Proiectarea, realizarea si implementarea sistemului informatic

                                   Cuprins
I. INTRODUCERE
      I.1 INVATAMANTUL ELECTRONIC
            I.1.1 AVANTAJELE INVATAMANTULUI ELECTRONIC
            I.1.2 DEZAVANTAJE
            I.1.3 IMPACTUL INVATAMANTULUI ELECTRONIC
            I.1.4 TENDINTE IN ROMANIA
II. COMPONENTE SOFT UTILIZATE PENTRU REALIZAREA APLICATIEI
      II.1 LIMBAJUL PHP
            II.1.1 INTRODUCERE IN PHP
            II.1.2 SECURITATEA IN PHP
            II.1.3 CARACTERISTICI ALE LIMBAJULUI
            II.1.4 CATEVA REFERIRI LA LIMBAJUL PHP
      II.2 LIMBAJUL MYSQL
            II.2.1 INTRODUCERE IN MYSQL
III. PROIECTAREA, REALIZAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
      III.1 OBIECTIVE SI ACTIVITATI IN ETAPA DE PROIECTARE
      III.2 STRUCTURA SISTEMULUI INFORMATIC
      III.3 PROIECTAREA CODURILOR
      III.4 PROIECTAREA LOGICA SI FIZICA A INTRARILOR
            III.4.1 BLOCURILE COMPONENTE ALE APLICATIEI
      III.5 BAZA DE DATE
      III.6 MODEL RELATIONAL AL BAZEI DE DATE
      III.7 DESCRIEREA TABELELOR BAZEI DE DATE
      III.8 SCRIPTURILE
                  III.8.1 REALIZAREA CONEXIUNII CU BAZA DE DATE SI TABELELE
AFERENTE
                  III.8.2 REALIZAREA DIVERSELOR SCRIPTURI?INVATAMANTUL LA
DISTANTA
                  III.8.3 REALIZAREA DIVERSELOR SCRIPTURI?CHAT-UL ON-LINE
                  III.8.4 ASIGURAREA SECURITATII
                  III.8.5 IMPLEMENTAREA SISTEMULUI MULTI-LANGUAGE
IV. UTILIZARE PROGRAM IE
      IV.1 INTRODUCERE
      IV.2 SECTIUNEA REGISTER STUDENTS
      IV.3 SECTIUNEA LOGIN STUDENTS
                  IV.3.1 SELECTAREA CURSULUI DORIT
                  IV.3.2 SUSTINEREA EXAMENELOR
                  IV.3.3 VIZUALIZARE REZULTATE EXAMENE
                  IV.3.4 VIZUALIZAREA SI ADAUGAREA DE MESAJE
                  IV.3.5 CHAT-UL ON-LINE
      IW SECTIUNEA LOGIN TEACHERS
      IX SECTIUNEA ADMIN
            IX.1 INSTALAREA SI CONFIGURAREA PROGRAMULUI IE
V. CONCLUZII
      V.1 AVANTAJE
      V.2 DEZAVANTAJE
      V.3 IMBUNATATIRI
VI. BIBLIOGRAFIE
Pagini 44

Protocoale de comunicatii de nivel jos

      |Cuvânt introductiv                                             |Pag.4   |
|Capitolul I.  Modelul de referinţă pentru interconectarea      |Pag.5   |
|sistemelor    deschise                                         |        |
|Capitolul II. Protocoale                                       |Pag.8   |
|Capitolul III. Protocoale de nivel jos                         |Pag.12  |
|  III.1 Protocoale pentru transmisii digitale. Reţele cu       |Pag.12  |
|comutare de pachete                                            |        |
|  III.2 Protocoale pentru transmisii analogice. Transmisii     |Pag.28  |
|prin modem                                                     |        |
|Bibliografie                                                   |Pag.59  |

Proiectarea bazelor de date distribuite

Cuprins
1.  INTRODUCERE
   1.  Procesarea distribuita a datelor
Procesare distribuita este unul dintre
1.2.   Ce este un sistem de baze de date distribuite?
1.3.  Avantajele si dezavantajele bazelor de date distribuite
1.4.  Transparenta in SGBDD
2.  ARHITECTURA SISTEMELOR DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE DISTRIBUITE
2.1.  Standardizarea SGBDD
2.2.  Modele arhitecturale pentru SGBDD
2.3.  Arhitectura SGBD distribuite
2.3.1.  Sistemele Client/Server
2.3.2.  Sistemele peer-to-peer distribuite
3.  PROIECTAREA BAZELOR DE DATE DISTRIBUITE
3.1. Strategii alternative de proiectare
3.1.1. Proiectarea top-down
3.1.2. Proiectare Bottom-Up
3.2. Activitati in proiectarea distribuita
3.2.1. Ratiuni pentru fragmentare
3.2.2. Alternative de fragmentare
3.2.3. Reguli de corectitudine a fragmentarii
3.2.4. Alternativele alocarii
3.3. Fragmentare
3.3.1.  Fragmentare pe orizontala
3.3.2.  Fragmentare pe verticala
3.3.3.  Fragmentare hibrida
3.4.  Alocarea fragmentelor
3.4.1.  Problema alocarii
3.4.2.  Informatii necesare
3.4.3.   Model de alocare
4.   CONTROLUL SEMANTIC AL DATELOR
   1. Gestiunea vizualizarilor
   1.  Vizualizari in SGBD-uri centralizate
   2. Reactualizari prin intermediul vizualizarilor
   3. Vizualizari in SGBD-uri distribuite
   2. Securitatea datelor
4.2.1  Controlul accesului autorizat in sistemele centralizate
   2. Controlul accesului autorizat in sistemele distribuite
   2. Controlul semantic al integritatii
4.3.1. Controlul semantic al integritatii in sistemele centralizate
4.3.2 Controlul semantic al integritatii in sistemele distribuite
Bibliografie
pagini 63

