Dirijarea strategică a organizaţiilor sportive cu specific în sporturi de luptă prin consolidare inovaţională (2010)

CAPITOLUL 1 Probleme teoretico-metodice ale managementului structurării organizaţiilor sportive şi a dezvoltării acestora în contextul strategiilor manageriale şi al consolidării inovaţionale. 
1.1. Sistemul structurării firmelor sportive din Republica Moldova şi România în contextul consolidării organizaţionale
1.2. Probleme actuale specifice strategiei şi conţinutului managementului – caracteristici, componente şi abordări variate ale anatomiei strategiei
1.3. Managementul organizaţiilor sportive şi funcţiile sale
1.4. Strategiile de bază, adecvate elaborării de prognoze şi inovarea, instrument de eficientizare a performanţelor la nivelul organizaţiilor sportive
1.5. Consolidarea inovaţională, variantă strategică de dezvoltare a organizaţiei sportive
CAPITOLUL 2 Metodele, organizarea şi aprobarea rezultatelor cercetării 
2.1. Metodele de cercetare
2.2. Analiza, sinteza şi generalizarea datelor literaturii de specialitate
2.3. Examinarea documentaţiei de lucru din cadrul procesului de pregătire a antrenorilor manageri
2.4. Chestionarea sociologică (anchetare, discuţii)
2.5. Observaţiile pedagogice
2.6. Nota de experţi, rating şi autoapreciere
2.7. Experimentul pedagogic
2.8. Prelucrarea matematică a datelor statistice şi prezentarea lor grafică
2.9. Organizarea cercetării
CAPITOLUL 3 Determinarea cunoştinţelor şi priceperilor manageriale necesare studenţilor instituţiilor de educaţie fizică în cadrul disciplinei „strategii manageriale în sport 
3.1. Managerul inovator şi modelarea simulativă a organizaţiei sportive ca sistem social cu reacţie informaţională
3.2. Conţinutul şi structura teoretică a activităţii manageriale profesionale în cadrul îndrumarului metodico-didactic „Strategii şi management strategic în organizaţiile sportive şi antrenament”
3.3. Consolidarea cercetării prin educaţie şi cunoaştere
CAPITOLUL 4 Argumentarea experimentală a utilizării consolidarii inovaţionale în cadrul disciplinei „strategii manageriale în sport” 
4.1. Reproiectarea şi modernizarea prin schimbare a managementului unei organizaţii cu specific în sporturile de luptă
4.2. Proiectul instituţional de dezvoltare a clubului sportiv cu specific în sporturile de luptă
4.3. Aprecierea nivelului cunoştinţelor teoretice şi practice în baza datelor obţinute prin utilizarea consolidării inovaţionale în cadrul disciplinei „Strategii manageriale în sport”

Dereglările homeostaziei macro-şi microelementelor la bolnavii cu hepatită cronică virală C (2010)

