CODURILE DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ŞI IMPLEMENTAREA LOR ÎN ROMÂNIA CAPITOLUL I: CORPORAŢIILE MULTINAŢIONALE ŞI NECESITATEA BUNEI GUVERNĂRI CORPOR

CUPRINS

Pag.
INTRODUCERE…………………………………………………………. 4
Capitolul I : BILANTUL CONTABIL – DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA………6
1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil…………………..7
1.2 Abordari contemporane privind bilantul contabil……………...9
1.2.1 Bilantul contabil In sistemul anglo-saxon (SUA)…….9
1.2.2 Bilantul contabil In Uniunea Europeana…………….12
1.2.3 Bilantul contabil In tara noastra……………………..15
1.3 Standarde Internationale de Contabilitate (IAS1)-Prezentarea Situatiilor Financiare………………………………………….17
1.4 Norme privind bilantul contabil In sistemul international……..20
1.5 Componentele bilntului contabil……………………………....24
1.5.1 Bilantul…………………………………………….....25
1.5.2 Contul de profit si pierdere…………………………..27
1.5.3 Anexa………………………………………………..30
1.5.4 Raportul de gestiune………………………………....30

Capitolul II: LUCRARILE CONTABILE DE ELABORARE A BILANTULUI CONTABIL. VERIFICAREA SI CERTIFICAREA BILANTULUI………………………...33
2.1 Intocmirea balantei de verificare Inainte de inventariere……...34
2.2 Inventarierea generala a patrimoniului………………………..35
2.3 Regularizarea, rectificarea si delimitarea operatiunilor.. economice……………………………………………………....37
2.3.1 Diferente rezultate la inventar………………………...37
2.3.2 Amortizarile………………………………………….39
2.3.3 Provizioane pentru deprecieri………………………...39
2.3.4 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli………………40
2.3.5 Delimitarea in timp a veniturilor si a cheltuielilor…..40
2.4 Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia..41
2.5 Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil………………………………………………………..46
Capitolul III: S.C. „ICERP” S.A. BAZA DE STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL………………………………………………...49
3.1 Istoric, obiect de activitate, forma juridica……………………50
3.2 Organizarea productiei si a muncii……………………………53
3.3 Performantele Intreprinderii…………………………………...55
3.4 Modul de organizare a contabilitatii………………………………60
3.5 Directii de dezvoltare…………………………………………..63

Capitolul IV: ELABORAREA BILANTULUI CONTABIL LA S.C. „ICERP” S.A. LA SFARSITUL ANULUI 2002…………64
4.1 Intocmirea balantei de verificare Inainte de inventariere.……...65
4.2 Inventarierea generala a patrimoniului………………………..65
4.3 Intocmirea balantei si incheierea exercitiului financiar……….70
4.4 Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil………………………………………………………..73

Capitolul V: ANALIZA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII PE BAZA INDICATORILOR BILANTIERI…………...82
5.1 Rolul si importanta analizei financiare pe baza bilantului contabil………………………………………………………..83
5.2 Analiza principalilor indicatori ai echilibrului financiar calculati pe baza bilantului contabil…………………………………….85
5.3Analiza solvabilitatii si lichiditatii pe baza ratelor…………….96
5.4 Concluzii cu privire la echilibrul financiar……………….….100

Capitolul VI: CONCLUZII SI PROPUNERI………………………..101
6.1 Constatari privind elaborarea si analiza bilantului contabil la S.C. „ICERP” S.A…………………………………………...102
6.2 Posibilitati de imbunatatire a elaborarii si analizei bilantului contabil………………………………………………………109
6.2.1 Introducerea tabloului de finantare…………………109
6.2.2 Utilizarea soldurilor intermediare de gestiune……...112
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………..115

CODURILE DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ŞI IMPLEMENTAREA LOR ÎN ROMÂNIA

CODURILE DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ŞI IMPLEMENTAREA LOR ÎN ROMÂNIA


CAPITOLUL I:
CORPORAŢIILE MULTINAŢIONALE ŞI NECESITATEA BUNEI GUVERNĂRI CORPORATIVE
1.1. Corporaţiile multinaţionale- principalul vector al globalizării......................1
1.2. Analiza structurală şi evolutivă a corporaţiei multinaţionale.......................2
1.3. Eşecuri ale corporaţiilor multinaţionale datorate slabei guvernanţe...........4
1.4. Conceptul de guvernanţă corporative…………………………………….….6
1.5. Caracteristicile guvernanţei corporative………………………………….….7
1.6. Domenii de influenţă ale guvernanţei corporative………………………...11


CAPITOLUL II:
CODURILE DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ - MODALITĂŢI DE REGLEMENTARE A CONDUCERII CORPORATIVE
2.1. Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
de conducere corporativă ...................................................................12
2.2. Sisteme de abordare a conducerii corporative........................................16
2.3. Codurile de guvernanţă – apariţie, realizare, obligativitate......................18
2.4. Tipologia codurilor de guvernanţă...........................................................19
2.5. Legea Sarbanes-Oxley - cel mai puternic cod de guvernanţă
corporativă ..........................................................................................20
2.6. Modalităţi de măsurare a nivelului de conducere corporativă..................26

CAPITOLUL III:
IMPLEMENTAREA CODURILOR DE GUVERNANŢĂ ÎN ROMÂNIA
3.1. Conducerea corporativă în România.......................................................33
3.2. Necesitatea implementării unui cod de guvernanţă român......................34

3.3. Implementarea codurilor de guvernanţă corporativă în România............44
3.4. Informarea anuală privind guvernanţa corporativă..................................46

CONCLUZII ………………………………………………………..………….48

Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea relaţiilor cu furnizorii şi a mărfurilor

CUPRINS

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL 4
1.1. DEFINIRE, FUNCŢII 4
1.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL ECONOMIC 5
1.2.1. LOCUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ÎN CADRUL SISTEMULUI ECONOMIC 5
1.2.2. CONCEPTUL DE SISTEM INFORMAŢIONAL ECONOMIC ŞI CARACTERISTICILE ACESTUIA 6
1.2.3.STRUCTURA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ECONOMIC 7
1.3.SISTEMUL INFORMATIC - COMPONENTĂ A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 8
1.6.INFORMAŢIA-ELEMENT DE BAZĂ AL SISTEMULUI INFORMATIC 11
1.6.1.DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA INFORMAŢIEI 11
1.6.2.SURSELE INFORMAŢIILOR ECONOMICE 13
2. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR COMERCIALE 17
2.1. CONTABILITATEA STOCURILOR 17
2.1.1. NOŢIUNI ŞI DELIMITĂRI PRIVIND STOCURILE 17
2.1.2.OBIECTIVELE ŞI FACTORII CONTABILITĂŢII STOCURILOR 18
2.1.3. REGULI DE EVALUARE A STOCURILOR 19
2.1.4.METODE DE EVALUARE A STOCURILOR 20
2.1.5. ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE 21
2.1.6. PURTĂTORII DE INFORMAŢII PRIVIND STOCURILE 21
2.2. CUMPĂRĂRILE ŞI VÂNZĂRILE 22
2.2.1. EVALUAREA DATORIILOR COMERCIALE 22
2.2.2. METODE DE STABILIRE A PREŢULUI DE VÂNZARE 23
2.2.4. EVIDENŢA OPERATIVĂ 23
2.2.5. PURTĂTORII DE INFORMAŢII PRIVIND DATORIILE COMERCIALE 24
3. SISTEMUL INFORMATIC DE EVIDENTA A RELATIILOR CU FURNIZORII SI A MARFURILOR GEFIM 25
3.1. SURSE INFORMATIONALE. DOCUMENTE 25
3.2. PROIECTAREA BAZEI DE DATE 32
3.2.1. PREZENTAREA ENTITĂŢILOR 32
3.2.2. RELAŢIILE DINTRE ENTITĂŢILE BAZEI DE DATE 43
3.3. INTERFAŢA CU UTILIZATORUL 45
3.3.1. MACHETELE DE INTRARE 45
3.3.2. RAPOARTE 55

ITINERARIILE DANSULUI DIN ZORILE ISTORIEI PÎNA LA NAŞTEREA POPORULUI ROMÂN

C U P R I N S
pag.

ÎNTRODUCERE ……………………………………….3

Dansul din începuturi …………….………………….…4

Dansul mimetic utilitar ………………………………....5

Ceremonialul preistoric ………………………………...6

Originile dansului ludic …………………………….….7

Dansul arhaic ………………………………………......9

Grupajul dansului ……………………………..………10

Dansul străvechi a poporului român ………………….13

Dansul în evul mediu sec.XI-XVI ………………….…15

Realitaea horală – Ipostaze Etnice …………………....18

Tradiţii şi obiceiuri: Nunta …………………………....29

ÎNCHEERE……………………………………………60

BIBLIOGRAFIE

Lobby în Uniunea Europeană Cadrul instituţional, metode de acces şi tehnici de influenţă

Rezumat
Introducere

Capitolul I
Procesul decizional în Uniunea Europeană

1.1 Instituţiile Uniunii Europene: structură, funcţii legislative şi executive
1.2 Tipuri de acte legislative ale Uniunii Europene
1.3 Tipuri de proceduri legislative ale Uniunii Europene

Capitolul II
Accesul la procesul decizional al Uniunii Europene

2.1 Logica de acces la instituţiile UE
2.2 Logica de selectare a punctelor de acces
2.3 Prezentarea punctelor de acces

Capitolul III
Reglementarea relaţiei instituţiilor Uniunii Europene cu reprezentanţii grupurilor de interese

3.1 Fixarea limitelor transparenţei actului de guvernare
3.2 Măsuri de reglementare a interacţiunilor cu reprezentanţii grupurilor de interese

Capitolul IV
Strategii de transformare a accesului în influenţă

4.1 Succesul în lobby
4.2 „Regulile de aur” ale lobbyului eficient

Încheiere
Bibliografie

STUDIU ASUPRA SISTEMULUI DE PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA

CUPRINSUL LUCRĂRII
CAPITOLUL PAGINA
1. Consideraţii generale. Concepte privind protecţia socială 2
2. Necesitatea, conţinutul şi rolul protecţiei şi asigurărilor sociale 3
3. Protecţia socială în România ante-decembristă 6
4. Sistemul de protecţie socială din România - Comparaţie globalizată 9
5. Politicile macroeconomice - Influenţa asupra sistemului de protecţie
socială din România 10
6. Sărăcia - Măsurare şi coordonate în România 16
7. Contextul şomajului în România 18
8. Şomajul în România 21
9. Consturile protecţiei sociale, realitatea societăţii româneşti în
perspectiva aderării la Uniunea Europeană 29
10. Recrutare, încadrare, promovare, gestionare a resurselor 34
11. Concluzii ale studiului 42

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR

1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu
1.2. Evoluţia sistemului bancar românesc
1.3. Reglementarea activităţii în România
1.3.1 Definire dreptului bancar
1.3.2. Statutul legal şi obiectivele B.N.R.
1.3..3. Cadrul legal al activităţii băncilor

CAPITOLUL II: CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ÎN ROMÂNIA SUB AUTORITATEA B.N.R. ÎN PROCESUL ACTUAL DE ARMONIZARE A SISTEMULUI BANCAR LA STANDARDELE LEGISLAŢIEI U.E.

2.1. Regimul juridic al autorizării bancilor. Condiţii de procedură.

2.1.1. Consideraţii generale
2.1.2 Actele şi formalităţile necesare pentru aprobarea constituirii socicetăţii bancare
2.1.3.Constituirea societăţii comerciale bancare
2.1.4. Extinderea reţelei de scursale, filiale sau alte sedii secundare ale societăţii bancare
2.1.5. Emiterea autorizaţiei de funcţionare a societăţilor bancare
2.1.6. Constituirea sucursalelor băncilor străine
2.1.7 Retragerea aurorizaţiei de funcţionare a băncii
2.1.8. Deschiderea de reprezentanţe de către băncile străine
2.1.9. Registrul bancar

2.2.Condiţii de fond ale scoietăţii comerciale bancare

2.2.1 Forma juridică
2.2.2. Capitalul social
2.2.3. Acţiunile ţi acţionarii băncilor
2.2.4. Organizarea, conducerea şi administrarea societăţilor bancare
2.2.4.1. Organizarea şi conducerea
2.2.4.2. Administrarea
2.2.4.3. Conflictul de interese
2.2.5. Noţiuni privind cenzorii băncilor
2.2.6. Obiectul de activitate
2.2.7. Secretul profesional

2.3. Surpaveghere bancară

2.3.1. Supravegherea prudenţială a băncilor
2.3.2. Măsuri de supraveghere specială şi de administrarea specială a băncilor
2.3.2.1. Măsuri de instituire a supravegherii speciale
2.3.2.2. Măsuri de administrare specială a băncilor
CAPITOLUL III: ROLUL BĂNCILOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE – CA ELEMENT ESENŢIAL PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ


3.1. Funcţiile Băncii
3.1.1. Funcţia compensatoare în spaţiu
3.1.2. Funcţia compensatoare în timp
3.1.3. Funcţia de creaţie monetară
3.1.4. Funcţia de creaţie economică

3.2. Reforma legislativă a pieţei bancare
3.2.1. Băncile în perioada de tranziţie la economia de piaţă
3.2.2. Rolul băncii centrale si al independenţei acesteia în procesul de tranziţie la economia de piaţă
3.2.3. Politica de privatizare bancară
3.2.4. Dezvoltarea băncilor prin introducerea noilor sisteme de management şi marketing

