Prelucrarea Rotilor Dintate Cilindrice

1. GENERALITATI
2. CLASIFICAREA ROTILOR DINTATE UTILIZATE IN CONSTRUCTIA DE MASINI
3. MATERIALE UTILIZATE IN FABRICAREA ROTILOR DINTATE
4. ELEMENTELE GEOMETRICE PRINCIPALE ALE ROTILOR DINTATE
5. DANTURAREA ROTILOR DINTATE CILINDRICE CU FREZA-MELC MODUL
6. ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE FREZELOR MELC
7. PRECIZIA DE PRELUCRARE A ROTILOR DINTATE
8. CONTROLUL ROTILOR DINTATE
9. CALCULUL REGIMURILOR DE ASCHIERE
10. MASINI DE DANTURAT CU FREAZA-MELC
11. TEHNICA SECURITATII MUNCII LA PRELUCRAREA PRIN ASCHIERE
12. BIBLIOGRAFIE

Tehnologii de Fabricatie in Constructia de Masini

Să se proiecteze procesul tehnologic de prelucrare mecanică prin aşchiere a reperului piston liber pentru o producţie de 25.000 buc. /an.
Etape de proiectare:
1. Stabilirea tipului de semifabricat
2. Stabilirea succesiunii fazelor şi operaţiilor de prelucrare precum şi a maşinilor unelte şi
SDV-urilor necesare prelucrării.
3. Calculul adaosului de prelucrare pentru o suprafaţă indicată precum şi calculul dimensiunilor intermediare.
4. Calculul şi adoptarea regimurilor de prelucrare prin aşchiere .
5. Calculul normelor tehnice de timp.
6. Întocmirea planului de operaţii

AUDIT FINANCIAR LA S.C. (2011)

CAPITOLUL 1: METODE SI TEHNICI UTILIZATE IN AUDITUL FINANCIAR- CONTABIL
1.1.Metode utilizate în auditul financiar-contabil
1.2.  Tehnici utilizate în auditul financiar-contabil
CAPITOLUL 2: AUDIT FINANCIAR LA S.C. SERV CRIS S.R.L.  SIBIU
2.1 Prezentarea principalilor indicatori economico – financiari
CAPITOLUL 3: ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT INTERN
3.1. Trăsături generale ale planului de audit intern
3.2 Elementele şi structura planului de audit intern
Concluzii

ILUMINATUL ÎN ARHITECTURĂ (2011)


 Introducere  .........................................................................  4
Capitolul 1 – Văz şi percepţie  ...............................................  7
Vizibilitate  .........................................................................................  7
Emoţie şi intelect  ......................................................................................  9
Capitolul 2 – Lumina naturală  ................................................  16
Avantajele unice ale luminii naturale  .........................................................  16
Tipuri de ferestre  ......................................................................................  18
Sisteme de geamuri  ..................................................................................  23
Strategii de proiectare  ..............................................................................  24
Capitolul 3 - Lumină artificială  ..............................................  28
Calitatea, ca atribut al luminii artificiale  ....................................................  28
Metode de iluminat artificial  ......................................................................  28
Echipamentele de iluminat  .........................................................................  31
Capitolul 4 - Structura clădirii  ..........................................................35
Structuri exprimate şi structuri ascunse  ...................................................  35
Coordonarea  structurii cu elemente de iluminat  ........................................  39
Integritatea structurală şi claritatea  ............................................................  41
Perceptia in timpul noptii  ............................................................................  42
Concluzii  .....................................................................  44

Managementul situatiilor de urgenta

INTRODUCERE

Capitolul 1.   Sistemul de management al situatiilor de  urgenta

        1.1. Aspecte generale

        1.2. Managementul situatiilor de urgenta determinate de incendii 

                  1.2.1.  Apararea impotriva incendiilor
                  1.2.2. Obligatiile proiectantilor si executantilor de constructii

1.3. Managementul situatiilor de urgenta din domeniul protectiei civile

                  1.3.1.  Protectia civila
     1.3.2. Oligatiile proiectantilor si constructorilor

1.4. Organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de 
        Urgenta

1.4.1. Norme privind organizarea si asigurarea activitatii de 
           evacuare in situatii de urgenta
1.4.2. Organizarea actiunilor de evacuare
1.4.3. Conducerea actiunilor de evacuare
1.4.4. Executarea actiunilor de evacuare
1.4.5. Asigurarea actiunilor de evacuare
1.4.6. Logistica actiunilor de evacuare
1.4.7. Dispozitii finale

