Procesul tehnologic de executie reper - CAPAC

Să se proiecteze procesul tehnologic  de execuţie al reperului ˝CAPAC˝
      Etapele de proiectare
      1. Studiul desenului de execuţie. Alegerea materialului şi
         semifabricatului.
      2. Întocmirea traseului tehnologic.
      3. Calculul adaosului de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare.
      4. Calculul regimului de aşchiere.
      5. Normarea tehnică.
      6. Calculul parametrilor tehnico-economici şi alegerea variantei
         optime de prelucrare.

Proiect brosa + freza melc modul

 Cap.1 Analiza constructiv tehnologică
                            a piesei de prelucrat
                Cap.2 Descrierea elementelor constructive ale
                       sculei aşchietoare de proiectat
                       Cap.3 Descrierea funcţională a
sculei aşchietoare
                   Cap.4 Calculul adaosului de prelucrare
                 Cap.5 Proiectarea părţii active de aşchiere
             Cap.6 Stabilirea formei şi dimensiunilor părţii de
                        orientare şi fixare a broşei
Cap.7 Calculul forţelor de aşchiere la broşare

Proiect cam. spirala turbina - control imbinare prin sudare

                                   CUPRINS
      CAPITOLUL   1   Analiza   documentaţiei   de   execuţie    a    piesei
..…………………..pag.2
      CAPITOLUL 2 Alegerea metodelor de control nedistructiv.
      Obiective defectoscopie nedistructivă      ...….…………………………..…………pag.6
      CAPITOLUL 3 Stabilirea ordinii de control şi întocmirea
      planului de control …………………….……………………………………………pag.8
      CAPITOLUL 4 Prezentarea metodelor de control     .……………………………pag.13
      CAPITOLUL 5 Stabilirea echipamentelor de control    ………………………….pag.20
      CAPITOLUL 6 Alegerea parametrilor de control ………… .……………………pag.26
      CAPITOLUL 7 Întocmirea procedurilor de control  ..……………………………pag.34
      CAPITOLUL 8 Analiza rezultatelor controlului şi încadrarea
      în clase de calitate …………………………………………………………………pag.38
      CAPITOLUL 9 Întocmirea documentaţiei de control şi
      asigurarea calităţii …………………………………………………………………pag.39
      CAPITOLUL 10 Norme de tehnica securităţii muncii
..………………………..pag.43

Protectia Mediului in Agroecosistemele Pomicole

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1: CONCEPT,  IMPORTANŢĂ  ŞI  STATEGIE  ÎN  PROTECŢIA  MEDIULUI  ÎN
HORTICULTURĂ
   1. Istoric, importanţă …………………………………………………………………………………………3
   2. Problematica mediului înconjurător :………………………………………………………………….3
   3. Principiile horticulturii ecologice ……………………………………………………………………….4
CAPITOLUL 2 : AGROECOSISTEMELE POMICOLE – ELEMENTE  STRUCTURALE  ŞI  FACTORI
DE INFLUENŢĂ
2.1.        Elementele    structurale    ale    agroecosistemului    pomicol
……………………………………………5
2.1.1.   Biotopul ……………………………………………………………………………………………………...5
2.1.2.   Biocenoza …………………………………………………………………………………………………….6
2.2.        Proprietăţile    şi    funcţiile    agroecosistemului    pomicol
………………………………………………6
2.3.         Factorii    ce    influenţează    agroecosistemele     pomicole
………………………………………………..8
CAPITOLUL 3 : DEGRADAREA MEDIULUI ÎN AGROECOSISTEMELE POMICOLE ŞI MĂSURI  DE
 PROTECŢIE
   1. Degradarea mediului în agroecosistemele pomicole ………………………………………………10
   2.  Măsuri  de  protecţie  a  mediului   în   agroecosistemele   pomicole
      ………………………………..11
CAPITOLUL  4  :  ZONAREA  ŞI  MICROZONAREA   AGROECOLOGICĂ   CORESPUNZĂTOARE
VALENŢEI  ECOLOGICE A SORTIMENTULUI
   1. Definiţie, importanţă …………………………………………………………………………………….12.
   2. Factorii de influenţă ai zonării …………………………………………………………………………12
CAPITOLUL 5 : TEHNOLOGIILE INTENSIVE ŞI DEGRADAREA MEDIULUI
   1. Fenomenul de oboseală al solului ……………………………………………………………………..15
   2.   Evoluţia   solurilor   sub   influenţa    tehnologiilor    intensive
      ………………………………………….16
   1. Compactarea secundară a terenurilor ………………………………………………………………..16
   2. Accelerarea proceselor de eroziune …………………………………………………………………...16
   3. Activarea fenomenelor de alunecare ………………………………………………………………….17
   3. Aport sporit de pesticide şi fertilizanţi ………………………………………………………………..17
CAPITOLUL 6 : AMENAJAREA TERENURILOR ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII  UNEI  PLANTAŢII
POMICOLE ŞI PROBLEMATICA PROTECŢIEI MEDIULUI
   1.  Consideraţii  privind  amenajarea  terenurilor   pentru   înfiinţarea
      plantaţiilor pomicole ………………………………………………………………………………………………………………….19
   1. Criterii de relief  pentru  alegerea  terenurilor  pentru  înfiinţarea
      plantaţiilor pomicole …………………………………………………………………………………………………………………19
   2. Eroziunea ca proces şi efectele ei secundare ……………………………………………………….20
   3.   Măsuri   de   prevenire   şi   combatere   a    eroziunii    solului
      …………………………………………….20
   1. Măsuri generale de combatere a eroziunii solului …………………………………………………21
   2.  Măsuri  hidroameliorative   pentru   combaterea   eroziunii   solului
      ………………………………..21
CAPITOLUL 7 : ÎNTREŢINEREA SOLULUI ÎN PLANTAŢIILE POMICOLE  ŞI  PROBLEME  DE
PROTECŢIE A MEDIULUI
   1.  Consideraţii  generale  privind  lucrările  solului  în   pomicultură
      …………………………………25
   2.  Lucrările  solului  în  pomicultură  şi  impactul   asupra   mediului
      …………………………………25
   1. Sisteme de întreţinere a solului în livezi ……………………………………………………………..25
   2. Impactul lucrărilor asupra însuşirilor solului ………………………………………………………26
CAPITOLUL  8  :  FERTILIZAREA  ÎN  POMICULTURĂ  ŞI  PROBLEMATICA  PROTECŢIEI
MEDIULUI
   1.   Noţiuni    generale    privind    fertilitatea    şi    fertilizarea
      …………………………………………………28
   2.   Consideraţii   generale   privind   fertilizarea   în    pomicultură
      ………………………………………..28
   1.       Particularităţile       fertilizării       în        pomicultură
      ………………………………………………………….28
   2. Tehnici de administrare a îngrăşămintelor …………………………………………………………29
   3. Fertilizarea şi implicaţiile asupra mediului ………………………………………………………….30
   4. Fertilizarea solului în agricultura ecologică …………………………………………………………31
   1. Fertilizarea organică ………………………………………………………………………………………31
   2. Fertilizarea minerală ……………………………………………………………………………………..32
CAPITOLUL 9 : IRIGAREA  PLANTAŢIILOR  POMICOLE  ŞI  PROBLEMATICA  PROTECŢIEI
MEDIULUI
   1. Consideraţii generale privind irigarea ……………………………………………………………….34
   2. Irigarea plantaţiilor pomicole ………………………………………………………………………….35
   1. Metode de udare în livezi ……………………………………………………………………………….35
   3. Influenţa irigaţiilor asupra solului ……………………………………………………………………36
CAPITOLUL 10  :  POLUAREA  CU  PESTICIDE  A  AGROECOSISTEMELOR  POMICOLE  ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT
   1.    Consideraţii    privind    poluarea    mediului    cu     pesticide
      ……………………………………………..38
   1.   Efectele   secundare    (negative)   ale   utilizării   pesticidelor
      ………………………………………….38
   2.  Combaterea  integrată  în  agroecosistemele  pomicole  şi   limitarea
      poluării cu pesticide……40
   3. Combaterea bolilor ………………………………………………………………………………………..40
   1. Chemoterapia şi combaterea bolilor …………………………………………………………………..40
     1.  Toxicologia  şi   implicaţiile   pentru   mediu   ale   utilizării
        chemoterapiei     în     combaterea     bolilor      la      plante
        ……………………………………………………………………………………..,.41
   2. Mijloacele biologice de combatere a bolilor ………………………………………………………….41
     1. Mijloace preventive …………………………………………………………………………………..42
     2. Mijloace biologice de combatere a bolilor ……………………………………………………….43
   4. Combaterea dăunătorilor ……………………………………………………………………………….44
   1. Combaterea chimică a dăunătorilor ………………………………………………………………….44
     1.   Toxicitatea    insecticidelor    în    combaterea    dăunătorilor
        ……………………………………….44
   2. Combaterea biologică a dăunătorilor …………………………………………………………………45
     1.  Procedee   biologice   clasice   de   combatere   a   dăunătorilor
        …………………………………….45
     2.  Procedee   biologice   moderne   de   combatere   a   dăunătorilor
        ………………………………….47
   5. Combaterea buruienilor ………………………………………………………………………………...48
   1. Combaterea chimică a buruienilor ……………………………………………………………………48
     1. Efectele toxice  ale  folosirii  erbicidelor  asupra  ecosistemelor
        ……………………………….48
   2. Combaterea biologică a buruienilor …………………………………………………………………..49
CAPITOLUL 11 : BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………….51

