Strategia de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila

1. Introducere 3
2. Definirea conceptului de dezvoltare durabilă 4
2.1. Scurt istoric al dezvoltării durabile 4
2.2. Principalele etape 4
3. Planul local de dezvoltare durabilă 5
3.1. ETAPELE REALIZĂRII STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 6
4. Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă 6
4.1. Strategia de dezvoltare a Uniunii Europene întâlneşte mai multe provocări 7
5. Dezvoltarea durabilă, imperativ pentru prezentul şi viitorul României 8
6. Studiu de caz- “Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Brăila pentru perioada 2010 – 2015
6.1. Obiectivul general: 9
6.2. Obiective specifice: 9
6.3. Viziunea de dezvoltare 9
6.4. Politici, programe, operaţiuni indicative, proiecte 9
6.5. Fişe de Proiecte şi Calendarul Implementării 10
6.6. Monitorizare 10
6.6.1. Metode de monitorizare şi evaluare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Brăila 2010-2015: 10
6.6.2. Indicatori de monitorizare ai Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Brăila 2010-2015: 11
6.6.2.1. Protecţia elementelor mediului natural 11
6.6.2.1.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de apa şi apa uzată 11
6.6.2.1.2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 12
6.6.2.1.3. Reducerea impactului negativ al sistemelor de încălzire urbană asupra mediului 12
6.6.2.1.4. Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural 12
6.6.2.1.5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale 12
6.6.2.2. Dezvoltarea resurselor umane 12
6.6.2.2.1. Elaborarea strategiilor şi politicilor de formare iniţială şi continuă 12
6.6.2.2.2. Măsuri active pe piaţa muncii, instruirea şomerilor şi dezvoltarea forţei de muncă 13
6.6.2.2.3. Promovarea incluziunii sociale; 13
6.6.2.2.4. Dezvoltarea capacitaţii instituţionale 13
6.6.2.3. Dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii 13
6.6.2.3.1. Creşterea competitivităţii economice 13
6.6.2.3.2. Diversificarea economiei rurale 13
6.6.2.3.3.Dezvoltarea turismului; 14
6.6.2.4. Îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea accesului la servicii publice de calitate 14
6.6.2.4.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a reţelelor de utilităţi 14
6.6.2.4.2. Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Brăila 14
6.6.2.4.3. Asigurarea accesului egal la serviciile de asistenţă socială 14
6.6.2.4.4. Asigurarea accesului egal la serviciile de sănătate 15
6.6.2.4.5. Asigurarea accesului egal la educaţie; 15
6.6.2.4.6. Valorificarea durabilă a patrimoniului natural şi cultural. 15
6.6.2.3.COEREŢA ŞI COFORMITATEA CU POLITICILE NAŢIOALE ŞI EUROPENE 15
6.6.2.3.1. Corespondenta Strategiei cu politicile comunitare şi cele naţionale 15
6.7. Analiza SWOT 17
PUNCTE FORTE 17
PUNCTE SLABE 17
OPORTUNITĂŢI 17
AMENINŢĂRI 17
7. Concluzii 18
8. Bibliografie 19

Achizitii - Parfum Bio pentru Femei

Capitolul 1 4
Motivaţia – de ce am ales acest produs? 4
Capitolul 2 5
Descrierea produsului. Piaţa ţintă. Profilulconsumatorului 5
2.1. Descrierea produsului 5
2.2. Descrierea societății 6
2.3. Piața țintă 6
2.4. Concurența si tendințe pe piața parfumurilor 6
Capitolul 3 9
Previziunea vânzărilor 9
Capitolul 4 13
Alegerea amplasării și a spațiului de producție 13
Capitolul 5 14
Achiziții în afara producției 14
Capitolul 6 18
Determinarea necesarului de utilaje şi implicit a investiţiilor în mijloace fixe pentru a putea realiza producţia previzionată 18
6.1. Descrierea fluxului tehnologic 18
6.2. Alegerea furnizorilor 21
6.3. Determinarea necesarului de utilaje 25
Capitolul 7 27
Materii prime și materiale 27
7.1. Determinarea necesarului de materii prime și materiale 27
7.2. Achizitia materiilor prime și a materialelor 29
Capitolul 8 38
Necesarul de personal (direct şi indirect productiv) şi a fondului de salarii 38
8.1. Determinarea necesarului de personal direct productiv 38
8.2. Determinarea necesarului de personal indirect productiv 40
8.3. Determinarea fondului total annual de salarii brute 41
8.3.1. Determinarea fondului total de salarii brute pe anul 2015 41
8.3.2. Determinarea fondului total de salarii brute pe anul 2016 42
8.3.3. Determinarea fondului total de salarii brute pe anul 2017 42
Capitolul 9 43
Calculul costului de producție 43
9.1. Calcularea costurilor de producție directe pe anul 2015 43
9.2. Calcularea costurilor de producție indirecte pe anul 2015 45
Capitolul 10 49
Calculul producţiei critice şi 49
al cifrei de afaceri critice 49
Capitolul 11 50
Aprecierea situației financiare 50
Capitolul 12 51
Bugetul de venituri și cheltuieli 51
Capitolul 13 52
Concluzii 52
Capitolul 14 53
Bibliografie 53