Capitolul 2.  Instruirea salariatilor pentru situatii de urgenta 

        2.1. Instruirea Salariatilor pentru Situatii de Urgenta

  2.1.1. Cerinte specifice si categorii de instructaje
  2.1.2. Instructajul introductiv general
  2.1.3. Instructajul specific locului de munca
  2.1.4. Instructajul periodic
  2.1.5. Instructajul pe schimb
  2.1.6. Instructajul special pentru lucrari periculoase
  2.1.7. Instructajul la recalificarea profesionala
  2.1.8. Instructajul pentru personalul din afara agentului economic 
            sau a institutiei
 2.1.9. Inregistrarea si confirmarea instructajului
 2.1.10. Organizarea activitatii de instruire
 2.1.11. Dispozitii finale


2.2. Fisa individuala de instructaj in domeniul situatilor de urgenta

Capitolul 3.  Stadiul actual al Managementului Situaţiilor de Urgenţă in
                      Romania si in lume

Capitolul 4.  Studiu de caz – Scenariu de securitate la incendiu
                      pentru lucrarea  de“Modernizare a Staţiei de cale ferată
                      Slobozia Veche “

4.1.  Obiect şi domeniu de aplicare

4.2.  Structura scenariului de securitate la incendiu:

4.2.1. Caracteristicile construcţiei/amenajării

4.2.1.1 Datele de identificare
4.2.1.2. Destinaţia
4.2.1.3. Categoria şi clasa de importantă
4.2.1.4. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării
A. Principalele caracteristici ale construcţiei
B. Instalaţii utilitare aferente clădirii

4.3. Riscul de incendiu

A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu luându-se în
    considerare:
a) Nivelul riscului de incendiu
b) Clasele de reacţie la foc
c) Surse potenţiale de aprindere şi împrejurări favorizante producerii
    incendiilor
4.4. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu

4.4.1. Stabilitatea la foc
4.4.2. Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul
          construcţiei
4.4.3 Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi
4.4.4 Evacuarea utilizatorilor
4.4.5 Securitatea forţelor de intervenţie4.5. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a
       incendiilor

4.6. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu

4.7. Măsuri tehnico-organizatorice

4.8. Dispoziţii finale

Capitolul 5. Contributii personale si concluzii.Directii viitoare de cercetare.

Referinte bibliografice selective

Anexe

ASIGURARI LA SC UNITA SA

1  CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPACTUL ASIGURĂRILOR ASUPRA VIEŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE  ..............................................................................  3 
1.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE  ........................................................3 
1.2 EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR ÎN ROMANIA  ......................................................  6 
1.3 ROLUL SOCIAL ŞI ECONOMIC AL ASIGURĂRILOR ....................................  14 
CAPITOLUL 2  ...........................................................................................................  17 
ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII DE ASIGURARE UNITA SA  .....  17 
2.1. PREZENTAREA GENERALĂ  A  SC UNITA SA  ........................................17 
2.2. PREZENTAREA SUCURSALEI IAŞI A SC UNITA SA  .............................  21 
CAPITOLUL 3  .......................................................................................  23 
LICHIDAREA DAUNELOR LA ASIGURĂRILE AUTO CASCO  ...............................  23 
3.1  TEHNICA LICHIDĂRII DAUNELOR LA ASIGURĂRILE DE AUTO CASCO...............................................23 
3.1.1 Operaţiuni declanşate de producerea evenimentelor asigurate  .........................  24 
3.1.2 Particularităţi ale lichidării daunelor la asigurările de transport practicate de sucursala Iaşi a SC Unita SA  ......................................................  32 
3.2 ANALIZA PLĂŢILOR DIN DESPĂGUBIRI LA ASIGURĂRILE DE TRANSPORT  ...........  34 
CAPITOLUL 4  ....................................................................38 
CONCLUZII ŞI PROPUNERI  .............................................  38 
BIBLIOGRAFIE  ........................................................  42 

Studiu privind modalităţile de înlocuire a surselor de energie actuale pe bază de hidrocarburi cu surse de energie neconvenţionale

 Tehnologia curentului fotovoltaic
 Istoria fotovoltaicelor
 Funcţionarea celulelor fotovoltaice
 Fabricarea celulelor fotovoltaice
 Celulele fotovoltaice, modulele si matrice
 Funcţionarea sistemelor fotovoltaice
 Componentele sistemelor fotovoltaice
 Tipuri de sisteme fotovoltaice
 Sisteme fotovoltaice de sine stătătoare
 Fotovoltaice subţiri de film (thin-film)
 Tipuri de celule fotovoltaice
 Instalarea sistemelor fotovoltaice pe clădirii
 Despre energia solara si metode de captare cu panouri solare
 Nivelul de insolaţie
 Harta solară a României
 Necesarul energetic
 Dimensionarea centralei termice solare
 Energie solară pentru  casa de vacanţă
 Sistem telecom izolat alimentat cu energie  solară
 Sistem de pompare apă alimentat cu energie  solară
 Sistem electric de rezervă pentru locuinţe individuale
 Încălzire habitat cu sisteme solare
 Dimensionarea sistemelor solare pentru piscine
 Energie electrică cu sistem fotovoltaic
 Energie electrică în sistemele de irigaţii