STUDIUL TEORIEI ARBORILOR PRINCIPALI IN CONSTRUCTIE INTEGRATA

                                C U P R I N S
I.  CARACTERISTICI  ŞI  MODELE  PRIVIND  CREŞTEREA  TEMPERATURII  ÎN  CADRUL
ARBORILOR MOTORI LUCRÂND CU VITEZE RIDICATE
1.Introducere
      1.1. Punerea problemei
      1.2.Caracteristicile dinamice.
2. Setări experimentale
3. Descrierile modelului
      3.1. Temperatura ca bază a modelelor statice
      3.2. Temperatură ca bază a modelelor dinamice
            3.3. Temperatura/viteza ca bază a modelului dinamic.
      3.4. Deplasare/viteză ca bază a modelelor dinamice
      3.5. Variabilele hibrid în cadrul modelului dinamic.
4. Varietatea modelului şi rezultatele experimentale
      4.1. Temperatură ca bază a modelului.
II. CARACTERISTICI   PRIVIND  PROPRIETATILE  DINAMICE  ALE  SCULELOR   LUNGI
DISPUSE IN CONSOLA
1. Modelul abstract
2. Dezechilibrul excitator
      2.1. Cauzele dezechilibrului
      2.2. Reducerea dezechilibrului excitator
      2.3. Transfer către sistemul sculă/arbore principal
III. PROBLEME PE CARE LE IMPLICĂ UTLIZAREA SCULELOR LUNGI PRINSE ÎN CONSOLĂ
IV. CALCULAREA VITEZEI APLICAŢIEI
V. DETERMINAREA FACTORILOR DE INFLUENŢĂ
VI. COMPARAŢII ÎNTRE MĂSURĂTORI ŞI CALCULE
VII. LIMITA ECHILIBRULUI SCULELOR LUNGI DISPUSE ÎN CONSOLĂ
VIII. H S C  ÎN DOMENIUL APLICAŢIILOR PRACTICE
1. Introducere
      1.1. HSC în domeniul aplicaţiilor practice
2. Industria matriţelor si filetării
3. Industria de automatizare
4. Industria aeronautica
5. Sectorul principal
6. Asigurarea unui balans minim
7. Interfaţa potrivita dintre maşina-scula si scula aschietoare
8. Inovaţie privind uneltele HSC în aplicaţii practice
9. Materiale aschietoare
10. Limitele utilizarii HSC
IX. PROBLEME DE MENTENANŢĂ CE PRIVESC ARBORII MOTORI CU VITEZE RIDICATE
1.Introducere
2.Descrierea la subiect a monitorizării
3.Analiza statistică a problemelor HSS
4. Definiţia monitorizării sistemului HSS
5. Concluzii
X. MODELUL TERMIC PENTRU ARBORI PRINCIPALI CU VITEZĂ RIDICATĂ
1. Introducere
2. Punerea problemei
3. Setările experimentale
4. Modelul termic
5. Mecanismul de transfer al căldurii în interiorul echipamentului
      5.1. Transferul de căldură în rulmenţi.
      5.2. Convecţia lubrifierii cu aer
      5.3. Conducţia dintre bile şi căile de rulare
      5.4. Conducţia între inelul exterior al rulmentului şi carcasă.
      5.5. Transferul de căldură de la arbore în fliude
      5.6. Convecţia curentului de aer în motor
      5.7. Convecţia mediului ambiant
6. Validarea modelului
      6.1. Validarea stadiului constant
      6.2. Validarea stadiului tranzitoriu
      6.3. Analiza echilibrului de putere
7. Concluzii
XI. CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE
Pagini 53