Managementul Educatiei Rutiere

CUPRINS
Cap.I. Managementul educatiei rutiere pag.4
-1.1.Introducere pag.4
-1.2.Educatia rutiera.Organizarea si desfasurarea procesului de
invatamant pag.8
-1.3.Rolul cadrelor didactice in educatia rutiera a elevului pag.14
-1.4.Principii didactice aplicate in educatia rutiera pag.16
-1.5.Metode de predare in educatia rutiera pag.19
Cap.II.Indrumari metodologice si resurse materiale in educatia rutiera pag.22
-2.1.Indrumari de specialitate privind desfasurarea lectiilor de instruire in conducerea autovehiculelor pag.22
2.1.1.Ce trebuie cunoscut inainte de prima lectie de conducere auto pag.22
2.1.2.Primele notiuni de conducere auto pag.24
2.1.3.Schimbarea treptelor de viteza pag.27
2.1.4.Unele probleme legate de executarea virajelor pag.28
2.1.5.Conducerea automobilului in rampa si in panta pag.29
2.1.6.Mersul inapoi si intoarcerea autovehiculelor pag.31
2.1.7.Repetarea cunostintelor predate pag.32
2.1.8.Cateva probleme privind pregatirea pentru examen pag.33
-2.2.Indrumari de specialitate privind folosirea manualelor de circulatie rutiera pag.36
-2.3.Asigurarea bazei materiale pag.37
-2.4.Parcul scoala de circulatie pag.39
Cap.III.Managementul comportamentului preventiv pag.40
-3.1.Sistemul circulatiei rutiere
(OM- VEHICUL – DRUM – NATURA) pag.40
-3.2.Formarea comportamentului preventiv pag.43
-3.3.Reguli de circulatie pag.46
-3.4.Accidentul de circulatie – cauze pag.51
Cap.IV.Conducatorul auto si pietonul pag.58
-4.1.Comportamentul conducatorului auto incepator pag.58
-4.2.Politetea rutiera pag.59
-4.3.Conducerea economica a automobilului pag.60
-4.4.Transportul rutier si impactul ecologic pag.63
-4.5.Pietonul.Copilul pieton – educat si informat pag.68
Cap.V.Investigatii si aplicatii in educatia rutiera pag.71
-5.1.Chestionarul de circulatie. Obtinerea permisului pag.71
-5.2.Viitorul rutier – perspective europene 2015 pag.79
-5.3.Proiect didactic – Obiectul: Legislatia rutiera. Subiectul lectiei – Depasirea pag.98
Cap.VI.Concluzii pag.101
Anexe pag.103
Glosar de termeni pag.146
Bibliografie pag.158