POLITICI DE RETENTIE A PERSONALULUI

Cuvânt-înainte..................................................................................................
Capitolul 1
Funcţiunea de resurse umane şi managementul resurselor umane…………………...4
1.1. Evoluţia funcţiunii de personal şi dezvoltarea managementului resurselor  umane…..5
1.2. Locul si rolul resurselor umane in cadrul organizatiei……………………………….. 9
1.3. Principalele activitati ale M.R.U……………………………………………………..11
1.4. Continutul actual al functiunii de resurse umane…………………………………….14
  
Capitolul 2
Politici si strategii din domeniul resurselor umane……………………………………15
2.1. Tipologia strategiilor din domeniul resurselor umane………………………………...15
2.2. Politici de personal si rolul acestora in domeniul resurselor umane………………….18
2.3. Aplicarea politicilor de resurse umane………………………………………………..20
    2.4. Politici specifice de retentie a personalului……………………………… …………..23
Capitolul 3
Motivarea personalului…………………………………………………………………...26
3.1. Motivatia personalului…………………………………………………………………26
3.2. Evaluarea performantelor si promovarea personalului………………………………...29
3.3. Rolul coaching-ului în dezvoltarea resurselor umane…………………………………35
Capitolul 4
Politici de retentie a personalului in Banca Comerciala Romana- studiu de caz……..38
  
Anexe – ROF, ROI, Proiecte sociale ale BCR…………………………………………..57
   Concluzii si sugestii………………………………………………………………………..59
   Bibliografie…………………………………………………………………………………60

Materiale si medii inteligente

   Rezumat.........................................................................................i
      Justificarea temei....................................................................ii
I. Plan de idei...........................................................................1
II. Materiale şi medii inteligente aplicate în arhitectură..............2 
1.  Introducere..............................................................................................2
2.  Tipuri şi caracteristici ale materialelor inteligente..........................6
2.1  Clasa materialelor care îşi pot schimba proprietaţile...........................8
2.2  Clasa materialelor care fac schimb de energie..................................11
3.  Aplicaţii în arhitectură şi design ale materialelor inteligente.....15
3.1  Sisteme şi elemente de control..........................................................15
3.2  Produse inteligente............................................................................16
3.3  Sisteme, ansamble şi componente inteligente..................................17
3.4  Sisteme structurale............................................................................19
4.  Nanotehnologie...................................................................................19
5.  Energia: Comportament, Fenomen şi Mediu..........................22
6.  Reconceptualizarea mediului uman.............................23
6.1  Mediul termal.....................................................................................24
6.2  Mediul luminos...................................................................................25
6.3  Mediul acustic....................................................................................26
6.4 Mediul inteligent determinat de emergenţă........................................27

III. Studii de caz.....................................30
 1. Nanoarhitectura aplicată în saloane medicale şi de tip spa......................30
2. Peretele interactiv Aegis Hyposurface......................................................33
3. Viaţa artificială în arhitectură.....................................................................35
V. Concluzii
VI. Bibliografie.............................................................................................40

ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ALE FIRMEI


INTRODUCERE
CAPITOLUL I. FINANŢELE ÎNTREPRINDERII.GENEZA
1.1       Geneza finanţelor
1.2       Rolul, sarcinile şi obiectul finanţelor  întreprinderii
1.3       Principii de organizare a activităţii financiare
CAPITOLUL  II.  ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ALE FIRMEI..
2.1       Contul de profit şi pierdere, performanţa financiară, aplicabilitatea în referenţialul            contabil internaţional
2.2       Soldurile intermediare de gestiune
2.3      Analiza performanţelor întreprinderii prin ratele de rentabilitate
            2.3.1   Abordări conceptuale
            2.3.2   Analiza ratelor de rentabilitate economica
2.3.3   Analiza ratelor de rentabilitate financiara
2.3.4  Analiza rentabilitatii mediei ponderata a capitalurilor
2.4       Rezultatul financiar-element esenţial al activităţii întreprinderii
            2.4.1   Conţinutul , factorii de formare şi formele de exprimare a rezultatelor       financiare
            2.4.2   Pragul de rentabilitate-modalitate de estimare a rezultatelor financiare ale            întreprinderii
CAPITOLUL III. PREZENTAREA  „SC DANYMAR SRL” ŞI MOTIVAREA TEMEI
3.1       Scurta prezentare a SC DANYMAR SRL
3.2       Analiza performanţei întreprinderii
CAPITOLUL IV.  ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ALE  SC DANYMAR SRL
4.1               Analiza soldurilor intermediare de gestiune
4.2               Analiza ratelor de rentabilitate economica
CAPITOLUL V CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Bibliografie.
Anexe