Proiectarea de produse software destinate invatarii asistate pe calculator

                                   CUPRINS
1.Calculatorul - de la mijloc de instruire la strategie de proiectare şi
realizare
     a mediului de învǎţare……………………………………………………………………..5
1.1Viitorul viitorului……………………………………………………………………………6
1.2 Instruirea asistatǎ de ordinator (I.A.O.)
       experienţǎ şi perspective…………………………………………………………………...7
1.3 Implicaţiile folosirii ordinatorului ca mijloc de instruire şi educaţie
      -comunicare în lecţie , relaţia profesor- elev………………………………………………11
1 2    Metoda- statut şi semnificaţie…………………………………………………………...14
2.1 Metoda –definiţie, funcţii………………………………………………………………….15
2.2 Sistemul metodelor de învǎţǎmânt………………………………………………………...18
   2. 2. 1. Metode expozitive…………………………………………………………………20
   2. 2. 2. Metode interogative (conversative sau dialogate)…………………………………21
       2.2.2.1 Conversaţia, tipuri de conversaţii……………………………………………21
       2.2.2.2.Conversaţia euristicǎ………………………………………………………...23
2.2.3 Metoda discuţiilor si dezbaterilor………………………………………………………..25
2.2.4 Metode active……………………………………………………………………………29
    2.2.4.1      Metoda asaltului de idei (brain-storming-
    ul)…………………………………..29
    2.2.4.2. Lista check (gasitǎ)……………………………………………………………..30
    2.2.4.3 .Tehnica Parnes – Osborn…………………………………………………...….30
    2.2.4.4 .Analogia directǎ sau analogia exemplu………………………………………...31
    2.2.4.5..Analogia personala……………………………………………………………..31
2.2.5. Metoda problematizarii (istruirea prin
problematizare)………………………………..31
2.2.6. Metoda de comunicare bazate pe limbajul intern……………………………………....35
      2.2.6.1.Reflecţia personala…………………………………………………………….35
2.2.7 Metode de comunicare scrisǎ……………………………………………………………36
      2.2.7.1. Lectura - tehnici de decodificare……………………………………………...36
2.2.8 Metode de explorare a realitatii…………………………………………………………38
      2.2.8.1 Metode de explorare directǎ a realitǎţii………………………………………..38
      2.2.8.2 Metode de explorare indirecta a realitǎţii………………………………..…..
.40
                 2.2.8.2.1.  Metode demonstrative…………………………………...…40
                 2.2.8.2.2.  Metode de modelare…………………………………...…...44
2.2.9.Metode bazate pe acţiune………………………………………………………………..47
      2.2.9.1.   Metoda exerciţiului…………………………………………………………..47
      2.2.9.2    Metoda studiului de caz……………………………………………………..49
      2.2..9.3   Proiectul sau tema de cercetare – acţiune…………………………………...52
      2.2.9. 4    Metoda lucrǎrilor practice…………………………………………………..53
      2.2.9. 5    Metode de simulare (bazate pe acţiune
fictivǎ)…………………………….54
      2.2.9. 6    Metoda jocurilor……………………………………………………………54
                 2.2.9.6.1  Jocurile de simulare………………………………………...55
                 2.2.9.6.2  Invatarea pe simulatoare……………………………………55
3.Instruire programatǎ……………………………………………………………………....56
3.1. Conceptul de instruire programatǎ-instruirea programatǎ în
         acţiunea de perfecţionare a procesului de
învǎţǎmânt……………………………..…...57
3.2  Principiile instuirii programate………………………………………………………......58
3.3  Tipuri de programme………………………………………………………………….....61
      3.3.1 Programarea linearǎ - programele cu rǎspunsuri construite(
B.F.Skinner)….…61
      3.3.2  Programarea ramificata - programele cu rǎspunsuri la alegere
(N. Crowder)...63
3.4 Avantaje şi limite ale instruirii programate……………………………..……………….66
4. Desfǎşurarea unei lecţii interactive pe baza unui program de instruire
programatǎ
      şi folosirea unui soft specializat pentru crearea lecţiilor
interactive                                     68
4.1.  Caracterizarea unei lecţii………………………………………………………………………68
 2. Proiectarea pedagogicǎ a lecţiei în condiţiile învǎţǎtii asistate de
    calculator…………………71
    4.2.1 Lecţii programate desfǎsurate cu ajutorul
calculatorului………………………………..76
 3. Cerinţele proiectǎrii şi realizǎrii unei tehnologii
    didactice……………………………………78
   1. Insuşirea de noi cunoştinte………………………………………………………….78
   2. Formarea deprinderilor intelectuale  ……………………………………………….79
    4.3.3     .Formarea deprinderilor senzomotorii……………………………………………….80
    4.3.4        Formarea de atitudini……………………………………………………………….81
4.4   Prezentarea   produsul   software   folosit   la   crearea    cursului
interactiv…………………………..82
4. 5  Argumente-puterea unei tehnologii a instruirii ……………………………………………….86
Bibliografie…………………………………………………………………………87
                                      1
-----------------------
6

Proiectarea unei aplicatii utilizand Access

                                   CUPRINS
   Cap.1. Elemente de teoria bazelor de date
Activităţile şi obiectivele organizarii datelor
Concepte utilizate în organizarea datelor
Relaţii între date
Structuri de date
   1. Clasificarea structurilor de date
   2. Modele de date
   3. Baze de date
   4. Sisteme de gestiune a bazelor de date
   5. Maşini baze de date. Arhitectura maşinilor baze de date
   Cap.2. Proiectarea bazelor de date
Etapele de realizare a bazelor de date
Analiza sitemelor economice şi a cerinţelor informaţionale datelor
Proiectarea structurii bazelor de date
Încărcarea date
2.5.  Exploatarea şi întreţinerea bazelor de date
   Cap.3. Modelele bazelor de date
Modelul ierarhic şi baze de date ierarhice
Modelul reţea şi baze de date reţea
Modelul relaţional şi baze de date relaţionale
Modelul de date orientat pe obiecte
   1. Modelul funcţional al datelor
   2. Modelul bazelor de date deductive
   3. Modelul bazelor de date distribuite
   Cap.4. Protecţia bazelor de date
Integritatea datelor
Securitatea bazelor de date
   Cap.5. Descrierea aplicaţiei
Etapele de realizare a unei aplicaţii
Enunţul problemei
Structura bazei de date
Bibliografie
Pagini 46

