Procesul Tehnologic de Executie a Reperului Arbore Secundar

Cuprins 3
INTRODUCERE 4
I. STUDIUL BIBLIOGRAFIC 5
1. Noţiuni introductive in tehnologia construcţiilor de maşini 5
1.1. Procesul de producţie si procesul tehnologic 5
1.2. Sistemul tehnologic de prelucrare 5
2. Analiza procesului tehnologic de prelucrare 8
2.1 Informaţii iniţiale necesare pentru analizarea proceselor tehnologice 8
2.2 Programul de producţie 8
2.3. Etapele proiectarii proceselor tehnologice 8
2.4. Procese tehnologice de semifabricare 9
2.5. Procesele tehnologice de prelucrare 10
3. Arbori 11
3.1 Tehnologia de prelucrare a pieselor tip arbore in trepte 11
3.2. Stabilirea procedeelor de prelucrare a suprafeţelor 12
II. STUDIUL DE CAZ: Analiza procesului tehnologic de execuţie a reperuluiArbore secundarA în condiţiile producţiei de serie mare 22
1. Analiza functional - constructivă a piesei 22
1.1. Rolul functional al piesei 22
1.2. Caracteristicile geometrice constructive prescrise piesei 22
1.3. Caracteristicile materialului piesei 24
1.3.1. Compoziţia chimică 24
1.3.2. Caracteristici mecanice 25
1.3.3 Tratamente termice şi termochimice 25
2. Analiza semifabricatului 27
2.1. Stabilirea procedeelor de obtinere a semifabricatului 27
2.2. Adoptarea adaosurilor totale de prelucrare 27
2.3. Stabilirea tratamentelor primare 29
2.4. Realizarea desenului de execuţie 29
3. Analiza procesului tehnologic de fabricaţie 30
3.1. Stabilirea metodelor şi procedeelor de prelucrare a suprafeţelor semifabricatului 30
3.2. Principii generale de proiectare şi restricţii specifice grupului din care face parte piesa 34
3.2.1. Principii generale de proiectare 34
3.2.2. Restricţii specifice grupului din care face parte piesa 34
3.3. Conţinutul şi succesiunea operaţiilor procesului tehnologic 37
3.4. Analiza adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare 47
3.5. Analiza operaţiilor procesului tehnologic de fabricare 48
4. Concluzii şi contribuţii 86
4.1. Analiza sistemelor tehnologice 86
4.1.1. Analiza maşinilor unelte utilizate 86
4.1.2. Analiza sculelor 90
4.2. Prezentarea celor două variante ale procesului 96
BIBLIOGRAFIE 104

