Controlul Financiar de Stat si Combaterea Evaziunii Fiscale

Introducere . 3
Capitolul 1. Fenomenul de evaziune fiscală. 5
1.1 Noţiunea şi formele evaziunii fiscale . 5
1.1.1 Evaziunea fiscală la nivel naţional . 6
1.1.2 Evaziunea fiscală la nivel internaţional . 10
1.2 Manifestarea evaziunii fiscale . 13
1.2.1 Modalităţi generale de manifestare a evaziunii fiscale . 15
1.2.2 Evaziunea fiscală cu ajutorul conturilor bancare . 16
1.2.3 Evaziunea fiscală în contabilitate prin intermediul unor conturi . 18
1.3 Evaziunea fiscală şi fenomenul de corupţie . 19
Capitolul 2. Cauzele, factorii favorizanţi, efecte şi metode de combatere a evaziunii fiscale . 22
2.1 Cauzele evaziunii fiscale . 22
2.2 Efectele evaziunii fiscale . 26
2.2.1 Efecte fenomenului de evaziune fiscală asupra formării veniturilor statului . 26
2.2.2 Efecte economice ale fenomenului de evaziune fiscală . 27
2.2.3 Efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscală . 29
2.2.4 Efectele politice ale fenomenului de evaziune fiscală . 30
2.3 Metode de combatere a evaziunii fiscale . 31
2.3.1 Combaterea si limitarea evaziunii fiscale prin măsuri legislative . 32
2.3.2 Legea pentru combaterea evaziunii fiscale . 34
Capitolul 3. Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale . 37
3.1 Statistici înregistrate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui privind activitatea de control . 37
3.2 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele directe . 44
3.2.1 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitul pe profit . 44
3.2.2 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitul pe dividende . 47
3.2.3 Combaterea şi limitare evaziunii fiscale la impozitul pe venitul din salarii . 48
3.2.4 Combaterea şi limitare evaziunii fiscale la impozitul pe veniturile obţinute din activităţi independente . 51
3.3 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele indirecte . 52
3.3.1 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la taxa pe valoare adăugată . 52
Concluzii . 55
Bibliografie: . 58

Monografie la Banca ING BANK

Capitolul 1. Prezentarea şi organizarea societăţii bancare 3
1.1 Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc. 3
1.2 Structura capitalului și a acționariatului 4
1.3 Stucturta organizatorică a societăţii bancare 5
1.4 Importanţa băncii analizate în cadrul sistemului bancar românesc din perspectiva volumului activităţii 6
Capitolu l2 .Principii utilizate în practica bancară 9
Cap 2.1 Legislaţia financiar-bancară din România aplicată instituţiilor de credit 9
2.2 Regulamentele comunitare aplicabile instituţiilor de credit din România 10
2.3 Legislatia interna a bancii 11
Capitolul 3. Instrumentele bancare 14
3.1 Transferul de credit realizat cu ajutorul ordinului de plată şi acreditivului documentar 14
3. 2 Transferul de debit realizat prin: direct debit, plăţile programate, cecul, cambia, biletul la ordin, Centrala Incidentelor de Plăţi 17
Capitolul 4. Conturile bancare 23
4.1 Deschiderea conturilor bancare la banca ING BANK 23
4.2 Tipologia conturilor bancare 26
4.4 Servicii conexe ataşate conturilor bancare 31
4.5 Incidente în funcționarea conturilor bancare la ING BANK 32
4.6.Închiderea conturilor bancare 33
Capitolul 5. Plasamentele bancare și operațiuni de creditare bancară 34
5.1.Tipologia plasamentelor bancare 34
5.2 Constituirea plasamentelor bancare 37
5.3 Credite bancare acordate persoanelor fizice si persoanelor juridice 39
5. 4 Simularea unui proces de creditare bancară. 41

Fundamentarea si Executia Procesului Bugetar in Cadrul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui

Capitolul 1. Organizarea și funcționarea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui 2
1.1Scurt istoric 2
1.2Obiectul de activitate 3
1.3 Organizarea interna 4
1.4 Organigrama CAS Vaslui 8
1.5 Structuri de personal 9
1.6 Functionalitate 11
Compartimentul Juridic, Contencios și Aplicare Acorduri Internaționale 11
1.7 Relatii externe 24
1.8. Structura si evolutia veniturilor/cheltuielilor bugetare la CAS Vaslui în 28
perioada 2010-2012 28
CAPITOLUL 2 34
Fundamentarea indicatorilor financiari în cadrul CAS Vaslui 34
2.1. Cadrul juridic de actiune 34
2.2. Indicatori reprezentativi în cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Vaslui 36
2.3. Calcule si fundamentari cu referile la principalele categorii de 37
cheltuieli la CAS Vaslui 37
2.4. Continutul si structura bugetului de venituri si cheltuieli al CAS Iasi 46
2.5. Fluxuri informationale generate de fundamentarea cheltuielilor 48
bugetare ale CAS Vaslui 48
CAPITOLUL 3 52
Finantarea cheltuielilor bugetare la CAS Vaslui 52
3.1. Surse de finantare a institutiilor publice 52
3.2. Modalitati tehnice utilizate în finantarea cheltuielilor bugetare 54
3.2.1. Deschiderea si repartizarea de credite bugetare 54
3.2.2. Alimentarea cu fonduri 60
3.3. Utilizarea efectiva a creditelor bugetare si a fondurilor alocate. Plati 62
pentru cheltuieli 62
3.4. Fluxuri informationale generate de finantarea cheltuielilor bugetare 69
Bibliografie 74

Falsul Monetar

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. FENOMENUL DE FALSIFICARE A BANILOR: ISTORIE, ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE 8
I.1. Noţiuni generale privind banii 8
I.2. Evoluţia istorică fenomenului de falsificare a banilor 17
1.3. Reglementări naţionale şi internaţionale cu privire la falsul de monedă 25
CAPITOLUL II. FALSIFICAREA DE MONEDĂ -INFRACŢIUNE ECONOMICĂ. 31
2.1 Consideraţii privind falsificarea şi contrafacerea 31
2.2. Analiza juridică a componenţei de infracţiune 35
2.3. Activităţi de cercetare desfaşurate pentru descoperirea falsului de bancnote 42
CAPITOLUL III. METODE DE PREVENIRE A FALSIFICĂRII DE BANCNOTE 58
3.1. Precedente legislative şi elemente de drept comparat 58
3.2. Metode de identificarea a banilor faşi 65
CONCLUZII 80
BIBLIOGRAFIE 82
ANEXE 85

Conflicte Interpersonale

Conflictul: noţiune şi tipologie 3
Definirea conflictului: 
Tipologia conflictelor 
Cauze, etape şi atitudini în faţa conflictelor 
Modalităţi de soluţionare a conflictelor
Studiu de caz : Altex România 
Prezentarea organizaţiei 
Scurt istoric: 
Obiectul de activitate 
Structura personalului: 
Structura de conducere: 
Persoanele implicate în conflict 
Relaţiile formale 
Prezentarea conflictului 
Cauze conflictului: 
Obiectul conflictului 
Miza conflictului 
Rezolvarea conflictului 
Strategii şi tactici folosite 
Strategii şi tactici recomandate/posibile pentru rezolvare 
Consecinţele conflictului şi ale modului de soluţionare asupra activităţii organizaţiei 
Bibliografie 

