Romania in Context Geopolitic si Geostrategic European si Mondial

CUPRINS
INTRODUCERE
Geopolitica – geoeconomie
Structura lucrării
A. Componenta politică
Evaluarea componentei politice
PROBLEME MACROECONOMICE
SECTORUL EXTERN
PROBLEME STRUCTURALE
CONCLUZII
I. Mediul internaţional de securitate
II. STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
III. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord - NATO
IV. Politica Europeana de Securitate şi Apărare (PESA)
V. OSCE
VI. Organizaţia Naţiunilor Unite
VII. Relaţiile cu vecinii
CONCLUZII
121 pagini

Metode de analiza a vorbirii. Exemplificari

Cuprins
Capitolul 1 Analiza vorbirii………………………………………………………………3
      1.1                              Istoric………………………………………………………………………….3
      1.2       Producerea       vorbirii        umane…………………………………………………….3
      1.3  Aplicatii  ale  analizei  şi  sintezei   vorbirii………………………………………4
Capitolul 2 Producerea vorbirii…………………………………………………………...5
      2.1                                Limba………………………………………………………………………….5
      2.2                           Lingvistica……………………………………………………………………..5
      2.3                             Fonetica………………………………………………………………………..5
      2.4      Clasificari      ale       semnalelor……………………………………………………...5
      2.5                              Prozodia……………………………………………………………………….6
      2.6                           Ortografia……………………………………………………………………...6
      2.7            Transmiterea            foneticǎ…………………………………………………………6
      2.8   Adaptarea,   asimilarea   şi    coarticularea………………………………………...6
      2.9  Aspecte   elementare   ale   producerii   vorbirii……………………………………7
      2.10         Voce         şi         vorbire……………………………………………………………….8
      2.11     Modele     sursǎ      –      filtru………………………………………………………....8
      2.12           Clasificarea           fonemelor……………………………………………………….8
        2.12.1                         Acustica………………………………………………………………...8
        2.12.2                       Articulaţie……………………………………………………………...8
        2.12.3                           Fonemele……………………………………………………………….9
      2.13                              Vocale………………………………………………………………………..9
        2.15.1            Vocale             schwa…………………………………………………………..9
        2.15.2    Vocale    rigide     şi     relaxate………………………………………………..9
        2.15.3   Jitter   şi   shimmer    la    vocale……………………………………………...9
        2.15.4                         Diftongi………………………………………………………………...9
        2.15.5                       Semivocalele…………………………………………………………...9
      2.14                             Consoane……………………………………………………………………..9
      2.15                            Africate……………………………………………………………………..10
      2.16 Aspirate……………………………………………………………………..10
                   2.17              Continuante…………………………………………………………………10
      2.18                           Necontinuante………………………………………………………………10
      2.19                            Sibilante…………………………………………………………………….10
      2.20                           Nesibilante………………………………………………………………….10
      2.21                           Sonorante…………………………………………………………………...10
      2.22                           Obstruente…………………………………………………………………..10
      2.23              Bara              vocalǎ………………………………………………………………….10
      2.24                             Alofonele……………………………………………………………………11
      2.25                          Statistici……………………………………………………………………..11
      2.26                              Şoapta……………………………………………………………………….11
Capitolul 3 Predicţia liniară……………………………………………………………..11
      3.1                          Introducere…………………………………………………………………...11
      3.2  Estimări  ale   funcţiei   de   autocorelaţie………………………………………...13
      3.3    Estimarea     spectrului     de     putere……………………………………………….14
        3.3.1           Estimarea           clasică……………………………………………………….14
        3.3.2     Estimarea     spectrală     parametrică……………………………………….15
        3.3.3   Metoda    celor    mai    mici    pătrate…………………………………………17
        3.3.4   Estimarea   spectrală   de   putere   folosind    predicţia
liniară……………….19
Capitolul 4 Analiza cepstrală……………………………………………………………21
      4.1
Introducere.................................................................
......................................21
      4.2                            Istoric………………………………………………………………………...21
      4.3             Cepstrul              real………………………………………………………………….21
      4.4             Cepstrul             complex…………………………………………………………….22
            4.5 Concluzii……………………………………………………………………..24
Capitolul 5 Bancuri de filtre…………………………………………………………….26
      5.1                          Introducere…………………………………………………………………...26
      5.2         Modele         de         filtre………………………………………………………………27
        5.2.1  Filtre  cu  raspuns   finit   la   impuls………………………………………..27
        5.2.2  Filtre  cu  raspuns  infinit  la   impuls……………………………………...28
      5.3    Functii    utile     ale     filtrului………..…………………………………………….29
      5.4 Transformǎri pentru  proiectarea  filtrului  digital…………………………….30
      5.5      Proiectarea      filterlor       FIR……………………………………………………...31
        5.5.1                        Introducere……………………………………………………………..31
        5.5.2     Filtrul     ideal      “trece-jos”………………………………………………...31
        5.5.3          Versiune           realizabilǎ……………………………………………………32
        5.5.4  Îmbunǎtǎţirea   filtrelor   FIR   “trece-jos”   cu   funcţii
fereastrǎ…………….32
        5.5.5    Filtre    “trece-sus”,     “trece-bandǎ”     şi     “stop-
bandǎ”……………………...34
        5.5.6   Alte   tipuri    de    filtre    FIR………………………………………………...36
      5.6       Proiectarea       filtrelor       IIR………………………………………………………37
        5.6.1                        Introducere……………………………………………………………..37
        5.6.2            Faza            liniarǎ……………………………………………………………..38
        5.6.3          Filtrele           Butterworth……………………………………………………39
        5.6.4          Filtrele           Chebyshev……………………………………………………..41
        5.6.5         Decodificarea         frecvenţei……………………………………………….44
        5.6.6         Transformarea         biliniarǎ………………………………………………..46
        5.6.7      Filtrele       digitale       IIR…………………………………………………….48
        5.6.8    Alte    tipuri    de    filtre    IIR…………………………………………………50
      5.7    Proiectarea    bancurilor     de     filtre………………………………………………52
      5.8    Transformata    Fourier    Discretǎ     (DFT)……………………………………….52
      5.9    Transformata     Fourier     Rapidǎ     (FFT)…………………………………………54
      5.10  Relatia  dintre  DFT  şi   filtrele   digitale……………………………………….55
      5.11   Analiza   spectrului   vocal   folosind   FFT.…………………………………….56
      5.12                             Concluzii……………………………………………………………………56
Capitolul 6 Spectrograme……………………………………………………………….57
Capitolul 7 Aplicatii……………………………………………………………………..59
      7.1 Analiza înregistrǎrii vocii feminine………………………………………….59
      7.2 Analiza înregistrǎrii vocii masculine………………………………………...82
Anexa            1             Ferestre             -             prezentare
generală....................................................................
.......105
Anexa                               2                               Programe
sursă.......................................................................
...........................110
Anexa                                                                      3
Constatǎri..................................................................
........................................116