Productia de Masini Electrice Utilizate in Tehnica Militara

Introducere 7
Capitolul 1 - Delimitări conceptuale ale managementului tehnologic. Funcţia de planificare a procesului de conversie 9
1.1. Funcţia de producţie a organizaţiilor 9
1.2.Evoluţia istorică a managementului producţiei şi operaţiunilor 10
1.3.Definirea managementului tehnologic 13
1.4.Schema cadru pentru managementul tehnologic 16
1.5.Obiective ale procesului de producţie 17
1.6.Funcţia de planificare a procesului de conversie 18
1.6.1.Previziunea în producţie 18
1.6.2.Previziunea şi subsistemele de producţie 20
1.7.Caracteristicile cererii în timp 22
1.7.1.Cerere dependentă şi cerere independentă 23
1.7.2.Erori de previziune 24
1.8.Modele utile de previziune pentru operaţiuni 26
1.8.1.Modele calitative 26
1.8.2.Modele cantitative naive (bazate pe date istorice) 28
1.9.Proiectarea de noi produse (dezvoltarea de produse) 31
1.9.1.Originea noilor produse 31
1.9.2.Ciclul de viaţă al produsului 32
1.10.Procesul de dezvoltare a produselor 36
1.10.1.Fiabilitatea produselor 37
1.11.Tehnologia procesului de producţie 39
1.11.1.Ciclul de viaţă al tehnologiei de proces 39
1.11.2.Combinaţia produs-proces 39
Capitolul 2 - Organizarea şi controlul sistemului de conversie 41
2.1. Proiectarea postului de muncă 42
2.1.1. Dimensiunile comportamentale ale proiectării postului 44
2.2. Standarde de producţie 47
2.2.1. UtilizArile standardelor 48
2.2.2. Standarde formale şi informale 49
2.2.3. Dimensiunile performanţei (randamentului) 50
2.3. Controlul sistemului de conversie 51
2.3.1. Elementele unui sistem de control 52
2.4. Concepte legate de stocuri 52
2.4.1. Definirea stocurilor 52
2.4.2. Importanţa stocurilor 54
2.4.3. Sisteme ale stocurilor 58
2.4.4. Opţiuni legate de costuri 59
2.4.5. Capcane comportamentale în controlul stocurilor 61
Capitolul 3 - Procesul tehnologic de realizare a maşinilor electrice utilizate în tehnica militarA 63
3.1. Tehnologia ca ştiinţă tehnicA 63
3.1.1. Particularităţile tehnologice de fabricaţie maşinilor electrice 64
3.1.2. Noţiuni şi definiţii privind procesul tehnologic 64
3.1.3. Clasificare proceselor tehnologice 65
3.1.4. Principii tehnologice de bază 65
3.1.5. Elaborarea unui proces tehnologic 66
3.2. Tehnologia circuitelor magnetice 68
3.2.1. Procese tehnologice de realizare a feritelor 68
3.3. Tehnologia pieselor electroizolante 71
3.3.1. Materiale electroizolante; proprietăţi implicaţii tehnologice 71
3.3.2. Clasificarea materialelor electroizolante 72
3.3.3. Procese tehnologice de realizare a pieselor electroizolante 73
3.3.4. Procese tehnologice de fabricaţie a maselor plastice 75
3.4. Tehnologia contactelor electrice 77
3.4.1. Materiale pentru contacte electrice 78
3.4.2. Aspecte tehnologice generale 79
Capitolul 4 - Principalele părţi constructive ale maşinilor electrice rotative 84
4.1. Elementele circuitului magnetic al maşinilor electrice rotative 85
4.2. Miezuri feromagnetice parcurse de câmp magnetic variabil 86
4.2.1. Miezuri feromagnetice parcurse de câmp magnetic constant 89
4.3. Înfăşurările maşinilor electrice rotative 91
4.3.1 Clasificarea înfăşurărilor 91
4.3.2. Izolaţia înfăşurărilor 92
4.3.3.Consolidarea înfăşurărilor rotorice 92
4.3.4. Consolidarea înfăşurărilor statorice 94
4.4. Carcasele maşinilor electrice rotative 94
4.4.1. Carcasele maşinilor de curent alternativ 95
4.4.2. Carcasele feromagnetice 96
4.5. Bornele şi cutiile de borne ale maşinilor electrice rotative 97
4.6. Colectoarele maşinilor electrice 98
4.7. Periile, portperiile şi suporţii portperii 100
4.7.1. Periile 100
4.7.2. Portperiile 100
4.7.3. Suporţii portperii 101
4.8. Elementele de ventilaţie şi răcire 102
Concluzii şi propuneri 103
Bibliografie 104
Anexe 106