Primul Pas pe Aeroportul Honolulu este Inceputul unei Vacante de Vis in Hawaii

Capitolul 1: PREZENTAREA GENERALĂ A REGIUNII TURISTICE HAWAII.4
1.1. Coordonate geografice principale ale zonei Hawaii.4
1.1.1. Așezare și accesibilitate.4
1.1.2. Cadrul natural.7
1.1.3. Structura administrativ – teritorială.12
1.2. Cadrul socio-economic.12
1.2.1. Nivelul general de dezvoltare socio-economică.12
1.2.2. Mediul de afaceri.15
1.2.3. Educația, sănătatea și serviciile sociale.15
1.2.4. Caracteristici principale ale populației rezidente.16
1.3. Infrastructura turistică a zonei Hawaii.17
1.3.1. Ansamblul spațiilor de cazare .17
1.3.2. Structura unităților de alimentație.18
1.3.3. Sistemul de transport turistic.20
1.3.4. Posibilități de distracție și agrement.21
1.3.5. Atracții turistice naturale.24
1.3.6. Obiective turistice antropice.26
1.3.7. Campania de promovare a regiunii turistice.28
1.4. Importanța aeroportului Honolulu în dezvoltarea turismului în zona Hawaii.28
1.4.1. Localizare și conexiuni cu regiunea Hawaii.29
1.4.2. Scurt istoric al aeroportului.29
1.4.3. Prezentarea companiilor aeriene care operează pe aeroportul Honolulu.30
1.4.4. Oferta de servicii.31
1.4.5. Mediul de acțiune.32
1.4.5.1. Clienți.32
1.4.5.2. Furnizori.32
1.4.5.3. Concurenți.33
1.4.6. Politica de personal.34
1.4.7. Strategia de promovare a aeroportului.35
CAPITOLUL 2: ANALIZA ACTIVITĂȚII TURISTICE ÎN REGIUNEA HAWAII.36
2.1. Studiu privind impactul turismului asupra economiei regiunii Hawaii.36
2.1.1. Evoluția numărului de turiști.36
2.1.2. Modificări produse la nivelul numărului de înnoptări.38
2.1.3. Durata medie a sejurului.39
2.1.4. Densitatea circulației turistice .40
2.1.5. Volumul cheltuielilor turistice preferinta relativa a nr turisti .41
2.2. Rolul aeroportului Honolulu în creșterea circulației turistice în zona Hawaii.42
2.2.1. Analiza indicatorilor de trafic.42
2.2.1.1. Situația mișcărilor de aeronave .43
2.2.1.2. Evoluția numărului de pasageri .43
2.2.2. Analiza activității economice desfășurate pe aeroportul Honolulu.48
2.2.2.1. Evoluția cifrei de afaceri.48
2.2.2.2. Evoluția veniturilor.49
2.2.2.3. Evoluția cheltuielilor.49
2.2.2.4. Evoluția rezultatului exercițiului financiar.50
2.2.2.5. Evoluția rentabilității comerciale.50
2.2.3. Identificarea relației dintre aeroportul Honolulu și regiunea turistică Hawaii.51
CAPITOLUL 3: CORELAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE DIN DOMENIUL TURISMULUI CU CELE PRIVIND INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT AERIAN ÎN REGIUNEA HAWAII.52
3.1. Stadiul actual al implementării proiectelor de dezvoltare regională a turismului.52
3.1.1. Scurtă prezentare a proiectelor finalizate .52
3.1.2. Planuri și strategii derulate în prezent.57
3.1.2. Analiza proiectului Plan de dezvoltarea în perioada 2005-2015.58
3.1.3. Oportunități privind dezvoltarea pe termen mediu și lung a turismului în zona Hawaii
3.2. Planuri de modernizare a infrastructurii aeroportuare în Hawaii.62
3.2.1. Evaluarea proiectelor de dezvoltare finalizate recent .62
3.2.2. Prezentarea strategiilor în curs de implementare.64
3.2.3. Evaluarea impactului proiectului .64
3.2.4. Provocări actuale privind extinderea activității aeroportului Honolulu.66
CAPITOLUL IV : PROPUNERI DE DEZVOLTARE ÎN REGIUNEA HAWAII.68
BIBLIOGRAFIE.71
ANEXE.73