Proiectarea si modelarea retelelor de calculatoare

                                   Cuprins
Cuvânt introductiv
   Capitolul 1. Noţiuni generale despre reţele de calculatoare
Consideraţii generale
         1.2. Arhitectura  reţelelor de calculatoare
1.3. Elemente componente ale reţelelor de calculatoare
1.4. Clasificare topologica a reţelelor de calculatoare
1.5. Cerinţe impuse reţelelor de calculatoare
   Capitolul 2. Activitatea de proiectare si modelare a reţelelor de
   calculatoare
Capitolul 3. Programe de proiectare şi modelare a reţelelor de calculatoare
3.1. Necesitatea folosirii programelor de  proiectare  şi  modelare.  Ofertă
existentă
3.2. Visio 2000
3.3. NetCracker Professional versiunea 2.0
1 Capitolul 4. Realizarea practică a unui model de reţea
2 Consideraţii finale
Bibliografie
Pagini 47

Proiectarea unei solutii de comert electronic

1 Cuprins
1 Introducere
1 Capitolul 1 – Introducere in tehnologiile WEB
     1.1  World Wide Web
     1.2  Serverul de Web Apache
     1.3  Limbajul PHP
      1.3.1 Introducere
      1.3.2 Referinte
      1.3.3 Functii Network
      1.3.4 Functii HTTP
      1.3.5 Functii String
      1.3.6 Functii Variabile
     1.4  Baze de date si MySQL
     1.5  Limbajul JavaScript
  Capitolul 2 - Descrierea aplicatiei
     2.1 Date generale
           2.1.1 Detalii de utilizare , limbaje si aplicatii folosite
           2.1.2 Module ale aplicatiei
           2.1.3 Detalii de implementare
     2.2 Functionalitati si facilitati
     2.3 Structurarea BD
     2.4 Descrierea modulelor aplicatiei
           2.4.1 Modulul de administrare al aplicatiei
           2.4.2 Modulul de inregistrare-autentificare al utilizatorilor
           2.4.3 Modulul de interfata al aplicatiei
           2.4.4 Modulul de preluare si prelucrare
                  a comenzilor de cumparare
           2.4.5 Modulul de comunicare cu utilizatorii
Capitolul 3 – Exemplu de rulare
Concluzii
2 Bibliografie
Anexa
Pagini 73

Proiectarea unui site web destinat realizarii de licitarii electronice

CUPRINS
1. LICITATIILE ELECTRONICE – PREZENTARE GENERALA……..6
   1.  Istoria licitatiilor electronice………………………………………….…6
   2.  Tipuri de situri de licitatii electronice………………………………….10
   3.  Tipuri de licitatii………………………………….………………….....11
        1. Licitatiile standard………………………………….………………….11
        2. Licitatiile inchise……………………………………………………....12
        3. Licitatiile olandeze…………………………………………………….12
   4.  Reguli de desfasurare a licitatiilor electronice…………………………13
        1. Regulile procesului de licitare………………………………………....13
        2. Reguli de informare…………………………………………………....14
        3. Durata de desfasurare a unei licitatii…………………………………..14
        4. Pretul minim si pretul rezervat………………………………………...14
        5. Reguli pentru inchiderea licitatiilor…………………………………...15
   5.  Procesul complet de realizare a licitatiei ………………………………15
   6.  Strategii de manipulare a licitatiilor……………………………………17
   7.  Tipuri de participanti la o licitatie……………………………………...18
   8.   Licitatii  electronice  in   Romania,   tendinte   actuale   si   de
      viitor………….19
2. TEHNICA PROIECTARII PAGINILOR WEB………………..……….22
   1.  Proiectarea unei pagini Web…………………………………………...22
      2.1.1 Principiile proiectarii interfetei cu utilizatorul………………………….22
      2.1.2 Analiza scopului unui sit………………………………………………...23
      2.1.3 Conceptia proiectului……………………………………………………24
   2.  Mediul de proiectare a aplicatiei………………………………………..24
        1. Spatiul Web, scurta prezentare a limbajului HTML...…………………24
        2. Structura unui document HTML…………………..…………………...26
   3.  Instrumente pentru dezvoltarea aplicatiilor Web……………………….27
        1. Limbajul PHP…………………………………………………………..28
        2. Serverul Web Apache…………………………………………………..29
        3. Administrarea bazelor de date cu MySQL……………………………..31
1                 3.                 PROIECTAREA                  APLICATIEI
            eAntiques.................................................32
   1.  Proiectarea, implementarea procedurilor si a bazei de date  utilizata
      in sistem…………………………………………………………………….32
        1. Utilizarea sabloanelor de aplicatie……………………………………..32
        2. Foile de stil in cascada…………………………………………………35
        3. Configurarea sitului de licitatii electronice…………………………….38
        4. Prezentarea principalelor proceduri……………………………………38
        5. Baza de date utilizata in sistem………………………………………...41
   2.  Prezentarea modului de utilizare a sitului de  licitatii  electronice
      eAntiques………………………………………………………………...45
        1.  Tipuri  de  licitatii  la  care  puteti  participa  pe  site-ul
           eAntiques…………45
        2. Vanzarea unui articol la licitatie……………………………………….46
        3. Cumpararea unui articol la licitatie…………………………………….51
        4. Incheierea unei tranzactii………………………………………………54
   3.  Avantajele utilizarii aplicatiei eAntiques ……………………................54
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………...55