Ecologizare Gropa de Gunoi din Slatina

Analiza diagnostic a potenţialului natural al oraşului Slatina
Introducere.
Localizare.
Hidrografia și hidrologia.
Vegetația și fauna.
Calitatea florei și a faunei.
Solurile și calitatea solurilor.
Sistemul de monitoring al atmosferei. Calitatea aerului.
Alimentarea cu apă și monitorizarea calității apelor.
Spații verzi.
Mediu. Obiective.
Colectarea și gestionarea deșeurilor.
Depozit ecologic.
Impactul depozitelor de deseuri asupra mediului.
Proiecte privind modernizarea infrastructurii de salubritate.
Bibliografie.36

Energia Verde - Panourile Fotovoltaice din Judetul Olt

Surse de energie regenerabilă.3
Avantajele utilizării energiilor regenerabile.5
Energia solară. Dispozitive de captare a energiei solare.7
Panourile solare.12
Celulele fotovoltaice.12
Panoul fotovoltaic.13
Caracteristicile unui sistem fotovolatic.15
Riscurile instalării de sisteme solare.17
Avantajele şi dezavantajele esenţiale ale sistemelor fotovoltaice.17
Aspecte cu impact asupra cash-flow-ului pe întreaga durată de
viaţă a sistemelor termice.20
Proiecte care vizează utilizarea energiei solare.25
Identificarea surselor posibile de finanţare.33
Programul ,,Casa Verde” 2014.41
Centrale electrice fotovoltaice în judeţul Olt.44
Centrala Electrica Fotovoltaică Grojdibodu, judeţul Olt .47
Centrala Electrica Fotovoltaică Dobrosloveni, judeţul Olt.50
Centrala fotovoltaica Scorniceşti, judeţul Olt.55
Centrala fotovoltaica Redea, judeţul Olt.57
Stadiul de implementare a Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Olt a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare – Trimestrul II 2013.59
Analiza SWOT.63
Observaţii şi concluzii.69
Bibliografie.71

Cercetarea Intentiilor de Cumparare pentru Autoturismele Marca Dacia

Introducere pag. 4
Capitolul 1. Scurtă prezentare a SC Automobile Dacia SA şi a portofoliului de
produse pag. 6
1.1. Automobile Dacia SA – informaţii generale pag. 6
1.2. Piaţa Automobile Dacia SA pag. 7
1.3. Portofoliul de produse Dacia pag. 13
Capitolul 2. Metode de cercetare de marketing ce pot fi utilizate în studiul
intenţiilor de cumpărare pentru autoturismele marca “Dacia” pag. 17
2.1. Investigarea surselor de date secundare pag. 17
2.2. Cercetarea directǎ pag. 19
2.3. Experimentul de marketing pag. 21
2.4. Simularea fenomenelor de marketing. pag. 22
Capitolul 3. Cercetare directǎ având ca scop determinarea intenţiilor
de cumpărare pentru autoturismele marca “Dacia” pag. 24
3.1. Faza preliminară a cercetării pag. 25
3.1.1.Definirea problemei decizionale pag. 25
3.1.2.Stabilirea scopului, identificarea obiectivelor şi elaborarea ipotezelor
cercetării pag. 25
3.1.3.Estimarea prealabilă a valorii informaţiilor obţinute din cercetare pag. 27
3.2. Faza de proiectare a cercetării pag. 28
3.2.1. Alegerea surselor de informaţii pag. 29
3.2.2. Selectarea modalităţii de culegere şi sistematizare a informaţiilor pag. 30
3.3. Faza de realizare a cercetării pag. 37
3.3.1. Recoltarea informaţiilor pag. 38
3.3.2. Prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiilor pag. 39
Concluzii pag. 52
Anexă pag. 55
Bibliografie pag. 59

Analiza si Eco-Proiectarea Procesului de Fabricare a Zaharului

Capitolul I. Prezentarea generală a industriei de fabricare a zahărului 3
1.1 Descrierea profilului și a distribuției geografice a industriei de fabricare a zahărului 3
1.2 Caracterizarea pieței și a produselor 4
1.3 Prezentarea productiei si consumatorilor la nivel regional și global- tendințe pe plan economic 5
Capitolul II. Descrierea procesului industrial de fabricare a zahărului 7
2.1. Principalele etape ale procesului 7
2.2 Schema bloc a procesului de obținere a zahărului din sfecla de zahăr 14
2.3 Prezentarea schemei fluxului tehnologic 15
2.4 Identificarea fluxurilor de materiale și energie-intrări de materii prime, ieșiri de produse, subproduse 17
Capitolul III. Inventarul emisiilor poluante rezultate din procesul de fabricare a zahărului (bilanț cantitativ raportat la tona de produs finit) 18
3.1 Emisii gazoase 18
3.2. Emisii lichide 19
3.3 Deșeuri 21
3.4 Identificarea și analiza pierderilor 23
3.5 Inventarierea substanțelor toxice și periculoase 24
Capitolul IV. Evaluarea performanțelor procesului de fabricare a zahărului pe baza indicatorilor de dezvoltare durabilă 25
Capitolul V. Identificarea soluțiilor/opțiunilor PP și PC în procesul de fabricare a zahărului..26
5.1. Schimbarea materiilor prime 26
5.2 Modificări ale procesului și produselor 26
5.3 Îmbunătățirea eficienței energetice 27
5.4 Propuneri de soluții particulare aplicabile procesului de fabricare a zahărului 29
5.5 Managementul integrat al deșeurilor solide 31
Concluzii 33
Bibliografie 34

Analiza Pietei si a Potentialului Intern al SC Panificatie Moldova SRL

Cap I – Baza de informații
1.1 – Prezentarea societății pag 4
1.2 – Obiectul de activitate pag 5
1.3 – Prezentarea activelor și a pasivelor societății pag 6
1.4 – Principalii clienți ai societății pag 12
Cap II – Analiza pieței
2.1 – Principalii concurenți pag 13
2.2 – Prezentarea sectorului în care activează societatea pag 15
2.3 – Analiza mediului concurențial pag 16
2.4 – Analiza structurii concurențiale pag 20
2.5 – Analiza poziției concurențiale pag 22
2.6 – Modelul Boston Consulting Grup pag 24
Cap III – Analiza potențialului intern
3.1 – Analiza resurselor umane pag 27
3.2 – Analiza mijloacelor fixe pag 33
3.3 – Analiza mijloacelor circulante pag 38
Cap IV – Concluzii și recomandări pag 40

Importanta Planului de Afaceri pentru Finantarea Start-up-urilor

Introducere. 3
Capitolul I. Planul de afaceri .4
1.1 Sfaturi menite pentru ajutorul creionării planului de afacere .4
1.2 Importanța planului de afaceri .9
Capitolul II. Despre start-up-uri .13
Capitolul III.Etapele înfințării unu start-up .18
3.1 Cadrul legal de înfințare a unui start-up .18
3.2 Stabilirea obecyului de activitate .20
3.3 Rezervarea denumrii societății .21
3.4 Stabilirea sediului social .21
3.5 Actul constitutiv .22
3.6 Înregistrarea la Registrul Comerțului.26
3.7 Aviza și autorizații de funcționare .27
Capitolul IV. Analiza pieței concurențiale .29
4.1 Produsul.29
4.2 Analiza cererii .30
4.3 Analiza ofertei .31
4.4 Activitatea de promovare.32
Capitolul V. Planul de afacere.33
5.1 Date de identificare a firmei.33
5.2 Conducerea si personalul societății.34
5.3 Previzionarea proiectului pentru care se solicită finanțare.35
5.4 Date privind piața potențială și promovarea produselor.44
5.5 Presupuneri si riscuri considerate in elaborarea proiectului.47
Concluzii.48
Contribuții personale.50
Bibligrafie.51
Anexe.52
Anexa 1. Descrierea investiției.52
Anexa 2. Previzionarea profiturilor.53