Diagnosticarea si Evaluarea Intreprinderii SC X SRL

Introducere 3
Capitolul 1. Condiţii de realizare a lucrării de evaluare
1.1. Angajament şi certificare. Raport de evaluare- scopul, data şi întocmirea evaluării
1.1.1.Angajament şi certificare 4
1.1.2.Raport de evaluare scopul, data şi întocmirea evaluării 4
1.2. Baza de evaluare 4
1.3. Ipoteze şi condiţii limitative 5
Capitolul 2. Concepte privind evaluarea întreprinderii
2.1. Valoarea şi teoria evaluării 7
2.1.1.Evoluţia teoriei evaluării întreprinderii 7
2.1.2.Diferenţieri dintre conceptele de valoare şi preţ 8
2.1.3.Clasificarea tipurilor de valori 10
2.2. Factori determinanţi ai valorii întreprinderii 12
2.2.1.Abordări a valorii întreprinderii 12
2.2.2.Factori interni 13
2.2.3.Factori externi.Metode de evaluare curente 14
2.3. Clasificarea evaluărilor contabile 15
2.3.1.Criteriile de clasificare ale evaluărilor contabile 15
2.3.2.Clasificarea evaluărilor economice 16
2.4. Principiile evaluării 17
2.4.1.Principiile evaluării în contabilitate 17
2.4.2.Principiile evaluării economice 20
2.5. Raportul de evaluare 22
Capitolul 3. Diagnosticul întreprinderii
3.1. Diagnosticul juridic 25
3.1.1.Dreptul societăţii comerciale 25
3.2. Dreptul civil, comercial, fiscal, social 26
3.2.1.Dreptul de proprietate 26
3.3. Diagnosticul de resurse umane 28
3.3.1.Analiza dimensiunii şi structurii potenţialului uman 28
3.3.2.Analiza resurselor umane şi a managementului întreprinderii
3.4. Diagnosticul managementului şi structurii organizaţionale 35
3.5. Diagnosticul comercial 35
3.5.1.Diagnosticul comercial al firmei 35
3.5.2.Structura funcţională 36
3.5.3.Mediul concurenţial 37
3.5.4.Evaluarea şi selectarea furnizorilor 38
3.5.5.Organizarea contabilităţii la S.C. X S.R.L. 39
3.56.Structurarea cifrei de afaceri şi puterea de piaţă a întreprinderii
3.6. Diagnosticul operaţional 46
3.6.1.Diagnosticul activităţii operaţionale a societăţii 47
Capitolul 4. Analiza principalilor indicatori tehnico-economici
4.1. Analiza structurală a cifrei de afaceri 49
4.2. Analiza rezultatelor financiare 50
4.3. Eficienţa în gestiune a decontărilor societăţii 52
4.4. Evoluţia rezultatului net 55
4.5. Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului contabil 57
4.6. Diagnosticul lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 60
4.6.1. Diagnosticul financiar pe baza ratelor de gestiune 60
4.7. Analiza rentabilităţii 62
Capitolul 5. Evaluarea întreprinderii S.C. X S.R.L. Oras Y
5.1. Evaluarea întreprinderii prin metoda activului net corectat 68
5.2. Valoarea actuală a activelor imobilizate şi determinarea corecţiilor
5.2.1.Imobilizările necorporale 69
5.2.2.Imobilzările corporale 70
5.3. Valoarea actuală a activelor circulante şi determinarea corecţiilor
5.4. Evaluarea S.C. X S.R.L. Păuneşti prin metoda Discounted Cash-Flow
5.4.1.Particularităţi ale metodei discounted cash-flow 75
5.4.2.Evoluţia cifrei de afaceri şi a costurilor aferente în perioada 2010- 2015
Concluzii şi propuneri 80
Bibliografie 81
Anexe