1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL HEPATITEI CRONICE VIRALE C ÎN FUNCŢIE DE CONŢINUTUL MACRO- ŞI MICROELEMENTELOR ÎN ORGANISM 
1.1 Rolul biologic al macro- şi microelementelor în organismul uman
1.2 Rolul macro- şi microelementelor în evoluţia şi patogeneza hepatitei cronice virale C
1.3 Rolul unor antioxidanţi hepatici în evoluţia şi patogeneza hepatitei cronice virale C
1.4 Elementele chimice în mediul ambiant al Republicii Moldova
2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 
2.1 Caracteristica materialului clinic
2.2 Metode de cercetare aplicate în loturile de studiu
2.3 Metode de analiză a rezultatelor obţinute
3. ROLUL MACROELEMENTELOR ȘI AL MICROELEMENTELOR ÎN PATOGENIA ŞI EVOLUŢIA HEPATITEI CRONICE VIRALE C 
3.1 Evaluarea nivelului seric al macroelementelor (K, Na, Ca, Mg, P) la pacienţii cu hepatită cronică virală C în funcţie de datele demografice.
3.2 Studierea echilibrului între nivelurile microelementelor (Cu, Zn) şi nivelurile antioxidanţilor hepatici (ceruloplasmina, superoxiddismutaza) la pacienţii cu HCV C în funcţie de datele demografice
3.3 Studierea indicilor homeostaziei fierului (Fe, feritina) la pacienţii cu HCV C în funcţie de datele demografice
3.4 Aprecierea concentraţiei serice de macroelemente (K, Na, Ca, Mg, P), microelemente (Cu, Zn), antioxidanţi hepatici (ceruloplasmina, superoxiddismutaza) şi de indici ai homeostaziei fierului (Fe, feritina) la pacienţii cu hepatită cronică virală C cu grad diferit de activitate a procesului inflamator hepatic
3.5 Aprecierea concentraţiei serice de macroelemente (K, Na, Ca, Mg, P), microelemente (Cu, Zn), antioxidanţi hepatici (ceruloplasmina, superoxiddismutaza) şi de indici ai homeostaziei fierului (Fe, feritina) la pacienţii cu hepatită cronică virală C în funcţie de faza infecţiei virale şi de durata bolii
4. MARKERII ESENȚIALI DE LABORATOR AI SINDROAMELOR PATOLOGICE HEPATICE LA PACIENȚII CU HEPATITĂ CRONICĂ VIRALĂ C ÎN FUNCŢIE DE CONCENTRAŢIA SERICĂ DE MACRO- ŞI MICROELEMENTE 
4.1 Sindromul citolitic
4.2 Sindromul colestatic
4.3 Sindromul hepatopriv
4.4 Sindromul imuno-inflamator
4.5 Indicii de corelare între nivelul seric al macro- şi microelementelor şi al antioxidanţilor hepatici cu parametrii sindroamelor patologice hepatice
5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

Studiul şi selectia suşelor de levuri autohtone pentru producerea vinurilor spumante (2010)

1. STUDIUL INFORMATIONAL PRIVIND UTILIZAREA SUSELOR DE LEVURI ÎN OENOLOGIE
1.1. Levurile selectionate pentru producerea vinurilor
1.2. Utilizarea levurilor în producerea vinurilor spumante
1.3. Influenta levurilor selectionate asupra calitatii vinurilor spumante
2. CONTINUTUL CERCETARILOR, CONDITIILE SI METODICA REALIZARILOR
2.1. Medii nutritive utilizate în cercetare
2.2. Metodica cercetarilor
2.3. Obiecte de cercetare
2.4. Metode de analiza
3. APRECIEREA COMPARATIVA A DIFERITOR SUSE DE LEVURI SELECTIONATE PENTRU PRODUCEREA VINURILOR SPUMANTE
3.1. Studiul caracterelor culturale, fiziologo-morfologice, biochimice si tehnologice a suselor de levuri autohtone
3.2. Studiul influentei diferitor suse de levuri asupra calitatii vinurilor materie prima pentru spumante
3.3. Studiul influentei diferitor suse de levuri asupra calitatii vinurilor spumante

Specificul structural-semantic al propoziţiei tautologice în limba franceză (2010)

INTRODUCERE..........8
1. TAUTOLOGIA DIN PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARITĂŢII..........15
1.2. Imaginea tautologiei în lingvistică...............18
1.2.2. Tautologia şi repetiţia, expresii ale redundanţei.........28
1.2.3. Tautologia din prisma raportului cu contradicţia..................35
1.3. Tautologia şi corelaţia ei cu fraza analitică...............39
1.4. Identificarea tautologiei în definiţia lexicografică...........43
2. TAUTOLOGIA ÎN STRUCTURA UNITĂŢILOR LINGUALE...............50
2.1. Funcţionarea structurilor tautologice la nivel de sintagmă..........50
2.2. Structuri repetitive şi prepoziţionale, cadru de constituire a unei structuri tautologice56
2.3. Definirea unităţii predicative tautologice şi tipologia ei............58
2.3.1. Tautologii inevitabile şi tautologii propriu-zise..............62
2.3.2. Determinativele şi rolul lor în structurarea semantică a construcţiilor
tautologice de tipul x est x .......65
2.3.3. Natura morfologică a constituenţilor structurii tautologice x est x şi rolul
extensiunilor în decodarea sensurilor.........72
2.3.4. Verbele şi adverbele, constituenţi ai frazei tautologice simple/enunţului
tautologic..............76
2.4. Valoarea semantică a structurii Il y a x et x ............80
3. SEMANTICA ŞI FUNCŢIA COMUNICATIVĂ ALE  ENUNŢULUI TAUTOLOGIC.92
3.1. Natura relaţiei logico-semantice, exprimate de verbul copulativ în cadrul enunţului
tautologic...........93
3.2. Referenţialitatea itemilor lexicali redundanţi în structura enunţului
tautologic simplu...............96
3.3. Identificarea sensului unui enunţ tautologic......101
3.3.1. Contextul şi situaţia de enunţare: componenţi ai sensului enunţului
tautologic...........113
3.3.2. Nonverbalul şi convenţiile sociale – factori importanţi în definirea  sensurilor
enunţului tautologic..............122
3.4. Funcţiile semantico-pragmatice ale unităţii predicative tautologice...........126
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI................139
BIBLIOGRAFIE.............................143