Comunicatiile radio - modulatia digitala in frecventa simpla

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
SECŢIUNEA TEORETICĂ
1.1. IMPULSUL MODULATOR DE BAZA DE TIP GAUSSIAN
1.2. MODULAŢIA DIGITALĂ DE TIP GAUSSIAN MINIMUM - SHIFT KEYING
1.3. RECUPERAREA INFORMAŢIEI DIN EMISIUNILE GMSK
(DEMODULAREA GMSK)
1.3.1 Demodularea cu discriminator de frecvenţă
1.3.1.1 Axarea semnalului demodulat
1.3.1.2 Detecţia datelor
1.3.2 Demodularea diferenţială
1.3.3 Demodularea coerentă
1.3.4 Refacerea tactului de bit
CAPITOLUL II
PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA PRACTICA A UNUI MODUL SPECIFIC
DEMODULATOARELOR GMSK
2.1 Calculul mixerului
2.2 Calculul filtrului trece jos
2.3 Calculul amplificatorului separator
2.4 Calculul oscilatorului local
2.5 Calculul defazorului
2.6 Calculul amplificatorului de compensare
CAPITOLUL III
SECŢIUNEA DE CALCUL ECONOMIC
Calculul economic pentru determinarea costurilor de producţie
CAPITOLUL IV
MEMORIU JUSTIFICATIV
5 ANEXE
BIBLIOGRAFIE
68 pagini

Comunicarea in Administratia Publica

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
..............................................................1
CAPITOLUL
I...........................................................................
........................................................2
Procesul                                                                  de
comunicare..................................................................
...................................................2
                   1.1.Elementele               procesului                de
comunicare..................................................................
..................3
                                                               1.2.Funcţiile
comunicării.................................................................
.............................................3
                                  1.3.Modele                              de
comunicare..................................................................
.........................................4
                                1.4.Modalităţi                            de
comunicare..................................................................
.....................................5
                                 1.5.Canalele                             de
comunicare..................................................................
........................................7
                                 1.6.Reţele                               de
comunicare..................................................................
...........................................9
                                1.7.Comunicare                            şi
motivaţie...................................................................
....................................10
CAPITOLUL
II..........................................................................
.....................................................12
Comunicarea-baza                                                  relaţiilor
publice.....................................................................
...........................12
                                                               2.1.Relaţiile
publice.....................................................................
...............................................12
                                  2.1.1.Relaţiile                         cu
presa.......................................................................
...................................17
                      2.1.2.Relaţiile             cu              sociatatea
civilă......................................................................
...................21
                                2.2.Relaţiile                             cu
publicul....................................................................
..........................................25
                   2.2.1.Conduita          în          relaţiile          cu
publicul....................................................................
...............25
                   2.2.2.Retorica          în          relaţiile          cu
publicul....................................................................
................27
                  2.2.3.Persuasiunea         în         relaţiile         cu
publicul....................................................................
.........27
                  2.2.4.Opinia          publică.          Studiu          de
caz.........................................................................
..............29
           2.2.5.   Accesul   cetăţenilor   la   informaţiile   de   interes
public...................................................33
          2.2.6. Particularităţi ale comunicării  cu  membrii  comunităţilor
etnice.................................37
      2.3. Comunicarea. Concepte de bază  ale  comunicării  în  procesul  de
administrare..................38
                  2.3.1.         Comunicarea          cu          superiorii
ierarhici...................................................................
.........40
                         2.3.2.                Comunicarea                cu
colegii.....................................................................
..........................42
                         2.3.3.                Comunicarea                cu
subalternii.................................................................
........................42
                               2.4.                            Corespondenţa
administrativă..............................................................
...............................44
CAPITOLUL III……………………………………………………………………………..……52
Stilul administrativ...………………...…………………………………………………….….…..52
     3.1 Istoria Stilului
administrativ...............................................................
..................................52
     3.2. Stilul administrativ în epoca
actuală.....................................................................
...............55
     3.3. Trăsăturile caracteristice stilului
administrativ...............................................................
.....55
     3.4. Greşeli de limbă în stil
administrativ...............................................................
....................66
CAPITOLUL
IV..........................................................................
....................................................71
Practici comunicaţionale în România şi în Republica
Moldova......................................................71
     4.1. Practica judiciară în materie de Contencios
Administrativ.................................................71
          4.1.1. Controlul judecătoresc direct al actelor
administrative...............................................72
          4.2.2. Procedura şi efectele controlului judiciar asupra faptelor
administrative ilegale........77
     4.2. Petiţiile. Analiză contextuală. Cadru legal de
reglementare................................................82
     4.3. Comunicarea prin
Internet....................................................................
........……….........
CONCLUZII …………………………………….......……….......…………………….………....
ANEXE……………………………...……………………….......………………………….….…