Biogazul

Capitolul 1. STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE.4
1.1 Surse regenerabile de energie: noţiuni generale .4
1.1.1 Stadiul surselor regenerabile pe plan mondial.4
1.1.2 De ce biogaz? Ce este biogazul? .7
1.1.3 Acţiunea „Biogaz”. Situaţia în ţările europene .12
1.2 Producerea si utilizarea biogazului pentru obţinerea de energie .18
1.2.1 Producerea şi valorificarea biogazului.18
1.2.2 Factorii care influenţează producţia de biogaz .21
Capitolul 2. CONSIDERAŢII GENERALE.28
2.1 Cadrul legislativ specific din România şi UE .28
2.1.1 Directiva UE 2004-8-EC privind promovarea cogenerării .28
2.2 Strategia energetică a României pe termen mediu (2003-2015) .37
Capitolul 3. SOLUŢII TEHNICO-ECONOMICE DE COGENERARE.40
3.1 Principiul cogenerării. Descrierea unei unitaţi de cogenerare.40
3.2 Cogenerarea în România .43
3.3 Tehnologii tradiţionale de cogenerare .45
3.3.1 Cogenerare cu turbină cu abur .45
3.3.2 Cogenerare cu turbină cu gaze .47
3.3.3 Cogenerare cu motoare cu combustie internă .48
3.3.4 Cogenerare cu ciclu combinat abur-gaze .50
3.4 Diferite modele de instalaţii de biogaz. Exemple realizate în România.51
3.4.1 Instalaţii mici de biogaz de 5 şi 10 m³ .51
3.4.2 Instalaţii de capacitate mijlocie ..53
3.4.3 Instalaţii mari de biogaz ..57
Capitolul 4. PROIECTAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ BAZAT PE POTENŢIAL DE BIOGAZ . 59
4.1 Locaţia .59
4.2 Stabilirea potenţialului fermei agricole.60
4.3 Consum de energie electrică şi termică.62
4.4 Stabilirea necesarului de biogaz pentru energie termică şi electrică.62
4.4.1 Necesarul de energie termică pentru prepararea hranei.63
4.4.2 Necesarul de energie termică pentru încălzirea apei menajere.64
4.4.3 Necesarul de energie termică pentru încălzirea locuinţei.64
4.4.4 Necesarul de energie electrică.65
4.5 Determinarea parametrilor sistemului .67
4.5.1 Stabilirea schemei generale.67
4.5.2 Criterii de alegere şi dimensionare a instalaţiei de biogaz.67
4.5.3 Predimensionare fermentator.70
4.5.4 Stabilirea soluţiei pentru grupul maşină termică-generator electric.71
4.5.5 Alegerea generatorului electric.73
4.5.6 Evaluarea fluxurilor energetice (energie termică, energie electrică).75
4.5.7 Calculul randamentului .77
Concluzii .77
Capitolul 5. ASPECTE ECONOMICE. EVALUAREA DE COSTURI
5.1 Determinarea tarifului la sursa de referinţă şi evoluţia acestuia.78
5.1.1 Determinarea ratei de creştere a tarifului de referinţă la electricitate şi energie th.78
5.1.2 Efectul apropierii sursei de referinţă de locul de amplasament al sursei noi.79
5.2 Alegerea duratei de studiu în calculele eficienţei investiţiilor.80
5.3 Determinarea preţului de cost al energiei electrice şi termice produse în instalaţiile de cogenerare.82
5.3.1 Preţul de cost al energiei produse în instalaţiile de cogenerare.82
5.3.2 Analiza factorilor ce determină rentabilitatea unui proiect de cogenerare.83
5.3.3 Analiza numerică a eficienţei economico-financiară a proiectelor de cogenerare.86
5.3.4 Analiza sensibilităţii rentabilităţii proiectelor de cogenerare la variaţia factorilor incerţi.89
Concluzii.92
BIBLIOGRAFIE .94

Impactul Campaniilor Sociale Asupra Publicului din Romania

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. PUBLICITATE ȘI PUBLICITATE SOCIALĂ 5
1.1 Publicitatea – Noţiuni generale 5
1.1.1 Definire 5
1.1.2 Tipuri de publicitate 6
1.1.2.1 Publicitatea raţională 7
1.1.2.2 Publicitatea mecanicistă 7
1.1.2.3 Publicitatea integrativă 8
1.1.2.4 Publicitatea sugestivă 9
1.1.3 Formele publicităţii 10
1.1.4 Structura enunţului publicitar 10
1.1.5 Suporturi publicitare 14
1.2 Publicitate socială 16
1.2.1 Simbioza socială 21
1.2.2 Consumatorul- subiect social 23
CAPITOLUL II. PUBLICITATEA ÎN CAMPANIILE SOCIALE 25
2.1 Campania socială 25
2.2 Responsabilitatea socială corporatistă 26
2.2.1 Definirea conceptului 26
2.2.2 Tipuri de responsabilitate socială 27
2.2.3 Impactul responsabilităţii sociale asupra economiei corporaţiei 30
2.2.3.1 Impactul asumării responsabilităţii sociale asupra strategiei corporaţiei 31
2.2.3.2 Costurile şi beneficiile asumării responsabilităţii sociale 33
2.2.4 Responsabilitatea socială corporatistă în România 34
2.3 Benetton-publicitate şi/sau responsabilitate socială 34
2.4 Campanii sociale desfăşurate în România 39
2.4.1 Campania Șansă la viaţă, şansă la noi amintiri Procter & Gamble 39
2.4.2 Responsabilitatea socială în cadrul companiei COSMOTE 41
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ: CAMPANIA FEMEI ȊN UMBRĂ. UMBRE 43
3.1 Violenţa- noţiuni introductive 44
3.1.1 Definirea conceptului 44
3.1.2 Formele de manifestare a violenţei 45
3.1.2.1 Violenţa psihologică 45
3.1.2.2 Violenţa fizică 45
3.1.2.3 Violenţa socială 45
3.1.2.4 Violenţa economică 46
3.1.2.5 Violenţa sexuală 46
3.1.3 Cauzele comportamentului violent manifestat asupra femeilor 47
3.1.4 Efectele violenţei asupra victimelor 48
3.2 Campania Femei în umbră. Umbre 49
3.2.1 Date şi statistici 63
3.2.2 Impactul economic şi social al violenţei împotriva femeilor 65
3.2.3 Violenţa împotriva femeii prezentată în presa din România 66
3.2.3.1 Modul de prezentare publică a formelor de violenţă 66
3.2.3.2 Articole din presa scrisă cu referire directă la violenţa asupra femeii 67
3.2.3.3 Violenţa împotriva femeii prezentată în emisiunile de televiziune 68
3.2.4 Campania celor 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii desfăşurată în judeţul Gorj 69
3.2.5 Campania celor 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii desfăşurată în judeţul Mureş 70
3.2.6 Femei în umbră. Umbre. Bucureşti, 25 noiembrie 2008 71
3.2.7 Ziua internaţională a femeilor - 8 martie 73
3.2.8 Implicarea bărbaţilor în problema combaterii violenţei împotriva femeii 75
3.2.9 Campania Secretarului General al ONU pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor (2008-2015) 77
3.2.10 Violenţa domestică asupra femeii însărcinate 79
CONCLUZII 83
BIBLIOGRAFIE.86