Proiectarea, implementarea si securizarea unei retele eterogene distribuite

Cuprins:
Introducere ………………………………………………………………………… 4
Modele de retea …………………………………………………………………... 9
      2.1   Modelul de referinta ISO/OSI ………………………………………..…. 10
1 Modelul TCP/IP ………………………………………………………….. 14
        2. Cerinte de proiectare a retelei ………………………………...…………16
              1. Bazele Retelei ……………………………………………...……..16
              2. Cerinte specifice …………………………………………...……...16
   2. Descrierea retelei implementate la nivelul de acces la retea  …………….….
      18
        1. Mediul fizic ……………………………………………...…………….……18
        2. Componente pentru nivelul de legatura de date ……...……………… 19
        3. Tehnologia de retea Ethernet (reteaua cu difuzare) …………………. 20
        4. Protocolul PPP (protocolul punct la punct) ……………….…………… 23
        5. Schema retelei fizice si descrierea sa ………………..……..……….... 25
   3. Descrierea retelei implementate la nivelul retea si transport ………………..
      28
      4.1   Sistemul de comunicatie  nefiabil  si  neorientat  pe  conexiune
……..... 28
      4.2   Scopul protocolului Internet ……………………………………..……… 28
      4.3   Datagrama IP …………………………………………………………..… 29
      4.4   Clasele de adrese IP ………………………………………….………… 33
      4.5   Adrese IP rutabile Internet ……………………………………………... 35
      4.6   Maparea adreselor IP in adrese fizice …………………………..…….. 36
                 4.6.1 Rezolutia adreselor ……………………………..……….. 36
                    2. Implementarea ARP …………………………………..… 37
                    3. Determinarea adresei IP ………………………………... 39
           6. Prezentare RedHat Linux ……………………………………..………… 39
           7. Protocolul DCHP(Dynamic Host Configuration Protocol) …………....
              39
                    1. Mod de functionare …………………………………..….. 40
                    2. Configurare DHCP …………………………….………… 41
      4.9   Implementarea Serviciului de Dial-in bazat pe PPP ………………..... 44
                    1. Autentificarea PAP ………………………………..……... 44
                    2. Configurare PPP sub RedHat Linux ………………..…. 45
      4.10  Subretele …………………………………………………….…………… 48
      4.11  Rutarea datagramelor IP ………………………………..……………… 49
       12. Tabela de rutare …………………………………………….…………… 50
       13. Algoritmul de rutare …………………………………………….……….. 51
       14. Prelucrarea datagramelor receptionate …………………..…………… 52
       15.          Retea          Virtual          Privata           (VPN)
           ...............................................................
           52
           4.15.1 Realizare VPN
      .......................................................................
      . 52
           4.15.2 Functionarea VPN
      .................................................................. 53
           4.15.3 Protocolul GRE
      .......................................................................
       53
       16. Implementare tunele ………………………………………………….......55
       17.          Topologia          logica           a           retelei
           .............................………………….........… 57
       18. Mesaje de eroare si control …………………………….....…………… 63
       19. Porturi de comunicatie ………………………………………………….. 64
       20. Protocolul de control al transmisiei (TCP) …………………………….. 64
       21. Protocolul datagramelor utilizator (UDP) …………………………...… 66
       22. Translatarea adreselor de retea ……………………………....……….. 68
       23. Redirectarea ……………………………………………………….......… 69
   4. Securizarea retelei ………………………………………………………………. 70
      5.1   Considerente legate de securitate ………………………………….….. 70
      5.2   Rutere filtru de pachete ……………………………………………....…. 70
        3. Servere intermediare de aplicatie (proxy) …………………………...... 71
           5.3.1 Proxy-ul Squid …………………………………………......……… 71
      5.4   Urmarirea conexiunilor (connection tracking) ………………………… 74
      5.5   Politica de securitate …………………………………………………..... 75
        6. Iptables ……………………………………………………………….…… 75
              1.                                                      Tabele
                 ............................................................
                 ......................... 75
              2.      Ordinea      de      traversare      a       tabelelor
                 ........................................... 77
              3.                                                      Reguli
                 ............................................................
                 .......................... 80
              4.                                                     Lanturi
                 ............................................................
                 ......................... 80
              5.                     Identificare                     pachet
                 ............................................................
                 ....... 81
        7. Implementarea firewall-ului …………………………………….……….. 82
           5.7.1    Modurile     de     lucru     FTP     prin     firewall
           ......................................... 94
2 Nivelul aplicatie …………………………………………………………..…….. 101
      6.1 Serviciul de nume de domeniu (DNS) ………………………………..…. 101
            6.1.1 Conceptul de serviciu de nume …………………..……………. 101
            6.1.2 Spatiul numelor de domenii ……………………………..……... 102
            6.1.3 Serverele de nume …………………………..………………….. 103
            6.1.4 Fisierele din baza de date DNS …………………………...…… 103
            6.1.5 Clientii (Resolverele) …………………………………………..... 106
            6.1.6 Implementarea serverului de nume BIND …………………….. 107
8     Bibliografie ………………………………………………………….…………… 111

Proiectarea unui suport software a modulului de informare pentru navigatie in cadrul simulatorului