Utilaje in Industria Alimentara Schimbator de Caldura

INTRODUCERE 3-4
Cap. I Operaţii susţinute de schimbătoarele de căldură 5
1.1 Schimbătoarele de căldură 5-6
1.2 Încălzirea-răcirea în Industria Alimentară 6-10
1.3 Tipuri principale de schimbătoare de căldură 10-18
Cap. II Analiza proceselor tehnologice 19
2.1 Schimbătorul de căldură “ţeavă în ţeavă” 19-25
2.2 Instalaţie în industria vinului 26-29
Cap. III Analiza schimbătoarelor de căldură 30
3.1 Bilanţul de materiale 31
3.2 Bilanţul termic 32-35
Cap. IV Analiza prin prisma alimentelor obţinute cu schimbătorul de căldură..36-37
CONCLUZII 38-39
BIBLIOGRAFIE 40-42

Tehnologia Generala de Prelucrare a Melcilor Comestibili

Cuprins
Introducere 5-6
Cap. I Importanţa şi evoluţia melcilor 7
1.1 Importanţa şi evoluţia melcilor la nivel naţional 7-8
1.2 Importanţa şi evoluţia melcilor la nivel mondial 9-10
Cap. II Sisteme de creştere 11
2.1 Specii de melci comestibili 12-15
2.2 Sisteme de creştere în „aer liber” 15-16
2.3 Sisteme de creştere cu circuit închis (crescătorie închisă) 17-18
Cap.III Recoltarea, ambalarea şi controlul sanitar 19
3.1 Recoltarea melcilor 19-20
3.2 Prelucrarea melcilor şi controlul sanitar 20-21
3.2.1 Prelucrarea melcilor 21-22
3.2.2 Prelucrarea cărnii de melc 22-25
3.2.3 Controlul sanitar al conservelor de melci 25-26
3.3 Depozitarea şi ambalarea pentru expediere 27-28
Cap. IV Tehnologia conservării melcilor 29
4.1 Pregătirea melcilor pentru conservare 29-30
4.2 Semiconserve 31
4.2.1 Semiconserve de melci în gelatină 31
4.2.2 Semiconserve de melci în suc propriu 32
4.2.3 Semiconserve de melci în saramură 33
4.3 Conservarea prin congelare 34
4.4 Conservarea cochiilor ale melcilor de grădină 35
4.5 Produsul obţinut 36-37
4.6 Carnea de melc (produs industrial) 37-38
4.7 Icrele de melci 38-39
Concluzii 40-41
Bibliografie 42

Managementul Institutiilor Publice

Capitolul I Organizarea si functionarea Grupului scolar Industrial Materiale de Constructii DIN ORASUL ADOLESCENTILOR
I.1. Scurt istoric 3
I.2. Obiect de activitate 4
I.3 Organizare interna – organigrama 6
I.4 Functionalitate – raspunderi si competente pe functii sau posturi pornind de la fisa postului si pe compartimente organizatorice 8
I.5. Structura de personal 17
I.6 Relatiile cu exteriorul 19
1.7 Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare.. 24
Capitolul II Rolul managerilor in unitatea de invatamant 42
Capitolul III Principiile managementului 44
Capitolul IV Functiile managementului 46
IV.1 Trasaturile manageriale 46
Capitolul V. Decizii multicriteriale deterministe 51
Bibliografie 56

Sisteme Electorale si Procese de Democratizare in Spatiul Sud Est European Analiza Comparata in Patru State Post Totalitare - Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria

INTRODUCERE.
CAPITOLUL I
DE LA REPREZENTARE POLITICĂ LA SISTEME ELECTORALE ŞI MODURI DE SCRUTIN.
I.1. Democraţie, reprezentare politică, vot universal, alegeri şi partide politice.
I.2. Pseudo - reprezentare electorală în comunism.
I.3. Dimensiuni ale reprezentării în post-comunism.
I.4. Sisteme electorale şi moduri de scrutin
CAPITOLUL II
SISTEME ELECTORALE DUPĂ 1989 ÎN POLONIA, UNGARIA, BULGARIA ŞI ROMÂNIA – CADRU LEGISLATIV- .
II.1. Semnificaţiile anului 1989 şi angajarea democratică
în câteva ţări din Sud-Estul Europei.
II.1.a. Semnificaţiile anului 1989 şi primele alegeri
În Polonia, Ungaria, Bulgaria şi România.
II.1.b. Angajare democratică – câteva consideraţii teoretice.
II.2. Cadru legislativ al sistemelor electorale în Polonia, Ungaria, Bulgaria şi România (constituţie, legi electorale, organe competente).
II.2.a. Sisteme electorale în Polonia, Ungaria, Bulgaria, România
– prevederi constituţionale - .
II.2.b. Sisteme electorale, legi electorale şi organe competente
în Polonia, Ungaria, România şi Bulgaria.
CAPITOLUL III
SISTEME ELECTORALE ÎN POST-COMUNISM: - BULGARIA, POLONIA, ROMÂNIA, UNGARIA -EFECTE „MECANICE” ASUPRA REPREZENTĂRII POLITICE.
III.1. Sistemele electorale din România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria.
III.2. Efectele „mecanice” ale sistemelor electorale din Bulgaria, Polonia, România şi Ungaria asupra reprezentării politice.
III.2.a. Deviaţia de la proporţionalitate
III.2.b. Numărul efectiv de partide
III.2.c. Partide care participă la alegeri, partide care obţin reprezentare în legislativ
III.2.d. Influenţa alegerilor prezidenţiale asupra alegerilor parlamentare
CAPITOLUL IV
SISTEME ELECTORALE ÎN POST-COMUNISM:- BULGARIA, POLONIA, ROMÂNIA, UNGARIA - EFECTE „PSIHOLOGICE” ASUPRA COMPORTAMENTULUI ELECTORAL- .
IV.1. Sistemele electorale şi comportamentul electoral al alegătorilor.
IV.2. Sistemele electorale şi comportamentul electoral al partidelor politice.
IV.3. Indicele volatilităţii electorale în Ungaria, Polonia, Bulgaria şi România.
CONCLUZII .
ANEXE.
BIBLIOGRAFIE .

Sistemul de Relatii Publice si Rolul Acestuia in Promovarea Imaginii BRD - Groupe Societe Generale

INTRODUCERE. 4
CAPITOLUL I:
PREZENTAREA DE ANSAMBLU A FIRMEI BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.7
I.1. SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC
I.1.1. Evoluţia sistemului bancar românesc după 1989. 7
I.1.2. Analiza pieţei bancare româneşti 2009-2010. 9
I.2. PREZENTAREA FIRMEI BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
I.2.1. Scurt istoric. 13
I.2.2. Profilul firmei - BRD - Groupe Société Générale. 15
I.3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE
I.3.1 Obiectivele şi strategia BRD. 20
I.3.2. Portofoliu de produse şi servicii bancare oferite de
BRD- Groupe Société Générale. 24
I.3.3. Analiza SWOT. 30
CAPITOLUL II:
CONŢINUTUL, ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE. 33
II.1. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE
II.1.1. Evoluţia activităţii de relaţii publice. 33
II.1.2. Delimitări conceptuale. 37
II.2. ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII DE RELAŢII PUBLICE
II.2.1 Rolul şi obiectivele activităţii de relaţii publice.46
II.2.2 Funcţiile şi importanţa activităţii de relaţii publice.52
CAPITOLUL III:
TEHNICI DE COMUNICARE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE RELAŢII PUBLICE. 56
III.1. Tehnici primare. 58
III.2. Tehnici utilizate în relaţiile cu mass-media. 63
III.3. Tehnici legate de evocarea unor evenimente speciale. 70
CAPITOLUL IV:
CAMPANIE DE RELAŢII PUBLICE ÎN VEDEREA PROMOVĂRII IMAGINII BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.75
IV.1. Tehnici de comunicare specifice relaţiilor publice practicate în cadrul BRD-Groupe Société Générale.75
IV.2. Studiu de caz campania de promovare Punct card “Premii în fiecare zi”.82
CONCLUZII. 92
BIBLIOGRAFIE. 94