3.3. Riscul bancar

PSIHOLOGIE ECLATIVĂ - DIALECTICA EMERGENŢEI SINTALE -

C U P R I N SAVAN - LIMINARII …………………………………………………………………………. 3

MODELUL EFABIL …………………………………………………………………………. 7

MODELUL SIDIAR ………………………………………………………………………... 14

MODELUL HIPSOGEN ………………………………………………………………………... 24

MODELUL ALOHTON ………………………………………………………………………… 40

BIBLIO - MAPA …………………………………………………………………………49

Sistem Informatic de Management al Lucrarilor

CUPRINS


INTRODUCERE – MOTIVATIA SI DESCRIEREA LUCRARII 2
1.TEHNOLOGII FOLOSITE 5
1.1. SCURT ISTORIC 5
1.2. INSTALAREA SI CONFIGURAREA PLATFORMEI DE LUCRU 7
2. BAZA DE DATE 9
2.1. DIAGRAMA RELAŢIONALĂ A BAZEI DE DATE 9
2.2. DESCRIERE ENTITĂŢI, ATRIBUTE, RELAŢII 9
2.2.1. OPERATORI 9
2.2.2. SERVICII 10
2.2.3. PETENTI 11
2.2.4. LUCRARI 11
2.2.5. FLUX 12
2.2.6. TIPDOSAR 14
2.2.7. RELATIA „APARTINE” 14
2.2.8. RELATIA „ESTE” 15
2.2.9. RELATIA „DEPUNE” 15
2.2.10. RELATIA „INCLUSA” 15
3. DESCRIEREA ŞI FOLOSIREA APLICAŢIEI 16
3.1. PAGINA DE LOGIN 17
3.2. UTILIZATORII DE LA REGISTRATURA 19
3.3. UTILIZATORII DIN FLUX 22
3.4. PAGINA DE ADMINISTRARE 31
4. CONCLUZII 32
5. BIBLIOGRAFIE 33

Consideraţii teoretice şi practice legate de obligaţia de întreţinere în sistemul Codului Familiei şi în cel al viitorului Cod Civil şi propuneri de î

Cuprins


Capitolul I- Consideraţii introductive pe marginea obligaţiei de întreţinere

1.1. Generalităţi……………………………………………………………………… 3
1.2. Caracterele obligaţiei de întreţinere……………………………………………... 4
1.3. Persoanele care îşi datorează întreţinere şi prioritatea acestora în a
obţine întreţinere unele faţă de altele. Obiectul obligaţiei de întreţinere………… 8
1.4. Condiţiile cerute pentru acordarea întreţinerii………………………………….. 11
1.5. Începutul, cursul şi stingerea obligaţiei de întreţinere…………………………...15

Capitolul II- Acţiunea civilă în stabilirea, majorarea sau sistarea pensiei de întreţinere

2.1. Instanţa competentă şi compunerea instanţei ce judecă acţiunea privind pensia
de întreţinere în primă instanţă………………………………………………… 20
2.2. Căile de atac împotriva hotărârii de fond şi termenele pentru promovarea
acestora………………………………………………………………………. . 21
2.3. Cererea de chemare în judecată……………………………………………….. 21
2.4. Hotărârea şi executarea ei …………………………………………………….. 22

Capitolul III- Urmărirea sumelor cuvenite cu titlu de obligaţie de întreţinere

3.1 Justificarea impunerii diferenţiate a sumelor cu titlu de obligaţie de întreţinere
faţă de alte venituri…………………………………………………………… .. 27
3.2. Cota până la care se poate impune asupra sumelor datorate cu titlu de
întreţinere …………………………………………………………………… ….27
3.3. Acte în temeiul cărora se poate face impunerea asupra sumelor reprezentând
o obligaţie de întreţinere………………………………………………………….29

Capitolul IV- Pensia de urmaş- obligaţie de întreţinere plătită de un terţ asigurator

4.1. Noţiune şi reglementare legală……………………………………………………30
4.2. Persoanele îndreptăţite la pensie de urmaş……………………………………….30
4.3. Condiţiile în care se acordă pensia de urmaş……………………………………..30
4.4. Asemănări si diferenţe între pensia de urmaş si pensia de întreţinere……………32
4.5. Problematica cumulării pensiei de urmaş cu alte venituri. Suspendarea şi
încetarea pensiei de urmaş……………………………………………………….33
4.6. Cuantumul pensiei de urmaş şi obligaţiile celui îndreptăţit la întreţinere………..34

Capitolul V- Obligaţia de întreţinere în sistemul noului Cod Civil

5.1. Elemente de noutate în abordarea obligaţiei de întreţinere……………………….35
5.2. Aspecte criticabile în ceea ce priveşte noua reglementare a obligaţiei de
întreţinere…………………………………………………………………… … 35

Capitolul VI – Practica judecătorească

6.1. Hotărâri judecătoreşti date în ceea ce priveşte pensia de întreţinere……………..37
6.2. Hotărâri judecătoreşti date în ceea ce priveşte pensia de urmaş………………….49

Bibliografie ……………………………………………………………………………..56

ROLUL POLITICII DE COEZIUNE SI IMPLICIT AL INSTRUMENTELOR STRUCTURALE IN DEZVOLTAREA REGIONALA A UNIUNII EUROPENE

CUPRINS

Pag.
CAP 1 Politica regionala a Uniunii Europene:continut si evolutie…..4
1.1 Politica regionala din România………………………….................10
1.2 Obiectivele si principiile politicii de dezvoltare regională…………16
1.3 Locul politicii de coziune in cadrul dezvoltarii regionale a U. E…23

CAP 2 Necesitatea politicii de coeziune economica sociala a U .E….29
2.1 Obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2007- 2013………………………………………………………………31
2.2 Rolul instrumentelor structurale in implementarea politicii de coeziune a U.E……………………………………………………………34
2.3 Programele operaţionale ale României pentru perioada 2007-2013………………………………………………………………………..51

CAP 3 Obiective ale politicii de coeziune eligibile pentru Romania…59
3.1Programe aferente obiectivului convergenta pentru perioada 2007-2013 in Romania………………………………………………………...60
3.2 Obiectivul Cooperare Teritorială 2007-2013 in Romania ............71
3.3 Implementarea politicii de coeziune in municipiul Botosani – studiu de caz……………………………………………………………………..75
CAP 4 Concluzii………………………………………………………….91
Anexe……………………………………………………………………..99
Bibliografie……………………………………………………………...107

PRACTICILE ANTICONCURENȚIALE – ZONĂ SENSIBILĂ A INTEGRĂRII EUROPENE STUDIU DE CAZ: „CARTELUL” INSULINEI

CUPRINS

Introducere...........................................................................................................................2
Capitolul I. Politica comunitară în domeniul concurenţei........3
1.1. Rolul, obiectivele, instrumentele utilizate și actorii implicaţi
în politica comunitară în domeniul concurenţei............3
1.2. Bazele juridice ale politicii în domeniul concurenţei...............8
1.3. Politica în domeniul acordurilor anticoncurenţiale şi a
practicilor concertate...............................................10
1.3.1. Definirea acordurilor anticoncurenţiale şi a practicilor concertate;
tipuri de acorduri anticoncurenţiale...........10
1.3.2. Reglementarea acordurilor şi a practicilor cu efecte anticoncurenţiale,
prin aplicarea Articolului 81 al Tratatului UE......................18
1.4. Cartelurile..........................20
1.4.1. Definirea cartelului.....................................20
1.4.2. Amenzile impuse ȋn cazul identificării și demonstrării unui cartel.......21

Capitolul II. Studiu de caz: „Cartelul” insulinei..............26
2.1. Prezentarea succintă a cazului și a companiilor implicate........26
2.2. Piaţa insulinei ȋn perioada 2001 - 2005...........................30
2.3. Prezentarea cazului de ȋnţelegere anticoncurenţială...............35
2.3.1. Desfășurarea licitaţiei – oportunitate valorificată
de Eli Lilly și distribuitorii săi................................35
2.3.2. Investigația și soluţionarea cazului..........................38

Capitolul III. Concluzii și propuneri....................................49

BIBLIOGRAFIE...................................................56

Politica comunitară în domeniul concurenţei

CUPRINS

Introducere............................................................2
Capitolul I. Politica comunitară în domeniul concurenţei...........3
1.1. Rolul, obiectivele, instrumentele utilizate și actorii implicaţi
în politica comunitară în domeniul concurenţei.......3
1.2. Bazele juridice ale politicii în domeniul concurenţei............8
1.3. Politica în domeniul acordurilor anticoncurenţiale şi a
practicilor concertate.....9
1.3.1. Definirea acordurilor anticoncurenţiale şi a practicilor concertate;
tipuri de acorduri anticoncurenţiale.........9
1.3.2. Reglementarea acordurilor şi a practicilor cu efecte anticoncurenţiale,
prin aplicarea Articolului 81 al Tratatului UE............17
1.4. Cartelurile........................................................20
1.4.1. Definirea cartelului............................20
1.4.2. Amenzile impuse ȋn cazul identificării și demonstrării unui cartel.......21

Capitolul II. Studiu de caz: „Cartelul” insulinei..............25
2.1. Prezentarea succintă a cazului și a companiilor implicate.........25
2.2. Piaţa insulinei ȋn perioada 2001–2005.................29
2.3. Prezentarea ȋnţelegerii anticoncurenţiale de pe piaţa insulinei.....34
2.3.1. Desfășurarea licitaţiei – oportunitate valorificată
de Eli Lilly și distribuitorii săi.............34
2.3.2. Investigația și soluţionarea cazului...................37

Capitolul III. Concluzii și propuneri.......................49

BIBLIOGRAFIE.............................55

ANALIZA REGLEMENTÃRILOR LA NIVEL EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL PRIVIND PROTECŢIA MĂRCILOR

CUPRINS


INTRODUCERE
CAP. I : Reglementãri la nivel european privind protecþia mãrcilor
1.1 Funcþiile mãrcilor..............................8
1.2 Importanþa economicã a mãrcilor................9
1.3 Istoria ºi evoluþia mãrcilor.....................11
1.4 Mãrcile de fabricã ºi de comerþ ºi de servicii................12
1.5 Criteriile pentru acordarea protecþiei.................14
1.6 Lipsa caracterului distinctiv.................17
1.7 Dreptul de a utiliza marca de fabricã ºi de comerþ.............18
1.8 Piratarea mãrcilor de fabricã ºi de comerþ, contrafacerea ºi imitarea etichetelor ºi ambalajelor......19
1.9 Contrafacerea...................................20
1.10 Actele de concurenþã neloialã..................21
1.11 Cine poate înregistra o marcã?..............25
1.12 Drepturi conferite de înregistrarea unei mãrci..........25
1.13 Semnele care nu pot fi înregistrate ca o marcã.............25
1.14 Înregistrarea unei mãrci....................27
1.15 Transmiterea drepturilor privind mãrcile.............30
1.16 Înregistrarea unei mãrci în alte state............30
1.17 Înregistrarea indicaþiei geografice...................31
1.18 Cine poate înregistra o indicaþie geograficã....................31
1.19 Formalitãþi necesare pentru înregistrarea indicaþiei geografice..........31
1.20 Indicaþii geografice care nu pot fi înregistrate.............32
1.21 Drepturi conferite de înregistrarea unei indicaþii geografice.........32

CAP. II: ANALIZA REGLEMENTÃRILOR LA NIVEL NAÞIONAL PRIVIND PROTECÞIA MÃRCILOR
2.1 Legea nr. 84/1998 privind mãrcile ºi indicaþiile geografice...........35
2.2 Ce este marca în sensul Legii 84/1998; consecinþe.............38
2.3 Durata protecþiei...................................39
2.4 Stingerea drepturilor asupra mãrcii...............40
2.5 Drepturile titularului..............................41
2.6 Conþinutul noþiunii de utilizare.....................42
2.7 Limitãri ale drepturilot titularului..................43
2.8 Protecþia mãrcii; competenþe........................43
CAP. III: MOTIVE ABSOLUTE DE REFUZ
3.1 Mãrcile figurative..................................46
3.1.1 Simple forme geometrice....................46
3.1.2 Forma produselor.......................................46
3.1.3 Mãrcile tridimensionale..............47

CAP. IV: INTERFERENÞA MÃRCII CU ALTE OBIECTE DE PROPRIETATE INDUSTRIALÃ
4.1 Interferenþa mãrcii prin prisma procedurii de opoziþie.....................................49

CAP. V: REGLEMENTÃRI LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND PROTECÞIA MÃRCILOR
5.1 Convenþia de la Paris..................66
5.2 Prevederi principale..........................69
5.3 Principiul tratamentului neþional...............69

5.4 Principii de bazã ale Convenþiei în domeniul mãrcilor..............73
5.5Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate industrialã TRIPs..........................................73
5.6 Convenþia pentru instituirea OMPI (Oficiul Mondial pentru Proprietate Intelectualã)..........76
5.7 Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaþionalã a mãrcii ...76

CAP.VI: MARCAREA ECOLOGICÃ A PRODUSELOR ªI AMBALAJELOR
6.1 Sistemul comunitar de marcare ecologicã.................81

CAP.VII: STUDII DE CAZ; ANALIZA COMPARATIVÃ A MÃRCILOR
7.1 Comparaþie Aranjament-Protocol .....................85
7.2 Clauza de Salvgardare...........................85