Comunicarea politica intre traditie si actualitate

CUPRINS
Introducere   ………………………………………………………………p.3
CAP. I Consideraţii generale privind comunicarea   …………………..p.6
      1. Definiţia comunicării şi elementele sale   ………………………..p.6
      2. Conceptul, tipologia comunicării   ……………………………….p.13
      3. Comunicarea de masă. Concept şi tipologie   ……………………p.18
      3.1. Elementele comunicării de masă   ……………………………..p.19
       3.2.  Diferenţa   dintre   comunicarea   de   masă   şi   comunicarea
publică..p.23
      3.3. Mijloacele comunicării de masă   ……………………………...p.31
      4. Rolul şi funcţiile comunicării în perioada globalizării  ………….p.42
CAP. II Comunicarea politică – abordări teoretice   ………………….p.47
      1. Apariţia şi evoluţia comunicării politice   ……………………….p.47
      2. Scopurile comunicării politice   …………………………………p.50
      3. Abordări contemporane privind comunicarea politică   ………...p.55
      4. Mijloacele comunicării politice   ………………………………..p.59
CAP. III Comunicarea politică în contextual internaţional actual  ….p.64
      1. Comunicarea politică şi mondializarea     ……………………….p.64
      2. Comunicarea politică în accepţiunea modernă.  Bariere  în  procesul
de
      comunicare   ………………………………………………………..p.68
      3. Comunicarea electorală   ………………………………………...p.72
      4. Cercetarea comunicării politice în stadiul actual   ……………….p.80
Concluzii   …………………………………………………………………p.83
Bibliografie   ………………………………………………………………p.85.

INFLUENTE ALE COMUNICARII INTERPERSONALE

CUPRINS | | |
|Introducere...........................................................|5  |
|...............................................                       |   |
|Capitolul 1. Abordări teoretice ale comunicării interpersonale în     |   |
|organizaţia (structura) militară………………………………………………                    |9  |
|1.1 Generalităţi privind comunicarea interpersonală …………………………..      |9  |
|1.1.1 Scurt istoric al comunicării…………………………………………….                  |9  |
|Locul comunicării interpersonale în cadrul comunicării……………...        |11 |
|Influenţe psihologice ale comunicării interpersonale…………………           |17 |
|Modelul ,,ferestrei lui Johari’’ în studiul comunicării               |18 |
|interpersonale...                                                     |   |
|1.2 Rolul şi importanţa comunicării interpersonale în cadrul          |   |
|organizaţiei militare………………………………………………………………………….                    |22 |
|1.2.1  Comunicarea interpersonală  parte a comunicării organizaţionale|   |
|din cadrul structurii militare…………………………………………....................... |23 |
|Comunicarea interpersonală de succes în cadrul organizaţiei militare..|27 |
|Comunicarea interpersonală în activitatea leadership-ului militar……   |31 |
|1.3 Influenţa stilului de comunicare al liderului asupra climatului   |   |
|comunicării organizaţionale………………………………………………………………….                 |32 |
|Tipologia stilului de comunicare organizaţională…………………….             |33 |
|Climatul comunicării organizaţionale………………………………...                   |37 |
|Influenţa stilului de comunicare asupra climatului comunicării……...   |40 |
|Capitolul 2. Comunicarea şi motivarea în structura militară……………...   |44 |
|2.1 Corelaţia comunicare – cunoaştere – motivaţie…………………………….         |44 |
|2.2 Rolul comunicării interpersonale în motivarea subordonaţilor…………….|46 |
|2.3 Modalităţi de motivare a subordonaţilor……………………………………             |49 |
|Capitolul 3. Gestionarea comunicării în organizaţia militară……………...  |52 |
|3.1 Modalităţi de gestionare eficientă a comunicării de către         |   |
|comandantul (liderul) militar………………………………………………………………….               |52 |
|3.2 Cerinţe şi exigenţe ale unei comunicări optime în organizaţia     |56 |
|militară…….                                                           |   |
|3.2.1 Criteriile de eficienţă ale comunicării………………………………...          |57 |
|3.2.2 Cerinţele comunicării eficiente……………………………………….                 |58 |
|      3.2.3 Comandantul (liderul) şi cerinţele comunicării            |59 |
|optime………………                                                          |   |
|Capitolul 4. Studiu privind influenţa stilului de comunicare asupra   |   |
|climatului comunicării………………………………………………………...                        |65 |
|4.1Tema şi obiectivele studiului ……………………………………………….                  |65 |
|4.2 Domeniul investigat………………………………………………………...                       |65 |
|4.3 Analiza şi prelucrarea datelor………………………………………………                  |66 |
|4.4 Concluzii şi propuneri rezultate în urma                          |71 |
|studiului.........................................                    |   |
|Concluzi şi                                                           |73 |
|propuneri.............................................................|   |
|..............................                                        |   |
|Bibliografie……………………………………………………………………..                              |75 |
|Anexe…………………………………………………………………………...                                  |77 |