Stabilirea consumului de SDV-uri

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      DOTAREA ECONOMICĂ CU SCULE,
      DISPOZITIVE ŞI VERIFICATOARE …………………………………………..5
      1.1 Activităţile S.D.V. în sistemul informaţional
      al întreprinderii ………………………………………………………………….5
      1.2 Cheltuieli pentru dotarea tehnică cu S.D.V. - uri ……………………13
      1.3 Clasificări S.D.V. …………………………………………………………..14
      1.4 Dotarea cu S.D.V.- uri a proceselor tehnologice ……………………16
           1.4.1 Gradul de dotare S.D.V. ……………………………………….16
           1.4.2 Productivitatea muncii – funcţie de gradul
           dotării cu S.D.V.-uri speciale ………………………………………..19
           1.4.3 Gradul de dotare – funcţie de tipul fabricaţiei şi a
           numărului de repere ce o compun …………………………………19
           1.4.4 Costul produselor – funcţie de gradul
           de dotare S.D.V. ………………………………………………………..22
      1.5 Dotarea optimă cu S.D.V.-uri ……………………………………………22
           1.5.1 Dotarea optimă cu S.D.V. – uri
           pentru producţia curentă …………………………………………….22
           1.5.2 Dotarea optimă cu S.D.V. – uri
           pentru asimilări de produse noi …………………………………….24
      Capitolul II
      PREZENTAREA METODELOR DE DETERMINARE
      A CONSUMURILOR SPECIFICE PENTRU SCULE,
      DISPOZITIVE ŞI VERIFICATOARE ………………………………………….28
      2.1 Metode de calcul …………………………………………………………..28
      2.2 Determinarea consumului de scule standardizate
      şi S.D.V .-uri speciale …………………………………………………………28
      2.3 Stabilirea consumului de dispozitive
      de măsurat şi de verificat ……………………………………………………..30
      2.4 Stabilirea consumului de abrazive ……………………………………...31
      2.5 Determinarea consumului de
      diamante industriale ……………………………………………………………32
      2.6 Determinarea consumului de scule aşchietoare
      din circuitul folosire-reascuţire ………………………………………………33
      Capitolul III
      DETERMINAREA NECESARULUI NET DE SCULE
      STANDARDIZATE ŞI S.D.V.- URI SPECIALE ……………………………….34
      3.1 Algoritmi de calcul …………………………………………………………34
      3.2 Fondul de consum de S.D.V.-uri
      pe întreprindere …………………………………………………………………34
      3.3 Procedura de lucru, schema logică
      şi documentele utilizate ……………………………………………………….40
           3.3.1 Determinarea necesarului net de scule
           standardizate şi normalizate ………………………………………….40
           3.3.2 Determinarea necesarului net de aprovizionat
           cu materii prime şi materiale specifice ……………………………..41
           3.3.3 Proceduri de lucru, schema logică şi documente
           utilizate pentru determinarea necesarului net de
           aprovizionat cu materii prime şi materiale specifice …………….42
      Capitolul IV
      DETERMINAREA CONSUMULUI DE S.D.V.-URI
      PENTRU SECŢIA DE SCULĂRIE …………………………………………….44
      4.1 Determinarea capacităţii de producţie
      a secţiei de sculărie ……………………………………………………………44
      4.2 Determinarea suprafeţelor de producţie
      din secţia de sculărie ………………………………………………………….46
      4.3 Determinarea necesarului de muncitori direct productivi
      ai secţiei de sculărie …………………………………………………………...47
      4.4 Determinarea timpului de lucru pentru producţia anuală
      a secţiei de sculărie folosind bateria de indici ……………………………49
      4.5 Determinarea consumului de scule standardizate
      şi S.D.V .-uri speciale ale sculăriei ………………………………………….50
      4.6 Determinarea consumului de verificatoare
      ale secţiei de sculărie ………………………………………………………….54
      4.7 Determinarea consumului de abrazive
      ale secţiei de sculărie ………………………………………………………….56
      4.8 Determinarea consumului de scule aşchietoare
      din circuitul folosire – ascuţire ale secţiei de sculărie …………………..57
      4.9 Determinarea gradului de dotare cu S.D.V.- uri
      a secţiei de sculărie ……………………………………………………………58
      BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………….59

Cap de frezat plan separatie cuzineti

                                   Cuprins
      Capitolul 1
      Prospectul de prezentare ……………………………………………….3
      1.1 Tipuri de lagăre ………………………………………………………3
      1.2 Lagăre cu alunecare ……………………………………………….. 4
      1.3 Cuzineţi ………………………………………………………………..6
      1.4 Descrierea şi funcţionarea capului de frezat ………………….12
      Capitolul 2
      Breviarul de calcul  ……………………………………………………..15
      2.1 Calculul cinetostatic al transmisiei .…………………………….15
      2.2 Calculul geometric al danturilor
      cilindrice executate cu sculă cremalieră …..……………………….17
      2.3 Forţele nominale din angrenajul
      cilindric cu dinţi drepţi ……………………..…………………………..25
      2.4 Calculul geometric al roţilor dinţate conice ……………………26
      2.5 Calculul forţelor din angrenajele conice …………….………….31
      2.6 Proiectarea arborelui de intrare
      din capul de frezat ……………………………………………………….32
      2.7 Alegerea rulmenţilor standardizaţi ……………………………….38
      Capitolul 3
      Proiectarea tehnologiei de fabricaţie a
      reperului „roată dinţată” – poz.9 ………………………………………42
      3.1 Analiza constructiv – tehnologică
      a piesei de prelucrat ………………………………………..………..42
      3.2 Stabilirea tipului de semifabricat ………………………….………44
      3.3 Stabilirea schemei tehnologice de prelucrare
      şi întocmirea schiţelor fazelor de lucru ………………………………..45
      3.4 Calculul adaosurilor de prelucrare pentru
      suprafaţa cilindrică exterioară 25±0,05 ………………………………..51
      3.5 Calculul regimurilor raţionale de aşchiere ……………………….54
      3.6 Normarea tehnică a operaţiilor de aşchiere ……………….……..62
      3.7 Alegerea maşinilor unelte şi a S.D:V.-urilor ………………………67
      Capitolul 4
      Calculul costului de fabricaţie
      al reperului „roată dinţată” – poz.9 ……………………………………69
      Capitolul 5
      Norme specifice de securitatea muncii pentru
      prelucrarea metalelor prin aşchiere ……………………………..……72
      5.1 Norme de securitate la prelucrarea
      metalelor prin strunjire ……………………………………… …………73
      5.2 Norme de securitate la prelucrarea materialelor
      prin găurire, alezare, honuire …………………………………..………74
      5.3 Norme de securitate la prelucrarea
      metalelor prin rectificare şi polizare ……………………….…………75
      5.4 Norme de securitate la prelucrarea
      metalelor pe maşini de frezat ………………………………..…………76
      Bibliografie …………………………………………………………………77