CONCLUZII ................................................90

BIBLIOGRAFIE .............................96

Managementul Resurselor Umane - Disertaţie

CUPRINS

INTRODUCERE ………………………………………………………….
CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ……………...
1.1. Rolul şi particularitãţile resurselor umane în cadrul
organizaţiei ……………………………………………………...
1.2. Conceptul de management al resurselor umane ……………..
1.3. Obiectivele managementului resurselor umane ……………...
CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂŢII DE
PERSONAL ……………………………………………..
2.1. Elaborarea strategiei şi a politicii de personal ……………....
2.2. Stabilirea necesarului de personal …………………………....
2.3. Asigurarea numericã şi calitativ structuralã a necesarului de personal ……………………………………………………..
2.4. Calificarea şi ridicarea pregãtirii profesionale a personalului ……………………………………………………
2.5. Motivarea şi promovarea personalului ………………………
2.6. Evaluarea performanţelor şi remunerarea personalului …...
2.7. Asigurarea condiţiilor normale de muncã …………………..
CAPITOLUL 3. MANAGERII ŞI RESURSELE UMANE ……………...
3.1. Pregãtirea managerialã a conducãtorului …………………...
3.2. Stiluri de comportament managerial ………………………...
3.3. Raţionalizarea activitãţii manageriale ……………………….
CAPITOLUL 4. MOTIVAŢIE ŞI MANAGEMENT ……………………..
4.1. Motivaţie şi comportament uman ……………………………
4.2. Dimensiunile motivaţiei ………………………………………
4.3. Categorii de motivaţii …………………………………………
4.4. Satisfacţia în muncã …………………………………………..
CAPITOLUL 5. MANAGEMENTUL ŞI GRUPUL UMAN ……………..
5.1. Grupul de muncã ……………………………………………...
5.2. Managementul conflictelor …………………………………...
CAPITOLUL 6. STUDIU DE CAZ
S.C. ”AUTOMOBILE DACIA-RENAULT” S.A. PITEŞTI ……………..
CONCLUZII ………………………………………………………………
ANEXE ……………………………………………………………………
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………….
51
51
56

59
69
71
93

Finantarea unei investitii pe termen lung

CUPRINSCapitolul 1 – Metodologia de calcul si analiza a eficentei investitiilor

1.1. Conceptul si caracteristicile eficientei economice a investitiilor. Efecte. Eforturi.
1.2. Corelatia dintre eficienta maxima si optimul economic.
Optimizarea proiectelor de decizii de investitii prin metoda programarii dinamice.
1.3. Metoda actualizarii
1.3.1. Semnificatia timpului in domeniul investitiilor
1.3.2. Indicatori actualizati de eficienta economica a investitiilor

Capitolul 2 – Evaluarea economico-financiara a proiectelor de investitii

2.1. Specificul si rolul evaluarii economice si financiare.
2.2. Costul oportun al capitalului, element al evaluarii proiectului
2.2.1. Costul capitalului la nivelul firmei
2.3. Determinarea efectelor proiectului de investitii pentru economia nationala
2.3.1. Calculul valorii adaugate
2.3.2. Calculul costului social


Capitolul 3 – Analiza situatiei financiar-patrimoniale

3.1. Analiza structurii patrimoniale
3.1.1 Analiza ratelor de structura ale activului
3.1.2. Analiza ratelor de structura ale pasivului
3.2. Analiza riscului
3.2.1. Analiza riscului economic
3.2.2. Analiza riscului financiar
3.2.3. Analiza riscului de faliment
3.2.3.1. Analiza statica a riscului de faliment
3.2.3.2. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor
3.2.3.3. Analiza functionala a riscului de faliment
3.2.3.4. Analiza dinamica a riscului de faliment prin metoda fluxurilor
3.3. Analiza rentabilitatii
3.3.1. Indicatori absoluti
3.3.2. Capacitatea de autofinantare
3.3.3. Indicatori relativi

Studiul privind datoria publică externă a României în perioada de tranziţie

C U P R I N S

CAPITOLUL 1. MANAGEMENTUL DATORIEI EXTERNE. VIZIUNE GENERALĂ
1.1. Noţiunea de datorie externă……………………………………………………………1
1.1.1. Apariţia şi evoluţia creditării internaţionale…………………………………1
1.1.2. Definirea datoriei externe……………………………………………………3
1.1.3. Surse de finanţare……………………………………………………………5
1.1.4. Tehnici de finanţare…………………………………………………………10
1.2. Balanţa de plăţi externe şi poziţia investiţională internaţională……………………….11
1.2.1. Noţiuni generale despre balanţa de plăţi……………………………………11
1.2.2. Structura balanţei de plăţi externe…………………………………………..13
1.2.3. Poziţia investiţională internaţională………………………………………...15
1.3. Datoria externă – soluţie de ajustare a disponibilităţilor financiare interne…………...17
1.3.1. Datoria externă – componentă a politicii macroeconomice………………...17
1.3.2. Nivel optim de îndatorare…………………………………………………...18
1.3.3. Pe scurt despre monitorizarea datorie externe………………………………20
1.4. Managementul datoriei externe – prezentare generală………………………………...22
1.4.1. Scopul managementului datoriei externe…………………………………...22
1.4.2. Funcţiile managementului datoriei externe…………………………………22

CAPITOLUL 2. CORELAŢIA DATORIEI EXTERNE CU PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI
2.1. Consideraţii macroeconomice………………………………………………………....26
2.2. Indicatorii datoriei externe…………………………………………………………….30
2.2.1. Indicatori ai serviciului datoriei…………………………………………….30
2.2.2. Indicatori ai soldului datoriei externe ………………………………………34
2.2.3. Indicatori ai dobânzii la datoria externă…………………………………….34
2.2.4. Indicatori ai rezervei valutare sau internaţionale…………………………...35
2.2.5. Alţi indicatori ai datoriei externe……………………………………………35
2.3. Echilibrul balanţei de plăţi în condiţiile datoriei externe……………………………...35
2.4. Echilibrul macroeconomic în condiţiile datoriei externe……………………………...41

CAPITOLUL 3. MONITORIZAREA DATORIEI EXTERNE
3.1. Unitatea centrală de monitorizare a datoriei externe…………………………………..44
3.1.1. Determinarea surselor de date………………………………………………45
3.1.2. Organizarea matriceală a informaţiilor……………………………………...46
3.1.3. Aplicaţii în practică…………………………………………………………48
3.2. Datoria administraţiei centrale………………………………………………………...49
3.2.1. Inventarierea obligaţiilor curente…………………………………………...49
3.2.2. Monitorizarea acordurilor de credit………………………………………...49
3.2.3. Monitorizarea tragerilor…………………………………………………….50
3.2.4. Monitorizarea plăţilor ………………………………………………………52
3.2.5. Monitorizarea arieratelor……………………………………………………52
3.3. Datoria sectorului public………………………………………………………………53
3.3.1. Inventarierea obligaţiilor curente…………………………………………...54
3.3.2. Convenţii noi de credit……………………………………………………...54
3.3.3. Probleme de raportare………………………………………………………54
3.4. Datoria privată (comercială negarantată)……………………………………………...55
3.4.1. Utilizarea sistemului bancar ca sursă de date……………………………….55
3.4.2. Utilizarea sistemului de control valutar ca sursă de date…………………...56
3.4.3. Utilizarea rapoartelor directe ca surse de date……………………………...57
3.4.4. Utilizarea statisticilor comerciale ca surse de date…………………………58
3.4.5. Utilizarea surselor de informaţii ale creditelor……………………………...58
3.5. Datoria externă pe termen scurt……………………………………………………….59
3.5.1. Elemente ale datoriei pe termen scurt………………………………………59
3.5.2. Fluxuri informaţionale………………………………………………………60

CAPITOLUL 4. CONTROLUL DATORIEI EXTERNE
4.1. Principii de bază ale gestionării datoriei externe………………………………………61
4.1.1. Controlul nivelului îndatorării externe……………………………………...61
4.1.2. Controlul structurii datoriei externe………………………………………...65
4.1.3. Controlul datoriei publice directe…………………………………………...67
4.1.4. Controlul datoriei garantate de către stat……………………………………69
4.1.5. Controlul datoriei private…………………………………………………...70
4.2. Posibilităţi de restructurare a datoriei………………………………………………….71
4.2.1. Conversia (swap-ul) datoriei în participaţii…………………………………73
4.2.2. Acordurile de compensare…………………………………………………..73
4.2.3. Preschimbarea datoriei în titluri de stat……………………………………..74
4.2.4. Creanţele însoţite de clauza de risc…………………………………………74
4.2.5. Restructurarea plurianuală a datoriei………………………………………..75

CAPITOLUL 5. DATORIA EXTERNĂ A ROMÂNIEI
5.1. Contextul economic general…………………………………………………………...76
5.1.1. Necesitatea administrării datoriei externe…………………………………..76
5.1.2. Cadrul instituţional………………………………………………………….77
5.1.3. Dezechilibrul structural al economiei româneşti……………………………78
5.2. Situaţia îndatorării externe a României………………………………………………..81
5.2.1. Evoluţia datoriei externe a României în perioada 1990-2000………………81
5.2.2. Indicatori de îndatorare……………………………………………………..84
5.2.3. Evoluţii în Europa Centrală şi de Est……………………………………...102
5.2.4. Concluzii…………………………………………………………………..106

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………107

CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE

-Cuprins-

Cap.I. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CORPORAŢIILOR
TRANSNAŢIONALE.
Introducere.................2
1.1. Procesul de transnaţionalizare....................6
1.2. Scurt istoric al Corporaţiilor Transnaţionale...............................7
1.3. Abordări conceptuale........................11
1.4. Factori care au favorizat dezvoltarea Corporaţiilor
Transnaţionale...12
1.5. Codul de conduită al Corporaţiilor Transnaţionale.....................14
1.6. Trăsăturile Corporaţiilor Transnaţionale...................................17

Cap.II. MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA CORPORAŢIILOR. TRANSNAŢIONALE
.
2.1. Managementul Corporaţiilor Transnaţionale...............................27
2.2. Organizarea Corporaţiilor Transnaţionale..................................30
2.3. Sisteme interne ale Corporaţiei Transnaţionale. Relaţii
ierarhice........................39

Cap.III. EXPANSIUNEA CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE.

3.1. Motivaţii de expansiune..............................48
3.2. Modalităţi de implantare ale Corporaţiilor Transnaţionale...........53
3.3. Piaţa Corporaţiilor Transnaţionale............................................67

Cap.IV. IMLICAŢIILE EXPANSIUNII CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE.

4.1. Relaţiile Corporaţiilor Transnaţionale cu statele naţionale..........75
4.2. Corporaţiilor Transnaţionale şi Investiţiile Străine Directe..........85

Concluzii...................................95
Bibliografie.......................................99

Lucrari de intretinere la bordul navei maritime

Cuprins

PARTEA ÎNTÂI

Capitolul I Introducere
Capitolul II Instalaţia şi echipamentul pentru vitalitatea navei
Capitolul III Lucrări de întreţinere şi curăţenie la bord
Capitolul IV Lucrări de matelotaj
Capitolul V Întreţinerea şi repararea navei


PARTEA A DOUA

Capitolul I Întreţinerea şi repararea navelor
Capitolul II Lucrări care se execută la navă în scop preventiv
Capitolul III Coroziunea şi combaterea ei
Capitolul IV Lucrări pregătitoare în vederea reparaţiilor
Capitolul V Repararea corpului navelor metalice
Capitolul VI Lucrări de reparaţie a instalaţiilor de punte şi a accesoriilor
Capitolul VII Repararea şi întreţinerea amenajărilor compartimentelor de locuit, de navigaţie, de serviciu şi sanitare

ROLUL PIEŢEI DE CAPITAL ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI

CUPRINS

Cap 1. Studii cu privire la corelaţia dintre structura sistemului financiar şi creşterea economică

1.1. Structura sitemului financiar …………………………………………... 1
1.1.1. Venitul pe cap de locuitor şi sistemul financiar……………………. 2
1.1.2. Structura sistemului financiar……………………………………… 5
1.1.3. Factori macroeconomici ce influenţează structura sistemului financiar……………………………………………………………..
8
1.2. Trăsături esenţiale ale celor două sisteme financiare………………….. 11
1.2.1. Sistemul financiar german şi sitemul financiar american………….. 11
1.2.2. Avantajele comparative ale celor două modele din punct de vedere al eficienţei şi al capacităţii de a promova creşterea economică……
13
1.3. Globalizarea financiar-monetară………………………………………. 19
1.3.1 Instoric……………………………………………………………… 19
1.3.2 Aspecte negative ale globalizării: crize şi instabilitate financiară…. 22
ANEXĂ……………………………………………………………………..