STUDIUL PRIVIND IMPACTUL COMUNICARII ASUPRA PROCESULUI MANAGERIAL

CUPRINS
|INTRODUCERE ………………………………………………………..                             |5 |
|CAPITOLUL 1.STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ MILITARĂ ŞI PRELUCRAREA   |  |
|INFORMAŢIEI ÎN ABORDAREA                                        |7 |
|SISTEMICĂ……………..................................................|  |
|.........................                                       |  |
| 1.1. Structura, structura organizaţională şi structura         |8 |
|organizatorică ……………………………………………………………………………..                  |  |
| 1.2. Componentele structurilor organizatorice …………………......    |9 |
| 1.3. Eficienţa structurilor organizatorice …………………………...       |11|
| 1.4. Armata ca instituţie cu structură ierarhică               |12|
|.................................                               |  |
| 1.5. Tendinţe de organizare a armatei în secolul al XXI-lea    |16|
|.............                                                   |  |
| 1.6. Sistemul informaţional “Prelucrarea informaţiei “         |19|
|..................                                              |  |
|CAPITOLUL 2.CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIILE COMUNICĂRII ÎN STRUCTURILE  |  |
|MILITARE ……………………………..........................                  |29|
|2.1. Noţiunea de comunicare ……………………………………………...                |30|
|2.2. Procesul de comunicare ………………………………………………                  |31|
|          2.2.1  Aspecte generale privind procesul de comunicare|31|
|…………..                                                          |  |
| 2.2.2. Elementele procesului de comunicare ……………………….          |34|
|2.3. Funcţiile comunicării manageriale …………………………………...         |35|
|2.4. Funcţiile comunicării în structurile militare              |36|
|.........................................                       |  |
|CAPITOLUL 3. MODELE DE COMUNICARE UTILIZATE DE CĂTRE COMANDANTUL|  |
|DE SUBUNITATE .......................................           |42|
|3.1. Comunicare şi limbaj – comunicarea orală                   |43|
|..........................................                      |  |
| 3.1.1. Limbă – limbaj ………………………………………………                       |43|
| 3.1.2. Stiluri şi tipuri de comunicare                         |44|
|.................................................               |  |
| 3.1.3. Comunicarea verbală (orală) ………………………………...             |46|
| 3.1.4. Comunicarea nonverbală …………………………………….                  |48|
|CAPITOLUL 4. BARIERE COMUNICAŢIONALE SPECIFICE COMANDANTULUI DE |  |
|SUBUNITATE ŞI                                                   |54|
|SUBORDONAŢILOR..................................................|  |
|................................                                |  |
|4.1.Formal şi informal în relaţiile dintre şef şi subordonaţi   |54|
|................................................................|  |
|......................................................          |  |
|4.2.Locul şi rolul comunicării în activitatea comandantului de  |56|
|subunitate......................................................|  |
|................................................                |  |
|4.3.Conştientizarea şi reducerea perturbaţiilor din comunicare  |58|
|................................................................|  |
|....................................................            |  |
|CAPITOLUL5. CERCETARE PRACTICĂ PENTRU IDENTIFICAREA BARIERELOR  |  |
|COMUNICAŢIONALE LA NIVELUL UNEI SUBUNITĂŢI                      |61|
|MILITARE…………………………………......................                     |  |
|5.1. Obiective ……………………………………………………………...                       |61|
|5.2 .Metode de cercetare ………………………………………..................      |61|
|5.3. Descrierea subiecţilor ………………………………………………...               |62|
|5.4. Tehnici aplicate                                           |62|
|…...............................................................|  |
|..................                                              |  |
|5.5. Interpretarea datelor                                      |63|
|…………………………………..........................                         |  |
|5.6. Concluzii şi propuneri ……………………………………...................   |65|
|ANEXE …………………………………………………………………....                             |69|
|BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………….....                         |84|

Functionarul public. Modificarea si incetarea raportului juridic de functie publica

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
Secţiunea I – Consideraţii generale despre administraţia
publică     3
Secţiunea II – Consideraţii generale privind serviciul public 10
CAPITOLUL II – FUNCŢIA PUBLICĂ
Secţiunea I – Consideraţii preliminare  13
Secţiunea II – Ocuparea funcţiilor publice   20
CAPITOLUL III – FUNCŢIONARUL PUBLIC
Secţiunea I – Aspecte preliminare 31
Secţiunea II – Drepturile funcţionarului public    33
Secţiunea III – Obligaţiile (îndatoririle) funcţionarului
Public      42
Secţiunea IV – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici     47
CAPITOLUL IV –  MODIFICAREA  ŞI  ÎNCETAREA  RAPORTULUI  JURIDIC  DE  FUNCŢIE
PUBLICĂ
Secţiunea I – Modificarea raportului juridic de funcţie
publică     51
Secţiunea II – Încetarea raportului juridic de funcţie publică      57
CAPITOLUL V – RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A
FUNCŢIONARULUI PUBLIC
Secţiunea I – Consideraţii generale     60
Secţiunea  II  –  Formele  răspunderii  juridice  a  funcţionarilor  publici
62
Secţiunea III – Deontologia funcţionarului public  77
ANEXE – SELECŢII DIN ACTE NORMATIVE
Constituţia României din 1991 (extras)  80
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(extras)    87
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale  122

Gestiunea datoriei publice. Relatiile Romaniei cu institutiile financiare internationale pentru gesti

                                  1 Cuprins
|CAPITOLUL I: TEORIA ÎMPRUMUTULUI DE STAT                   |p. 1  |
|Secţiunea I: Conţinutul împrumutului: deosebirea dintre    |      |
|împrumutul       public şi împrumutul privat, impozite     |p. 1  |
|Secţiunea a II-a: Trăsături ale împrumutului               |p. 4  |
|Secţiunea a III-a: Necesitatea împrumutului de stat        |p. 5  |
|CAPITOLUL II: ELEMENTE TEHNICE ALE ÎMPRUMUTULUI            |p. 9  |
|Secţiunea I: Principalele elemente tehnice ale împrumutului|p. 9  |
|de stat                                                    |      |
|                 A. Elemente definite în momentul emisiunii|      |
|prin reglementarea legală, care stabileşte valoarea şi     |p. 9  |
|condiţiile plasamentelor                                   |      |
|                 B. Tehnicile de plasare                   |p. 10 |
|                 C. Datoria publică la un moment dat       |p. 11 |
|                 D. Serviciul datoriei publice             |p. 11 |
|Secţiunea a II-a: Emisiunea împrumutului                   |p. 11 |
|Secţiunea a III-a: Plasarea titlurilor                     |p. 17 |
|CAPITOLUL III: DATORIA PUBLICĂ                             |p. 20 |
|Secţiunea I: Formele şi elementele tehnice ale datoriei    |p. 20 |
|publice                                                    |      |
|Secţiunea a II-a: Regimul datoriei publice în România      |p. 24 |
|Secţiunea a III-a: Datoria internă                         |p. 34 |
|CAPITOLUL IV: DATORIA PUBLICĂ EXTERNĂ                      |p. 40 |
|Secţiunea I: Conceptul de datorie externă. Caracteristici. |p. 40 |
|Strategii                                                  |      |
|Secţiunea a II-a: Datoria externă a ţărilor în curs de     |p. 48 |
|dezvoltare                                                 |      |
|Secţiunea a III-a: Criza datoriei externe                  |p. 52 |
|CAPITOLUL V: MECANISMUL DE GESTIUNE A DATORIEI PUBLICE     |      |
|                                                           |p. 56 |
|Secţiunea I: Operaţii privind gestiunea datoriei publice   |p. 56 |
|Secţiunea a II-a: Relaţiile României cu instituţiile       |      |
|financiare internaţionale pentru gestionarea datoriei      |p. 63 |
|publice                                                    |      |
|CAPITOLUL VI: CONCLUZII                                    |p. 68 |
   Bibliografie
Anexe