Politica Regionala si Coordonarea Instrumentelor Structurale Studiu de Caz - Municipiul Moinesti

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
POLITICA REGIONALĂ ÎN U.E.: SEMNIFICAŢII, EVOLUŢIE ŞI INSTRUMENTE DE SUSŢINERE
I.1. Etape ale instituirii politicii de dezvoltare regională
I.2. Principiile şi obiectivele politicii de dezvoltare regională
I.3. Instrumentele politicii de dezvoltare regională
I. 3.1. Fondurile de Pre-Aderare: PHARE, ISPA, SAPARD
I.3.2. Instrumentele Structurale sau Post – Aderare: Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, Fondurile complementare, Fondul European de Solidaritate
I.4. Cadrul legal şi instituţional al coordonării, implementării, monitorizării şi evaluării politicii de dezvoltare regională
CAPITOLUL II
POLITICA REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA ŞI COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE
II.1. Aspecte legislative şi instituţionale
II.1.1. Legislaţia privind dezvoltarea regională
II.1.2. Structuri naţionale şi teritoriale privind dezvoltarea regională
II.2. Documentele de programare: Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND), Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), Programele Operaţionale (PO)
II. 3. Puncte cheie privind accesarea instrumentelor structurale
II.3.1 Beneficiarul eligibil
II.3.2 Proiectul eligibil
II.3.3 Cofinanţare necesară pentru un proiect cu fonduri structurale
II.3.4 Documentaţia necesară
II.3.5 Paşi în obţinerea finanţării
II.3. Nivelul de absorţie a instrumentelor structurale atins până în aprilie 2010 în România
CAPITOLUL III
COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE ÎN JUDEŢUL BACĂU
III.1. Amplasarea în cadrul Regiunii Nord – Est
III.2. Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiul Moineşti (jud. Bacău)
III. 3. Proiecte de absorţie a instrumentelor structurale în municipiul Moineşti (jud. Bacău)
CONCLUZII

Competitia pentru Integrarea Europeana si Design-ul Institutional

INTRODUCERE
I. Autorităţile publice centrale şi procesul integrării europene
1. Conceptul autoritate publică
2. Conceptul - integrare europeană
II. Prevederi constituţionale referitoare la autorităţile publice
1. Primele alegeri şi adoptarea noilor Constituţii
2. Design-ul instituţional în Ungaria şi România - perspectivă comparată
3. Prevederi constituţionale privind integrarea europeană
III. Autorităţile publice centrale şi rolul lor în integrarea europeană în Ungaria şi România
1. Parlamentul
a. Sistemele electorale
b. Structura parlamentului: unicameral versus bicameral
c. Parlamentul şi rolul său în procesul de integrare europeană
2. Guvernul şi Preşedintele
a. Formula electorală de desemnare a executivului
b. Configuraţia guvernului şi rolul său în procesul de integrare europeană
3. Relaţia dintre executiv şi legislativ - motor al eficienţei construirii cadrului legal al integrării în UE
IV. Partidele politice, autorităţile publice centrale şi integrarea europeană în Ungaria şi România
1. Sistemul electoral, sistemul de partide şi legislativul
2. Tipologia sistemelor de partide în România şi Ungaria şi stabilitatea guvernamentală
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

ABORDAREA IN OPTICA DE MARKETING A ACTIVITATII AGENTIEI DE PUBLICITATE

CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………………………………………4
CAPITOLUL I. Rolul publicităţii în politica promoţională……………………..6
            1.1. Formele publicităţii……………………………………………..6
            1.2. Rolul publicităţii………………………………………………..11
            1.3. Strategii publicitare…………………………………………….13
CAPITOLUL II. Prezentarea agenţiei de publicitate GRAFFITI / BBDO…….20
            2.1. Istoricul agenţiei………………………………………………...20
            2.2. Structura organizatorică a agenţiei……………………………23
            2.3. Oferta agenţiei…………………………………………………..29
            2.4. Piaţa……………………………………………………………...35
            2.5. Analiza S.W.O.T. a agenţiei……………………………………39
            2.6. Relaţia agenţie – clienţi ………………………………………..40
CAPITOLUL III.  Realizarea publicităţii prin intermediul televiziunii……….43
            3.1. Principii generale……………………………………………….43
            3.2. Formele televiziunii……………………………………………..44
                 3.2.1. Televiziunea în reţea…………………………………..45
                 3.2.2. Televiziunea prin cablu………………………………..46
                 3.2.3. Televiziunea locală…………………………………….47
            3.3. Publicitatea TV: Avantaje şi limite……………………………48
            3.4. Audienţa TV…………………………………………………….50
            3.5. Publicitatea TV realizată de către agenţia de publicitat
       GRAFFITI / BBDO…………………………………………………………53
                                      2
      CAPITOLUL IV. Realizarea publicităţii prin intermediul radioului……..60
            4.1. Principii generale…………………………………………………60
            4.2. Aspecte tehnice ale radioului……………………………………..62
            4.3. Caracteristici şi avantaje ale radioului………………………….63
            4.4. Limitări şi provocări ale radioului………………………………67
            4.5. Auditoriul radioului………………………………………………69
            4.6. Realizarea reclamelor radiofonice la agenţia de publicitate
GRAFFITI / BBDO…………………………………………………………………..71
      CAPITOLUL V. Realizarea publicităţii prin intermediul  ziarelor  şi  a
revistelor………………………………………………………………………………79
            5.1. Utilizarea ziarelor…………………………………………………79
                 5.1.1. Principii generale………………………………………..79
                 5.1.2. Comercializarea ziarelor către cititori şi către
      firme care îşi fac publicitate………………………………………………………………80
                 5.1.3. Categorii de publicitate la ziar………………………….82
                 5.1.4. Structura tarifului……………………………………….84
                 5.1.5. Avantajele publicităţii prin  ziare  comparativ  cu
      celelalte mijloace media…………………………………………………………………84
           5.2. Utilizarea revistelor……………………………………………….85
                 5.2.1. Principii generale………………………………………...85
                 5.2.2. Revista  ca  mijloc  de  publicitate.  Avantaje  şi
      dezavantaje……………………………………………………………………..86
                 5.2.3. Elementele revistei……………………………………….89
                 5.2.4. Presa de afaceri  şi  publicitatea  orientată  spre
      firme…………………………………………………………………………….91
           5.3. Realizarea publicităţii la agenţia de publicitate  GRAFFITI
      / BBDO prin presa scrisă……………………………………………………………….94
      CONCLUZII…………………………………………………………………..103
      BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………...105