Cap 2. Piaţa de capital şi dezvoltarea economică: relaţie directă sau cauzalitate inversă 272.1. Cadru legal de desfăşurare al pieţei de capital…………………………. 28
2.1.1. Protecţia investitorilor, controlul corporatist………………………. 28
2.1.2. Consolidarea corporatistă; Fuziuni şi Achiziţii……………………. 32
2.1.3. Observaţii asupra pieţelor financiare dezvoltate…………………… 35
2.2. Piaţa de capital, dezvoltarea economică şi liberalizarea contului de capital…………………………………………………………………… 38
2.2.1. O piaţă de capital lichidă susţine creşterea economică…………….. 39
2.2.2. Dezvoltarea sistemului financiar, structura sistemului financiar şi deciziile investiţionale……………………………………………….
46
2.2.3. Implicaţiile sectorului financiar asupra specializării industriale…… 49
2.2.4. Cicluri avânt-prăbuşire ale pieţei de capital………………………... 54
ANEXĂ………………………………………………………………………

Cap 3. Pieţele de capital în economiile emergente şi în tranziţie 59
3.1. Sisteme financiare ale economiilor emergente şi în tranziţie………….. 60
3.1.1. Apariţia pieţelor de capital…………………………………………. 60
3.1.2. Trăsături specifice acestor pieţe……………………………………. 62
3.1.3. Determinante ale dezvoltării pieţelor de capital……………………. 63
3.2. Perspencivele pieţelor de capital din economiile emergente şi în tranziţie......... 72
3.2.1. Finanţarea prin intermediul pieţelor de capital……………………... 72
3.2.2. Scenarii ale dezvoltării pieţelor de capital………………………….. 78
3.2.3. Migrarea capitalului dinspre economiile emergente şi în tranziţie către pieţele internaţionale…………………………………………...
82
ANEXĂ………………………………………………………………………


Cap. 4 Piaţa de capital din România 85
4.1. Mediu de afaceri………………………………………………………... 86
4.1.1. Sistemul guvernanţei corporative în România……………………… 87
4.1.2. Elemente pozitive şi negative ale noii legislaţii referitoare la pieţele de capital…………………………………………………………….
90
4.2. Participanţii pe piaţa de capital…………………………………………. 93
4.2.1. Fonduri de investiţii, fonduri mutuale, fonduri de pensii…………... 93
4.2.2. Necesitatea reformării sistemului de pensii………………………… 98
4.2.3. Cadrul economic general şi performanţele pieţei de capital în 2002.. 99

CRESTEREA EFICIENTEI ECONOMICE LA S.C. “IOR”-S.A. PRIN ADOPTAREA ªI APLICAREA UNEI STRATEGII DE RESTRUCTURARE

CUPRINS


CAPITOLUL I
1.Importanþa ºi necesitatea adoptãrii unei strategii de restructurare pentru creºterea eficienþei economice a întreprinderii

CAPITOLUL II
2.1.Definirea conceptului ºi cuprinsul unei strategii de restructurare a unei întreprinderi
2.2.Etapele avute în vedere în elaborarea unei strategii de restructurare
2.2.1.Definirea obiectivelor
2.2.2.Cercetarea soluþiilor
2.2.2.1.Elaborarea studiului de fezabilitate
2.2.2.2.Studiul financiar de fundamentare a strategiei de restructurare
2.2.3.Selectarea variantei strategiei de restructurare ºi d modernizare
2.2.4.Lansarea ºi punerea în aplicare a strategiei de restructurare
2.2.5.Definirea scenariului de punere în aplicare a strategiei de restructurare ºi de urmãrire a realizãrii
2.3.Tipologia strategiilor de firmã

CAPITOLUL III
3.Prezentarea generalã a societãþii comerciale >IOR> S.A.
3.1.Scurt istoric
3.2.Obiectul de activitate
3.3.Principii de organizare
3.4.Nomenclatorul partenerilor societãþii
3.4.1.Furnizorii de materii prime ºi materiale utilizate pentru desfãºurarea activitãþii
3.4.2.Clienþii
3.4.3.Bãncile
3.5.Nomenclatorul produselor ºi serviciilor
3.6.Nomenclatorul materiilor prime ºi materialelor
3.7.Principalii concurenþi ai societãþii la fiecare din principalele produse
3.8.Elementele specifice procesului tehnologic
3.9.Etapele principale ale procesului de producþie
3.10.Sistemul de management al S.C.”IOR”-S.A.
3.10.1.Subsistemul metodologi
3.10.2.Subsistemul decizional
3.10.3.Subsistemul informaþional
3.10.4.Sistemul organizatoric

CAPITOLUL IV
4.Analiza diagnostic a S.C. “IOR”-S.A. în vederea adoptãrii unei strategii de restructurare.
4.1.Caracterizarea activitãþii economice a S.C. “IOR”-S.A.
4.2.Diagnoza performanþelor întreprinderii
4.3.Analiza mediului înconjurãtor de competiþie
4.4.Reprezentarea puncte forte ºi puncte slabe ale întreprinderii
4.4.1.Evidenþierea cauzalã a principalelor disfuncþionalitãþi
4.4.2.Reliefarea cauzalã a principalelor puncte forte

CAPITOLUL V
5.1.Propuneri privind strategia de restructurare la S.C. “IOR”-S.A.
5.2.Mãsuri de restructurare la S.C. “IOR”-S.A.
5.3.Efectele economice ce se pot obþine în urma aplicãrii mãsurilor de restructurare

CAPITOLUL VI
Eficienþa economicã a aplicãrii strategiei adoptate
6.1.Influenþa aplicãrii strategiei de restructurare asupra indicatorilor economici ai întreprinderii
6.2.Sinteza mãsurilor de restructurare ºi influenþa asupra indicatorilor economici ai societãþii comerciale “IOR”-S.A.

CAPITOLUL VII
Concluzii.

Contabilitatea Cheltuielilor Si Veniturilor

CUPRINS

CAPITOLUL I
Probleme de bază privind organizarea contabilităţii cheltuielilor,
Veniturilor şi rezultatelor pe exemplul S.N.P. „Petrom” S.A.-Schela Boldeşti..1
1.1. Caracteristici tehnice, organizatorice şi economice ale S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti………………………………………………….1
1.1.1. Regimul juridic, profitul şi conţinutul activităţii………………1
1.1.2. Organizarea S.N.P. „PETROM” S.A.-schela Boldeşti……..5
1.1.3. Organizarea şi funcţionarea contabilităţii;
aspecte juridice…………………………………………………7
1.1.4. Indicatorii tehnico-economici...………………………………10
1.2. Momente de evaluare a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor…...13
1.3. Clasificarea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
în contabilitatea financiară şi în contabilitatea de gestiune……….14
1.4. Obiectivul contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor…….19
1.5. Principiile contabile generale…………………………………………22

CAPITOLUL II
Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a cheltuielilor, la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti……………………………...………...23
2.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare……………………………25
2.1.1. Contabilitatea cheltuielilor cu materiile prime,
materialele şi mărfurile…………………………………….....25
2.1.2. Contabilitatea cheltuielilor privind mărfurile……………….31
2.1.3. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrările şi serviciile
executate de terţi……………………………………...………31
2.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele şi
vărsămintele asimilate……………………………………..…36
2.1.5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul…………………..38
2.1.6. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare…………….....43
2.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare………………………………..43
2.2.1. Contabilitatea pierderilor din creanţe
legate de participaţii…………………………………………..44
2.2.2. Contabilitatea cheltuielilor privind titlurile
de plasament cedate………………………………………….44
2.2.3. Contabilitatea cheltuielilor din diferenţe de curs valutar….45
2.2.4. Contabilitatea cheltuielilor privind dobânzile……………....45
2.2.5. Contabilitatea cheltuielilor privind sconturi acordate..……47
2.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare……………………………48
2.3.1. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale privind
operaţiile de gestiune…………………………………………48
2.3.2. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale
privind operaţiile de capital…………………………………..49
2.4. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările şi provizioanele……….51
2.4.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare privind
amortizările şi provizioanele………………………………....52
2.4.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare privind
amortizările şi provizioanele………………………………....53
2.4.3. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale privind
amortizările şi provizioanele……………………………...….54

CAPITOLUL III
Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a veniturilor la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti………………...…………………...…56
3.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare…………………………….57
3.1.1. Contabilitatea veniturilor din vânzările de produse,
mărfuri şi din prestări servicii………………………………..……...58
3.1.2. Contabilitatea veniturilor din producţia stocată……………61
3.1.3. Contabilitatea veniturilor din producţia imobilizată………..62
3.1.4. Contabilitatea veniturilor din subvenţii de exploatare…….62
3.1.5. Contabilitatea altor venituri de exploatare…………………62
3.2. Contabilitatea veniturilor financiare………………………………….63
3.3. Contabilitatea veniturilor extraordinare…………………………...…64
3.3.1. Contabilitatea veniturilor excepţionale din operaţii
de gestiune…………………………………………………….64
3.3.2. Contabilitatea veniturilor din provizioane…………………..65

CAPITOLUL IV
Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a rezultatelor la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti………………………………………..66
4.1. Contabilitatea operaţiilor privind determinarea
rezultatului exerciţiului……………………………………..………….66
4.1.1. Decontarea cheltuielilor şi veniturilor……………………….67
4.2. Calculul şi contabilizarea impozitului pe profit…………………...…69
4.3. Contul de profit şi pierdere-instrument esenţial de informare
contabilă………………………………………………………………..77

CAPITOLUL V
Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţia costurilor
pe exemplul S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti…………………………83
5.1. Procesul tehnologic de producţie…………………………………….83
5.2. Obiectivele, funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune……………..86
5.3. Legătura dintre contabilitatea de gestiune şi
contabilitatea financiară………………………………………………89
5.4. Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţia costurilor…….92

CAPITOLUL VI
Analiza cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti………………………………………..96
6.1. Analiza cheltuielilor……………………………………………………96
6.2. Analiza veniturilor……………………………………………………...98

CAPITOLUL VII
Controlul financiar de gestiune la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldeşti……………………………………....100
7.1. Obiective de control, documente supuse controlului,
constatări şi soluţii……………………………………………………100
7.2. Acte de control………………………………………………………..109
7.3. Valorificarea controlului în procesul de fundamentare
a deciziilor…………………………………………………………….109

CAPITOLUL VIII
Perfecţionarea contabilităţii cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
financiare……………………………………………………………….…………111

ANEXE 1-28………………………………………………………………………115

BIBLIOGRAFIE

Analiza Echilibrului Economico-Financiar

CUPRINS

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII
1.1. DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE
1.2. LOCALIZAREA SOCIETATII COMERCIALE
1.3. FORMA DE PROPRIETATE A SOCIETATII COMERCIALE
1.4. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII COMERCIALE
1.5. ORGANIGRAMA SOCIETATII COMERCIALE
1.6. PROCESUL TEHNOLOGIC (TEHNIC) AL SOCIETATII COMERCIALE
1.7. STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE

CAPITOLUL II ANALIZA EVOLUTIEI GENERALE A ACTIVITATII ECONOMICE A SOCIETATII COMERCIALE
2.1. ANALIZA EVOLUTIEI PRINCIPALILOR INDICATORI
2.1.1. CIFRA DE AFACERI
2.1.2. VENITURILE : VENITURILE DIN EXPLOATARE
VENITURILE FINANCIARE
VENITURILE EXCEPTIONALE
VENITURILE TOTALE
2.1.3. CHELTUIELILE TOTALE
2.1.4. VALOAREA ADAUGATA
2.1.5. PROFITURILE
2.1.6. NUMARUL DE SALARIATI
2.1.7. PRODUCTIVITATEA MUNCII ( CALCULUL IN MARIMI ABSOLUTE SI RELATIVE SI EVOLUTIA SA)
2.2. ANALIZA PE BAZA RAPORTULUI STATIC SI DINAMIC

CAPITOLUL III ANALIZA PIETEI
3.1. CLIENTI
3.2. PRODUSE ( SERVICII)
3.3. PRETURI
3.4. CONCURENTA
3.5. COTA DE PIATA
3.6. FURNIZORI

CAPITOLUL IV ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA MODELELOR DE RENTABILITATE

CAPITOLUL V ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA STRUCTURII PATRIMONIALE
5.1. ANALIZA ACTIVELOR
5.2. ANALIZA SURSELOR DE FINANTARE ( PASIVELOR)
5.3. ANALIZA CAPITALURILOR FIRMEI

CAPITOLUL VI ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA CAPACITATII DE PLATA ( A SOLVABILITATII)
6.1. ANALIZA LICHIDITATII
6.2. ANALIZA SOLVABILITATII

CAPITOLUL VII DETERMINAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA RATELOR DE GESTIUNE (VITEZELOR DE ROTATIE)

CAPITOLUL VIII DETERMINAREA RISCULUI DE FALIMENT
MASURI DE RESTRUCTURARE A ACTIVITATII

ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO FINANCIARA A SOCIETATII PRODPAN S.A. CALARASI

C U P R I N S


CAPITOLUL I - DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL S.C. PRODPAN S.A. CALARASI
1.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. PRODPAN S.A. CALARASI
1.2. ORGANIZAREA STRUCTURALA
1.3. DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI TEHNICO-PRODUCTIV
1.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI SI AL UTILIZARII RESURSELOR UMANE
1.5. DIAGONISTICUL ACTIVITATII ECONOMICE
1.6. DIAGNOSTICUL ACTIVITATII DE MARKETING
1.7. DIAGNOSTICUL FINANCIAR
1.8. CONCLUZIILE GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI

CAPITOLUL II - ANALIZA PERFORMANTEI ECONOMICE LA S.C.PRODPAN S.A.CALARASI
2.1.ANALIZA CONSUMURILOR SPECIFICE
2.2.ANALIZA COSTURILOR UNITARE