Ghid metodologic pentru activitatea de comunicare si relatii publice a caselor de asigurari de sanata

                                   CUPRINS
CAP. 1 Conţinutul, structura şi funcţiile procesului de comunicare.
Comunicare
        organizaţională
CAP. 2 Rolul Biroului Relaţii Publice în activitatea CAS
CAP. 3 Selecţia informaţiilor
        3.1 Culegerea datelor (rapoarte, revista presei, TELVERDE, petiţii)
       3.2 Analiza datelor culese (analiza de imagine)
          3.3 Sinteza datelor culese (date perisabile, neperisabile);
elaborarea materialelor
          3.4 Aprobarea materialelor
CAP.4 Comunicarea în interiorul organizaţiei (comunicarea cu angajaţii)
          4.1 Comunicare internă formală şi informală
             4.1.1 Comunicarea formală
             4.1.2 Comunicarea informală
             4.1 3 Mijloace de informare a angajaţilor
      4.2 Campania internă de Relaţii Publice
CAP. 5 Comunicarea organizaţiei cu exteriorul (comunicarea cu publicul
extern)
          5.1 Conceptul de imagine
          5.2 Instrumente de comunicare externă
          5.3 Relaţiile publice
           5.4 Tehnici de relaţii cu presa
              5.4.1 Biroul de Presă
           5.4.2 Fişierele de presă
           5.4.3 Comunicatul de presă
           5.4.4 Dosarul de presă,
           5.4.5 Conferinţa de presă
           5.5 Campania externă de Relaţii Publice
Bibliografie
Pagini 67

Modalitati de implementare ale parteneriatul public-privat

                            CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………………………………………….…….. 2
1.Prezentare generala………………………………………………………………… …..…..4
         1.1.Elementele definitorii ale parteneriatului public-
privat…………………...……4
         1.2.Obiectivele partenerilor…..…………………………………………..……………8
         1.3.Dimensiunile parteneriatului ……………………………………………………..9
2.Procedura de incheiere a contractului de parteneriat public-
privat…………………….10
         2.1.Initierea proiectului de
parteneriat………………………………………..……..11
         2.2.Realizarea acordului de
proiect………………………………………….….........16
         2.3.Negocierea contractului de
parteneriat…………………………………..………21
                  2.3.1.Tipuri de
contracte..……………………………………………..….…...22
                  2.3.2.Continutul standard al
contractului………………………………...….25
3.Implementare  parteneriatului public-privat in cadrul municipiului
Oradea……….….27
         3.1Dezvoltarea infrastructurii de
baza………………………...…….……………….28
                  3.1.1.Domeniul energetic……………………………………………….…….. 28
                  3.1.2.Domeniul cailor de
transport.……………………………........….……..33
         3.2.Protectia mediului si gospodarirea
deseurilor…………………...………………34
CONCLUZII……………………………………………………………………………….…..41
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………….……43
           Prezentarea dizertatiei

CLIMATUL SI CULTURA ORGANIZATIONALA

CUPRINS
CUPRINS     6
INTRODUCERE 7
CAPITOLUL 1 9
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CLIMATUL ŞI CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ   9
  1.1 Delimitări conceptuale privind cultura organizaţională   9
   1.1.1 Conceptul de cultură organizaţională. Evoluţie şi caracteristici
   9
   1.1.2 Particularităţile culturii organizaţionale      13
   1.1.3 Modalităţi de manifestare a culturii organizaţionale 14
   1.1.4 Cultura managerială - componentă a culturii organizaţionale.    20
   1.1.5 Funcţiile şi importanţa culturii organizaţionale     22
   1.1.6 Tipuri de culturi organizaţionale   24
  1.2 Delimitări conceptuale privind climatul organizaţional   28
   1.2.1 Conceptul de climat organizaţional  28
   1.2.2 Condiţionări psihosociale ale climatului organizaţional în
   instituţia      militară 30
   1.2.3. Caracteristici ale climatului organizaţional   31
   1.2.4 Particularităţile climatului organizaţional în organizaţia
   militară 32
  1.3 Relaţia dintre climat şi cultură organizaţională   35
CAPITOLUL 2 37
INFLUENŢELE CLIMATULUI ŞI CULTURII ORGANIZAŢIONALE ASUPRA PERFORMANŢELOR
PROFESIONALE ALE MILITARILOR 37
  2.1. Conceptul de performanţă profesională. 37
  2.2 Caracteristicile de performanţă ale militarilor    39
  2.3 Conexiunea dintre performanţa profesională şi motivaţia militarilor
  pentru performanţă   41
  2.4 Influenţele climatului şi culturii organizaţionale asupra
  performanţelor  militarilor      47
CAPITOLUL 3 51
STUDIU DE CAZ:   51
Influenţele culturii şi climatului organizaţional asupra performaţelor
profesionale      ale militarilor din Batalionul 265 Poliţie Militară.
51
  3.1. Argument pentru performanţă 51
  3.2. Scopul şi obiectivele cercetării 52
  3.3. Ipotezele cercetării  52
  3.4 Modul de desfăşurare al investigaţiei   53
  3.5. Prezentarea instrumentului de evaluare 55
  3.6.Analiza datelor obţinute     56
  3.7. Consilierea     57
CONCLUZII   58
BIBLIOGRAFIE     61