tehnica de finantare in comertul international

CUPRINS
Cap.I    Introducere.    Noi    tehnici     în     finanţarea     comerţului
internaţional................. pag 2
              1.1.         Finanţări         specifice         tranzacţiilor
comerciale...................................... pag 3
      1.2. Definirea surselor de finanţare: factoring, forfetare,
           franchising,
      leasing................................................................
      .......pag 4
         1.3.     Apariţia    leasing-ului    în    relaţiile     comerciale
internaţionale................pag 7
Cap.II               Conţinutul                operaţiunii                de
leasing............................................................. pag 11
                                   2.1.                              Noţiuni
generale....................................................................
.......... pag 11
            2.2.       Caracteristici       ale        operaţiunii        de
leasing............................................pag 14
                2.3.           Prezentarea            formelor            de
leasing......................................................pag 16
        2.4.   Avantaje,   dezavantaje   şi   riscuri   de   operaţiuni   de
leasing................ pag 25
Cap.III.     Mecanismul     de     funcţionare     a     operaţiunii      de
leasing.............................pag 30
         3.1.     Tehnica     de     iniţiere     a     operaţiunilor     de
leasing..................................pag 30
       3.2.  Modul   de   derulare   şi   finanţare   a   operaţiunilor   de
leasing................pag 31
      3.3. Calculul ratei de leasing şi contabilizarea operaţiunilor
                                                                          de
leasing.....................................................................
...............pag 43
Cap.IV.                            Contractul                             de
leasing.....................................................................
......pag 50
                 4.1.            Contractul            de            leasing
internaţional..................................................pag 55
           4.2.      Cadrul      general      al      operaţiunilor       de
leasing.......................................pag 58
Cap.V     Cadrul      de      desfăşurare      al      operaţiunilor      de
leasing..................................pag 65
      5.1. Condiţii necesare pentru utilizarea leasing-ului. Cadrul  juridic
           şi       cel       fiscal       al       operaţiunilor        de
      leasing..........................................pag 65
       5.2.  Prezentarea   unor   societăţi   de   leasing   înfiinţate   în
România............pag 75
Cap.VI.                             Concluzii                             şi
propuneri...................................................................
.........pag 85
                                    Studiu                                de
caz.........................................................................
..................pag 89
Anexe.......................................................................
...............................pag 123
Bibliografie................................................................
..............................pag 125

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETARE ALE CONSILIULUI LOCAL DOMNESTI

CUPRINS
       CAPITOLUL I
       Organizarea activităţii la Consiliul local Domneşti
      1. Scurt istoric al comunei Domneşti
      2. Baza legală de funcţionare a Consiliului local Domneşti
      3. Atribuţiile ordonatorului principal de credite  şi  compartimentul
         financiar – contabil
       CAPITOLUL II
            Bugetul Consiliului local Domneşti la partea de venituri
      1. Clasificaţia bugetară a veniturilor
      2. Evidenţa veniturilor bugetare
      3. Veniturile Consiliul local Domneşti
       CAPITOLUL III
       Bugetul unităţii administrativ – teritoriale la partea de cheltuieli
            1.Cheltuielile Consiliului local Domneşti
                 1.1.  Cheltuieli  pentru  finanţarea  acţiunilor  social  –
culturale
                1.2. Cheltuieli pentru gospodărire comunală şi locuinţe
                1.3. Acţiuni economice
                1.4. Alte cheltuieli
       CAPITOLUL IV
       Analiza activităţii Consiliului local Domneşti din punct de vedere al
       realizării veniturilor şi efectuării cheltuielilor
       CAPITOLUL V
       Propuneri – posibilităţi de  perfecţionare  a  activităţii  organului
fiscal
       de pe raza comunei Domneşti
57 pagini

STUDIU PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR LA S.C. VINALCOOL S.A

              CUPRINS
I. BAZELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL LA    S.C.VINALCOOL S.A.
PITEŞTI
   1. Coordonatele noului sistem contabil adaptat la condiţiile
economiei de piaţă.
2. Principiile organizării şi conducerii contabilităţii la nivelul
unităţilor patrimoniale.
3. Organizarea compartimentului financiar-contabil.Locul şi rolul
informaţiei contabile în sistemul informaţional economic al unităţilor
patrimoniale.
4. Modul de organizare al S.C.VINALCOOL S.A. şi implicaţiile acestei
organizări în evidenţa contabilă.
  4.1. Date despre societate.
  4.2. Organizare şi organigramă.
  5. Forma de înregistrare contabilă la S.C.VINALCOOL S.A. PITEŞTI.
II. PROBLEME TEORETICE DE BAZĂ PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR.
1. Conţinutul şi structura imobilizărilor.
2. Reguli de evaluare a imobilizărilor.
3. Deprecierea imobilizărilor.Amortizarea-sursă importantă de finanţare
a investiţiilor.
4. Documentele justificative în care se reflectă mişcarea
imobilizărilor.
III. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII IMOBILIZĂRILOR PE EXEMPLUL S.C.VINALCOOL
S.A. PITEŞTI.
     1.Contabilitatea imobilizărilor necorporale.
 2.  Contabilitatea imobilizărilor corporale.
2.1. Contabilitatea terenurilor.
2.2. Contabilitatea mijloacelor fixe.
3. Contabilitatea imobilizărilor în curs.
4. Contabilitatea deprecierii imobilizărilor.
5. Contabilitatea imobilizărilor financiare.
6. Contabilitatea provizioanelor privind deprecierea imobilizărilor
30 pagini

ROLUL SI IMPORTANTA BANCII MONDIALE

Cuprins
      Introducere…………………………………………………………4
      Capitolul I.   Globalizarea…………………………………………6
     I.1.  Primul val al globalizării…………………………………………6
     I.2.  Al doilea val al globalizării………………………………………7
     I.3.  Al treilea val al globalizării………………………………………8
     I.4.  Lumea sub semnul globalizării………………………………….11
   I.5.  "Triada" regionalizării, produs al globalizării………………..…12
   Capitolul II. Banca Mondială…………………………………………14
   II.1. Cine este banca mondială ?………………………………………14
   II.2. Diferenţa între Banca Mondială şi FMI………………….………14
   II.3. Cui aparţine Banca Mondială ?……………………………..……16
   II.4. Ce oferă Banca Mondială ?………………………………………17
      II.5. Operaţiunile Băncii Mondiale…………………………..…….23
         II.5.1. Evaluarea operaţiunilor…………………………….………23
         II.5.2. Operaţiunile ne-financiare…………………….……………23
         II.5.3. Prezentarea operaţiunilor……………………..…………….24
      Capitolul III. Grupul Băncii Mondiale………………….………….35
   III.1. Prezentare generală………………………………………………35
   III.2. Asociaţia pentru Dezvoltare Internaţională………………………42
   III.3. Corporaţia Financiară Internaţională ……………….……………45
   III.4. Asociaţia pentru Garantare Multilaterală a Investiţiilor…….……48
Capitolul IV.  Asistenţa Băncii Mondiale……….………………………...50
   IV.1. Ciclul de desfăşurare a proiectului………………………………50
   IV.2. Analiză şi consultanţă……………………………………………51
   IV.3. Întrebări şi răspunsuri……………………………………………55
        IV.3.1. Banca Mondială……………………………………….……55
        IV.3.2. ADI/IDA……………………………………………………63
      Capitolul V. România şi Banca Mondială…………………………..67
   V.1. Procesul de consultare CAS…………………………………..…..69
   V.2. Agenda de dezvoltare a României……………………………..….72
   V.3. Analiza portofoliului de proiecte……………………………...…..78
   V.4. Proiecte finanţate……………………………………………..……81
        V.4.1. Îngrăşăminte pe banii Băncii Mondiale………………………81
      V.4.2. Conservarea energiei…………………………………..……..82
      V.4.3. Împădurirea terenurilor agricole……………………..……….84
      V.4.4.Facilitarea comerţului şi transportului în S-E Europei………...86
      Concluzii……………………………………………………………..89