Proiectarea si Constructia unei Freze CNC

CAPITOLUL 1
ANALIZA STADIULUI ACTUAL AL TEMEI 3
1.1 Istoria maşinilor unelte CNC. 4
1.2 Proiecte vechi până în prezent 4
1.3 Design modern şi materiale utilizate. 5
1-4 Pocesul de fabricatie 7
1-4.1 Sudare de bază 7
1.4.2 Echipare surub cu bile 7
1.4.3 Montarea axului 7
1.4.4 Controlerul 7
1.4.5 Controlul de calităţii 8
1.4.6 Viitorul 8
CAPITOLUL 2
CONTRIBUŢII PROPRII. 9
2.1 Alegerea maşini cnc de frezat . 9.
2.1.1. Varianta 1 9
2.1.2. Varianta 2 10
2.1.3 Varianta 3. 11
2.1.4 Varianta 4 12
2.2. Varianta constructiv�� . 13
2.2.1 Principalele caracteristici 13
2.3. Componentele frezei cnc 14
2.4. Sistemul electronic 21
2.5 A 4 axă 22
2.6 Realizarea roţii dinţate 23
2.7 Etapele constructive 25
2.8. Configuraţia şi cinematica axei X 26
2.8.1 Asamblul general 26
2.9 Configuraţia şi cinematica axei Y 27
2.9.1 Asamblu general 28
CAPITOLUL 3
3.0 Configuraţia şi cinematica axei Z 29
3.0.1 Cinematica 29
CAPITOLUL 4
MEMORIUL DE CALCUL 30
4.1 Calculul axei Z . 30
4.2 Calculul axei Y. 33
4.3. Calculul axei X 36
4.4 Calculul şurubului cu bile 39
4.4.1. Calculul şurubului la flambaj 40
4.4.2. Calcului turaţiei critice 41
4.4.3 Calculul randamentului şurubului 41
4.4.4. Calculul cuplului necesar la rotirea şurubului 41
4.5 Motorul de acţionare 42
4.5.1 Calculul puteri motorului 42
4.5.2 Calculul frecvenţei maxime a semnalului de referinţă 42
4.5.3 Constanta traductorului incremental 42
4.5.4. Valoarea raportului de transfer între motor şi şurub 43
4.6 Calculul şi proiectarea şurubului şi a piuliţei 61
4.6.1 Alegerea materialului şurubului şi piuliţei 45
4.7 Lagăre cu autolubrefiante 48
4.8 Analiza reperului 49
4.9 Tehnologia clasică de obţinere a reperului 49
4.10 Itinerariul tehnologic de obţinere a reperului bucsă 50
4.11 Sinterizarea 51
4.12 Operaţii post sinterizare 52
4.13 Impregnarea cu ulei 53
4.14 Avantajele bucşelor autulubrifiante 55
4.15 Caracteriyarea generala a reperului bucşă 55
4.16 Tehnologii de obţinere a bucşei 55
4.17 Tehnologii specifice de obţinere a bucşei 56
4.18 Particularităţi tehnologice a produsului 56
4.19 Normarea tehnică 58
4.20 Proiectarea procesului tehnologic de prelucrare mecanică arbore 60
4.21 Stabilirea traseului tehnologic 61
4.21.2 Calculul adaosului de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare pe suprafaţa 62
4.3 Calcului regimurilor de aschiere 63
4.3.1 Calculul regimurilor de aschiere pentru faza 1.1. 63
4.4 Calculul regimurilor de aschiere pentru faza 2.1. 64
4.4.1 Alegerea maşinii unelte 64
4.4.2 Alegerea sculei aşchietoare 64
4.4.3 Determinarea regimului de aşchiere 65
4.4.4 Alegerea avansului şi verificarea lui 65
4.4.5 Calculul viteyei de aşchiere 66
4.4.6 Determinarea turaţiei 67
4.4.7 Puterea 67
4.5 Calculul regimului de aşchiere pentru faza 2.2 68
4.6 Calculul regimului de aschiere pentru rectificare suprafaţă 69
4.7 Calculul şi analiza tehnico – economica 72
4.8 Normarea tehnică 73
CAPITOLUL 5
ASPECTE ECONOMICE ŞI ORGANIZATORICE 82
5.1 Aspecte economice 82
5.2 Aspecte organizatorice 82
5.2.1 Organizarea lucrărilor de reparaţii 82
5.2.2 Organizarea activităţii de exploatare 83
CAPITOLUL 6
6.1 lista de costuri şi concluzii 84
CAPITOLUL 7
ASPECTE MANAGERIALE 85
6.1. Consideraţii generale privind respectarea normelor de protecţie a muncii. 85
6.2. Măsuri de protecţia muncii specifice utilajului. 85
6.3. Măsuri de protecţie împotriva incendiilor 85
6.4 Aspecte ecologige 86
BIBLIOGRAFIE 88