Terminologia militara romaneasca (2010)

1. PROBLEME TEORETICE PRIVIND TERMINOLOLOGIA
1.1. Noţiunea de termen şi terminologie
1.2. Termen şi terminologie militară
1.3. Raportul dintre noţiunea de termen militar şi cuvântul, noţiunea, semnificaţia şi obiectul lui
1.4. Lexicul militar românesc în cadrul lexicului general
1.5. Fenomenul derivării lexico-gramaticale în terminologia militară românească (structura gramaticală a termenilor militari)
1.5.1 Caracteristica lexico-gramaticală a termenilor militari monomembri
1.5.1.1. Caracteristica lexico-gramaticală a termenilor militari româneşti compuşi
1.5.2. Caracteristica lexico-gramaticală a termenilor militari-sintagme
2. ARTA MILITARĂ ROMÂNESCĂ (sec. al XIII- lea – încep. sec. al XIX-lea)
2.1. Fenomenul militar românesc în sec. XIII – încep. sec. XV
2.2. Epoca de glorie a domeniului militar ( a doua jum. a sec. al XV-lea – încep. sec. al XVI-lea)
2.3. Stagnarea evoluţiei artei militare româneşti (sec. XVI - XVIII)
2.4. Fenomenului militar românesc în contextul epocii moderne (anul 1830)
3. ANALIZA SEMANTICĂ ŞI ETIMOLOGICĂ A UNOR TERMENI MILITARI
3.1. Terminologia militară în sistemul lexical al limbii române vechi
3.2. Termeni militari ce denumesc arme albe
3. 3. Termeni ce denumesc arme de foc
3. 4. Termeni ce denumesc grade şi funcţii militare
3. 5. Termeni militari ce denumesc categorii de trupe
3. 6. Termeni ce denumesc construcţii cu destinaţie militară
3. 7. Termeni militari ce denumesc acţiuni şi tactici militare
3. 8. Termeni militari ce denumesc atribute ale unei armate
3. 9. Termeni militari ce denumesc capturi de război

Metodologia dezvoltării creativităţii artistice la studenţi prin studierea şi aplicarea elementelor limbajului plastic (2010)

1. PERSPECTIVA ISTORICĂ DE FORMARE LA STUDENŢI A CREATIVITĂŢII ARTISTICE 

1.1. Creativitatea artistică şi limbajul plastic în viziune estetică 

1.1.1. Creativitatea. 

1.1.2. Cercetarea limbajului plastic 

1.2. Abordarea creativităţii în ştiinţele educaţiei 

1.2.1. Abordarea psihologică a creativităţii şi limbajului plastic 

1.2.2. Pedagogia artelor despre creativitate şi formarea/dezvoltarea ei la studenţi

2. REPERE TEORETICE PENTRU DEZVOLTAREA LA STUDENŢII PEDAGOGI A CREATIVITĂŢII ARTISTICE 
2.1. Creativitate şi limbaj artistic în artele plastice/arta textilă 
2.2. Procesul de creaţie în artele plastice 
2.3. Particularităţile personalităţii de creaţie în artele plastice 
2.4. Factorii dezvoltării creativităţii artistice la studenţii pedagogi
3. METODOLOGIA DEZVOLTĂRII CREATIVITĂŢII ARTISTICE LA STUDENŢII FACULTĂŢII DE ARTE PLASTICE 
3.1. Conceptualizarea metodologiei dezvoltării creativităţii artistice la studenţi 
3.2. Modelul teoretic de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor 
3.3. Metode, procedee şi tehnici de studiu şi aplicare a elementelor limbajului plastic în arta textilă 
3.4. Evaluarea creativităţii artistice a studenţilor în domeniul artei textile
4. VALORI ALE CREATIVITĂŢII STUDENŢILOR, PERFORMATE CONFORM METODOLOGIEI SPECIFICE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII ARTISTICE 
4.1. Metodologia experimentului 
4.2. Nivelurile incipiente de creativitate artistico-plastică ale studenţilor pedagogi 
4.3. Dezvoltarea creativităţii studenţilor în cadrul cursului Imprimeu artistic 
4.3.1. Strategia generală de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor 
4.3.2. Sistemul activităţii de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor 
4.3.3. Evaluarea nivelurilor de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor 
4.4. Valori ale produselor create de studenţi şi ale personalităţii lor artistice