UNIUNEA EUROPEANA SI COOPERAREA IN BAZINUL MEDITERANEI

                                   CUPRINS
Introducere
Cap I Uniunea Europeanî – Prezent şi perspective
         o Uniunea Europeanî – conţinut şi mecanisme  de  funcţionare  ……….
           ………………………………………………...……. 1
         o Tratatul de la Maastricht – piatrî de hotar pe calea  integrării
           Europene……………………………………………………... 5
         o Necesitatea consolidării Uniunii Europene…………...……. 14
Cap. II Uniunea Europeanî şi relaţiile mediteraneene
      2.1.  Strategii de integrare europeană ………………………...…. 20
      2.2.  Conţinutul şi etapele asocierii ţărilor mediteraneene la
                     Uniunea Europeanî ………………………………..……… 24
         ▪ Acordul de  asociere  al  Greciei  şi  aderarea  sa  la  Uniunea
           Europeanî                …………………………………………………..                26
         ▪ Aderarea Spaniei şi Portugaliei………. …………………… 27
Cap.  III  MEDA  –  Principalul  instrument  de  cooperare  dintre   Uniunea
Europeanî şi ţările mediteraneene
      3.1.  Parteneriatul Euro – mediteranean………………………….. 36
         o Conţinutul şi obiectivele programului MEDA………….…. 43
         o    Cadru    juridic    ce    reglementează    programul     MEDA
           …………………………………………………………….... 48
Cap. IV Relaţiile Marocului cu ţările Uniunei Europeene
      4.1.  Acordurile  Maroc  –  C.E.E.  dintre  1969  –  1996-  conţinutil
      acordurilor……………………………………………………..….. 54
         o    Acordul    de    asociere    Maroc-     Uniunea     Europeanî
           (1996)………………………………………………….……. 63
 -      4.2.1. Prevederile comerciale………………………………………63
      4.2.2.     Prevederile cooperîrii financiare…………………………… 66
      4.2.3.Cooperarea Maroc – Uniunea Europeanî în domeniul     pescuitului
      maritim……………………………………………...… 68
         o Relaţiile Marocului cu ţările Magherebului………………… 72
      4.3.1. Scurt istoric……………………………………………...…. 72
      4.3.2. Schimburile comerciale  dintre  Matoc  şi  celelalte  ţîri  ale
      Maghrebului……………………………………………………..... 73
      Concluzii
      Bibliografie

ASPECTE PRIVIND ORDINEA ECONOMICA MONDIALA

CUPRINS
Capitolul I.
  SITUAŢIA  MONDIALĂ CONTEMPORANĂ. TENDINŢE GENERALE
    1.1.    Modernizarea şi revoluţia tehnologico-informaţională – factori
    determinanţi în raportul de forţe pe plan mondial    5
    1.2. Globalizarea – fenomenul contemporan care a cucerit lumea  8
Capitolul II
  COMERŢUL MONDIAL ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII, CA FACTOR DETERMINANT  AL
  RAPORTULUI DE FORŢE ÎN PLAN MONDIAL
    2.1. Apariţia şi evoluţia comerţului mondial   17
    2.2.    Războaiele mondiale şi impactul lor asupra schimburilor
    comerciale internaţionale     45
    2.3. Ordinea economică mondială     61
    2.4.    Investiţiile internaţionale – factor determinant  al
    regionalizării
    economice     66
    2.5.    Apariţia regiunilor economice  şi impactul lor asupra comerţului
    internaţional 75
Capitolul III
  RELAŢIA POLITIC-ECONOMIC  ŞI IMPORTANŢA EI
  ÎN REALIZAREA ORDINII ECONOMICE MONDIALE
    3.1. Schimbări în raportul de forţe pe plan mondial  79
    3.2.    Puncte de tensiune pe glob. Legătura lor cu probleme economice
    mondiale      82
    3.3.    Centre de putere, jucători strategici şi sfere de influenţă. Cui
    va aparţine secolul XXI? 88
    3.4. Regiunile economice pe harta lumii   94
    3.5.    Arma economică şi rolul ei în reaşezarea raporturilor  de forţe
    124
  Concluzii personale  129
  Bibliografie   131

STUDIU PRIVIND PARTICULARITATILE SERVICIULUI DE PROTOCOL IN MINISTERUL APARARII

C U P R I N S
INTRODUCERE.................................................................
........................... 5
Capitolul 1: PROTOCOLUL: UN CUVÂNT CU SENSURI
MULTIPLE....................................................................
...........................…. 7
        1. Protocol şi
           diplomaţie.......................................................
           ........... 7
        2. Protocol şi
           etichetă.........................................................
           .............. 8
        3. Protocol şi
           ceremonial.......................................................
           ........... 9
        4. Protocolul face ordine dar nu tulbură
           armonia........................... 10
        5. Protocolul şi crearea de
           imagine.....................……...….....…... 11
        6. Importanţa protocolului instituţional în cadrul activităţii
           instituţiei
           militare...............................................….........
           ........... 12
Capitolul 2: REGULI  CE  URMEAZĂ  A  FI  RESPECTATE  CU PRILEJUL  UNOR
ACŢIUNI  PROTOCOLARE.................................. 15
        1.
           Invitaţia.........................................................
           ............................. 15
        2. Lista
           invitaţilor......................................................
           ..................... 19
        3. Conceperea planului de  aşezare la
           masă................................... 21
        4. Facilitarea participării
           invitaţilor.........................................…... 21
        5. Precăderea şi
           plasarea.........................................................
           ....... 25
        6. Reguli de comportament pe timpul acţiunilor protocolare........
           29
           2.6.1. Titluri şi formule de
           adresare…....................................... 39
Capitolul 3: PARTICULARITĂŢI  ALE  ORGANIZĂRII PROTOCOLULUI  ÎN MINISTERUL
APĂRĂRII............................… 44
        1. Atribuţiile secţiei protocol şi relaţii militare
           internaţionale....... 44
        2. Ordinea protocolară în Ministerul
           Apărării.....................…...... 47
        3. Conferinţele
           internaţionale...............................………...…….. 53
        4. Protocolul şi eticheta dineurilor şi recepţiilor........……..……..
           56
        5. Ceremoniile
           militare............................................…………......
           67
           3.5.1. Ceremonii militare la nivel
           central.................................. 72
CONCLUZII  ŞI
PROPUNERI.................................................................
77
BIBLIOGRAFIE……………………………………….………....……..... 79
ANEXĂ: Cele mai uzuale plasamente la masa…...……………..………… 80