Procesul bugetar al unitatilor administrativ teritoriale

                                   CUPRINS
Capitolul 1. Finanţe publice locale………………………………pag. 4
       1. Evoluţia  bugetelor publice locale în România……     pag. 4
       2.  Bugetul local – componentă a bugetului public
          naţional………………………………………………….pag. 9
       3.  Sfera, rolul şi conţinutul bugetelor publice locale……pag. 11
Capitolul 2. Bugetul local şi autonomia bugetului local………pag. 13
             2.1. Necesitatea bugetelor locale…………………………pag. 13
             2.2. Structura şi forma bugetelor locale………………………………………………pag.
            15
             2.3. Autonomie locală………………………………………………pag. 17
             2.4. Organizarea teritorială a bugetelor locale…………pag. 19
Capitolul 3. Fundamentarea, elaborarea şi aprobarea bugetului
            local………………………………………………pag. 21
             3.1. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
            unităţile administrativ-teritoriale prin metode clasice şi
            moderne…………………………………………….pag. 21
             3.2. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
            unităţile administrativ-teritoriale……………………………pag. 27
             3.3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la
            unităţile administrativ-teritoriale…………………………….pag. 30
Capitolul 4. Execuţia bugetelor unitaţilor administrativ-
            teritoriale…………….……………………………pag. 32
             4.1. Reguli generale privind execuţia bugetului local……pag. 32
            4.1.1. Execuţia bugetului de venituri……………………...pag. 34
            4.1.2. Execuţia bugetului de cheltuieli…………………….pag. 41
              4.2. Rolul şi locul trezoreriei unităţilor administrativ-
            teritoriale în execuţia bugetelor locale………………………….pag. 45
Capitolul 5. Controlul execuţiei bugetelor locale………………pag. 48
              5.1. Controlul financiar propriu preventiv….…………….pag. 48
              5.2 Controlul financiar de stat exercitat de Ministerul
            Finanţelor……………………………………………pag. 50
              5.3 Controlul exercitat de Curtea de Conturi……………pag. 57
Capitolul 6. Studiu de caz privind prcesul bugetar al Municipiului Roşiorii
            de Vede……………………………………pag. 64
       6.1. Prezentare generală……………………………………pag 64
       6.2. Elaborarea, aprobarea şi fundamentarea bugetului
            local ………………………………………………….pag 71
       6.3. Execuţia şi controlul bugetului local…………………pag. 76
Concluzii şi propuneri…………………………………………....pag. 87
Bibliografie……………………………………………………….pag. 91

VIOLENTA SUPORTERILOR DIN FOTBAL SI ARHETIPURILE MASCULINITATII

                                   Cuprins
Scurta Introducere
Partea Teoretica a cercetarii
 1. REPERE ISTORICE
1.1  Repere  istorice  privind  inceputurile  fotbalului,   si   dezvoltarea
lui.................................3
1.2  O  perspectiva  istorica  asupra   violentelor   din   fotbal   si   de
pretutindeni.......................20
3.          Repere           istorice           asupra           fenomenului
   Ultras..................................................................30
 2. SUPORTERISMUL IN FOTBAL
2.1       Ce       defineste       un       suporter       de        fotbal?
...........................................................................4
5
2.2 Impactul mass-mediei si al Internetului asupra
fenomenelor   care   se   petrec   in    fotbal    in    momentul    actual.
................................................50
2.3  Importanta  familiei  si  a  prietenilor  in  randul  suporterilor   de
fotbal.......................... 54
2.4 Identitatea suporterului de fotbal privita
ca   delimitarea   unor   frontiere   identitare   generatoare   de   statut
social................................57
2.5         Influenta         alcoolului         asupra         suporterilor
violenti.........................................................60
6.                                Rasismul                                in
   fotbal....................................................................
   ...................................63
 3. TULBURAREA INTERMITENT EXPLOZIVA,  UN  POSIBIL  FACTOR  DETERMINANT  IN
    PRODUCEREA   VIOLENTELOR    IN    FOTBAL.    O    PERSPECTIVA    PSIHO-
    PATOLOGICA...........................................................69
 4.   TRIBALISM VERSUS SUPORTERISM.
    O       PERSPECTIVA       ANTROPOLOGICA       ASUPRA        FENOMENULUI
    SUPORTERSIMULUI.........................................................
    ..................................74
 5. FOTBALUL SI SUPORTERSIMUL PRIVIT CA FENOMEN SOCIAL.
 1.                                                               Grupurile
    sociale.................................................................
    ......................................86
 6. VIOLENTA.
6.1      Violenta      si      agresivitate.      Cauze      si      factori
determinanti..............................................106
6.2        Violenta        in         randul         suporterilor         de
fotbal...................................................................121
6.3                               Violenta                               din
teren.......................................................................
...............................118
 7. ARHETIPURILE MASCULINITATII SI VIOLENTA DIN FOTBAL........129
 Partea Practica a cercetarii
 1.      Obiectivele      cercetarii      si       ipotezele       urmarite
    .......................................................153
 2.   Organizarea   activitatii.   Esantioane,   Metode   si    Instrumente
    ...........................155
 3.                           Prelucrarea                           datelor
    ........................................................................
    .....................160
 4.     Concluzii     generale      si      directii      de      cercetare
    .........................................................169