                                   CUPRINS
    MOTIVAŢIA
LUCRĂRII....................................................................
........................5
    CAP.                          I                            CONSIDERAŢII
GENERALE....................................................................
..7
       1.1.
Introducere.................................................................
.......................................7
       1.2.    Evoluţia    sistemelor     de     calcul     utilizate     în
navigaţie........................................9
           1.2.1.Calculatorul      electronic       SEAMATE       -       4
...............................................9
           1.2.2.        Minicalculatorul        TAMAYA        NC         –
2....................................................9
           1.2.3.        Minicalculatorul        TAMAYA        NC         –
77................................................10
           1.2.4.                                                  Sistemul
ECDIS.......................................................................
...........11
       1.3.   Cerinţe   de   bază    ale    unui    complex    maritim    de
navigaţie.............................13
       1.4.         Funcţiile         complexului         maritim         de
navigaţie.................................................14
    CAP.                 II                  INFORMAREA                  DE
NAVIGAŢIE..............................................................17
       2.1.  Tipologia  datelor  utilizate  în  pregătirea   şi   elaborarea
informării
           de
    navigaţie...............................................................
    .....................................17
         2.1.1.                           Date                            de
intrare.....................................................................
....................17
           2.1.1.1.         Date         interne         de         intrare
.................................................................17
           2.1.1.2               Date               externe              de
intrare..................................................................19
         2.1.2                                                          Date
ieşire......................................................................
.............................19
           2.1.2.1.                         Date                         de
comunicaţii.................................................................
........19
           2.1.2.2.        Date       de       informare       situaţională
critică...........................................20
       2.2.             Gestionarea             informaţiilor             de
navigaţie..........................................................31
           2.2.1.               Bazele               de                date
............................................................................
..........31
           2.2.2.          Sisteme          de          filtrare          a
informaţiilor......................................................34
           2.2.3.          Modul          de          realizare           a
informării.........................................................36
       2.3.              Categoriile              de               informare
implicită.................................................................40
           2.3.1.                                                Informarea
hidrometeorologică.........................................................4
0
           2.3.2.     Informarea     cu     privire      la      asigurarea
hidrografică............................42
    CAP. III  ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN REALIZAREA MODULULUI
                             DE                 INFORMARE                 A
NAVIGAŢIEI..........................................................54
       3.1.   Structurile   HARD-WARE    utilizate    în    complexele    de
navigaţie................…54
       3.2.        Echipamente        periferice        de         navigaţie
...........................................................….57
       3.3. Echipamente de calcul şi  modul de implementare a diferiţilor
             traductori    componenţi    ai    sistemului    de    navigaţie
          .....................................….62
    CAP. IV  NOŢIUNI DE PROIECTARE SOFT-WARE A MODULULUI
             DE INFORMARE DE MANAGEMENT ŞI COMANDĂ A NAVEI .….67
       4.1.   Structurile   SOFT-WARE    utilizate    în    complexele    de
navigaţie..................….67
       4.2.                           Principii                           de
proiectare..................................................................
..................…71
       4.3. Aplicarea informaţiei de navigaţie la sistemul de indicare
                                    şi                          reprezentare
............................................................................
...................….77
       4.4. Structura  soft-ware generală a modulului de informaţii de
          management               şi               comandă                a
navei....................................................................….8
1
    CAP. V  PROIECTAREA ARHITECTURII SOFT-WARE A FERESTRELOR
               DIN            COMPONENŢA            MODULULUI            DE
            INFORMARE.......................................…84
       5.1.                                                        Fereastra
„VÂNT”…………….................................................................
.......…85
           5.1.1.                                                Descrierea
componentelor...............................................................
....…85
           5.1.2.     Principii     şi      metode      de      determinare
....................................................…86
       5.2.                         Fereastra                         „SONDĂ
”....................…….....................................................
.......….86
           5.2.1.                                                Descrierea
componentei.................................................................
......….86
           5.2.2.         Principii          şi          metode          de
determinare.....................................................….87
           5.2.3.                                                    Schema
logică…………………..........................................................…...9
0
       5.3.                       Fereastra                       „NAVIGAŢIE
”...........................................................................
....…..90
           5.3.1.                                                Descrierea
componentelor...............................................................
....…..90
           5.3.2.         Principii          şi          metode          de
determinare....................................................……91
           5.3.3.                                                    Schema
logică………………………..........................................................95
       5.4.                                                        Fereastra
„GPS”…………………………….................................................….…95
           5.4.1.                                                Descrierea
componentelor...............................................................
..…….95
           5.4.2.         Principii          şi          metode          de
determinare...................................................……97
           5.4.3.                                                    Schema
logică…………………........................................................……101
       5.5.                         Fereastra                         „PILOT
AUTOMAT”..................................................................10
2
           5.5.1.                                                Descrierea
componentelor...............................................................
.102
           5.5.2.         Principii          şi          metode          de
determinare..................................................102
           5.5.3.                                                    Schema
logică…………………….....................................................105
    CAP. VI  FIABILITATEA  REALIZĂRII MODULULUI DE INFORMARE..106
       6.1.     Implementarea     sistemului     la      bordul      navelor
maritime.............................106
       6.1.1                         Condiţii                         impuse
utilizatorului..............................................................
......106
       6.1.2       Condiţii       necesare        pentru        funcţionarea
sistemului....................................107
       6.1.3   Fundamentarea   economică   şi    estimarea    preţului    de
cost...................….107
      CONCLUZII………………………………………………………………………108
      BIBLIOGRAFIE...........................................................
..........................................109

Program de editare si prezentare orar pe Internet

                                   CUPRINS
|Cuprins……………………………………………………………………...                               |  2|
|Introducere………………………………………………………………….                              |3  |
|Motivaţie…………………………………………………………………….                               |5  |
|Capitolul I   Java Builder. Prezentare generală…………………………..        |6  |
|1.1 JBuilder Client / Server…………………………………………...                    |6  |
|1.2 Servleţi…………………………………………………………….                               |8  |
|1.3 Java Server Page (JSP)……………………………………………                        |23 |
|1.4 Serverul Tomcat..…………………………………………………                           |25 |
|Capitolul II Baze de date.  SQL. Serverul MySQL………………………           |25 |
|2.1 Generalităţi………………………………………………………..                            |27 |
|2.2 Baze de date……………………………………………………….                             |29 |
|2.3 SQL………………………………………………………………..                                  |31 |
|2.4 Serverul MySQL…………………………………………………                              |33 |
|Capitolul III Proiectarea aplicaţiilor de baze de date……………………     |33 |
|3.1. Driverul JDBC……………………………………………………                             |33 |
|3.2 Conectarea la o bază de date în Java……………………………...             |36 |
|Capitolul IV Proiectarea bazei de date……………………………………               |39 |
|Capitolul V Descrierea aplicaţiei…………………………………………..                |44 |
|5.1 Descrierea programului…………………...………………………                      |45 |
|5.2 Implementarea programului ……………………………………...                    |50 |
|Concluzii…………………………………………………………………….                               |55 |
|Bibliografie………………………………………………………………..                             |59 |
Anexe

Produs program pentru laboratorul de lingvistica

      Cuprins
1. Introducere .………………………………………………………………….... 1
     1. Procesarea limbajelor naturale    ……………………………………..   1
2. Extragerea informaţiei     ………………………………………………………3
      2.1 Introducere……………………………………………………………....3
      2.2 Extragerea informaţiilor şi limbajele naturale………………………..…5
      2.3 Tipuri de  sisteme   de  extragere  a  informaţiei  (  IE  systems
)…………….6
      2.4 Tipuri de sisteme comerciale de extragere a informaţiei……………….11
       2.5   Părţile   componente   ale   unui   sistem   de   extragere   a
informaţiei………...12
      2.6 Utilizarea analizei parţiale a frazei……………………………………..16
      2.7 Analiza discursului (textul liber)……………………………………….18
      2.8 Sisteme de procesare a limbajelor naturale   .………………………….19
      2.9 Probleme referitoare la extragerea informaţiei ………………………...23
      2.10 Dezvoltarea de sisteme de extragere a informaţiei……………………24
3. Modalităţi de realizare a unui analizor semantic de texte…………………...25
        3.1   Utilizarea   generatoarelor   de   analizoare   lexicale    şi
sintactice…………..25
       3.2  Utilizarea   bazelor   de   date   sub   formă   de   dicţionare
electronice………...52
4. Aplicaţie integrată de analiză a textelor  pe  baza  unui  dicţionar  on-
line……53
      4.1 Prezentare de ansamblu a aplicaţiei generale…………………………...53
      4.2 Prezentarea aplicaţiei de analiză de text
                            în contextul aplicaţiei generale……………...55
      4.3 JDBC – Java Database Connectivity……………………………………57
            4.3.1 Utilizarea JDBC………………………………………………58
            4.3.2 Tipuri de drivere JDBC……………………………………….60
            4.3.3 Lansarea unui driver…………………………………………..61
            4.3.4 JDBC pentru aplicaţii…………………………………………62
            4.3.5 Conectarea efectivă la o bază de date…………………………63
5. Analizatorul de text – modalităţi de utilizare
                 a dicţionarelor on-line în extragerea informaţiei………...64
      5.1 Prezentare detaliată a
           analizorului   de   text   –   modalităţi   de   realizare    şi
      implementare………69
      5.2 Modalităţi de căutare a informaţiei în text……………………………….73
      5.3 Modalităţi de căutare a informaţiei în dicţionar………………………….78
6. În loc de concluzie…………………………………………………………...83
      Bibliografie…………………………………………………………………..98