Planul de urgenta pentru combaterea poluarii cu hidrocarburi la bordul navei

CUPRINS
1. Poluarea cu hidrocarburi a mediului marin
1. Analiza activitatii de exploatare a navelor comerciale in concordanta cu
   prevederile privind prevenirea si combaterea poluarii
3.  Planul de urgenta pentru combaterea poluarii cu hidrocarburi -
S.O.P.E.P.
4. Ghid de pregatire a personalului de la bordul navelor comerciale,
   conform SOPEP
       4.1 Sectiunea 1: Preambul
       4.2 Sectiunea 2: Cerinte de raportare
                             2.1. Cand se raporteaza
                      2.2. Informatii cerute
                      2.3. Cine trebuie contactat
       4.3 Sectiunea 3: Masuri de tinere a deversarii sub control
                      3.1. Deversari operationale
                      3.2. Deversari rezultate in urma unor accidente
       4.4 Sectiunea 4: Cordonarea la nivel local si national
       4.5 Sectiunea 5: Informatii suplimentare
5. Concluzii
6. ANEXE
Pagini 95

PROIECTAREA UNUI DISPOZITIV DE FIXARE FOLOSIT IN CAZUL STRUNJIRII PIESELOR DE TIP biela ALCO

                                   CUPRINS
    CAPITOLUL 1.
    PREZENTAREA DISPOZITIVULUI DE FIXARE
    A PIESELOR DE TIP „BIELĂ ALCO”.  …………………………………………………3
    1.1 GENERALITĂŢI. BIELE.  …………………………………………………………….3
    1.2 FUNCŢIONAREA DISPOZITIVULUI DE FIXARE
    A PIESELOR DE TIP – „BIELĂ ALCO”.  ………………………………………………5
    CAPITOLUL 2.
    PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE A
    PIESEI „BULON DE CENTRARE”. .……………………………………………………9
    2.1 ANALIZA TEHNOLOGICĂ A PIESEI.  .. …………………………………………..9
    2.2 ALEGEREA SEMIFABRICATULUI. ………………………………………………11
    2.3 STABILIREA ITINERARIULUI TEHNOLOGIC.  …………………………………12
    2.4 CALCULUL ADAOSURILOR DE PERLUCRARE, STABILIREA
    DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE. …………………………………………………..15
    2.5 CALCULUL REGIMURILOR RAŢIONALE
    DE AŞCHIERE.  …………………………………………………………………………..20
    2.6 NORMAREA TEHNICĂ A OPERAŢIILOR
    DE AŞCHIERE.  …………………………………………………………………………..31
    2.7 ALEGEREA MAŞINILOR-UNELTE ŞI A S.D.V.-urilor. …………………………38
    CAPITOLUL 3.
    PROIECTAREA DISPOZITIVULUI DE FIXARE
    AL PIESELOR DE TIP „BIELĂ ALCO”.  ……………………………………………40
    3.1 CALCULUL GEOMETRIC AL MECANISMULUI DE
    ORIENTARE FIXARE, MELC – ROATĂ MELCATĂ. ………………………………40
    3.2 FORŢELE DIN ANGRENAJUL MELCAT CILINDRIC.    ………………………43
    3.3 PROIECTAREA ARBORILOR. .  …………………………………………………44
    3.4 PROIECTAREA LAGĂRELOR ARBORELUI MELCAT AL
    MECANISMULUI DE ORIENTARE ŞI FIXARE. .  ..…………………………………47
    3.5 ALEGEREA ELEMENTELOR DE ORIENTARE. . …………………………….. 51
    3.6 ALEGEREA SISTEMELOR (SUBANSAMBLURILOR)
    DE FIXARE.  ……………………………………………………………………………..52
    3.7 ELEMENTE ŞI SUBANSAMBLURI NENORMALIZATE
    DE DISPOZITIVE.  ………………………………………………………………………54
    3.8 ELEMENTE STANDARDIZATE ŞI NORMALIZATE
    DE DISPOZITIVE. .………………………………………………………………………56
    CAPITOLUL 4.
    DETERMINAREA PREŢULUI DE COST
    AL DISPOZITIVULUI DE FIXARE PENTRU STRUNJIREA
    PIESELOR DE TIP – „BIELĂ ALCO”. ………………………………………………..58
    CAPITOLUL 5.
    NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII
    MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR. . …………………………60
    BIBLIOGRAFIE.  …………………………………………………………………………62