CAPITOLUL III - CAI DE CRESTERE A PERFORMANTEI ECONOMICE
3.1. CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE FARA EFORTURI SUPLIMENTARE
3.2.CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE CU COSTURI SUPLIMENTARE

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

Tema proiectului de diplom\
Borderou de piese
MEMORIU JUSTIFICATIV
Capitolul 1. Date generale
1.1. Eviden]ierea problemelor
1.2. Amplasament
1.3. Necesitatea [i oportunitatea proiectului
Capitolul 2. Cadrul natural
2.1. Caracterizarea geomorfologic\
2.2. Caracterizarea geologic\, geotehnica
2.3. Caracterizarea hidrogeologic\
2.4. Caracterizarea pedologic\
2.5. Caracterizarea climatic\. Analiza precipita]iilor
2.6. Caracterizarea hidrologic\
Capitolul 3. Analiza lucr\rilor de `mbun\t\]iri funciare exitente `n Valea Ier
3.1. Analiza schemei hidrotehnice
3.2. Lucr\ri de regularizare
3.3. Lucr\ri de desecare
3.3.1. Suprafe]e cu exces de umiditate
3.3.2. Debite de desc\rcare
3.3.3. Condi]ii avute `n vedere la trasarea re]elelor de canale
3.3.4. Variante analizate
3.3.5. Sisteme de desecare
3.3.6. Re]ele de canale proiectate
3.3.7. Modul de evacuare a apelor de desecare [i drenaj `n emisari
3.3.8. Sta]ii de pompare
3.3.9. Amenaj\ri zone depresionare
3.3.10. Lucr\ri de punere `n valoare a terenurilor neproductive (recuper\ri)
3.3.11. Lucr\ri hidroameliorative

MEMORIU DESCRIPTIV
Capitolul 4. Modele matematice de mi[care permanent\ [i de mi[care nepermanent\
4.1. Mi[carea permanent\ a fluidelor cu suprafa]a liber\
4.2. Mi[carea nepermanent\ a fluidelor cu suprafa]a liber\
Capitolul 5. Supra`n\l]area digurilor
5.1. Stabilirea cotei coronamentului
5.2. Tehnologia de execu]ie
Capitolul 6. Optimizarea regulamentului de exploatare la ape mari
Capitolul 7. Metoda de predic]ie a debitului maxim la frontier\
Capitolul 8. M\suri de protec]ia muncii

Bibliografie
NOTE DE CALCUL
Anexa 1. Rezultate ale calculelor de mi[care permanent\ a apei
Anexa 2. Rezultate ale calculelor de mi[care nepermanent\ a apei

B. PIESE DESENATE

1. Plan de situa]ie cu amplasamentul lucr\rilor proiectate 1:25.000
2. Plan de ansamblu al bazinului hidrografic Ier
3. Profile transversale prin albia r$ului Ier
4. Profile longitudinale prin albia r$ului Ier
5. Tehnologia de execu]ie a supra`n\l]\rilor la diguri
6. Vedere `n plan [i sec]iune a barajului de la Andrid
7. Grafice

INTEGRATED COMMUNICATION SYSTEM FOR INNER STUDENT ORGANIZATION

CONTENTS

General Part

I. Introduction 7
II. Computer Networks 8
III. HTML 17
1. What is HTML? 17
2. HTML on the Internnet 18
2.1. The birth of Worl Wide Web 18
2.2. The web explosion 19
2.3. The rise of Corporate Internet 23
2.4. HTML for GUIs 24
IV. Apache Server 27
V. PHP 32
1. About PHP 32
2. Limitations and advantages of PHP 35
VI. MySql 37
1. Introduction to MySql 37
2. Features of MySql 43
VII. Flash 46
1. Why Flash? 46
2. What’s new in Flash MX 49
VIII. Java Script 53
Special Part

I. Computer networks 57
II. The web page 72
III. The Forum 81
IV. Conclusions 87

Bibliography 88
Appendix 89

REALIZAREA UNUI SUBSISTEM INFORMATIC PENTRU DESFACEREA STOCURILOR DE MARFURI – APLICATIE LA SOCIETATEA COMERCIALA ‘DALIA’ S.R.L.

CUPRINSCAP. 1 APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALA SI ACTIVITATEA DE DESFACERE-VANZARE A PRODUSELOR
1.1. Notiuni generale privind activitatea de aprovizionare si de desfacere
1.2.Gestiunea economica a stocurilor
1.2.1. Stocurile – definitie, rol, functii si natura ecomica
1.2.2. Tipologia stocurilor de materile
1.2.3. Modalitati de exprimare a stocurilor
1.2.4. Factorii care influenteaza nivelul de formare al stocurilor
1.2.5 Lipsa de stoc, suprastocarea si stocurile neeconomice
1.3. Activitatea de desfacere – vanzare a produselor
1.3.1 Elemente caracteristice vanzarilor de produse
1.3.2 Vanzarile complexe si functiile serviciilor
1.3.3 Indicatori de evaluare a programelor de desfacere a produselor
1.3.4 Activitatea de desfacere a produselor finite
CAP. 2 PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE ‘DALIA’ S.R.L. SI A ACTIVITATII DE DESFACERE DIN CADRUL ACESTEIA
2.1 CARACTERISTICI GENERALE ALE SOCIETATII COMERCIALE ‘DALIA’ S.R.L.
2.1.1. PROFILUL UNITATII
2.1.2. OBIECTIVELE AGENTULUI ECONOMIC
2.1.3. RELATIILE DE COLABORARE CU ALTI AGENTI ECONOMICI
2.1.4. ORGANIGRAMA SOCIETATII COMERCIALE
2.2.PREZENTAREA ACTIVITATII DE DESFACERE DIN CADRUL SOCIETATII DALIA S.R.L.
2.3. SARCINILE SI ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI DE DESFACERE

CAP. 3 ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT
3.1. CONCEPTUL DE SISTEM INFORMATIONAL
3.2. SUBSISTEMUL INFORMATIONAL AL SOCIETATII COMERCIALE DALIA S.R.L. PRIVIND DESFACEREA DE MARFA
3.2.1. IESIRILE SISTEMULUI
3.2.2. INTRARILE SISTEMULUI
3.3. APRECIERI REFERITOARE LA SUBSISTEMUL INFORMATIONAL ACTUAL

CAP. 4 PROIECTAREA SUBSISTEMULUI INFORMATIC DESFACEREA STOCURILOR DE MARFA
4.1. STRUCTURA DE BAZA A SUBSISTEMULUI PROPUS SI ARIA SA DE CUPRINDERE
4.4. DESCRIEREA BAZEI DE DATE RELATIONALE
4.5. DESCRIEREA BAZEI DE DATE RELATIONALE

TOPONIMIA COMUNEI FRĂNCESTI

CUPRINSARGUMENT pag. 3


1.CONSIDERATII INTRODUCTIVE pag. 5
1.1.Coordonate istorice si geografice pag. 5
1.2.Tradiţia orală şi documente pag. 7
1.3.Aspecte social-economice
1.4.Particularităţile ale graiului comunei Frânceşti oglindite in toponimie pag. 12
1.4.1.Prezentare generală pag. 12
1.4.2.Particularităţi fonetice pag. 15
1.4.3. Particularităţi morfologice pag. 16
1.4.4. Particularităţi lexicale pag. 17


2.DICŢIONR TOPONOMIC AL COMUNEI FRÂNCEŞTI
pag. 18

3.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ pag. 97

VĂMUIREA MĂRFURILOR ÎN OPERAŢIUNILE DE IMPORT – EXPORT

CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
VĂMUIREA MĂRFURILOR

1.1. Politici comerciale contemporane în comerţul internaţional
1.2. Politica vamală, componentă a politicii comerciale şi legătura cu politica fiscală
1.2.1. Conceptul de politică vamală
1.2.2. Rolul şi importanţa sistemului vamal în economiile contemporane
1.3. Taxele vamale, instrumente ale politicii vamale
1.3.1. Efecte generale ale aplicării taxelor vamale asupra importurilor şi funcţia taxelor vamale ca instrument fiscal de politică comercială
1.3.2. Clasificarea taxelor vamale
1.4. Tarifele vamale
1.4.1. Norme internaţionale privind folosirea tarifelor vamale – Reguli G.A.T.T.

CAPITOLUL II
PARTICULARITĂŢI ÎN VĂMUIREA MĂRFURILOR ÎN ROMÂNIA
2.1. Reglementări interne privind vămuirea mărfurilor
2.1.1. Sistemul instituţional al autorităţii vamale
2.1.2. Datoria vamală
2.2. Tariful vamal de import al României
2.2.1. Descrierea modului de utilizare a tarifului vamal
2.2.2. Norme tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu.

STILURILE PARENTALE ŞI CONSECINŢELE ACESTORA ASUPRA DEZVOLTARII COPILULUI

CUPRINS

Introducere………………………………………………….………………………...3
CAPITOLUL 1 – Dezvoltarea copilului în cadrul familiei…………………………...5
1.1. Scurt istoric al familiei……………………….…………………………...5
1.2. Definirea familiei………………………………………………………..11
1.3. Tipuri de familie ………………………………………………………..15
CAPITOLUL 2 – Stiluri parentale şi efectele lor asupra dezvoltării copilului.…….24
2.1. Relaţia părinţi-copii ……………………………………………………24
2.2. Educaţia în cadrul familiei.……………………………………………..28
2.3. Stiluri parentale ………………………………………………………..32
2.3.1. Clasificarea după Adina Baran-Pescaru ……………………..32
2.3.2. Clasificarea după Institutul Alfred Adler ……………………36
2.3.3. Clasificarea după Diana Baumrind …………………………..43
2.3.4. Consecinţele stilurilor parentale asupra dezvoltării copilului...45
2.4. Violenţa în educarea copiilor …………..………………………………46
2.5. Diferenţierea dintre abuz şi disciplină …………………………………48
CAPITOLUL 3 – Cercetare (privind percepţia copiilor şi părinţilor asupra stilurilor parentale) ……………………………..…………………………………………......51
3.1. Stabilirea temei cercetării……………………………………………….51
3.2. Delimitarea universului cercetării……………………………………....52
3.3. Obiectivele cercetării……………………………………………………52
3.4. Formularea ipotezelor…………………………………………………...53
3.5. Stabilirea metodei de cercetare şi a instrumentului utilizat…….……….53
3.6. Analiza datelor………………………………………………………….54
3.6.1. Analiza comparata două grupuri de copii…………………….54
3.6.2. Percepţiile părinţilor şi copiilor privind stilurile parentale …………………………………….…………………………………64
3.7. Concluzii…………………………………………………………….…..65
3.8. Propuneri……………………………………………………………..….69
BIBIOGRAFIE……………………………………………………………………...70
ANEXA 1 …………………………………………………………………………...72
Chestionar pentru părinţi …………………….…………………………….. 72
Chestionar pentru copii…………………………………………………..…..78

ANALIZA DIAGNOSTICÃ S.C.”I.M.B.” S.A.

Cap.1 Analiza diagnosticã ca instrument managerial
1. Cerinţele diagnosticului în perioada de tranziţie
2. Obiective
3. Semnificaţia diagnosticã
4. Tipologia analizei diagnosticã
5. Metode şi instrumente diagnostice
6. Sisteme de informaticã a analizei financiare
7. Tehnica organizãrii practice de analizã

Cap.2 Prezentarea S.C.”I.M.B.”S.A.
1. Istoric
2. Modul de organizare
3. Piaţa şi concurenţa

Cap.3 Analiza potenţialului intern
1. Analiza potenţialului uman
2. Analiza potenţialului material

Cap.4 Analiza cheltuielilor
1. Tipologia cheltuielilor
2. Metode de analiză

Cap.5 Analiza performanţelor economice (CA, TVA)
Cap.6 Analiza rentabilitãţii (Rf)
Cap.7 Propuneri

EFECTUL ELECTROOPTIC IN MONOCRISTALE

I.INTRODUCERE__________________________________________4
II.CONSIDERATII GENERALE
1. Cristale electrootice___________________________________________8
2. Efectul electrooptic___________________________________________8
3. Ecuatia indicatricei optice______________________________________9
III. DETERMINARI EXPERIMENTALE
1. Monocristalul (KDP)
1.1 Consideratii generale___________________________________10
1.2 Cresterea monocristalului de ___________________11
2. Confectionarea celulelor electrooptice_____________________________14
3. Montaje experimentale_________________________________________16
4. Principiile teoretice ale masurarii coeficientului electrooptic r41______________18
5. Principiile teoretice ale masurarii coeficientului electrooptic r63_________20
6. Observarea anizotropiei optice a cristalelor in lumina polarizata
Cazul monocristalului KDP_________________________________22
7. Masuratori experimentale
7.1. Principiul metodei_____________________________________26
7.2. Determinarea coeficientului electrooptic r63
pentru o lungime de unda data________________________27
7.3 Dispersia tensiunii de semiunda U/2 ______________________30
7.4 Dispersia coeficientului electrooptic r63 ____________________31
IV.CONCLUZI____________________________________________33
V. BIBLIOGRAFIE________________________________________35

BĂNCILE COMERCIALE. FUNCŢII ŞI ORGANIZARE. BILANŢUL BĂNCILOR COMERCIALE. REGULI PRUDENŢIALE ŞI ADMINISTRAREA RISCURILOR. RISCUL DE TARĂ