ARMA ECONOMICA IN RELATIILE INTERNATIONALE

CUPRINS
Introducere.................................................................
....................................6
Capitolul 1. STADIUL CUNOAŞTERII PROBLEMATICII.................14
          1.1.           Războiul            global            -condiţionări
economice.............................14
          1.2. Sancţiunile economice – arma  de  distrugere  sau  instrument
adiacent                            al                            relaţiilor
diplomatice?................................................................
.26
Capitolul    2.    GLOBALIZAREA,    CAUZE     ŞI     EFECTE     ÎN     LUMEA
           CONTEMPORANĂ.....................................................
           ..........28
          2.1.                   Globalizarea                    activităţii
economice.......................................28
          2.2. Sancţiunile economice – mijloace de  coerciţie  în  relaţiile
internaţionale..............................................................
...................................38
          2.3. Sancţiunile economice la graniţa dintre  etic  şi  imoral  în
relaţiile
internaţionale..............................................................
......................51
Capitolul  3.  LEGITIMITATEA  FOLOSIRII   ARMEI   ECONOMICE   ÎN   RELAŢIILE
           INTERNAŢIONALE        ŞI        CONSECINŢELE        SANCŢIUNILOR
           ECONOMICE.........................................71
          3.1.        Apariţia         crizelor         economice         de
sistem.................................71
          3.2.             Controlul             asupra              rutelor
petrolului.......................................76
          3.3.               Consecinţe               în                plan
social......................................................79
Capitolul   4.   STUDIU   DE   CAZ.   ANALIZA   CONFLICTULUI   DIN   –   EX-
IUGOSLAVIA..................................................................
....................82
          4.1.          Cronologia          unui           veac           de
nelinişte........................................82
          4.2. Primele sancţiuni economice ale Comunităţii Europene: absenţa
voinţei                politice,                 sau                 absenţa
mijloacelor?.........................................85
          4.3.               Campania               aeriană                a
NATO..................................................89
CONCLUZII                             FINALE                              ŞI
PROPUNERI..................................................91
BIBLIOGRAFIE................................................................
.........................94
ANEXE.......................................................................
..................................99
      Anexa nr. 1. Schema globalizării.  Momente  importante  ale  evoluţiei
globalizării................................................................
....................................99
      Anexa nr. 2. „Declaraţia de la Siena” cu privire la criza globalizării
economice       -       Siena,        Italia,        Septembrie,        1998
-.............................................101

Creditarea agentilor economici de C.E.C

                                C U P R I N S
SINTEZA LUCRĂRII DE LICENŢĂ
                                 CAPITOLUL 1
                  PIAŢA FINANCIARĂ, CARACTERISTICI GENERALE
1  Locul şi rolul pieţei financiare în sistemul
economic....................................................................
...................3
3           Tipuri          de          agenţi           ai           pieţei
    financiare.........................................18
4  Istoricul evoluţiei creditelor. Necesitatea
                 C.E.C.            în           sistemul           financiar
românesc...................................27
6 Clasificarea creditelor
                 1.4.1.           Elemente          definitorii          ale
creditelor................................35
                         1.4.2.                   Tipuri                  de
credite.............................................................39
                                 CAPITOLUL 2
                    MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CREDITARE
   1.                Metodologia                de                 creditare
      bancară............................................57
   2.      Sistemul       de       gestionare       şi       analiză       a
      creditelor..........................70
   3. Riscurile bancare în procesul creditării.
                                                                  Definiţie.
Clasificare.................................................................
.80
   4. Modalităţi de estimare a riscului unei
      decizii                                                             de
      creditare..............................................................
      .......87
                                 CAPITOLUL 3
          GESTIUNEA CREDITĂRII LA CASA DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI
3.1.  Categorii de credite acordate de C.E.C.
                                                                 persoanelor
fizice......................................................................
..95
   2.      Durata      de       creditare       şi       condiţiile       de
      creditare..........................96
   3.            Componentele            unui            dosar            de
      creditare....................................97
   4.                                                             Garantarea
      creditelor.............................................................
      ..98
   5. Păstrarea şi arhivarea documentelor necesare
      creditării.............................................................
      ......................103
3.6.   Modalităţi de estimare a riscului unei decizii de
creditare...................................................................
.................104
                                 CAPITOLUL 4
           ANALIZA ACORDĂRII DE CREDITE  CU DOBÂNDĂ SUBVENŢIONATĂ
   1. Prezentarea Sucursalei Judeţene C.E.C. Braşov...................108
   2. Gestionarea unui credit pe termen lung pentru
         cumpărarea unei locuinţe cu dobândă subvenţionată...........123
CONCLUZII...................................................................
...................146
ANEXE : Documente specifice creditării
BIBLIOGRAFIE

analiză economică la Direcţia Silvică

CUPRINS
CAPITOLUL 1 - Prezentare Generală
1.1.Managementul mediului
    înconjurător................................................ . .4
1.2.Organe competente în problema implementării
             managementului de mediu în România ………………………………… .5
1.3Atribuţiile  şi funcţionarea ministerul apelor şi protecţiei  mediului…..
    6
CAPITOLUL II Mediul – factor de bază  al existenţei umane
2.1. Criza mediului – o întoarcere   la mit………………………………   8
2.2. Omul şi mediul înconjurător………………………………………….9
2.3.Conţinutul                         şi                         importanţa
mediului........................................................10
2.4.                                                             Trăsăturile
mediului....................................................................
........14
2.5. Impactul activităţii industriale asupra
mediului..................................15
2.6. Resursele materiale ale biosferei şi impactul
uman............................16
CAPITOLUL III  Problema mediului – cadrul legislativ şi reglementările
specifice
3.1. Aspecte privind protecţia
mediului.....................................................20
3.2. Legislaţii la nivel
O.N.U.....................................................................21
3.3          Legislaţia           la           nivelul           comunităţii
europene...........................................22
3.4. Legislaţia pe probleme de mediu din
România...................................24
CAPITOLUL IV -Probleme moderne ale ecologiei
4.1. Aspectele fundamentale ale
ecologiei................................................ 25
4.2. Modelarea în
ecologie....................................................................
.... 26
4.2.1. Modelul logic (ML)
4.2.2. Modelul Matematic (MM)
4.2.3. Modelul similar (MS)
4.2.4. Modelul analogic(MA)
CAPITOLUL V - Managementul resurselor forestiere
5.1. Pădurea în concepţie
ecosistemică......................................................28
5.2.                Polivalenţa                funcţională                 a
ecosistemelor..............................................28
5.2.1.            Funcţia             de             protecţie             a
apelor............................................................31
5.2.2.Funcţia de protecţie a terenurilor şi
solurilor....................................32
   5.2.3.Funcţia de protecţie contra factorilor climatici
   şi                         industriali                          dăunători
   .........................................................................3
   4
5.2.4.                              Funcţia                               de
recreere....................................................................
......36
5.2.5. Funcţia ştiinţifică şi de ocrotire a genofondului
    şi                                                          ecofondului
    forestier...............................................................
    ........37
5.3.Evaluarea economică şi eficienţa în
silvicultură.................................37
5.3.1.                               Metode                               de
evaluare....................................................................
.....38
CAPITOLUL VI Politici manageriale în domeniul
protecţie
mediului....................................................................
.................40
6.1.Seria de standarde ISO
14000............................................................42
6.2.Cadrul                            normativ                            al
standardelor.........................................................45
6.3.Sisteme de Management de
Mediu.....................................................48
      6.3.2. Avantajele Sistemului de Management de Mediu ................51
      6.3.1.Elemente specifice ale sistemului de management de mediu.52
      6.3.3.      Cerinţele      Sistemului      de      Management       de
Mediu.....................53
6.4.Instrumentele                     Managementului                      de
Mediu.......................................... 56
   6.4.1.                             Auditul                             de
mediu.......................................................................
 59
6.5.Strategii     şi      politici      naţionale      de      mediu      în
România........................... 62
      6.5.1.Instrumentele politicii de
mediu..............................................64
      6.5.2. Planul Strategic de Acţiune şi
      Planuri               de                Implementare                în
           România................................................65
6.6.Instrumente ale Managementului de Mediu
din                                                               Legislaţia
românească..................................................................
........67
      6.6.1.                            Studii                            de
impact......................................................................
68
CAPITOLUL  VII -Studiu de caz- analiză economică la
Direcţia Silvică
    Piteşti.................................................................
    ...............69
7.1.Organizarea şi funcţionarea Regiei Naţionale a
Pădurilor...................70
7.2.        Situaţia        actuală        a        Direcţiei        silvice
Piteşti............................................71
      7.2.1.Structura                                               fondului
forestier......................................................71
      7.2.2.Mărimea     fondului     forestier     şi     repartiţia      pe
deţinători..............71
      7.2.3.Compoziţia
pădurilor...............................................................72
      7.2.4.Clasele                                                       de
vârstă......................................................................
73
      7.2.5.Vârstele de
tăiere.....................................................................7
4
      7.2.6. Fondul de producţie şi
productivitatea...................................75
      7.2.7.Posibilitatea
pădurilor..............................................................76
      7.2.8.Regenerarea         şi           tratamentele           aplicate
pădurilor......................76
      7.2.9.                        Definirea                         pieţei
lemnului........................................................76
CAPITOLUL VIII Oportunităţii privind perfecţionarea structurii
organizatorico-funcţionale şi activităţii tehnico economice a Direcţiei
Silvice
Piteşti.....................................................................
......................  78
CAPITOLUL IX Strategia dezvoltarii activităţii tehnico-economice
                a Direcţiei Silvice Piteşti în perioada 2000-
                 2002................................... 81
              9.1.Conservarea şi apărarea integrităţii fondului
                     forestier.......................81
                           9.2.Valorificarea masei
   lemnoase.............................................................82
                         9.3 Lucrări de îngrijire a
   arboretelor.........................................................83
                              9.4. Regenerarea
pădurilor...................................................................
                                   .....84
                          9.5.Starea de sănătate a
  pădurilor............................................................. 85
                                    9.6.
Investiţii..................................................................
                       ........................... 85
9.7. Accesibilitatea
pădurilor...................................................................
..87
9.8. Produse
lemnoase....................................................................
...........88
9.9Activitatea                                                    economico-
financiară.........................................................89
9.9.1 Activitatea economico-financiară în anul
2000................................90
CAPITOLUL X
–Concluzii..................................................................
...94