Proiectarea unui cuplaj cardanic

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      CUPLAJE. GENERALITĂŢI …………………………………………………4
      1.1 CLASIFICAREA CUPLAJELOR ………………………………………..4
      1.2 CUPLAJE PERMANENTE ………………………………………………4
      1.2.1 Cuplaje permanente fixe ……………………………………………..4
      1.2.2 Cuplaje permanente mobile …………………………………………7
      1.3 DESCRIEREA CUPLAJULUI CARDANIC (CU
      CON MORSE 6) ………………………………………………………………17
      Capitolul II
      CALCULUL DE DIMENSIONARE ŞI VERIFICARE
      AL CUPLAJULUI CARDANIC ……………………………………………..20
      2.1 CALCULUL DE DIMENSIONARE ŞI VERIFICARE
      AL ARBORELUI CUPLAJULUI ……………………………………………24
      2.2 CALCULUL DE DIMENSIONARE ŞI VERIFICARE
      AL BOLŢULUI CRUCII CARDANICE ……………………………………..26
      Capitolul III
      TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE
      MECANICĂ PRIN AŞCHIERE A
      FUSULUI – POZ.10 ………………………………………………………….29
      3.1 ANALIZA CONSTRUCTIV - TEHNOLOGICĂ A
      PIESEI DE PRELUCRAT ……………………………………………………29
      3.2 STABILIREA TIPULUI DE PRODUCŢIE ŞI A
      LOTULUI OPTIM  ……………………………………………………………32
      3.3 ALEGEREA SEMIFABRICATULUI …………………………………..33
      3.3.1 Varianta forjată ……………………………………………………….33
      3.3.2 Varianta laminată …………………………………………………….34
      3.4 STABILIREA ITINERARIULUI TEHNOLOGIC ………………………39
      3.5 ALEGEREA MAŞINILOR-UNELTE ŞI A
      S.D.V.- URILOR ………………………………………………………………43
      3.6 CALCULUL REGIMURILOR RAŢIONALE
      DE AŞCHIERE ……………………………………………………………….46
      3.7 CALCULUL TEHNOLOGIC AL NORMELOR
      TEHNICE DE TIMP ………………………………………………………….55
      Capitolul IV
      CALCULUL COSTULUI DE PRELUCRARE AL
      REPERULUI „FUS” – POZ.10 ……………………………………………..62
      Capitolul V
      NORME GENERALE DE TEHNICA
      SECURITĂŢII MUNCII ………………………………………………………66
      BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………72

PROIECTAREA UNUI SUPORT SPECIAL CU ROLE

                                   CUPRINS
      CAPITOLUL 1
      PREZENTAREA „SUPORTULUI
      SPECIAL CU ROLE”. …………………………………………………………….3
      1.1. Schema de principiu. …………………………………………………………3
      1.2 Funcţionarea „Suportului special cu role”. ………………………………….5
      CAPITOLUL 2
      TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A PIESEI
      ,, ŞURUB TRAPEZOIDAL’’. ………………………………………………………7
      2.1. Analiza tehnologică a piesei. …………………………………………………10
      2.2. Stabilirea tipului de producţie şi a
      lotului optim. ………………………………………………………………………11
      2.3. Alegerea semifabricatului.    …………………………………………………13
      2.4. Itinerariul tehnologic de prelucrare al piesei. ………………………………17
      2.5. Calculul adaosurilor de prelucrare şi stabilirea
      dimensiunilor intermediare. ………………………………………………………21
      2.6. Calculul regimurilor de aşchiere. ……………………………………………25
      2.7. Normarea tehnologică a operaţiilor de aşchiere. …………………………. .40
      2.8. Prezentarea sculelor aşchietoare şi
      maşinilor-unelte folosite. …………………………………………………………..46
      CAPITOLUL 3
      PROIECTAREA „SUPORTULUI
      SPECIAL CU ROLE’’. …………………………………………………………….48
      3.1. Proiectarea mecanismului şurub – piuliţă,
      cu frecare de alunecare. …………………………………………………………..48
      3.2.Calculul arcului disc. ………………………………………………………..56
      3.3. Cuţit de strunjit. Alegere şi calcule
      de verificare. ..……………………………………………………………………...59
      CAPITOLUL 4
      PREŢUL DE COST AL SUPORTULUI
      SPECIAL CU ROLE. ………………………………………………………………63
      CAPITOLUL 5
      NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII,
      PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR. ……………………………….66
      BIBLIOGRAFIE. …………………………………………………………………..68

Studiul stabilitatii transversale pentru nava cargou de 2800 tdw. Analiza stabilitatii de avarie conform situatiilor prevazute de R.N.R