PROBLEME DEMOGRAFICE SI ECONOMICE ACTUALE ALE ROMANIEI

CUPRINS
Introducere
CAPITOLUL 1. Probleme economice actuale ale Romaniei
                        
                         1.1. Probleme ale industriei energetice din Romania
                               1.1.1. Probleme ale industriei energetice pe baza de carbune
                            1.1.2. Probleme ale industriei energetice romanesti pe baza de gaze
                                naturale si petrol
                            1.1.3. Probleme ale industriei hidro-energetice din Romania
                            1.1.4. Probleme ale industriei energiei nucleare
                            1.1.5. Utilizarea eficienta a energiei in Romania
                    
                     1.2. Probleme actuale ale transporturilor din Romania 
                     1.3. Probleme ale agriculturii romanesti
                           1.3.1. Probleme legate de culturile agricole din Romania
                           1.3.2. Probleme ale zootehniei romanesti
                        
                         1.4. Probleme ale sitemului bancar din Romania
                            1.4.1. Structura sitemului bancar din Romania
                            1.4.2. Probleme cu care se confrunta sistemul bancar romanesc
CAPITOLUL 2. Probleme demografice si de mediu actuale ale Romaniei
                       
                        2.1. Coruptia in Romania
                           2.1.1. Coruptia politica
                           2.1.2. Coruptia administrativa
                           2.1.3. Coruptia economica (profestionala)
                        2.2. Munca la negru si economia subterana in Romania
                           2.2.1. Economia subterana in Romania
                           2.2.2. Munca la negru in Romania
                        2.3. Migratia fortei de munca din Romania si somajul
                        2.4. Probleme ale mediului inconjurator
                           2.4.1.Extreme climatice si manifestari ale schimbarii climatice pe 
                                     teritoriului Romaniei                                                                                                                     
                           2.4.2. Progrese in implementare prevederilor Protocolului de la
                                     Kyoto si ale Conventiei Natiunilor Unite privind schimbarile
                                     climatice
                           2.4.3. Situatia padurilor din Romania
                           2.4.4. Poluarea industrial din Romania                       
BIBLIOGRAFIE
37 pagini

Leadership - eficienta stilurilor de conducere

CUPRINS
                  INTRODUCERE
          I.    Definirea   stilului  de  conducere şi  a  performanţelor
                                organizaţiei
                  II.   Clasificarea stilurilor de conducere
                  III.  Procesul de motivare a oamenilor în organizaţie
            IV.  Concluzii referitoare la eficienţa stilurilor de conducere
                                BIBLIOGRAFIE
                                  34 pagini

REGIMUL PATOLOGIC - BIROCRATIA

INTRODUCERE………….1
CAPITOLUL I:     Birocraţia – apariţie şi evoluţie…………2
     1. Scurt istoric al funcţiei publice………….. 2
     2. Regimul deontologic al funcţiei publice………… 7
     3. Statul ca factor determinant al birocraţiei………….. 9
CAPITOLUL II:  Conceptul de birocraţie……….12
     1. Definiţia birocraţiei……………14
     2. Birocraţia şi administraţia publică.………. 19
     3. Democraţia şi eficienţa administrativă…………...31
CAPITOLUL III:  Împrejurări de manifestare a birocraţiei………36
      Birocraţia între pozitiv şi patologic…………36
CAPITOLUL IV:  Cauze şi efecte ale birocraţiei…………40
     1. Decizia politică – principala cauză a birocraţiei………….40
     2. Cauze externe………..43
           a) Cadrul legislativ. Efectele deciziei politice şi ale
            cadrului legislativ incoerent şi instabil în plan economic….43
           b) Ineficienţa managementului şi menţinerea vechilor
            structuri……….53
     3. Cauze interne…………..55
           a) Decizia personală………….55
           b) Mentalitatea. Efecte în plan social şi moral……..….57
CAPITOLUL V:  Măsuri de prevenire şi limitare a birocraţiei…………59
     1. Reforma în administraţia publică din România…………..60
     2. Reforma instituţională şi morală………….66
     3. Eficienţa managementului – un demers antibirocratic…………67
CAPITOLUL VI:  Propuneri „de lege ferenda”…………..71
CONCLUZII………….71
BIBLIOGRAFIE…..……..73

Adaptatea comunicarii de marketing

Cuprins
Introducere 3
I. Definirea marketingului social 3
  I. 1. Ce este marketingul social?     3
  I. 2. De la marketingul clasic la marketingul social   4
  I. 3. Diferenţele dintre marketingul social şi marketingul comercial    5
  I. 4. Când este marketingul social folosit şi de ce?   7
  I. 5. Care sunt problemele care beneficiază de “ajutorul” marketigului
  social    8
  I. 6. Specializările marketingul social     9
  I. 7. Analiza macromediului şi micromediului organizatiilor sociale     9
II. Particularitati ale studierii comportamentului consumatorului în
marketingul social     16
  II. 1. Aspecte fundamentale ale comportamentului consumatorului şi
  studierii acestuia   16
  II. 2. Influenţarea comportamentului grupurilor ţintă  18
III. Campanii de marketing social 23
  III. 1. Mix-ul de marketing în cazul marketingului social   24
    III. 1. 1. Produsul      24
    III. 1. 2. Preţul  26
    III. 1. 3. Promovarea    28
    III. 1. 4. Distribuţia   30
  III. 2.  Bugete şi resurse de finantare     32
    III. 2. 1. Determinarea bugetelor   32
    III. 2. 2. Găsirea de resurse 32
  III. 3. Tipuri de campanii de marketing social   34
Concluzii Bibliografie 36
Bibliografie     37