Capitolul I: STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA
1.1 Dinamica şi structura sistemului bancar
1.1.1 Informaţii generale. Scurt istoric al sistemului bancar în România
1.1.2. Numărul de bănci
1.1.3 Structura de proprietate
1.1.4 Concentrarea şi competiţia în sistem
1.1.5 Număr de salariaţi
1.1.6 Densitatea retelei
1.1.7 Grupuri bancare
1.2 Situaţia financiară a sistemului bancar
1.2.1 Calitatea activelor
1.2.2 Adecvarea capitalului
1.3. Intermedierea financiară
1.3.1 Gradul de monetizare
1.3.2 Nivelul creditului bancar
1.3.3 Privire comparativă
1.4. Eficienţa sistemului bancar
1.4.1 Marja de dobândă
1.4.2 Creditele neperformante şi decizia politică

Capitolul II
ROLUL BĂNCILOR COMERCIALE ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE
2.1 Informaţii generale
2.1.1. Clasificarea creditelor
2.1.2. Funcţiile creditului
2.2 Principii şi reguli generale privind activitatea de creditare
2.3 Clienţii
2.3.1. Categorii de împrumutaţi
2.3.2. Surse de informare cu privire la clienţii băncii
2.3.3. Deschiderea conturilor la bancă
Capitolul III
REGULI PRUDENŢIALE ŞI ADMINISTRAREA RISCULUI. RISCUL DE ŢARĂ
3.1 Asigurarea - modalitate modernă de acoperire a riscurilor creditelor de export
3.2 Analiza şi evaluarea riscurilor creditelor de export
3.3 Gestionarea riscurilor creditelor de export
3.4 Garanţiile creditelor
3.5 Reguli prudentiale
3.6 Riscul de tara
Capitolul IV.
BILANŢUL BĂNCILOR COMERCIALE
4.1 Informaţii generale
4.2 Politici contabile semnificative
Studiu de caz
Anexa 1: Modificări recente aduse legislatiei bancare
Anexa 2: Documentele necesare a se prezenta bancii impreuna cu cererea de deschidere de cont
Anexa 3: Indicatori denumiti solduri intermediare de gestiune
Anexa 4: Indicatorii de analiza a bonitaţii clienţilor
Anexa 6: Cash – flow
Anexa 7: Capacitatea de rambursare
Anexa 8: Determinarea volumului utilizărilor din liniile de credite
Anexa 9: Costul de forfetare. Taxa de forfetare
Anexa 10: Determinarea riscului
Anexa 11: Evaluarea climatului investiţiilor externe de capital – baza de calcul a riscului de ţara
Bibliografie

Contabilitatea stocurilor de produse finite in cadrul S.C. DIGI PRESS S.R.L.

CuprinsCAPITOLUL I: Delimitari si structuri privind stocurile ( 4-17)

1.1 Definitie, structura si rol
1.2 Analiza si functionarea conturilor utilizate pentru a evidentia stocurile
1.3 Evaluarea stocurilor
1.4 Documentele utilizate pentru evidenta stocurilor

CAPITOLUL II: Contabilitatea operatiilor privind stocurile fabricate ( 18-40)
-produsele finite-

2.1 Definitie, structura si rol
2.2 Produse finite
2.3 Evaluarea stocurilor de produse finite
2.4 Metodele de organizare a contabilitatii stocurilor de produse finite
2.5 Operatii contabile privind produsele finite
2.6 Documentele utilizate pentru evidenta produselor

CAPITOLUL III: Studiu de caz privind produsele finite la S.C. CD PRESS S.R.L
(41-57)

3.1 Prezentarea S.C. DIGI PRESS S.R.L
Anexa:Act Constitutiv al S.C. DIGI PRESS S.R.L
3.2 Monografie contabila

ANEXE:
-Act Constitutiv
-Organigrama societatii
-Documente aferente produselor finite

Bibliografie

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

CUPRINS
Memoriu explicativ………………………………………………pag 4
I. Continutul si structura capitalurilor………………………………pag 5
II. Organizarea contabilitatii capitalurilor…………………………...pag 7
II. 1. Obiectivele si factorii de organizare a contabilitatii capitalurilor………………………………………………..pag 7
II . 2. Organizarea sistemului de documente si a evidentei operative a capitalurilor……………………………...……pag 9
II. 3. Evaluarea curenta a capitalurilor.
II. 4. Sistemul de conturi utilizat in organizarea contabilitatii capitalurilor……………………………………...……….pag 14
III. Contabilitatea operatiilor privind capitalurile proprii……...…...pag 15
III. 1. Contabilitatea capitalului social…………………...pag 15
III. 2. Contabilitatea primelor legate de capital………….pag 26
III. 3. Contabilitatea rezervelor din reevaluare…………..pag 27
III. 4. Contabilitatea rezervelor…………………………..pag 29
III. 5. Contabilitatea rezultatelor………………………....pag 30
IV. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli……….pag 32
IV. 1. Contabilitatea provizioanelor pentru litigii………..pag 33
IV. 2. Contabilitatea provizioanelor pentru garantii acordate clientilor………………………………………………….pag 33
IV. 3. Contabilitatea provizioanelor pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea……………………………………………..…….pag 34
IV.4 Contabilitatea provizioanelor pentru restructurare……………………………………………...pag 35
IV. 5. Contabilitatea altor provizioane pentru riscuri si cheltuieli……………………………………………..…..pag 35
V. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate………..…pag 36
V. 1. Contabilitatea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni……………………………………………..…pag 36
V. 2. Contabilitatea creditelor pe termen lung…………..pag 39
V. 3. Contabilitatea altor imprumuturii si datorii asimilate………………………………………………….pag 40
V. 4. Contbilitatea contractelor de leasing financiar conform normelor contabile din Romania…………………………pag 41

VI. Studiu de caz…………………………………………………...pag 46
VII. Bibliografie……………………………………………………..pag 52

Servicii Bancare

CAPITOLUL 1 2
CALITATEA SERVICIILOR-COORDONATĂ CENTRALĂ A ACTIVITĂŢII ECONOMICE 2
1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR ŞI 2
SERVICIILOR 2
1.2. CONCEPŢIA MODERNĂ PRIVIND CALITATEA ÎN SERVICII 6
1.3. CALITATEA ŞI EVOLUŢIA SISTEMULUI ASIGURĂRII CALITĂŢII SERVICIILOR 11
1.4. ORIENTĂRI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR 16
CAPITOLUL 2 25
CĂRŢILE DE PLATĂ - INSTRUMENTE MODERNE CE ASIGURĂ RAPIDITATEA ŞI CALITATEA TRANZACŢIILOR COMERCIALE. 25
2.1. SCURT ISTORIC AL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI CĂRŢILOR DE PLATĂ 25
2.2. TIPOLOGIA CĂRŢILOR DE PLATĂ 27
2.3. TRĂSĂTURI SPECIFICE CĂRŢILOR DE PLATĂ 35
2.4 CARDUL "BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC"-INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ 36
2.4.1 Implicaţiile emiterii şi utilizării cardului 36
"BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC" 36
2.4.2 Acceptarea la plată a cardului 41
"BANCA AGRICOLĂ VISA CLASSIC" 41
2.5 CARDUL “BCR VISA CLASSIC” – INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ 46
2.5.1 Generalităţi şi condiţii de utilizare 46
CAPITOLUL 3 50
COORDONATE ACTUALE ALE ACTIVITĂŢII BANCARE 50
3.1. NOILE TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ACTIVITĂŢII BANCARE, 50
INFOMATIZAREA SISTEMULUI BANCAR 50
3.2. PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII PERSONALULUI 54
PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII BANCARE 54
3.3. INTERNAŢIONALIZAREA ACTIVITĂŢII BANCARE 57
3.4. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI AI ACTIVITĂŢII BANCARE 68
BIBLIOGRAFIE 74

Violul

CAPITOLUL I Aspecte Introductive


1. Infracţiunea de viol – Infracţiuni contra persoanei
2. Referinţe istorice şi precedente legislativeCAPITOLUL II Noţiune şi caracterizare

1. Noţiune

2. Obiectul juridic al infracţiunii de viol
Obiect juridic generic
Obiect juridic special
3. Obiectul material al infracţiunii de viol
4. Subiecţii infracţiunii de viol
Subiectul activ
Subiectul pasiv
Participaţia penală
CAPITOLUL III Structura şi conţinutul infracţiunii de viol


1. Latura obiectivă a infracţiunii de viol
Elementul material
Urmarea imediată
Legătura de cauzalitate
Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii de viol
2. Latura subiectivă a infracţiunii de violCAPITOLUL IV Forme,variante şi sancţiuni


1. Formele infracţiunii de viol
1.1 Acte preparatorii
1.2 Tentativa
1.3 Consumare
1.4 Epuizare
2. Variantele infracţiunii de viol
3. Sancţiuni


CAPITOLUL V Aspecte procedurale

PREZENTAREA ŞI PROMOVAREA COFETĂRIEI „TOSCA ACTIV INVEST S.R.L”

CUPRINS


INTRODUCERE.............................3

1. PROMOVAREA-COMPONENTĂ A MIXULUI DE MARKETING

1.1.PUBLICITATEA..............................4
1.2.PROMOVAREA VÂNZĂRILOR.................................................9
1.3.MANIFESTĂRI PROMOŢIONALE..........................................13
1.4.RELAŢII PUBLICE.....................................................................15

2. PREZENTAREA COFETĂRIEI TOSCA

2.1.OBIECTUL DE ACTIVITATE...................................................17
2.2.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.........................................18
2.3.DEFINIREA OBIECTIVELOR...................................................19
2.4.PRODUSE COMERCIALIZATE................................................21
2.5.CLIENŢII.....................................22
2.6.CONCURENŢA...........................................23

3. STUDIU DE CAZ-PRĂJITURA TOSCA

3.1.PREZENTAREA PRĂJITURII TOSCA.....................................24
3.2.PIAŢA PRĂJITURILOR...............................................................30
3.3.EFECTUAREA CHESTIONARELOR........................................32
3.4.INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE................33

CONCLUZII...................................34

BIBLIOGRAFIE................................35

Analiza si proiectarea sistemelor informatice privind cheltuielile salariale la CFR

CUPRINSCAPITOLUL I. Analiza sistemului informational
1.1 Prezentarea generala a Regionalei CFR Timisoara
1.2 Analiza structurii organizatorice
1.2.1 Organigrama Regionalei CFR Timisoara
1.2.2 Evaluarea structurii organizatorice
1.3 Analiza structurii functionale
1.3.1 Prezentarea structurii functionale
1.3.2 Descrierea structurii functionale
1.4 Analiza activitatilor si subactivitatilor
1.4.1 Structura activitatilor si subactivitatilor
1.4.2 Descrierea activitatilor si subactivitatilor
1.5 Actele normative ce reglementeaza cheltuielile salariale la Regionala CFR
1.6 Analiza documentelor
1.6.1 Inventarul documentelor
1.6.2 Evaluarea documentelor
1.7 Analiza fluxurilor informationale
1.7.1 Prezentarea flowchart-ului
1.7.2 Descrierea flowchart-ului

CAPITOLUL II. Proiectarea generala
2.1. Obiectivele proiectarii
2.2. Proiectarea situatiilor de iesire
2.3. Proiectarea codurilor
2.4. Prezentarea documentelor de intrare
2.5. Organigrama aplicatiei (Optional)

CAPITOLUL III. Interfata utilizator
3.1 Prezentarea interfetei utilizator
3.2 Programul sursa
3.3 Prezentarea situatiilor de iesire obtinute

PIAŢA BANCARĂ, ROL, SCOP ŞI MOD DE ORGANIZARE

CUPRINS :


INTRODUCERE

Capitolul I : CONTROLUL FINANCIAR-CONCEPT , FORME, PRINCIPII DE ORGANIZARE SI EXERCITARE

1.1 Definirea, sfera de activitate şi principalele obiective ale controlului financiar-contabil
1.2 Evoluţia controlului economico-financiar în România
1.3 Principiile care stau la baza organizarii, funcţionarii şi exercitarii controlului financiar-contabil
1.4 Rolul, funcţiile şi formele controlului financiar-contabil
1.5 Sistemul de documente primare şi evidenţa tehnic-operativa şi
contabilă-obiect şi sursa de informaţii pentru controlul financiar- contabil

Capitolul II : SISTEMUL METODOLOGIC ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CONTROL FINANCIAR-CONTABIL

2.1 Sistemul metodologic de control-financiar
2.2 Metoda controlului financiar-contabil
2.3 Procedeele de control financiar-contabil
2.4 Organizarea activităţii de control financiar-contabil


Capitolul III : SC’’X’’SA-CADRU DE CERCETARE A ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU
3.1 Prezentare generală a SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
3.2 Organizare structurală a SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
3.3 Elemente specifice activităţii desfăşurate în cadrul SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
3.4 Analiza diagnostic a activităţii SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
3.5 Direcţii de dezvoltare a activităţii SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.

Capitolul IV : ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU ASUPRA VENITURILOR,CHELTUIELILOR ŞI A REZULTATULUI LA SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.