                                C U P R I N S
|1. DESCRIEREA GEOMETRIEI NAVEI SI PREZENTAREA PLANULUI DE FORME   |    |
| 1.1. DESCRIEREA GEOMETRIEI NAVEI                                 |    |
|  1.1.1. Planurile de proiecţie utilizate în geometria navei      |    |
|  1.1.2. Dimensiunile principale ale navei                        |    |
|  1.1.3. Rapoartele între dimensiuni                              |    |
|  1.1.4. Coeficienţii de fineţe                                   |    |
| 1.2. PLANUL DE FORME                                             |    |
|2. CALCULUL DE CARENE DREPTE                                      |    |
| 2.1. CONSIDERAŢII TEORETICE                                      |    |
|  2.1.1. Calculul elementelor geometrice care definesc suprafaţa  |    |
|plutirii                                                          |    |
|drepte                                                            |    |
|   2.1.1.1. Calculul ariei suprafeţei plutirii drepte [pic]       |    |
|   2.1.1.2. Calculul coordonatelor centrului geometric al         |    |
|suprafeţei plutirii drepte                                        |    |
|   2.1.1.3 Calculul momentelor de inerţie ale suprafeţei plutirii |    |
|drepte faţă de axele centrale (longitudinală şi                   |    |
|transversală) de inerţie                                          |    |
|  2.1.2. Calculul elementelor geometrice care definesc suprafaţa  |    |
|cuplei                                                            |    |
|teoretice                                                         |    |
|   2.1.2.1. Calculul ariei suprafeţei jumătăţii de cuplă şi       |    |
|întregii                                                          |    |
|cuple teoretice                                                   |    |
|   2.1.2.2. Calculul momentelor statice ale suprafeţei jumătăţii  |    |
|de                                                                |    |
|cuplă şi întregii cuple teoretice faţă de axele 0z şi 0y          |    |
|  2.1.3. Calculul elementelor geometrice care definesc carena     |    |
|navei                                                             |    |
|   2.1.3.1. Calculul volumului carenei                            |    |
|   2.1.3.2. Calculul coordonatelor centrului de carenă            |    |
| 2.2. CALCULUL DE CARENE DREPTE PRIN METODA TRAPEZELOR            |    |
|  2.2.1. Calculul ariilor suprafeţelor plutirilor drepte, ariilor |    |
|suprafeţe-                                                        |    |
|lor cuplelor teoretice şi volumul carenei corespunzătoare CWL     |    |
|   2.2.1.1. Calculul ariilor suprafeţelor plutirilor drepte [pic].|    |
|   2.2.1.2. Calculul ariilor suprafeţelor cuplelor teoretice[pic] |    |
|   2.2.1.3. Calculul volumului corespunzător CWL : [pic]          |    |
|  2.2.2. Calculul volumului carenei şi deplasamentul navei        |    |
|corespunzător plutirilor drepte                                   |    |
|  2.2.3. Calculul abscisei centrului plutirii şi abscisei         |    |
|centrului de                                                      |    |
|carenă                                                            |    |
|   2.2.3.1. Calculul abscisei centrului plutirii [pic]            |    |
|   2.2.3.2. Calculul abscisei centrului de carenă [pic]           |    |
|  2.2.4. Calculul cotei centrului de carenă [pic]                 |    |
|  2.2.5. Calculul momentelor de inerţie ale suprafeţei plutirii   |    |
|drepte                                                            |    |
|faţă de axele  centrale de inerţie                                |    |
|  2.2.6. Calculul elemetelor geometrice care definesc suprafaţa   |    |
|jumătăţii de cuplă teoretică                                      |    |
|3. SCARA BONJEAN                                                  |    |
| 3.1. CONSIDERAŢII TEORETICE                                      |    |
| 3.2. CALCULUL TABELAR                                            |    |
|4. STABILITATEA NAVEI                                             |    |
| 4.1. CONSIDERAŢII GENERALE                                       |    |
| 4.2. STABILITATEA LA UNGHIURI MICI DE ÎNCLINARE                  |    |
| 4.3. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND STABILITATEA LA              |    |
|UNGHIURI MARI DE ÎNCLINARE                                        |    |
|  4.3.1. Stabilitatea statică la unghiuri mari de înclinare       |    |
|  4.3.2.Stabilitatea dinamică la unghiuri mari de înclinare       |    |
| 4.4. STUDIUL  STABILITĂŢII LA UNGHIURI MARI DE ÎNCLINARE         |    |
|CONFORM PREVEDERILOR R.N.R.                                       |    |
|  4.4.1. Calculul stabilităţii la unghiuri mari de înclinare      |    |
|  4.4.2. Verificarea  stabilităţii la unghiuri mari de înclinare  |    |
|pentru condiţiile navigaţiei în Marea Neagră                      |    |
|            4.4.2.1. Verificarea stabilităţii sub acţiunea statică|    |
|a vântului                                                        |    |
|            4.4.2.2. Verificarea stabilităţii sub acţiunea        |    |
|dinamică a vântului                                               |    |
|                                4.4.2.3. Verificarea mărimilor din|    |
|diagrama stabilităţii statice                                     |    |
|  4.4.3. Verificarea  stabilităţii la unghiuri mari de înclinare  |    |
|pentru condiţiile navigaţiei în Marea Mediterană                  |    |
|            4.4.2.1. Verificarea stabilităţii sub acţiunea statică|    |
|a vântului                                                        |    |
|            4.4.2.2. Verificarea stabilităţii sub acţiunea        |    |
|dinamică a vântului                                               |    |
|                                4.4.2.3. Verificarea mărimilor din|    |
|diagrama stabilităţii statice                                     |    |
|5. ANALIZA STABILITĂŢII DE AVARIE CONFORM SITUAŢIILOR             |    |
|PREVĂZUTE DE R.N.R.                                               |    |
| 5.1. CONSIDERAŢII TEORETICE                                      |    |
|           5.2. ANALIZA STABILITĂŢII DE AVARIE  ÎN CAZUL INUNDĂRII|    |
|MAGAZIEI DIN PROVA                                                |    |
|                      5.2.1.Date iniţiale de calcul               |    |
|  5.2.2.Calculul de stabilitate  în cazul inundării magaziei din  |    |
|prova                                                             |    |
|                              5.2.2.1. Calculul [pic]             |    |
|          5.2.2.2. Calculul [pic] şi [pic]                        |    |
|                              5.2.2.3. Calculul [pic] şi [pic]    |    |
|                              5.2.2.4. Calculul [pic]             |    |
|                              5.2.2.5. Calculul [pic]             |    |
|                              5.2.2.6. Calculul [pic]             |    |
|                              5.2.2.7. Calculul [pic]             |    |
|5.2.2.8.Calculul [pic]                                            |    |
|            5.3. ANALIZA STABILITĂŢII DE AVARIE  ÎN CAZUL         |    |
|INUNDĂRII                                                         |    |
|MAGAZIEI DIN PUPA                                                 |    |
|                      5.3.1.Date iniţiale de calcul               |    |
|  5.3.2.Calculul de stabilitate  în cazul inundării magaziei din  |    |
|pupa                                                              |    |
|                              5.3.2.1. Calculul [pic]             |    |
|          5.3.2.2. Calculul [pic] şi [pic]                        |    |
|                              5.3.2.3. Calculul [pic] şi [pic]    |    |
|                              5.3.2.4. Calculul [pic]             |    |
|                              5.3.2.5. Calculul [pic]             |    |
|                              5.3.2.6. Calculul [pic]             |    |
|                              5.3.2.7. Calculul [pic]             |    |
|                              5.3.2.8.Calculul [pic]              |    |
|6. CONCLUZII                                                      |    |
|BIBLIOGRAFIE                                                      |    |
Pagini 100

Stabilirea regimului optim de aschiere si a durabilitatii economice a sculelor aschietoare la gaurirea pe masina GPR 45NC