Obţinerea celulelor solare ITO-Si cu suprafeţe majorate şi studiul proprietăţilor acestora (2010)

1. REVISTA PUBLICAŢIILOR CURENTE PRIVIND CELULELE SOLARE ÎN BAZA SILICIULUI 
1.1. Sursele renovabile. Conversiunea fotovoltaică
1.2. Dezvoltarea celulelor solare în baza siliciului
1.3. Straturile TCO
1.4. Straturile ITO şi ZnO
1.5. Structurile SIS
1.6. Celulele solare bifaciale
1.7. Celule solare cu heterojoncţiuni şi straturi subţiri amorfe şi microcristaline de siliciu  
2. CARACTERIZAREA DISPOZITIVELOR SOLARE 
2.1. Instalaţia de depunere a straturilor subţiri pe plachetele de siliciu cu diametrul de 100mm
2.2. Descrierea instalaţiei de depunere a structurilor microamorfe
2.3. Descrierea măsurării R-T
2.4. Descrierea măsurării Raman
2.5. Descrierea măsurării I-V
2.6. Descrierea măsurării eficienţii cuantice interne
3. OBŢINEREA STRUCTURILOR n+ITO/nSiO2/nSi 
3.1 Obţinerea straturilor subţiri oxidici prin metoda pulverizării
3.2. Determinarea concentraţiei optimale a purtătorilor de sarcină în Si materialul de bază a celulelor solare n+ITO/SiO2/nSi
3.3. Determinarea grosimii optimale a stratului frontal ITO în celulele solare n+ITO/SiO2/nSi
3.4. Dependenţa parametrilor celulelor solare n+ITO/SiO2/nSi de grosimea stratului SiO2
3.5. Panouri solare în baza structurilor n+ITO/SiO2/nSi
4. OBŢINEREA ŞI CERCETAREA CELULELOR SOLARE BILATERALEn+Si/nSi/iSiO2/n+ITO 
4.1. Modelarea diagramei energetice
4.2. Procedee de obţinere a joncţiunilor puţin adânci
4.3. Prepararea şi studiul celulelor solare bilaterale Cu/n+Si/nSi/SiO2/n+ITO/Cu
4.4. Optimizarea parametrilor celulelor solare elaborate
5. REALIZAREA ŞI CARACTERIZAREA CELULELOR SOLARE MICROAMORFE DIN STRATURI SUBŢIRI DE SILICIU 
5.1. Obţinerea structurilor microamorfe
5.2. Celulă amorfă p-i-n
5.3. Celulă microcristalină p-i-n
5.4. Celulă solară tandem microamorfă
5.5. Realizarea modulelor tandem microamorfe
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Reactivitatea de efort a cordului şi a sistemului coronarian în insuficienţa cardiacă experimentală şi efectul de corecţie al remediilor naturale (2010)