4.1 Controlul finaciar preventiv în cadrul SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
4.1.1. Organizarea controlului financiar preventiv
4.1.2. Studiu de caz
4.2 Controlul financiar de gestiune în cadrul SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
4.2.1. Organizarea controlului financiar de gestiune
4.2.2. Studiu de caz

Capitolul V : VALORIFIACREA ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL ASUPRA VENITURILOR,CHELTUIELILOR ŞSI A REZULTATULUI

5.1 Valorificarea constatărilor controlului financiar preventiv şi de gestiune
în cadrul activităţii SC COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD S.R.L.
5.2 Particularităţi privind valorifiacrea rezultatelor controlului finaciar propiu la agenţii economici

Capitolul VI : CONCLUZII ŞI PROPUNERI

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

PIATA BANCARĂ,ROL,SCOP ŞI MOD DE ORGANIZARE

CUPRINS

CUPRINS ………………………………………………………………………………………..... 1
INTRODUCERE ………………………………………………………………………………... 2

CAPITOLUL I
PIATA BANCARĂ
1.1 Piaţă bancară, segment bancar, sector de piaţă ………………………………………... 4
1.2 Sistem bancar ………………………………………………………………………….. 4
1.2.1 Scurt istoric şi evoluţie ………………………………………………………………... 4
1.2.1.1 Definirea sistemului bancar …………………………………………………………… 4
1.3 Sectorizarea bancară …………………………………………………………………... 5
1.4 Sisteme informatice bancare …………………………………………………………... 6
1.4.1 Sistemul bancar românesc …………………………………………………………….. 6
1.4.2 Sistemul de plăţi şi decontări ………………………………………………………….. 7
1.4.3 Decontarea interbancară ………………………………………………………………. 7
1.4.4 Decontarea interbancară ………………………………………………………………. 8
1.4.5 Tipuri de card-uri ……………………………………………………………………… 8
1.4.6 Servicii bancare la domiciliu (home banking) ………………………………………… 9
1.5 Oferta de piaţă a băncilor – Produse şi servicii bancare ………………………………. 9
1.5.1 Conceptul privind produsele bancare …………………………………………………. 11
1.5.2 Concurenţa în cadrul sistemului bancar ……………………………………………….. 11
1.5.3 Particularităţile imaginii serviciilor bancare …………………………………………... 13
1.5.4 Cererea de produse bancare şi segmentarea clientelei ………………………………… 14
1.6 Tipuri de clienţi şi servicii bancare
Avantajele obţinute ca urmare a utilizării sistemului bancar de către clienţi ………….
15
1.6.1 Segmentul clientelei …………………………………………………………………… 16

CAPITOLUL II
CARDUL – INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ
2.1 Avantajele utilizării cardurilor ………………………………………………………… 17
2.2 Tipologie ………………………………………………………………………………. 18
2.2.1 Clasificarea cardurilor în raport cu modul de stocare a caracteristicilor de securizare .. 18
2.3 Tipuri de operaţiuni cu carduri utilizate la Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Societe Generale ………………………………………………………………
19
2.3.1 Tipuri de carduri utilizate de B.R.D. – G.S.G. ………………………………………... 19
2.3.1.1 B.R.D. Maestro ………………………………………………………………………... 20
2.3.1.2 B.R.D. Visa Electron ………………………………………………………………….. 20
2.3.1.3 B.R.D. Visa Classic – lei ……………………………………………………………… 21
2.3.1.3 B.R.D. Visa Classic – USD …………………………………………………………… 21
2.3.1.4 B.R.D. Visa Business – lei …………………………………………………………….. 21
2.3.1.5 B.R.D. Visa Business – USD ………………………………………………………….. 22
2.4 Condiţiile de emitere a unui card ……………………………………………………… 22
2.4.1 Organizarea activităţii şi tehnica de lucru în acest domeniu ………………………….. 23
2.5 Decontarea tranzacţiilor ……………………………………………………………….. 27
2.5.1 Eliberarea de numerar la ghişeul băncii ……………………………………………….. 29
2.5.2 Distribuirea card-urilor noi (în locul celor expirate) ………………………………….. 30
2.5.3 Alte aspecte referitoare la activitatea cu card-uri ……………………………………... 30
B.R.D. Visa Classic în lei card – Circuitul de emitere şi acceptate (studiu de caz) 35

CAPITOLUL III
CREATIVITATE – ORIGINALITATE
3.1 Posibilităţi de imbunătăţire a sistemului bancar ………………………………………. 41

CONCLUZII FINALE ………………………………………………………………………….…
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………………….. 48
51

MANAGEMENTUL VALORII CLIENŢILOR

CUPRINS


Capitolul 1: Managementul relaţiilor cu clienţii – cheia succesului în afaceri………………………………………………………………………………8
1.1 Definirea conceptului CRM……………………..…………………….8
1.2 Orientarea firmelor spre client- tendinţă majora în afacerile actuale ..14
1.3 Necesitatea păstrării clienţilor……………..…………………………18
1.4 Obţinerea unui avantaj competitiv prin aplicarea managementului relaţiilor cu clienţii ……………………….………………………….21
1.5 Avantajele aplicării managementului relaţiilor cu clienţii…………...25
1.6 Rolul tehnologiei informaţiei in managementul relaţiilor cu clienţii…………………………………………………………….….26
1.6.1 Implementarea unui proiect CRM…………………………….28
1.6.2 Cei „4T” ai Managementului relaţiilor cu clienţii (CRM), axat pe baze de date de marketing………….……………….…..…31
1.6.3 Reguli de aur pentru firme in abordarea managementului relaţiilor cu clienţii (CRM) ……...……………………………33
1.6.4 Soluţii web oferite de o strategie de management a relaţiilor cu clienţii (CRM)……………………...…………………………36

Capitolul 2: Managementul operaţional al relaţiilor cu clienţii……….….…..43
2.1 Atragerea noilor clienţi………………..………………………………..43
2.2 Fidelizarea clienţilor existenţi…………………………….…………….49
2.3 Creşterea valorii aportate de clienţi prin dezvoltarea relaţiilor
cu aceştia………………………………………………………………..51
2.4 Asistenţa tehnică…………………..……………………………………54
2.5 Gestiunea creanţelor……………………………………...……………..55

Capitolul 3: Managementul valorii clienţilor companiei ASTRAL TELECOM S.A. ROMANIA…………………………………………………………………..59
3.1 Prezentarea companiei şi a misiunii sale în afaceri………..……………59
3.2 Analiza S.W.O.T. a companiei ASTRAL TELECOM…………......…..67
3.3 Modelarea valorii clienţilor companiei ASTRAL TELECOM………...71
3.4 Soluţii web destinate CRM ce pot fi aplicate de compania
ASTRAL TELECOM S.A. ROMANIA…………….....………………..77

Capitolul 4: Propuneri de îmbunătăţire a managementului relaţiilor cu clienţii în cadrul companiei ASTRAL TELECOM S.A…………………….……….…82

Bibliografie………………………………………………………………..……....89

MODERNIZAREA SERVICIILOR TURISTICE LA S.C. DUNĂREA S.A. ZIMNICEA

CUPRINS

INTRODUCERE ……………. pag . 4

CAPITOLUL 1 : ALIMENTAŢIA PUBLICĂ – SERVICIUL PRINCIPAL ÎN INDUSTRIA TURISMULUI .......... pag . 6
1.1. Particularităţile alimentaţiei ca parte integrată a prestaţiei turistice ............ pag . 6
1.2. Tipuri de unităţi de alimentaţie ................. pag . 11

CAPITOLUL 2 : IMPORTANŢA DIVERSIFICĂRII PRODUCŢIEI CULINARE ÎN DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ .......... pag . 20

2.1. Gastronomia modernă – între artă şi ştiinţă ........... pag . 20
2.2. Influenţe ale tradiţiilor de consum asupra structurii sortimentale a preparatelor culinare ..................................... pag . 23
2.3. Particularităţi tehnologice ale produselor culinare ........... pag . 26
2.4. Diversificarea sortimentală a producţiei culinare şi tendinţe manifestate în România.................. pag . 40

CAPITOLUL 3 : CARACTERIZAREA DE ANSAMBLU A ACTIVITĂŢII S.C. DUNĂREA S.A. ….. pag .44

3.1. Obiectul de activitate al S.C. DUNĂREA S.A. ...... pag . 45

3.2. Oferta de servicii .............. pag . 47

3.2.1. Serviciul de alimentaţie al hotelului Dunărea .... pag . 48

3.2.2. Furnizorii ………………………………….. ………..…………………… pag . 49

3.3. Resurse umane …………………………………………………………......... pag . 50

3.4. Clientela ………………………………………………………………………... pag. 53

3.4.1. Structura clientelei …………………………………………………….. pag . 57

3.5. Promovarea serviciilor ………………………………………………………. . pag .58

3.6. Fidelizarea clientelei …………… pag .59

3.7. Concurenţa locală a hotelului Dunărea .................................................... pag .60

3.8. Înbunătăţirea serviciilor de cazare …………………………………………. pag. 60

3.9. Structura veniturilor …………………………………………………………… pag. 61


CAPITOLUL 4 : ADAPTAREA SERVICIILOR DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ LA EXIGENŢA PREFERINŢELOR CLIENŢILOR .......... pag . 62


4.1. Poziţia restaurantului Dunărea pe piaţa locală şi a serviciilor de alimentaţie ............................. pag . 63

4.2. Particularităţi ale procesului tehnologic pentru diversificarea ofertei preparate ............ pag . 68

4.3. Lista meniu .............................. pag . 70

4.3.1. Asocierea preparatelor cu băuturile ............. pag . 74

4.3.2. Servirea ................. pag . 78

4.4. Posibilităţi de diversificare a ofertei unităţilor de alimentaţie ale Complexului Dunărea ..................................... pag . 79


CONCLUZII ……………………………………………………………………….. pag . 83

BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………….. pag . 87

Drogurile

PLANUL LUCRĂRII

1. INTRODUCERE……………………………………………………………………….1

2. CAPITOLUL I
EVOLUŢIA DROGURILOR ŞI A UTILIZĂRII LOR………………………………..3
1. Drogurile şi magia………………………………………………………………………3
2. Antichitatea………………………………………………………………………………5
3. Perioada medievală şi modernă………………………………………………………...7

3. CAPITOLUL II
REGLEMENTAREA JURIDICĂ A COMBATERII
TRAFICULUI ŞI A CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI………………………..11
1. Scurt istoric……………………………………………………………………………..11
2. Incriminarea actuală a traficului ilicit de stupefiante în România…………………….18
3. Elemente generale care trebuie stabilite prin anchetarea infracţiunilor de trafic de stupefiante……………………………………..21

4. CAPITOLUL III
PRINCIPALELE CATEGORII DE SUBSTANŢE STUPEFIANTE ŞI CLASIFICAREA LOR…………………………..23
1. Noţiuni, definiţii şi concepte……………………………………………………………23
2. Clasificarea drogurilor ………………………………………………………………...25

5. CAPITOLUL IV
TERITORII ŞI RUTE ALE DROGURILOR…………………………………………33
1. America…………………………………………………………………………………33
2. Africa…………………………………………………………………………………...38
3. Australia………………………………………………………………………………..39
4. Asia……………………………………………………………………………………..40
5. Europa………………………………………………………………………………….45
6. CAPITOLUL V
MODURI ŞI SISTEME DE OPERARE FOLOSITE DE TRAFICANŢII DE DROGURI………………………………………48
1. Modalităţi de ascundere………………………………………………………………..48
2. Modalităţi de ascundere în trafic a stupefiantelor……………………………………..51
3. Alte moduri de ascundere a stupefiantelor…………………………………………….53
4. Fabricarea, transportul şi distribuirea drogurilor…………………………………….54

7. CAPITOLUL VI
MODALITĂŢI DE DEPISTARE A TRAFICANŢILOR……………………………57
1. Metode tactice………………………………………………………………………….57
2. Metode tehnico-ştiintifice de depistare………………………………………………...57
3. Identificarea toxicomanilor…………………………………………………………….59

8. CAPITOLUL VII
ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ EFECTUATE ÎN INVESTIGAREA TRAFICULUI DE DROGURI…………………………………60
1. Modalităţi de documentare pentru începerea urmăririi penale………………………..60
2. Particularităţile constatării infracţiunii flagrante……………………………………..62
3. Cercetarea la faţa locului………………………………………………………………64
4. Urmărirea penală propriu-zisă………………………………………………………...66
5. Identificarea şi ascultarea martorilor. Ascultarea toxicomanilor……………………..72
6. Ascultarea învinuiţilor sau inculpaţilor………………………………………………..73
7. Făptuitorii, calitatea şi contribuţia acestora la comiterea infracţiunii………………..74

