2.5. Politicile contabile şi notele explicative   64
  3.3. Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare
  66
    3.3.1. Preluarea în contabilitatea românească a elementelor care
    formează componente ale Cadrului Contabil Conceptual      69
    3.3.2. Obiectivul situaţiilor financiare 69
    3.3.3. Elementele prezentate în situaţiile financiare – recunoaşterea şi
    evaluarea lor      74
    3.3.4. Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare  81
    3.3.5. Conceptele de capital şi de menţinere a capitalului     83
CAPITOLUL 4
TRATAMENTE CONTABILE UTILIZATE ÎN EVALUAREA ŞI RECUNOAŞTEREA ACTIVELOR ŞI
DATORIILOR  86
  4.1. O noua abordare în recunoaşterea şi evaluarea activelor şi datoriilor
  prin prisma Reglementărilor contabile armonizate      86
  4.2. Tratamente contabile utilizate în evaluarea şi recunoaş-terea
  imobilizărilor necorporale şi corporale    92
    4.2.1. Delimitări privind recunoaşterea imobilizărilor necor-porale  92
    4.2.2. Contabilizarea şi evaluarea iniţială a imobilizărilor ne-
    corporale    93
    4.2.3. Cheltuieli ulterioare  94
    4.2.4. Evaluarea ulterioară   95
  4.3. Tratamente contabile utilizate în evaluarea şi recunoaş-terea
  imobilizărilor corporale  95
    4.3.1. Delimitări privind recunoaşterea imobilizărilor corporale     95
    4.3.2. Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale      97
    4.3.3. Cheltuieli ulterioare  99
    4.3.4. Evaluarea ulterioară   103
  4.4. Tratamente contabile privind recunoaşterea şi evaluarea activelor
  circulante     104
    4.4.1. Stocuri     105
      4.1.1.1. Evaluarea iniţială a stocurilor     106
      4.4.1.2. Evaluarea ulterioară     109
    4.4.2. Terţii      109
    4.4.3. Investiţii financiare pe termen scurt, casa şi conturi la bănci
    110
  4.5. Împrumuturile şi costurile aferente   111
  4.6. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 113
  4.7. Efectele inflaţiei asupra elementelor patrimoniale    113
    4.7.1. Efectele inflaţiei asupra elementelor patrimoniale nemonetare 114
      4.7.1.1. Efectele inflaţiei asupra imobilizărilor 114
      4.7.1.2. Efectele inflaţiei asupra stocurilor     116
      4.7.1.3. Efectele inflaţiei asupra altor active nemonetare   117
      4.7.1.4. Efectele inflaţiei asupra elementelor de pasiv nemonetare 118
    4.7.2. Efectele inflaţiei asupra elementelor patrimoniale monetare   120
      4.7.2.1. Efectele inflaţiei asupra creanţelor     120
      4.7.2.2. Efectele inflaţiei asupra datoriilor     121
      4.7.2.3. Efectele inflaţiei asupra trezoreriei întreprinderii      122
    4.7.3. Considerente privind efectele inflaţiei asupra elemen-telor
    patrimoniale 122
CAPITOLUL 5
LUCRARI CONTABILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI FINANCIAR 124
  5.1. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar   124
  5.2. Întocmirea conturilor înainte de inventariere    126
  5.3. Inventarierea generală     127
  5.4. Regularizarea rezultatelor inventarierii   129
  5.5. Întocmirea balanţei conturilor după inventariere 131
  5.6. Determinarea rezultatului exerciţiului     132
  5.7. Impozitarea profitului – caracteristici generale 133
  5.8. Consideraţii ale organismului internaţional de normali-zare, în
  materie de impozitare a rezultatului 136
CAPITOLUL 6
INFORMAŢIILE FINANCIAR CONTABILE PREZENTATE ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE    141
  6.1. Importanţa documentelor de sinteză pentru utilizatorii de informaţii
  financiare     141
    6.1.1. Nevoia de informaţie fundamentarea deciziei  142
    6.1.2. Investitorii şi piaţa financiară  142
    6.1.3. Creditorii şi solvabilitatea întreprinderii  143
    6.1.4. Partenerii comerciali şi continuitatea activităţii 145
    6.1.5. Salariaţii şi reprezentanţii lor  145
    6.1.6. Administraţia publică (statul)    146
    6.1.7. Analiştii financiari şi diagnosticul întreprinderii     147
    6.1.8. Tribunalele şi utilizarea informaţiei contabile ca probă în
    justiţie     148
    6.1.9. Publicul şi recursul la informaţia contabilă 148
  6.2. Analiza situaţiilor financiare în contextul utilizării teh-nicii de
  calcul    149
    6.2.1. Aplicaţia SitFin 2003 – aspecte generale     151
    6.2.2. Întocmirea situaţiilor financiare simplificate – bilanţul şi
    contul de profit şi pierdere  153
    6.2.3. Analiza ratelor de echilibru financiar  155
    6.2.4. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii  157
    6.2.2. Analiza rentabilităţii pe baza tablourilor soldurilor
    intermediare de gestiune      159
Bibliografie
............................................................................
......................................... 165
Anexe