Rolul si Activitatea Resurselor Umane in Cadrul SC Total Media Shop SRL

Introducere. 3
I. Prezentarea societăţii S.C. TOTAL MEDIA SHOP S.R.L. 4
1.1. Date de identificare . 4
1.2. Gama de produse și servicii . 5
1.3. Structura organizatorică a S.C. Total Media Shop S.R.L. 8
1.4. Piața S.C. Total Media Shop S.R.L. 10
1.4.1. Furnizorii. 10
1.4.2. Clienții. 11
1.4.3. Concurenții. 12
1.5. Marketing. 14
II.Diagnosticul economico-financiar al S.C. Total Media Shop S.R.L. 16
2.1. Indicatori din bilanț. 16
2.2. Indicatori din contul de profit și pierdere. 18
2.3. Indicatori privind creanţele şi datoriile. 22
2.4. Indicatori de lichiditate şi solvabilitate. 23
2.5. Indicatori de profitabilitate . 25
2.6. Productivitatea muncii . 27
III. Analiza diagnostic a resurselor umane la S.C. Total Media Shop S.R.L. 29
3.1. Activitatea resurselor umane și rolul acestora. 29
3.2. Analiza dimensiunii personalului . 32
3.3. Analiza structurii personalului. 33
3.4. Analiza stabilității personalului. 36
3.5. Analiza eficienței utilizării resurselor umane . 37
3.6. Analiza nivelului de motivare și salarizare a personalului. 38
3.7. Analiza SWOT. 39
IV. Rolul și activitatea resurselor umane la S.C. Total Media Shop S.R.L. 40
4.1. Misiunea, viziunea și valorile S.C. Total Media Shop S.R.L. 41
4.2. Obiectivele strategiei de resurse umane și măsuri de implementare. 41
4.3. Acțiuni de implementare a obiectivelor stategice. 47
4.4. Resurse necesare implementării strategiei. 49
4.5. Plan operațional de implementare a strategiei pentru anul 2015. 50
4.6. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei. 52
Bibliografie. 56

Crizele din Europa

Introducere.3
1.Primul razboi mondial.
1.1 Cauze şi responsabilităţi.
1.2Victime.
 2.Marea criză economică sau Marea depresiune.
3.Al Doilea Război Mondial.
 3.1 Cauze.
4.Revoluţia Ungară din 1956.
5.Criza rachetelor cubaneze.
6.Primăvara de la Praga 1968.
 6.1 Reformele din primăvară.
 6.2 Ocupaţia sovietica .
6.3 Reacţii în lume.
 7.Accidentul nuclear de la Cernobîl .
8.Căderea comunismului în Europa de Est, 1989 .
8.1 Căderea Zidului în 1989.
9.Focare de instabilitate si criza in Europa post 89’.
9.1 Surse de instabilitate/crize ce se manifestă în spaţiul Uniunii Europene.
9.1.1 Irlanda de Nord. .
9.1.2 Spania („conflictul basc”) .
9.2 Surse de instabilitate/crize ce se manifestă în afara spaţiului Uniunii Europene.
9.3 Povacari viitoare .
10.Noua criza economică.
10.1 Origini.
10.2 Măsuri de salvare.
10.3 Perdanţi.
10.4 Câştigătorii.
10.5 Măsuri comune pentru Uniunea Europeană.
11. Rolul organizatiilor internaţionale de securitate in menţinerea pacii si stabilităţii in Europa.
11.1 Implicarea organizaţiilor internaţionale de securitate în crizele europene din balcanii post 89”.
12. Bibliografie.