Procesor numeric de semnal. Sisteme pentru achizitia si prelucrarea datelor

CUPRINS
Ce este un  procesor numeric de semnal(DSP-Digital Signal
Processors)?......     pag.1
Memoriu justificativ …………………………………………………….....…   pag.2
CAPITOLUL I.UTILIZAREA SISTEMELOR CU PROCESOR ÎN CONDUCEREA
             PROCESELOR RAPIDE
   I.1.Sisteme,sisteme de timp real…………………………………………..   pag.3
       I.1.2.Arhitectura calculatoarelor pentru procese de timp real
             ……… pag.6
       I.1.3.Parametrii temporali ai secvenţelor de răspuns ……………….
             pag.6
       I.1.4.Tipuri de sisteme de timp real …………………………………    pag.7
   I.2.Necesitatea trecerii la conducerea numerică a proceselor
             …………….    Pag.8
   I.3.Evoluţia conceptului de conducere numerică …………………………  pag.9
CAPITOLUL II. PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL
   II.1. Descrierea generală a unui procesor numeric de
semnal(DSP)……….  pag.12
   II.2. Categorii de procesoare numerice ………………..……….…..……...
pag.13
   II.3. Familia TMS320 ………………………………………………………     pag.15
   II.4. Procesoare numerice de semnale în virgulă fixă TMS320C2x
       II.4.1. Descriere …………...………………………….……………… pag.16
       II.4.2. Structura internă ..………..……………………………………  pag.22
       II.4.3. Moduri de adresare ……………………………………………     pag.26
       II.4.4. Controlul sistemului. ……………..…………………………..     pag.27
       II.4.5.Întreruperile ………………………………………………….. pag.28
       II.4.6.Portul serial ………………………………………………….. pag.29
CAPITOLUL III. SISTEME PENTRU ACHIZIŢIA ŞI PRELUCRAREA DATELOR
   III.1. Consideraţii generale ……………….…….…………………………    pag.30
   III.2 Arhitecturi de sisteme de achiziţie şi distribuţie a datelor
       II.2.1.Interfaţã pentru citirea semnalelor logice de intrare
…………..      pag.31
       II.2.2.Interfaţã pentru furnizarea semnalelor logice spre
proces  ……  pag.31
       II.2.3.Interfaţã pentru citirea semnalelor analogice de
intrare ……….     pag.32
       II.2.4. Interfaţã pentru furnizarea semnalelor analogice spre
proces ..   pag.35
   III.3. Prelucrarea semnalelor de la proces
       III.3.1. Tipuri de semnale ……………………………………………     pag.38
       III.3.2. Cuantificarea semnalelor ………….…………………………     pag.39
       III.3.3. Eşantionarea  semnalelor …………..…………………………    pag.41
       III.3.4. Circuite de conversie a semnalelor
             III.3.4.1. Conversia A/N ……………………………………..  pag.43
             III.3.4.2. Conversia N/A   …………………………………....     pag.45
   III.4. Module de achiziţie de date  ………………………………………… pag.46
CAPITOLUL IV.CONSIDERAŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA PRELUCRARII NUMERICE A
             SEMNALELOR
   VI.1.Reprezentarea informaţiei numerice în sistemele de calcul …………
             pag.49
   IV.2Transforata Fourier discretã (TFD)  …………………………………      pag.50
   IV.3. Analizoare spectrale. Analizoare spectrale de tip Fourier
…………  pag.53
CAPITOLUL V. SISTEM DE DEZVOLTARE CU PROCESOR TMS320C26
   V.1. Schema bloc (Anexă)……………………..………………………….. pag.57
   V.2. V.2.Circuite de interfaţă analogică – TLC32040C – AIC ……………
pag.59
   V.3. V.3.Interfeţe seriale Porturile seriale la calculatoare
personale.………    pag.62
   V.4. Descrierea DSK Debuger  …………………………………………… pag.70
   V.5.Progam sub C de monitorizare a semnalului analogic de intrare
…….   Pag.74
-----------------------
II

Procesarea cunostintelor comune si distribuite

                                   Cuprins
Capitolul I - Cunoştinţe comune
      1.1. Noţiuni generale. Exemple
      1.2. Prezentarea generală a unor probleme
Capitolul II -  Logica modală
      2.1. Sintaxa unui limbaj
      2.2 Elemente de logică modală
      2.3. Descrierea unei Kripke. Exemple
      2.4. Semantica unul Iimbaj. Operatori modali
      2.5. Interpretarea grafica a unei structuri Kripke
   Capitolul III - Cunoştinţe distribuite
      3.1. Noţiuni generale. Exemple
      3.2. Propietăţi ale cunoaşterii
Capitolul IV - Forme de reprezentare a cunoştinţelor comune şi
            distribuite
      4.1. Reprezentarea pe bază de evenimente. Structura Aumaun
      4.2. Legatura dintre structura Kripke şi structura Aumann
Capitolul V – Prezentarea şi modelarea unor probleme folosind elemente
            de logică modală
      5.1. Problema aşi1or şi optarilor.
      5.2. Problema copillor murdari
Capitolul VI – Prezentare aplicaţie
Bibliografie
Pagini 91

Problema complementaritatii. Importanta problemei complementaritatii si rolul calculatorului in rezolvarea ei