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      MAŞINI DE GĂURIT …………………………………………………………..5
      1.1 Generalităţi. Clasificare …………………………………………………5
      1.2 Maşini de găurit de înaltă productivitate …………………………….7
      1.3 Maşina de găurit cu comandă numerică
      GPR-45 NC. Programare şi reglare ………………………………………12
      Capitolul II
      PRELUCRAREA ALEZAJELOR
      PRIN GĂURIRE. ……..……………………………………………………….19
      2.1 Aspecte introductive. …………………………………………………..19
      2.2 Îmbunătăţiri constructiv – funcţionale
      ale burghiului elicoidal. …………………………………………………….22
      2.3 Uzura şi durabilitatea burghiului
      elicoidal. ………………………………………………………………………23
      2.4 Criterii de optimizare a geometriei
      burghiului elicoidal. ………………………………………………………...26
      Capitolul III
      OPTIMIZAREA REGIMURILOR DE AŞCHIERE LA
      GĂURIREA PE MAŞINA GPR-45NC   ……………………………………28
      3.1 Proiectarea operaţiei de găurire în
      producţia de unicate ……………………………………………………….28
      3.2 Proiectarea operaţiei de găurire în
      producţia de serie mare ………………………………………………….34
      3.3 Optimizarea regimului de aşchiere
      prin metoda programării matematice …………………………………38
      3.3.1 Metoda clasică ……………………………………………………...38
      3.3.2 Metoda modernă a programării
      matematice …………………………………………………………………39
      3.3.3 Calculul regimului de aşchiere optim, la
      prelucrarea pe maşină de găurit cu comandă
      numerică GPR – 45 NC …………………………………………………..45
      Capitolul IV
      CRITERII PENTRU DETERMINAREA DURABILITATĂŢII
      OPTIME A SCULELOR ASCHIETOARE FOLOSITE LA GAURIREA
      PE MASINA GPR-45NC  …………………………………………………..51
      4.1 Criteriul productivităţii maxime a unei operaţii …………………51
      4.2 Criteriul costului minim  ……………………………………………..55
      4.3 Criteriul schimbării simultane a sculelor …………………………58
      BIBLIOGRAFIE. ……………………………………………………………61

Reducerea poluarii aerului datorata sistemelor de incalzire CET SUD

                                   CUPRINS
                                  INTRODUCERE…………………………………………………………………………..2
                   CAPITOLUL 1:  POLUAREA AERULUI ÎN SPAŢIUL URBAN………………………4
                   1. Spaţiul urban – realităţi şi perspective…….……………………….4
                             2. Surse de poluare a aerului………….………………………………6
               3. Principalii poluanţi ai aerului şi efectele lor…….…………………8
   CAPITOLUL 2:  POLUAREA AERULUI DATORATĂ SISTEMELOR DE
                                                    ÎNCĂLZIRE DIN MUNICIPIUL
                                                        BUCUREŞTI………………………13
                            1. Caracteristici demografice………………………………………..13
                          2. Situaţia spaţiului construit………………………………………..16
                         3. Sisteme de încălzire folosite……………………………………...18
                                  4. Emisii în aer…………………………….………………………...21
   CAPITOLUL 3:  PROIECT PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE NOx
                                    LA CET BUCUREŞTI SUD………………….……….………………27
                      1. CET Bucureşti Sud – scurtă prezentare…………………………..27
                        2. Obiectivul general al proiectului……………….…………………28
                        3. Calculul economic al investiţiei……….………………………….31
                                4. Analiza cost-beneficiu……………………………………………36
                                 CONCLUZII……………………………………………………………………………...38
    ANEXE…………………………………………………………………………………...41
                                  BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………58

Studii privind oelurile inoxidabile aliate cu mangan

Cuprins
|                                                               |Pag.|
|Abstract                                                       |1   |
|Cuprins                                                        |2   |
|Cap. I  – Introducere                                          |4   |
|Cap. II  – Importanţa cercetării oţelurilor aliate cu mangan în|    |
|stadiul actual de dezvoltare al tehnicii din ţara noastră      |5   |
|Cap. III  – Stadiul cercetărilor cu privire la oţelurile       |    |
|inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan                    |8   |
| 3.1 Generalităţi                                              |11  |
| 3.2 Stabilizarea austenitei în oţeluri                        |12  |
| 3.3 Influenţa elementelor chimice asupra stabilităţii         |13  |
|austenitei                                                     |    |
| 3.4 Influenţa compoziţiei chimice asupra proprietăţilor       |16  |
|fizico-mecanice                                                |    |
| 3.5 Influenţa compoziţiei chimice asupra rezistenţei la       |18  |
|coroziune                                                      |    |
| 3.6 Oţelurile austenitice inoxidabile fără nichel             |19  |
|Cap. IV  - Cercetări cu privire la elaborarea, turnarea,       |    |
|prelucrarea la cald şi proprietăţile fizico-mecanice ale       |20  |
|oţelurilor inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan         |    |
| 4.1 Alegerea variantelor din punct de vedere chimic           |20  |
| 4.2 Cercetări privind elaborarea şi turnarea                  |20  |
| 4.3 Cercetări privind prelucrarea la cald                     |24  |
|   4.3.1 Cercetări pentru determinarea proprietăţii de         |24  |
|deformabilitate la cald                                        |    |
|   4.3.2 Prelucrarea prin deformare plastică                   |28  |
|   4.3.3 Prelucrarea prin sudare                               |29  |
|   4.3.4 Prelucrarea prin tratamente termice                   |33  |
| 4.4 Proprietăţi fizico-mecanice                               |39  |
|   4.4.1 Granulaţia şi structura                               |39  |
|   4.4.2 Încecări mecanice                                     |43  |
|   4.4.3 Încercări fizice                                      |48  |
|Cap. V - Cercetări privind rezistenţa la coroziune             |49  |
| 5.1 Cercetări la solicitarea la coroziune prin imersie        |49  |
| 5.2 Cercetări la solicitarea la coroziune în medii industriale|51  |
| 5.3 Cercetări privind rezistenţa la coroziune intergranulară  |52  |
| 5.4 Cercetări pentru determinarea potenţiostatică a           |    |
|rezistenţei la coroziune a oţelurilor studiate                 |54  |
|Cap. VI - Cercetări privind prelucrabilitatea prin aşchiere a  |    |
|oţelurilor inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan         |60  |
| 6.1 Prelucrabilitatea prin aşchiere şi metode de cercetare    |    |
|pentru determinarea acesteia                                   |60  |
| 6.2 Particularităţi privind prelucrabilitatea oţelurilor      |    |
|inoxidabile în comparaţie cu restul oţelurilor                 |63  |
| 6.3 Obiectivele cercetării prelucrabilităţii oţelurilor       |    |
|inoxidabile austenitice aliate şi cu mangan                    |65  |
| 6.4 Prelucrarea prin burghiere                                |66  |
|  6.4.1 Consideraţii iniţiale cu privire la burghiere          |66  |
|  6.4.2 Experimentări asupra grupelor de oţeluri studiate      |70  |
| 6.5 Factori de influenţă ai prelucrabilităţii                 |77  |
|  6.5.1 Influenţa compoziţiei chimice                          |77  |
|  6.5.2 Capacitatea de ecruisare                               |79  |
|Cap. VII - Proiectarea tehnologiei de fabricaţie a reperului   |84  |
|arbore, de acţionare a calpetei de reglare de pe capacul unui  |    |
|cuptor cu flacără                                              |    |
| 7.1 Itinerarul tehnologic de prelucrare                       |84  |
| 7.2 Calculul adaosurilor de prelucrare                        |84  |
| 7.3 Calculul regimurilor de aşchiere                          |86  |
| 7.4 Normarea tehnică                                          |91  |
|Cap. VIII - Calculul preţului de cost la elaborarea aliajelor  |    |
|inoxidabile fără nichel, Ni-Mn şi fără Mn (clasice)            |98  |
|Cap. IX – Norme de protecţie şi tehnică a securizării muncii   |100 |
|Cap. X - Concluzii finale                                      |101 |
|Bibliografie                                                   |105 |
|                                                               |    |
|Documentaţie grafică                                           |    |
| Desen de execuţie arbore                                      |    |