9. CONCLUZII…………………………………………………………………………..77

10. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ…………………………………………………….79

11. ANEXE……………………………………………………………………………….83

Creditul ipotecar în România – produsul bancar Habitat Plus

CUPRINS
Introducere.................................1
cap1. Sistemul bancar în România
1.1. Instituţiile financiar- bancare : apariţie, sistemul bancar actual.........2
1.2. Restructurarea sistemului bancar românesc ...........3
1.3. Activitatea băncilor comerciale..........................................................3
1.4. Operaţiuni pasive ale băncilor comerciale.........................................4
1.5. Operaţiuni pasive ale băncilor comerciale.........................................4
Cap2. Creditul ipotecar
2.1. Elemente definitorii ale Creditului bancar...............5
2.2. Tipuri de credite acordate de bancă...............5
2.3. Creditul ipotecar................6
2.4. Creditul ipotecar pentru investiţii imobilare în România..............7
2.5. Titlurile ipotecare în România...........................................................8
2.6. Elemente de bază ale unui credit ipotecar în România..........11
2.7.Liderii la credite ipotecare în valută şi în lei......................................15
Cap 3. Banca Română pentru Dezvoltare Groupe Société Générale
3.1. Prezentare generală.............................18
3.2. Istoria Băncii Române pentru Dezvoltare.............19
3.3.Structura acţionariatului............19
3.4. BRD-GSG şi clienţii săi............................20
3.5. BRD-GSG şi colaboratorii săi..................21
3.6. BRD-GSG şi societatea civilă..................21
3.7.Distincţiile primite de BRD-GSG în ultima perioadă ..............22
3.8.Activitatea BRD în 2002.........................22
3.9.Situaţiile financiare conform IAS – BNR..................28
3.10.Cifre cheie pentru anul 2002..............................32
3.11. Conducerea băncii.................. 34
Cap 4. Studiul de caz privind acordarea unui credit ipotecar în valută
pentru achiziţionarea unui imobil prin produsul bancar numit HABITAT
PLUS la BRD GSG
4.1. Caracteristicile generale ale produsului şi motivaţiile BRD-GSG.....36
4.2. Condiţii de acordare a creditului (parametri)..................................37
4.3. Componenţa dosarului de credit................38
4.4. Atributiuni si raspunderile personalului implicat in acordarea si
urmarirea creditului .............39
4.5. Analiza bonităţii clientului...................................40
4.6. Analiza dosarelor cu particularităţi.............................42
4.7. Urmărirea şi reeşalonarea creditelor HABITAT PLUS/PRIMO.......42
4.8. Studiu de caz privind acordarea unui credit ipotecar în valută pentru
achiziţionarea unui imobil prin produsul bancar HABITAT PLUS.........43
Cap.5. Concluzii..................111
Bibliografie ................................117

RELAŢIILE ROMÂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ

CUPRINS

Pag.
Capitolul 1 – Caracterizare de ansamblu a României 5
1.1. Context istoric 5
1.2. Evoluţia economică a României 6
1.2.1. Produsul Intern Brut 7
1.2.2. Deficitul bugetar 8
1.2.3. Inflaţia 9
1.2.4. Şomaj 12
1.2.5. Structura proprietăţii 13
1.2.6. Comerţul exterior 14

1.3. Locul României într-o Uniune Europeană extinsă la
28 de ţări membre 16
1.4. Consiliul european de la Copenhaga şi perspectiva aderării
României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. 22

Capitolul 2 – Comerţul extern al României 28
2.1. Politica comercială a României 28
2.1.1. Politica vamală 29
2.2. Dinamică, volum, balanţă comercială 34
2.3. Structura importurilor şi a exporturilor 42
2.4. Orientarea geografică a volumului comerţului exterior al
României la Uniunea Europeană 46
2.5. Evoluţia relaţiilor comerciale dintre România şi Uniunea
Europeană 51

Capitolul 3 – Investiţiile străine în România 59
3.1. Rolul şi evoluţia investiţiilor străine în România 59
3.2. Cadrul legal privind investiţiile străine în România 62
3.3. Avantajele competitive ale economiei româneşti şi factorii
care descurajează investiţiile străine în România. 65
3.3.1. Avantajele competitive ale economiei româneşti 65
3.3.2. Factorii care încurajează investiţiile străine
în România 66
3.4. Promovarea investiţiilor străine 69
3.4.1. Elaborarea şi aplicarea în practică a unei
politici guvernamentale coerente de
promovare investiţională 69

3.4.2. Consolidarea şi dezvoltarea cadrului instituţional
ce circumscrie activitatea de promovare a
investiţiilor străine în România 70
3.4.3. Completarea şi îmbunătăţirea cadrului juridic,
specific şi general, care să răspundă exigenţelor
unei economii de piaţă 72

3.5. Sprijinul financiar şi instituţional primit de România din partea
Uniunii Europene 73
3.5.1. PHARE 73
3.5.2. I.S.P.A. 75
3.5.3. SAPARD 76
3.5.4. Evaluarea progresului realizat de România în utilizarea
fondurilor europene 77
3.5.5. Programe comunitare 78
3.5.6. Cofinanţarea din partea instituţiilor financiare internaţionale 79

Capitolul 4 – Integrarea României în Uniunea Europeană 81
4.1. Asocierea României cu comunităţile Europene 81
4.1.1. Demersurile făcute de România la Comunităţile
Europene (1969-1991) 81
4.1.2. Principalele prevederi ale Acordului de Asociere
al României la Uniunea Europeană 86
4.1.3. Economia României pe coordonatele integrării
europene 91
4.1.4. Capacitatea de asumare a criteriilor de la
Copenhaga 102

4.2. Aderarea României în Uniunea Europeană 104
4.2.1. Derularea procesului aderării României la
Uniunea Europeană 104
4.2.1.1. Pregătirea României pentru aderarea la
Uniunea Europeană 104
4.2.1.2. Stadiul actual al negocierilor dintre România
şi Uniunea Europeană 108
4.2.2. Monitorizarea României de către Uniunea Europeană 110
4.2.2.1. Rapoartele Comisiei Europene privind progresele
înregistrate de România 111
4.2.2.2. Examinare analitică (Screening-ul) 119

4.2.3. Costurile şi beneficiile aderării României la Uniunea
Europeană 120
4.2.4. Şansele României de aderare la Uniunea Europeană în
perspectiva anului 2007 127

BIBLIOGRAFIE 135

CARDUL INSTRUMENT MODERN DE PLATA IN DECONTARILE INTERNE SI INTERNATIONALE

1.CARDUL 2
INSTRUMENT MODERN DE PLATA IN 2
DECONTARILE INTERNE SI INTERNATIONALE 2
2. ACCEPTAREA LA PLATA A CARDURILOR 8
3.EMITEREA PROPRIILOR CARDURI 12
3.1.CARDUL BCR MAESTRO 14
3.2.CARDUL BCR VISA CLASIC 17
3.3.CARDUL BCR VISA INTERNATIONAL 20
3.4.CARDUL BCR VISA BUSINESS 23
3.5.CARDUL BCR EUROCARD BUSINESS 26
BCR EUROCARD/MASTERCARD BUSINESS 27
4.INFIINTAREA, MENTINEREA SI EXTINDEREA RETELEI BCR BANCOMAT24 32
5.INFIINTAREA, MENTINEREA SI EXTINDEREA RETELEI DE POS-URI 33
6.CONCLUZII PRIVIND ACCEPTAREA LA PLATA A CARDURILOR IN ROMANIA 36
Piata cardurilor in 2002 37
Emitentii de carduri listati la Bursa de Valori Bucuresti 41
Marketing educational 53
INTRODUCERE 56
1.MultiCash. Studiu de caz _ BCR 57
1.1 Introducere: 57
1.2 MULTICASH-BCR,concepte generale si arhitectura 57
Componenta pentru banca-MCB: 58
Componenta pentru client (MCC) 59
Modulul plati romanesti 60
Bazele de date ale aplicatiei: 61
1.3 Obtinerea informatiilor de la banca (extrase, solduri, tranzactii, informatii diverse 63
Interfata cu sistemul informatic al bancii 64
A.Interfata MIB 65
B.Circuitul informatiilor si responsabilitati: 68
1.4 Facilitati oferite de produsul MultiCash 69
1.5 MultiCash –BCR ; efectuarea de plati electronice 72
Stadiul implementarii produsului MultiCash –BCR la clienti 73
Extinderea facilitatilor oferite de MultiCash-BCR 74
2. COMERTUL ELECTRONIC- izvor al platilor virtuale 75
2.1.Sisteme de plăţi electronice 77
2.2. Banii în comerţul electronic 79
Transferul electronic de fonduri 79
Banii electronici 80
Ecash 81
2.3. Dispozitive utilizate in sistemele electronice de plăţi 82
Portofelul electronic (Electronic Wallet) 82
Punctul de vânzare (POS- Point of Sale) 83
Distribuitorul de bani electronici (Electronic Money Dispenser) 84
2.3. Mecanisme de securitate 84
2.4.Plãţi online în România 90
Cardul Kappa 90
BIBLIOGRAFIE 92

TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA SERVICIILOR DE ASIGURĂRI STUDIU DE CAZ: ING GROUP

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1 3
PIAŢA ASIGURĂRILOR PE PLAN INTERNAŢIONAL 3
1.1.ABORDĂRI TEORETICE ALE ASIGURĂRII 3
1.1.1.CONCEPTUL DE ASIGURARE 3
1.1.2. ELEMENTE TEHNICE ALE ASIGURĂRILOR 10
1.1.3. CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR 16
1.1.4. FUNCŢIILE ASIGURĂRII 22
1.2. PIAŢA ASIGURĂRILOR 23
1.2.1. NOŢIUNE, CARACTERIZARE GENERALĂ 23
1.2.2. PIAŢA INTERNAŢIONALĂ A ASIGURĂRILOR 27
1.2.3. EVOLUŢII RECENTE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU ASIGURĂRI 31
1.2.4. ASIGURĂRILE ÎN EUROPA 32
1.2.5. PIAŢA ASIGURĂRILOR EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST 37
1.2.6. ALTE PIEŢE REPREZENTATIVE 39
1.2.7. PIAŢA ROMÂNEASCĂ – PREZENT ŞI PERSPECTIVE 40
CAPITOLUL 2 42
PREZENTAREA GRUPULUI ING 42
2.1.SCURT ISTORIC, ÎNFIINŢARE 42
2.1.1. FORMAREA GRUPULUI ING 42
2.1.2. ISTORIA LEULUI ING 47
2.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ING GROUP 48
2.3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ING GROUP. IMPLEMENTARE 48
2.3.1. ING GROUP ÎN LUME 48
2.3.2. ING GROUP ÎN ROMÂNIA 52
CAPITOLUL 3 56
ANALIZA ACTIVITĂŢII DE SERVICII DESFĂŞURATE ÎN CADRUL GRUPULUI ING 56
3.1. TIPURI DE ASIGURĂRI OFERITE DE ING NEDERLANDEN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ROMÂNIA 56
3.1.1. PLANURI FINANCIARE PENTRU COPII 57
3.1.2. ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 59
3.1.3. PLANURI DE PENSII 61
3.1.4. PLANURI DE INVESTIŢII 63
3.2. EFICIENŢA ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR 66
3.2.1. CONCEPTUL DE EFICIENŢĂ ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE 66
3.2.2. INDICATORI CARE REFLECTĂ EFICIENŢA ASIGURĂRILOR LA ASIGURĂTOR 70
3.2.3. INDICATORI CARE REFLECTĂ EFICIENŢA ASIGURĂRILOR LA ASIGURAT 78
3.3. SOLVABILITATEA SOCIETĂŢII ING NEDERLANDEN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ROMÂNIA SA 80
CAPITOLUL 4 84
STUDIU COMPARATIV PENTRU STABILIREA LOCULUI „ING GROUP” PE PIAŢA INTERNAŢIONALĂ ŞI INTERNĂ A SERVICIILOR DE ASIGURĂRI 84
4.1. ANALIZA MEDIULUI COMPETIŢIONAL 84
4.1.1. MEDIUL COMPETIŢIONAL INTERNAŢIONAL 84
4.1.2. MEDIUL COMPETIŢIONAL INTERN 93
4.2. STUDIU COMPARATIV PRIVIND CONCURENŢA ÎN ASIGURĂRI 105
CAPITOLUL 5 111
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 111

PARTICIPANŢII ÎN PROCESUL PENAL. SUCCESORII, REPREZENTANŢII ŞI SUBSTITUIŢII PROCESUALI

CUPRINS


CAPITOLUL I
Consideraţii generale privind participanţii în procesul penal 4
I.1. Delimitări conceptuale 4
I.1.1. Noţiunea de participant în procesul penal 5
I.1.2. Noţiunea de parte în procesul penal 8
I.2. Alţi participanţi în procesul penal. Scurtă prezentare 15
I.2.1. Instanţele de judecată 15
I.2.2. Ministerul Public 16
I.2.3. Organele de cercetare penală 17
I.2.4. Apărătorul 17
I.2.5. Auxiliarii procesuali 20
I.3. Părţile în procesul penal. Scurtă prezentare 21
I.3.1. Făptuitorul-Învinuitul-Inculpatul-Condamnatul 21
I.3.2. Partea vătămată 23
I.3.3. Partea civilă 24
I.3.4. Partea responsabilă civilmente 25

CAPITOLUL II
Participarea succesorilor în procesul penal 27
II.1. Noţiune şi caracterizare 27
II.2. Cazuri în care succesorii pot interveni în procesul penal 36
II.3. Poziţie procesuală 38

CAPITOLUL III
Reprezentarea în procesul penal 40
III.1. Noţiune şi caracterizare 40
III.2. Tipologia reprezentanţilor 41
III.2.1. Reprezentanţii legali 43
III.2.2. Reprezentanţii convenţionali 45
III.3. Cazuri în care intervine reprezentarea procesual penală 47
III.4. Poziţie procesuală 48

CAPITOLUL IV
Substituiţii procesuali 53
IV.1. Noţiune şi caracterizare 53
IV.2. Cazuri în care se pot efectua acte procedurale prin substituire 56
IV.3. Poziţie procesuală 57

CAPITOLUL V
Consideraţii finale 63
V.1. Comparaţie între participanţii în procesul penal şi participanţii
în procesul civil 63
V.2. Concluzii 64

BIBLIOGRAFIE 69