marketingului bancar

                                   Cuprins
|Capitolul I SISTEMUL BANCAR                                      |1     |
| 1.1. Conceptul de sistem bancar                                 |2     |
| 1.2. Structura sistemului bancar în România                     |8     |
| 1.3.Rolul şi funcţiile sistemului bancar                        |21    |
| 1.4. Reformă şi tranziţie                                       |27    |
|Capitolul II MARKETINGUL SERVICIILOR BANCARE                     |34    |
| 2. 1. Localizarea marketingului bancar                          |34    |
| 2.2. Elementele si obiectivele marketingului bancar             |36    |
| 2.3. Particularitati ale marketingului bancar                   |37    |
| 2.4. Dinamismul serviciilor bancare                             |40    |
|Capitolul III ANALIZA MIXULUI DE MARKETING ÎN DOMENIUL           |47    |
|SERVICIILOR FINANCIARE                                           |      |
| 3. 1. Mixul de marketing                                        |47    |
| 3.2. Elementele specifice ale mixului de marketing in domeniul  |66    |
|serviciilor financiare                                           |      |
| 3.3. Elaborarea strategiei de marketing                         |70    |
|Capitolul IV UNELE ELEMENTE DE MANAGEMENT AL MARKETINGULUI       |87    |
|SPECIFICE BANC POST . STUDIU DE CAZ                              |      |
| 4. 1. Prezentarea Generală a băncii BANC POST SA                |87    |
| 4.2. Analiza mixului de marketing in cadrul BANC POST S.A.      |97    |
| 4.3. Analiza segmentării pietei pe baza unor chestionare        |116   |
| 4.4. Profilul utilizatorilor de instrumente de economisire      |141   |
| 4.5. Analiza cererii de produse de economisire                  |143   |
|Capitolul  V CONCLUZII                                           |154   |
| 5.1. Concluzii                                                  |154   |
| 5.2. Avantajele băncii fată de alte bănci                       |156   |

Procesul managerial si echipa manageriala

Capitolul I  Management, consideratii generale
Capitolul II  Teoria grupului
Capitolul III  Procesul managerial si echipa manageriala

Masa monetara

Cuprins
1. INTRODUCERE………………………………………..3
   1.1.  Banii si valoarea lor………………………………..3
2. CONCEPTUL DE MASA MONETARA. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MASA MONETARA.
   ELEMENTE COMPONENTE…………………………4
   2.1.  Aspectul economic al masei monetare…………….4
   2.2.  Aspectul monetarist al masei monetare………….11
3. RELATIA DINTRE MASA MONETARA SI INFLATIE.
   3.1.  Inflatia……………………………………………….16
   3.2.  Inflatia forte…………………………………………21
   3.2.1.  Inflatia prin cerere………………………………..22
   3.2.2.  Inflatia prin costuri……………………………….24
   3.2.3.  Inflatia structurala………………………………..26
   3.2.4.  Procesul de dezvoltare al inflatiei………………..27
   3.3.  Inflatia lenta…………………………………………35
4.   EVOLUTIA MASEI MONETARE IN ECONOMIA    ROMANEASCA IN PERIOADA 1991 –
    2000.
      4.1.  Canalele de transmisie a politicii monetare…………41
      4.2.  Evolutii ale unor indicatori bancari in perioada
         1991 – 1997……………………………………………53
      4.3. Ratele dobanzilor practicate de BNR in anii 92 – 99..61
      4.4. Ratele dobanzilor practicate de bancile comerciale intre anii
    1993 – 1999……………………………………………..62
5.   IMPACTUL EVOLUTIEI MASEI MONETARE ASUPRA EVOLUTIILOR MACROECONOMICE.
   5.1. Evolutia ecomomiei dupa decembrie 1989…………..63
   5.2. Structura comertului exterior in perioada
          1990 – 1998…………………………………………..70
   5.3. Evolutia masei monetare intre 1991 si 1999…………71
   5.4. Evolutia cursului de schimb al monedei nationale…..73
6.  CONCLUZII………………………………………………..75
7. BIBLIOGRAFIE…………………………………………….76

transmitere a politicii monetare

CUPRINS
Cuprins
                          2
Tabele
                           3
Grafice
                           3
1.                             Politica                             monetara
                  4
1.1.         Cum         a         aparut         politica          monetara
                     4
1.2.          Cum          functioneaza          politica           monetara
                  5
1.3.              Proiectarea               politicii               monetare
                          5
1.3.1.          Instrumentul          de          politica          monetara
                    6
1.3.2.                          Tinte                           intermediare
                               7
1.3.3.               Reguli               vs.                Discretionarism
                          8
1.3.4.              Independenta               Bancii               Centrale
                      9
1.3.5.                          Inflation                          Targeting
                              10
2. Mecanisme de transmisie a politicii monetare                         11
2.1.       Canalele       traditionale       ale       ratei        dobanzii
                  14
2.2.           Canalele           pretului           altor            active
                         16
2.2.1.                Canalul                cursului                valutar
                         16
2.2.2.              Canalele               pretului               actiunilor
                        16
                   -              Teoria              lui              Tobin
                              17
                        -                   Efectul                   averii
                                 17
         -Canalul     pretului     locuintelor     si     al     terenurilor
            18
2.3.                           Canalele                           creditului
                               19
2.3.1.               Canalul                creditului                bancar
                        19
2.3.2.                           Canalul                           bilantier
                               20
2.4.            Efectele            lichiditatilor             gospodariilor
                      22
3. Analiza mecanismelor de transmisie in Romania                    24
3.1.            Seriile            de             timp             utilizate
                              24
3.2.           Testele           Granger           de            cauzalitate
                      27
3.3.   Productia   industriala   si    importanta    celorlalte    variabile
       29
3.4.                           VAR                           nerestrictionat
                            30
3.5.                 Teste                 de                 stationaritate
                             37
3.6.                 Relatii                 de                  cointegrare
                             38
Concluzii
                       43
Bibliografie
                      45