METODE FOLOSITE LA DEPOLUAREA AERULUI- Instalatii de ventilare si climatizare

CUPRINS
                   CAPITOLUL 1
           CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE
1. Clasificarea după modul de ventilare a aerului
2. Clasificarea după extinderea zonei ventilate
3. Clasificarea după diferenţa de presiune dintre interiorul şi exteriorul
   încăperii ventilate
                        CAPITOLUL 2
      AERUL, AGENT DE LUCRU ÎN INSTALAŢIILE
      DE VENTILARE SI CLIMATIZARE
      2.1 AERUL ATMOSFERIC
      2.1 Generalitaţi
      2.2 AERUL UMED
2.3. Procese simple de tratare a aerului
                            CAPITOLUL 3
           DEBITUL DE AER PENTRU VENTILARE ŞI CLIMATIZARE
           3.1 Relaţia generală a debitului de aer
      3.2 DEBITUL DE AER PENTRU INSTALAŢII DE CLIMATIZARE
           3.3 DEBITUL DE AER PENTRU INSTALAŢII DE VENTILARE MECANICĂ
           3.4 DEBITUL DE AER PENTRU DIMINUAREA ALTOR NOCIVITĂŢI
      3.5 Debitul minim de aer proaspăt
                                              CAPITOLUL 4
           TRATAREA AERULUI ÎN INSTALAŢIILE DE
VENTILARE ŞI CLIMATIZARE
      4.1 Procese posibile de schimbare a stării
      aerului tratat cu apă
   4.2 Camere de tratare a aerului cu apă
                          CAPITOLUL 5
      SISTEME DE VENTILARE MECANICĂ
      5.1 Schema de principiu a unei instalaţii
      de ventilare mecanică
      5.2 Sisteme de ventilare mecanică generală
                          CAPITOLUL 6
      ECHIPAMENTE A INSTALATIILOR DE VENTILARE
      6.1 FILTRE DE AER
      6.2 BATERII PENTRU ÎNCĂLZIREA AERULUI
6.3 Baterii pentru răcirea aerului
                          Capitolul 7
      Sisteme de climatizare
     1. Sistem de climatizare cu o conductă
          şi debit de aer constant
7.2 Sisteme de climatizare cu un canal de aer şi prin inducţie
7.3 Sistem de aer total şi două canale
7.4 Sisteme de climatizare “numai apĂ”
7.5 Sisteme de CLIMATIZARE AER-apă
           CAPITOLUL 8
      GENERALITĂŢI
8.2 Particularităţi ale factorilor de microclimă
           în domeniul industrial
8.3 Limite ale factorilor de microclimat
              în domeniul industrial

Presa cu Piulita Fixa

                                   CUPRINS
|    TEMA DE PROIECT                                               |    |
|                                                                  |Pag |
|    CUPRINS                                                       |1   |
|                                                                  |    |
|1. MEMORIUL TEHNIC                                                |2   |
| 1.1 Denumirea şi scopul de utilizare                             |2   |
| 1.2 Caracteristici tehnice şi funcţionale                        |2   |
| 1.3 Alegerea variantei constructive                              |3   |
| 1.4 Descrierea funcţionării                                      |4   |
| 1.5 Alegerea tipului de filet                                    |4   |
| 1.6 Diagrama de forţe şi momente                                 |6   |
| 1.7 Indicaţii de exploatare                                      |6   |
| 1.8 Măsuri de întreţinere                                        |6   |
| 1.9 Protecţia muncii                                             |7   |
|                                                                  |    |
|2. BREVIARUL DE CALCUL                                            |8   |
| 2.1 Calculul şi proiectarea şurubului principal                  |8   |
|  2.1.1 Alegerea profilului filetului                             |8   |
|  2.1.2 Alegerea materialului şurubului şi piuliţei               |8   |
|  2.1.3 Calculul diametrului mediu al filetului                   |8   |
|  2.1.4 Alegerea numărului de începuturi                          |10  |
|  2.1.5 Calculul numărului de spire în contact                    |10  |
|  2.1.6 Calculul lungimii filetului piuliţei                      |10  |
|  2.1.7 Calculul lungimii filetului şurubului                     |10  |
|  2.1.8 Proiectarea extremităţilor şurubului principal            |10  |
| 2.2 Verificarea şurubului                                        |11  |
|  2.2.1 Verificarea tijei la solicitări compuse                   |11  |
|  2.2.2 Verificarea secţiunii de calare a roţii de manevră la     |11  |
|răsucire                                                          |    |
|  2.2.3 Verificarea porţiunii de calare a roţii de manevră la     |12  |
|strivire                                                          |    |
|  2.2.4. Verificarea şurubului la flambaj                         |12  |
|  2.2.5 Verificarea spirelor şurubului                            |13  |
| 2.3 Verificarea spirelor piuliţei                                |13  |
|  2.3.1 Dimensionarea piuliţei                                    |14  |
|  2.3.2 Verificarea corpului piuliţei                             |15  |
| 2.4 Construcţia şi calculul corpului                             |16  |
| 2.5 Verificarea traversei fixe                                   |17  |
|                                                                  |    |
|    BIBLIOGRAFIE                                                  |18  |
    + anexe  .dwg