STRATEGII DE COMUNICARE PE TIMPUL GESTIONARII SITUTIILOR DE CRIZA

CUPRINS
                                Introducere 6
                  CAPITOLUL 1. CRIZA CA REALITATE SOCIALĂ 9
  1.1. Criza – concept întâlnit în toate domeniile vieţii sociale şi umane
  9
  1.2. Origini şi particularităţi de manifestare   13
    1.2.1. Aspecte generale  13
    1.2.2. Evoluţia crizelor cu implicaţii în domeniul militar 16
  1.3. Tipologia crizelor    19
  1.4. Etape şi stări specifice   25
  1.5. Condiţii şi caracteristici 29
      CAPITOLUL 2. ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ ÎN
                               ORGANIZAŢII 31
  2.1. Gestionarea comunicării    31
    2.1.1. Nicio activitate nu poate fi concepută în afara procesului de
    comunicare    31
    2.1.2. Gestionarea comunicării      33
    2.1.3. Comunicarea în organizaţie   35
  2.2.Gestionarea crizelor   38
    2.2.1. Posibilităţile de gestionare a crizelor 39
    2.2.2. Criza la nivel organizaţional – reacţii, etape, strategii      40
    2.2.3. Gestionarea situaţiilor de criză   43
  2.3. Comunicarea de criză  47
    2.3.1. Evaluarea riscurilor   50
    2.3.2. Planificarea comunicării de criză  51
    2.3.3. Răspunsul   55
    2.3.4. Refacerea organizaţiei 56
  2.4. Strategii ale comunicării de criză     57
    2.4.1. Noţiunea de strategie  57
    2.4.2. Strategii de comunicare      58
  2.5. Aspecte privind relaţiile publice      64
    2.5.1. Relaţiile publice – între  clişeele prezentului şi provocările
    viitorului    64
    2.5.2. Dimensiuni acţionale ale relaţiilor publice   65
    2.5.3. Modele ale sistemului de relaţii publice      68
    2.5.4. Rolul specialiştilor în relaţii publice în situaţi de criză    70
    2.5.5. Relaţia cu presa în situaţii de criză   72
   CAPITOLUL 3. GESTIONAREA COMUNICAŢIONALĂ ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ ÎN MEDIUL
                               MILITAR     75
  3.1. Imperative comunicaţionale militare    75
    3.1.1. Specificităţi comunicaţionale militare  75
    3.1.2. Tendinţe şi impedimente în comunicarea ierarhică    78
    3.1.3. Comunicarea - o nouă religie pentru arhitectura irenologică    82
    3.1.4. Management şi dinamică, constituirea sistemului de gestionare a
    crizelor      88
  3.2. Activitatea de Relaţii Publice în Armată    92
  3.3. Managementul securităţii comunicaţionale    100
    3.3.1. Conducerea comunicării speciale    100
    3.3.2. Informaţii, informare şi constrângeri ale comunicării din
    domeniul apărării  103
    3.3.3. Realitatea mediatizată 106
    3.3.4. Comunicarea perversă - caracteristică a situaţiilor anormale
    109
  3.4. Câmpuri şi dimensiuni comunicaţionale ale gestiunii crizelor 112
    3.4.1. Crizologia şi conflictologia ca subsisteme de gestiune
    comunicaţională    112
    3.4.2. Comunicarea internaţională în gestiunea crizelor    113
    3.4.3. Negociere, mediere sau arbitraj    113
    3.4.4. Comunicarea ca act de putere partenerial      120
                    CAPITOLUL 4. ANALIZĂ DE CONŢINUT  125
  4.1. Universul analizat    125
  4.2. Metodologia cercetării     126
    4.2.1. Cadrul conceptual specific   126
    4.2.2. Obiectivele şi ipotezele cercetării     126
    4.2.3. Cadrul metodologic – Analiza de conţinut      130
  4.3. Analiza de caz: Kosovo     133
    4.3.1. Prima analiză de conţinut    133
    4.3.2. Cea de-a doua analiză  139
  4.4. Concluzii 149
                         Concluzii şi propuneri 152
                            Bibliografie     155
                               Abrevieri   159
                                    Anexe
............................................................................
                      .............................161

Comunicarea in cadrul structurilor militare

CUPRINS
Introducere - 5 -
CAPITOLUL I
Cunoaşterea procesului de comunicare    - 7 -
I.1 Modele ale comunicării   - 7 -
I.1.1 Modelul mecanicist     - 7 -
I.1.2 Interacţionismul - 12 -
I.1.3 Modelul organicist     - 14 -
I.2  Comunicarea în cadrul structurilor militare   - 21 -
I.2.1  Rol şi caracteristici  ale comunicării în
ORGANIZAŢIA militară   - 21 -
I.2.2 Comunicarea interpersonală în organizaţia militară - 27 -
I.2.3 Comunicarea de grup în organizaţia militară  - 29 -
I.2.4  Reţele şi fluxuri de comunicare în organizaţia militară      - 31 -
I.2.5 Rolul liderului militar în eficientizarea comunicării   - 36 -
CAPITOLUL II     - 38 -
Bariere în cadrul  procesului de comunicare şi modul
DE optimizare a acestora     - 38 -
II.1. Factori generali ai blocajelor în comunicare - 39 -
II.2 Bariere la nivelul emiţătorului/receptorului  - 42 -
II.3 Bariere la nivelul mediului şi ale canalului de
COMUNICARE  - 53 -
II.4 Obstacole specifice procesului de comunicare în organizaţia militară -
55 -
II.4.1 Contextul naţional şi internaţional ce  condiţionează comunicarea în
cadrul organizaţiei militare - 55 -
II.4.2 Aspectele psihologice care influenţează comunicarea
ÎN mediul de lucru     - 57 -
II.4.3  Rolul leadership-ului în optimizarea comunicării - 67 -
II.4.4  Educaţia interculturală   - 76 -
CAPITOLUL III    - 82 -
Gestionarea imaginii organizaţiei - 82 -
III.1  Imaginea socială a organizaţiilor     - 82 -
III.2 Elementele de identitate ale unei organizaţii      - 85 -
III.3 Evaluarea imaginilor sociale ale organizaţiilor    - 90 -
CAPITOLUL IV
Studiu privind comunicarea interculturală în teatrele de operaţiuni
multinaţionale   - 95 -
Concluzii- 107 -
Bibliografie- 108 -
ANEXE