1. REPERE CONCEPTUALE ALE INSUFICIENŢEI CARDIACE 
1.1. Insuficienţa cardiacă: predictori, semnificaţii fiziopatologice şi rolul modulatorilor naturali
1.2. Aspecte conceptuale ale reglării perfuziei coronariene
1.3. Reactivitatea coronariană în insuficenţa cardiacă
2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 
2.1. Suportul conceptual-metodologic al modelelor de insuficienţă cardiacă
2.2. Metode de cercetare
2.2.1. Perfuzia cordului izolat
2.2.2. Perfuzia vasului izolat şi estimarea reactivităţii vasculare periferice
2.3. Estimarea apoptozei, a expresiei şi a cantităţii colagenului în miocard
2.4. Procesarea statistică a rezultatelor obţinute
3. EVALUAREA REACTIVITĂŢII CORDULUI LA EFORT ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ EXPERIMENTALĂ 
3.1. Reactivitatea cordului la efort prin volum în insuficienţa cardiacă
3.2. Reactivitatea cordului la efort prin rezistenţă în insuficienţa cardiacă
3.3. Reactivitatea cardiacă la stimulare inotropă şi relaţia frecvenţă-forţă în IC
3.4. Reactivitatea cardiacă în IC în funcţie de modularea activităţii receptorilor endotelinici
3.5. Răspunsul cordului în insuficienţa cardiacă în sindromul ischemie-reperfuzie
3.6. Evidenţe morfologice ale cordului în IC: apoptoza celulară şi expresia colagenului
4. EVALUAREA REACTIVITĂŢII SISTEMULUI CORONARIAN ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ EXPERIMENTALĂ 
4.1. Reactivitatea coronariană endoteliu dependentă în insuficienţa cardiacă
4.2. Răspunsul coronarian constrictor în insuficienţa cardiacă
5. EFECTUL REMEDIILOR NATURALE ASUPRA REACTIVITĂŢII CARDIACE ŞI CORONARIENE ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ EXPERIMENTALĂ 
5.1. Efectul remediilor naturale asupra reactivităţii cardului la efort în insuficienţa cardiacă
5.2. Efectul remediilor naturale asupra reactivităţii coronariene în insuficienţa cardiacă
6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

Fenomenul de comutare cu memorie în structuri cu calcogenizi superionici Ag- (2010)

1. ANALIZA LITERATURII SI FORMULAREA PROBLEMEI DE STUDIU 
1.1 Obtinerea electrolitilor solizi prin fotodizolvarea argintului în sticle calcogenice
1.1.1 Procesul de fotodizolvare si monitorizarea lui
1.1.2 Modele ale mecanismului procesului de fotodizolvare
1.2 Proprietatile electrolitilor solizi calcogenici si aplicarea lor în elemente de memorie nevolatila
1.2.1 Proprietatile fizice ale calcogenurilor de argint
1.2.2 Comutarea electronica cu memorie în dispozitive bazate pe calcogenuri superionice de argint
2. PREPARAREA STRUCTURILOR EXPERIMENTALE SI DESCRIEREA METODICII DE STUDIU 
2.1 Sinteza materialelor si prepararea structurilor experimentale
2.1.1 Sinteza materialelor calcogenice
2.1.2 Obtinerea peliculelor subtiri
2.1.3 Tehnologia prepararii structurilor elementelor de comutare
2.2 Metodica de studiu a procesului de dizolvare a argintului
2.2.1 Cinetica fotodizolvarii argintului
2.2.2 Evolutia tabloului de interferenta a luminii
2.3 Metodica cercetarii fenomenului de comutare în structuri cu electroliti solizi
3. FOTODIZOLVAREA ARGINTULUI ÎN As2S3 SI COMUTAREA CU MEMORIE ÎN STRUCTURI SUPERIONICE Ag /As2S3:Ag /Au(Pt) 
3.1 Studiul procesului de fotodizolvare a argintului în As2S3
3.1.1 Cinetica fotodizolvarii
3.1.2 Influenta temperaturii asupra cineticii procesului de fotodizolvare
3.1.3 Studiul distributiei spectrale a transmisiei optice în procesul fotodizolvarii
3.2 Comutarea electronica cu memorie în structuri superionice pe baza de trisulfura de arsen
3.3 Analiza si interpretarea rezultatelor
4. FOTODIZOLVAREA ARGINTULUI ÎN CALCOGENIZI TERNARI SI INFLUENTA COMPOZITIEI CHIMICE ASUPRA PROCESULUI DE COMUTARE ÎN STRUCTURI SUPERIONICE Ag / AsS3 – GeS4 / Pt 
4.1 Influenta compozitiei calcogenidului sticlos asupra procesului de fotodizolvare a argintului.
4.2 Fenomenul de comutare cu memorie în structuri Ag / Ag-( AsS3 – GeS4 ) / Pt
4.3 Aplicarea comutatoarelor electronice cu memorie în detectori de gaze
4.4 Analiza si interpretarea rezultatelor