Tehnologia Constructiilor de Masini

1. Desenul de definire a piesei
2. Intocmirea caietului de sarcini de producţie :
a) Programul de fabricaţie ;
• Volumul producţiei;
• Termenul de lansare în fabricaţie ;
• Ritmul de fabricaţie (cadenţa);
• Costul de fabricaţie maxim .
b) Mijloacele de producţie disponibile ale UMP.
• Maşini-unelte ;
• Echipamente (dispozitive, scule) ;
• Aparate de măsura şi control ;
• Resurse umane .
3. Analizarea desenului de definire a piesei
a)Analizarea materialului ;
b)Analizarea suprafeţelor .
4. Alegerea semifabricatului
a)Alegerea metodei şi a procedeului de elaborare ;
b)Concepţia semifabricatului .
5. Concepţia procesului de prelucrare
a)Identificarea procesului de prelucrare tip ;
b)Stabilirea proceselor elementare de prelucrare a entităţilor ;
c)Alegerea sistemului tehnologic ;
d)Stabilirea solutiei de prindere a piesei ;
e)Ordonarea operatiilor procesului de prelucrare a piesei
6. Simularea procesului de prelucrare
7.Pregatirea lansarii in fabricatie
a)Stabilirea regimurilor de aschiere ;
b)Determinarea timpului de prelucrare ;
c)Determinarea costului de prelucrare ;
d)Intocmirea dosarului de fabricatie .

Proiectarea Cutiei de Viteze si a Cutiei de Pas pentru Masina de Litat 6x200

CUPRINS
Capitolul 1. Introducere 11
Capitolul 2. Memoriu tehnic 15
2.1. Lițarea 15
2.2. Caracteristici tehnice 18
2.3. Descriere mașinii de lițat 19
2.4. Tehnica securității muncii 22
Capitolul 3. Memoriu de calcul 23
3.1. Pentru cutia de viteze 23
3.1.1. Numărul de angrenaje 23
3.1.2. Calculul momentului de torsiune 24
3.1.3. Calculul modulului 25
3.1.4. Calculul elementelor geometrice 26
3.1.5. Verificarea danturii la solicitărea de încovoirere 29
3.1.6. Calculul forțelor în angrenaje 30
3.1.7. Dimensionarea arborilor 31
3.1.8. Alegerea penelor 32
3.2. Pentru cutia de pas 33
3.2.1. Numărul de angrenje 33
3.2.2. Calculul puterii pentru arborele de intrare 37
3.2.3. Calculul momentului de torsiune 38
3.2.4. Calculul modulului 38
3.2.5. Calculul elementelor geometrice 38
3.2.6. Verificarea danturii la solicitări de încovoiere 47
Capitolul 4. Breviar de calcul 49
4.1. Calculul turațiilor 49
4.1.1. Turația la cutia de viteze 49
4.1.2. Turații rotor 50
4.1.3. Turații la cutia de pas 50
4.2. Calculul vitezei de lițare 53
4.3. Calculul productivității 54
Capitolul 5. Instrucțiuni de montaj 55
5.1. Generalități 55
5.2. Controlul fundației 55
5.3. Centrarea rotorului 55
5.3.1. Reglarea paralelismului dintre axe 58
Capitolul 6. Instrucțiuni de exploatare 61
6.1. Alimentare mașină 61
6.2. Pornire mașină 61
6.2.1. Funcționarea 62
6.2.2. Întreținere mașină 62
Capitolul 7. Instrucțiuni de protecția muncii 63
Capitolul 8. Protecția mediului 67
8.1. Surse de poluare 67
8.2. Reducerea poluării fonice 68
8.3. Concluzii 69
Bibliografie 71
Opis 73