Politica Europeana pentru Protectia Mediului

Capitolul I - Reglementări privind protecţia mediului
CapitoluL II - Probleme orizontale
o Secţiunea 2.1. Armonizarea legislaţiei
o Secţiunea 2.2. Capacitatea administrativă
Capitolul III - Managementul deşeurilor
o Secţiunea 3.1. Armonizarea legislaţiei
o Secţiunea 3.2. Capacitatea administrativă
Capitolul IV - Calitatea aerului şi schimbările climatice
o Secţiunea 4.1. Armonizarea legislaţiei
o Secţiunea 4.2. Capacitatea administrativă
Capitolul V - Calitatea apei
o Secţiunea 5.1. Armonizarea legislaţiei
o Secţiunea 5.2. Capacitatea administrativă
Capitolul VI - principii directoare pe care se întemeiază politica mediului pe plan comunitar
Capitolul VII – concluzii 

Elementele Constitutive ale Fondului de Comert 2014

1.Considerații generale 
2.Elementele corporale ale fondului de comerț 
2.1.Bunuri imobile 
2.2.Bunuri mobile corporale 
3.Elementele incorporale ale fondului de comert
3.1.Firma 
3.2.Emblema 
3.3.Clientela si vadul comercial 
3.4.Drepturile de proprietate industriala 
3.5.Drepturile de autor 
3.6.Regimul creantelor si datoriilor  

Analiza Comparativa a Reglementarii Participatiei in Codul Penal in Vigoare si in Noul Cod Penal

CONSIDERAȚII PRELIMINARE 
CAPITOLUL I 
§1. NOȚIUNE. FORME. CONDIȚII 
1.1. Noțiune 
1.2. Forme ale participației 
1.3. Condițiile participației penale 
CAPITOLUL II 
§1. FORMELE PARTICIPAȚIEI PROPRII (PERFECTE) 
§2. PЕDЕAPSA ÎN CAZ DЕ PARTICIPAŢIЕ PRΟPRIЕ 
2.1. Sancționarea coautorului 
2.2. Sancţiοnarеa instigatοrului
2.3. Sancţiοnarеa cοmplicеlui 
CAPITOLUL III 
§1. ÎMPIEDICAREA SĂVÂRȘIRII INFRACȚIUNII 
CAPITOLUL IV 
§1. PARTICIPAȚIA IMPROPRIE 
CONCLUZII 
BIBLIΟGRAFIЕ  

Comisia Europeana 2014

Cuprins
1. Constituirea si evolutia Comisiei Europene 
2. Componenta Comisiei Europene si statutul membrilor acesteia 
3. Organizarea Comisiei Europene 
4. Functionarea Comisiei Europene 
5. Atributiile Comisiei Europene 
5.1 Functia de initiativa legislativa 
5.2 Functia de executie 
5.3 Functia de decizie 
5.4 Functia de supraveghere 
5.5 Functia de reprezentare 
Bibliografie

Combaterea Hartuirii la Locul de Munca 2015

I. Definiţii
II. Hărţuirea sexuală
III. Hărţuirea morală (mobbing)
IV. Studiu de caz
V. Concluzii
Bibliografie 

Jurisprudenta Numelor de Domeniu 2015

Cuprins:
Capitolul 1
1.1 Introducere, noţiune şi delimitări conceptuale
1.2 Sediul juridic
1.3 Numele de domeniu vs marca înregistrată
1.4 Căi de atac
Capitolul II
2.1 Jurisprudenţa relevantă instanţelor române privind numele de domeniu
2.2 Alte cazuri privind jurisprudenţa numelor de domenii .ro
Concluzii
 Bibliografie