                                   CUPRINS
      CAP.1.PROBLEMA COMPLEMENTARITATII
                   1.1.Introducere
                          4
                   1.2.Importanta problemei complementaritatii si rolul
                         calculatorului in rezolvarea ei
                   7
                   1.3.Notatii
                             10
                   1.4.Conurile complementare
               12
                   1.5.Problema complementaritatii liniare
          14
                   1.6.Aplicatii
                            15
                        1.6.1.Programarea liniara
                   15
                        1.6.2.Programarea patratica
                 17
                        1.6.3.Jocuri de doua persoane
                18
                        1.6.4.Alte aplicatii
                         19
                   1.7.Clase de matrici
                       20
                   1.8.Algoritmi pentru rezolvarea problemei
                            complementaritatii liniare
                   21
                        1.8.1.Bazele
                           22
                        1.8.2.Operatii pivot
                       24
                        1.8.3.Baza initiala
                        26
                        1.8.4.Proprietatile bazele
                    27
                        1.8.5.Bazele complementare admisibile aproape
                                 adiacente
                           28
                        1.8.6.Regula pivotului complementar
         28
                        1.8.7.Incheierea
                       29
                   1.9.Exemple numerice
                 30
                   1.10.Conditii
                          35
                   1.11.Alti algoritmi
                       35
                   1.12.Rezumat al rezultatelor teoretice
            36
                   1.13.Probleme nerezolvabile
               36
                   1.14.Problema complementaritatii neliniare
     37
                   1.15.Metode de calcul a punctelor fixe
        38
    CAP.2.PROBLEMA COMPLEMENTARITATII IN
                PROGRAMAREA  PATRATICA
                 2.1.Restrictii ecuatii
             41
                   2.2.Metoda multiplicatorilor Lagrange
   53
                   2.3.Metoda multimii active
          58
                   2.4.Proprietati avansate
           65
                   2.5.Probleme speciale de programare patratica         68
                   2.6.Pivotarea complementara si alte metode
72
                   2.7.Exercitii
                      78
BIBLIOGRAFIE
79