Masina Asincrona Trifazata

MEMORIU JUSTIFICATIV 1
Capitolul 1
MAŞINA ASINCRONA – GENERALITĂŢI 5
1.1 Elemente constructive ale maşinii asincrone 6
a. Statorul maşinii asincrone 6
b. Rotorul maşinii asincrone 7
c. Carcasa maşinii asincrone 11
d. Întrefierul maşinii asincrone 12
1.2 Principiul de funcţionare a motorului asincron 12
1.3 Ecuaţii şi relaţii ale maşinii asincrone trifazate 14
1.3.1 Ecuaţii şi relaţii în regim staţionar 14
1.3.2 Ecuaţiile maşinii asincrone trifazate în teoria tehnică 17
1.4 Regimurile de funcţionare ale maşinii asincrone trifazate 18
1.4.1 Regimul de motor 19
1.4.2 Regimul de generator 22
1.4.3 Regimul de frâna propriu – zisă 26
Capitolul 2
MODELE UTILIZATE ÎN STUDIUL
MAŞINII ASINCRONE TREIFAZATE 29
2.1 Modelul trifazat al maşinilor asincrone trifazate
(în coordonatele fazelor) 29
2.2 Modelul ortogonal (bifazat) al maşinii asincrone trifazate 32
Capitolul 3
FUNCŢIONAREA MAŞINII ASINCRONE TRIFAZATE
ÎN REGIM DE GENERATOR 43
3.1 Ecuaţii şi principiul de de funcţionare ale generatorului asincron 43
3.2 Funcţionarea în paralel a generatorului asincron
cu o reţea trifazata de putere infinită 47
3.3 Generatorul asincron trifazat autoexcitat 48
3.4 Saturaţia magnetica a generatorului asincron 51
3.4.1 Saturaţia magnetică – aspecte fenomenologice 51
3.4.2 Ecuaţiile saturaţiei magnetice 53
Capitolul 4
EVALUAREA ÎN Pspice A FUNCŢIONĂRII
ÎN REGIM DE MOTOR 58
4.1 Noţiuni introductive despre PSpice 58
4.2 Evaluarea în PSpice a puterii active şi reactive 63
4.3 Principalii parametri şi mărimi reprezentative
ce caracterizează maşina asincrona trifazata studiată 64
Capitolul 5
FUNCŢIONAREA ÎN REGIM DE GENERATOR CONECTAT
LA REŢEA A MAŞINII ASINCRONE TRIFAZATE 65
Capitolul 6
MAŞINA ASINCRONA TRIFAZATA ÎN REGIM DE
DECONECTARE DE LA REŢEA 71
Capitolul 7
CARACTERISTICILE DE ÎNCĂRCARE A GENERATORULUI 78
7.1 Încărcare rezistivă 78
7.2 Încărcare inductivă 80
7.3 Încărcare capacitivă 83
Capitolul 8
CONCLUZII 86
BIBLIOGRAFIE 87
ANEXE