Principii de dirijare si taxare a apelurilor internationale

                                   Cuprins
|Memoriu                                                     |1   |
|Tehnic......................................................|    |
|..........................                                  |    |
|                                                            |    |
|Capitolul I. Sistemul de telefonie celulară                 |4   |
|GSM.............................                            |    |
|  A. Prezentare de                                          |4   |
|ansamblu....................................................|    |
|........                                                    |    |
|Realizarea şi dezvoltarea GSM                               |4   |
|(Istoric)...................................                |7   |
|Performanţe                                                 |9   |
|GSM.........................................................|    |
|............                                                |    |
|Servicii                                                    |    |
|GSM.........................................................|    |
|...................                                         |    |
|  B. Subsistemele reţelei                                   |16  |
|GSM.........................................................|    |
|.                                                           |    |
|     1) Subsistemul RADIO                                   |17  |
|(RSS).......................................................|    |
|          a. Echipamentul                                   |17  |
|mobil.......................................................|    |
|.......                                                     |    |
|          b. Subsistemele staţiilor de bază (BTS, BSC)      |18  |
|..........................                                  |    |
|     2) Subsistemul                                         |21  |
|REŢEA.......................................................|    |
|...........                                                 |    |
|         a. Centrala pentru abonaţii mobili                 |21  |
|(MSC)..................................                     |    |
|         b. Centrul de verificare a autenticităţii          |21  |
|(AUC)...........................                            |    |
|         c. Bazele de                                       |22  |
|date........................................................|    |
|.................                                           |    |
|         d. Module                                          |24  |
|funcţionale.................................................|    |
|...............                                             |    |
|     3) Subsistemul de exploatare şi                        |26  |
|întreţinere....................................             |    |
|         a. Centrul de exploatare şi întreţinere            |26  |
|(OMC)............................                           |    |
|         b. Centrul de management al reţelei                |27  |
|(NMC)..............................                         |    |
|Capitolul II. Managementul reţelelor                        |29  |
|GSM.....................................                    |    |
|Prezentare                                                  |29  |
|generală....................................................|    |
|..............                                              |    |
| B. Modelul reţelei de management al                        |31  |
|telecomunicaţiilor(TMN).                                    |    |
|     1) Managementul elementelor de reţea                   |33  |
|(NE).................................                       |    |
|     2) Managementul                                        |33  |
|reţelei.....................................................|    |
|...........                                                 |    |
|     3) Managementul serviciilor şi relaţiilor între        |34  |
|instituţii.................                                 |    |
| C. Reţeaua de management de                                |36  |
|telecomunicaţii.............................                |    |
|     1) Configuraţia ierarhică a reţelei de                 |36  |
|management........................                          |    |
|     2) Subsistemul NMC în reţeaua de comunicaţii           |37  |
|mobile................                                      |    |
| D. Obiectivele                                             |37  |
|TMN-ului....................................................|    |
|.............                                               |    |
|     1) Probleme specifice ale managementului pentru reţele |    |
|publice mobile                                              |39  |
|PLMN........................................................|    |
|.............................                               |    |
| E. Arhitectura generală a                                  |    |
|TMN......................................................   |40  |
|     1) Arhitectura funcţională a                           |41  |
|TMN.................................................        |    |
|        a. Puncte de legătură                               |43  |
|TMN.........................................................|    |
|     2) Arhitectura structurală a                           |44  |
|TMN...................................................      |    |
|     3) Arhitectura informaţiei în                          |46  |
|TMN................................................         |    |
|        a. Modul de organizare orientat pe obiecte OO       |46  |
|.........................                                   |    |
|        b. Relaţiile dintre OBIECTE / MANAGER / AGENT       |47  |
|..............                                              |    |
|       c. Arhitectura interfeţei                            |49  |
|Q3..........................................................|    |
|       d. Modelul                                           |50  |
|OSI.........................................................|    |
|....................                                        |    |
|Capitolul III. Managementul                                 |51  |
|comunicaţiei......................................          |    |
|  A.                                                        |53  |
|Comunicaţia.................................................|    |
|...............................                             |    |
|     1)                                                     |53  |
|Utilizatorii................................................|    |
|..................................                          |    |
|     2) Reţeaua                                             |54  |
|partener....................................................|    |
|....................                                        |    |
|     3) Tipuri de                                           |54  |
|servicii....................................................|    |
|....................                                        |    |
|     4) Faza activă şi faza în                              |55  |
|aşteptare...................................................|    |
|  B. Funcţiile                                              |56  |
|managementului..............................................|    |
|...........                                                 |    |
|  C. Controlul                                              |59  |
|apelurilor..................................................|    |
|.................                                           |    |
|     1) Metode de                                           |59  |
|numerotare..................................................|    |
|.............                                               |    |
|       a. Numărul de identitate internaţională a abonatului |59  |
|(IMSI).......                                               |    |
|       b. Numărul de identitate temporară a abonatului      |60  |
|(TMSI)............                                          |    |
|       c. Numărul ISDN al abonatului mobil                  |61  |
|(MSISDN)......................                              |    |
|       d. Numărul flotant al abonatului mobil               |61  |
|(MSRN).........................                             |    |
|     2) Principii de dirijare a apelului spre un abonat     |62  |
|mobil.................                                      |    |
|     3) Taxarea (cine şi ce                                 |64  |
|plăteşte?)..................................................|    |
|...                                                         |    |
|     4) Funcţiile                                           |69  |
|GMSC........................................................|    |
|.................                                           |    |
|     5) Componente ale unei rute de                         |73  |
|apel..............................................          |    |
|     6) De unde provine informaţia de                       |75  |
|dirijare?....................................               |    |
|     7) Problema serviciilor multiple                       |78  |
|(Multiservicii)............................                 |    |
|     8) Servicii de                                         |80  |
|date........................................................|    |
|..................                                          |    |
|     9) Impactul redirijării apelurilor asupra              |81  |
|rutării..............................                       |    |
|  D. Protocoale de semnalizare implicate în controlul       |82  |
|apelurilor.                                                 |    |
|     1) Proceduri elementare componente ale                 |84  |
|semnalizărilor...............                               |    |
|       a. Cererea de conectare a MS la                      |84  |
|sistem........................................              |    |
|       b. Procedura de avertizare                           |85  |
|(paging).............................................       |    |
|       c. Procedura de                                      |86  |
|identificare................................................|    |
|..........                                                  |    |
|       d. Procedura de                                      |86  |
|autentificare...............................................|    |
|.........                                                   |    |
|       e.                                                   |87  |
|Cifrarea....................................................|    |
|.................................                           |    |
|       f. Terminarea                                        |88  |
|apelului....................................................|    |
|..............                                              |    |
|       g. Ataşarea (înregistrarea) la sistem pe baza        |88  |
|IMSI......................                                  |    |
|       h. Detaşarea de                                      |90  |
|sistem......................................................|    |
|............                                                |    |
|    2) Procedura de stabilire a apelului iniţiat de pe mobil|    |
|(staţia mobilă este                                         |90  |
|apelantul)..................................................|    |
|.......................                                     |    |
|       a. Fluxul de semnal pentru un apel iniţializat pe    |92  |
|mobil...............                                        |    |
|       b. Cooperarea protocoalelor pentru servirea          |95  |
|apelurilor................                                  |    |
|       c. Numărul abonatului                                |98  |
|destinaţie................................................. |    |
|       d. Progresul apelului (procedeul de stabilire a      |100 |
|legăturii).............                                     |    |
|       e. Semnalizări suplimentare în bază pentru transmisii|100 |
|de date....                                                 |    |
|    3) Procedura de stabilire a apelului terminat în mobil  |    |
|(staţia mobilă este apelatul)                               |101 |
|............................................................|    |
|..............                                              |    |
|      a. Apel în aşteptare                                  |104 |
|............................................................|    |
|...........                                                 |    |
|      b. Răspuns                                            |104 |
|automat.....................................................|    |
|..................                                          |    |
|      c. Cooperarea protocoalelor în cazul MT               |104 |
|.....................................                       |    |
|      d. Progresul                                          |105 |
|apelurilor..................................................|    |
|.................                                           |    |
|   4) Apeluri MS-MS în aceiaşi arie de control              |107 |
|BSC...........................                              |    |
|   5) Procedurile de                                        |109 |
|interogare..................................................|    |
|...........                                                 |    |
|   6) Eliberarea                                            |110 |
|apelului....................................................|    |
|...................                                         |    |
| E. Servicii suplimentare                                   |112 |
|(SS)........................................................|    |
|...                                                         |    |
|  1) Caracteristici                                         |112 |
|generale....................................................|    |
|...............                                             |    |
|  2) Tipuri de servicii                                     |113 |
|suplimentare................................................|    |
|.....                                                       |    |
|  3) Servicii                                               |113 |
|alternative.................................................|    |
|.......................                                     |    |
|  4) Preluarea mai multor                                   |115 |
|apeluri.....................................................|    |
|...                                                         |    |
|  5) Transmiterea tonurilor                                 |118 |
|audio.......................................................|    |
|.                                                           |    |
|  6) Managementul serviciilor                               |118 |
|suplimentare.......................................         |    |
|      a.                                                    |119 |
|Arhitectura.................................................|    |
|................................                            |    |
|      b.                                                    |120 |
|Proceduri...................................................|    |
|................................                            |    |
| F. Serviciul de mesaje scurte                              |122 |
|(SMS)...............................................        |    |
|   1)                                                       |123 |
|Arhitectura.................................................|    |
|..................................                          |    |
|   2) Mesaje iniţializate de pe aparatul mobil              |124 |
|(MO)............................                            |    |
|   3) Mesaje terminate în aparatul mobil                    |125 |
|(MT)....................................                    |    |
|Capitolul IV. DIRECŢII DE DEZVOLTARE ÎN                     |130 |
|GSM..................                                       |    |
|   Serviciul                                                |130 |
|GPRS........................................................|    |
|.......................                                     |    |
|     1) Principalele caracteristici de utilizare a          |130 |
|serviciului GPRS........                                    |    |
|     2) Principalele caracteristici ale reţelei             |132 |
|GPRS...............................                         |    |
|     3) Limitele serviciului                                |134 |
|GPRS........................................................|    |
|.                                                           |    |
|     4) Aplicaţii pentru                                    |136 |
|GPRS........................................................|    |
|.......                                                     |    |
|     5) Alte provocări legate de                            |142 |
|GPRS..................................................      |    |
|Capitolul V. Aplicaţie – Principii de dirijare şi taxare a  |    |
|apelurilor internaţionale de la un abonat al PSTN spre un   |    |
|abonat                                                      |145 |
|GSM.........................................................|    |
|..........................................                  |    |
|                                                            |    |
|Abrevieri...................................................|150 |
|..........................................                  |    |
|                                                            |    |
|Bibliografie................................................|153 |
|.........................................                   |    |
Anexe