Proiectarea unui Generator Sincron cu Camp Modulat Utilizat in Sistemele Eoliene

TEMĂ PROIECT 2
INTRODUCERE 3
MAŞINA SINCRONA 5 Generalitaţi, construcţie
FUNCŢIONAREA MAŞINII SINCRONE ÎN REGIM DE GENERATOR 8
Principiul de funcţionare
GENERATOR SINCRON CU CÂMP MODULAT 9
Principiul de funcţionare
Descrierea sistemului
CAPITOLUL 1. CALCULUL ELECTROMAGNETIC AL MAŞINII SINCRONE 14
1.1. Calculul principalelor mărimi 14
1.1.1. Puterea motorului primar
1.1.2. Puterea nominală activă
1.1.3. Tensiunea nominală pe fază
1.1.4. Curentul nominal pe fază 15
1.1.5. Numărul de perechi de poli
1.1.6. Factorul de formă a t.e.m. şi coeficientul de acoperire ideală a pasului polar
1.2. Calculul dimensiunilor principale 15
1.2.1. Alegerea coeficientului de utilizare
1.2.2. Diametrul exterior al rotorului 16
1.2.3. Pasul polar
1.2.4. Lungimea ideală
1.2.5. Lungimea totală 17
1.2.6. Recalcularea lungimii ideale
CAPITOLUL 2. ROTORUL 18
2.1. Înfăşurarea rotorică 18
2.1.1. Numărul total de crestături
2.1.2. Pasul dentar
2.1.3. Numărul de bare pe crestătură
2.1.4. Numărul de crestături pe pol şi fază
2.1.5. Şirul numeric
2.1.6. Parametri pentru înfşurarea rotorică 19
2.1.7. Fluxul în întrefier 21
2.1.8. Numărul de spire pe fază
2.1.9. Numărul de spire pe calea de curent şi fază
2.1.10. Numărul total de conductoare
2.1.11. Recalcularea inducţiei în întrefier 22
2.1.12. Recalcularea fluxului in intrefier
2.1.13. Recalcularea păturii de curent
2.1.14. Crestătura rotorică
2.1.15. Lăţimea medie a bobinei 24
2.1.16. Rezistenţa înfăşurării pe fază la 75°C
2.1.17. Greutatea cuprului înfăşurării rotorice
2.1.18. Înălţimea jugului rotoric 25
2.1.19. Diametrul interior rotoric
2.1.20. Verificări necesare
CAPITOLUL 3. INTREFIERUL 27
3.1. Calculul lăţimii întrefierului
3.2. Întrefierul recomandat
3.3. Întrefierul echivalent
CAPITOLUL 4. STATORUL 28
4.1. Fluxul de dispersie al polilor statorici
4.2. Fluxul în polul statoric
4.3. Polul statoric – secţiunea polului statoric
4.4. Inducţia în polul statoric
4.5. Lungimea polului şi a piesei polare
4.6. Lăţimea polului
4.7. Lăţimea piesei polare
4.8. Forma piesei polare 29
4.9. Înălţimea piesei polare la margini
4.10. Înălţimea piesei polare la mijlocul ei
4.11. Înălţimea miezului polar
4.12. Înălţimea înfăşurării de excitaţie
4.13. Secţiunea jugului statoric
4.14. Inducţia în jugul statoric
4.15. Înălţimea jugului statoric 30
CAPITOLUL 5. CALCULUL ÎNFĂŞURĂRII DE AMORTIZARE 31
5.1. Secţiunea totală a barelor pe pol
5.2. Pasul crestăturilor înfăşurării de amortizare
5.3. Numărul de bare pe pol şi secţiunea lor
5.4. Secţiunea transversală a inelului de scurtcircuitare
CAPITOLUL 6. CARACTERISTICA DE MAGNETIZARE 32
6.1. Metoda de calcul
6.2. Completarea tabelului pentru caracteristica de magnetizare 36
CAPITOLUL 7. CALCULUL REACTANŢELOR DE SCĂPĂRI 38
7.1. Determinarea reactanţei de scăpări
7.2. Reactanţa transversală a reacţiei indusului 39
7.3. Calculul reactanţelor longitudinale şi transversale
7.4. Raportul de scurtcircuit
CAPITOLUL 8. CALCULUL PERMEANŢELOR DE SCĂPĂRI 40
8.1. Permeanţa de scăpări corespunzătoare pieselor polare
8.2. Permeanţa de scăpări corespunzătoare miezului polar
8.3. Permeanţa totală de scăpări a polului
CAPITOLUL 9. DIAGRAMA BLONDEL-POTIER 41
9.1. Solenaţia inductoare în sarcină
9.2. Rezolvarea diagramei Potier-Blondel 42
CAPITOLUL 10. ÎNFĂŞURAREA DE EXCITAŢIE 44
10.1. Secţiunea conductorului înfăşurării de excitaţie
10.2. Curentul de excitaţie
10.3. Dimensiunile conductorului de excitaţie
10.4. Numărul de spire pe pol
10.5. Lungimea totală a spirelor înfăşurării de excitaţie 45
10.6. Greutatea cuprului înfăşurării
10.7. Curentul de excitaţie la funcţionarea în gol
10.8. Curentul de excitaţie corespunzător sarcinii nominale
10.9. Densitatea de curent
10.10. Rezistenţa ohmică a înfăşurării de excitaţie 46
10.11. Tensiunea la bornele înfăşurării de excitaţie în gol, pentru maşina rece
10.12. Tensiunea la sarcină nominală pentru maşina fierbinte
10.13. Curenţii de excitaţie maximi în exploatare
10.14. Puterea nominală a excitatoarei
CAPITOLUL 11. CALCULUL GREUTĂŢILOR ŞI CARACTERISTICILOR DE UTILIZARE A MATERIALELOR ACTIVE 48
11.1. Greutatea cuprului înfăşurării rotorice
11.2. Greutatea cuprului excitaţiei
11.3. Greutatea cuprului înfăşurării de amortizare
11.4. Greutatea totală a cuprului
11.5. Greutatea cuprului pe 1kVA
11.6. Greutatea dinţilor 49
11.7. Greutatea jugului
11.8. Greutatea totală a fierului
11.9. Greutatea fierului pe kVA
CAPITOLUL 12. PIERDERI ŞI RANDAMENT 50
12.1. Pierderile principale în cuprul rotorului
12.2. Pierderi suplimentare în cuprul rotorului
12.3. Pierderi totale în cuprul rotorului
12.4. Pierderi în dinţi
12.5. Pierderi în fierul jugului rotoric
12.6. Pierderi totale în fier
12.7. Pierderi suplimentare în piesele polare 51