Managementul resurselor umane - MANAGEMENTUL SI GRUPUL UMAN

  INTRODUCERE ………………………………………………………….
 CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ……………...
      1. Rolul  şi  particularitãţile  resurselor  umane  în   cadrul
              organizaţiei ……………………………………………………...
      2. Conceptul de management al resurselor umane ……………..
      3. Obiectivele managementului resurselor umane ……………...
  CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA  EFICIENTĂ  A  ACTIVITĂŢII DE
                             PERSONAL ……………………………………………..
       1. Elaborarea strategiei şi a politicii de personal ……………....
       2. Stabilirea necesarului de personal …………………………....
       3. Asigurarea numericã şi calitativ structuralã a necesarului de
          personal ……………………………………………………..
       4. Calificarea   şi  ridicarea   pregãtirii  profesionale   a
          personalului ……………………………………………………
       5. Motivarea şi promovarea personalului ………………………
       6. Evaluarea performanţelor şi remunerarea personalului …...
       7. Asigurarea  condiţiilor normale de muncã …………………..
  CAPITOLUL 3. MANAGERII ŞI RESURSELE UMANE ……………...
       1. Pregãtirea managerialã a conducãtorului …………………...
       2. Stiluri de comportament managerial ………………………...
       3. Raţionalizarea activitãţii manageriale ……………………….
  CAPITOLUL 4. MOTIVAŢIE ŞI MANAGEMENT ……………………..
        1. Motivaţie şi comportament uman ……………………………
        2. Dimensiunile motivaţiei ………………………………………
        3. Categorii de motivaţii …………………………………………
        4. Satisfacţia în muncã …………………………………………..

ORGANIZAREA CONTABILITATII IMPOZITELOR SI TAXELOR LA BUGETUL STATULUI

                                   CUPRINS
Cap 1. GENERALITǍŢI  PRIVIND  IMPOZITELE  ŞI  TAXELE     5
  1.1. Impozitul şi taxa – definire şi caracteristici    5
  1.2. Elementele tehnice ale prelevărilor fiscale 9
  1.3. Clasificarea impozitelor şi taxelor    12
  1.4. Principiile impunerii 13
Cap 2. ORGANIZAREA CONTABILITǍŢII IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LA BUGETUL
STATULUI    17
  2.1. Documente privind evidenţa decontărilor cu bugetul statului  17
  2.2. Structura datoriilor şi creanţelor fiscale  18
  2.3.Contabilitatea impozitului pe profit    19
    2.3.1. Entităţile plătitoare de impozit pe profit    19
    2.3.2.Entităţile scutite de la plata impozitului pe profit 19
    2.3.3. Stabilirea bazei de calcul a impozitului pe profit  19
    2.3.4.Cotele de impozitare a profitului   22
    2.3.5.Calcularea impozitului pe profit    22
    2.3.6.Conturi utilizate  23
    2.3.7. Operaţii privind impozitul pe profit    24
  2.4.Contabilitatea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor      25
    2.4.1.Operaţii privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor     25
  2.5. Contabilitatea impozitului pe salarii  26
    2.5.1. Conturi utilizate 27
    2.5.2. Operaţii privind impozitul pe salarii   27
  2.6. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată   28
    2.6.1. Regimuri de impozitare 28
    2.6.2. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată     30
    2.6.3. Calcularea taxei pe valoarea adăugată   31
    2.6.4. Regimul deducerilor    31
    2.6.5. Perioada fiscală  32
    2.6.6.Documente utilizate     33
    2.6.7. Conturi utilizate 33
    2.6.8. Operaţii privind taxa pe valoarea adăugată    36
  2.7. Contabilitatea datoriilor din alte impozite, taxe şi vărsăminte
  asimilate 37
    2.7.1. Impozitul pe dividende 37
    2.7.2. Accizele    37
    2.7.3 Impozitele  şi taxele locale  38
    2.7.4.  Taxele vamale    38
    2.7.5. Fondul special pentru promovarea şi modernizarea turismului    38
    2.7.6.  Fondul special al drumurilor puplice   38
    2.7.7.Fondul special pentru sănătatea publică  38
    2.7.8.  Fondul pentru mediu   39
    2.7.9.  Alte fonduri speciale 39
    2.7.10. Conturi utilizate     39
    2.7.11. Operaţii privind alte impozite , taxe şi vărsăminte asimilate 41
Cap 3. STUDIU DE CAZ LA SOCIETATEA  “MONY ROM” S.R.L.    43
  3.1. Prezentarea generală a societăţii      43
  3.2. Monografie contabilă privind impozitele şi taxele virate la bugetul
  statului  44
  3.3. Registrul jurnal      45
Cap 4. CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE     49

MODEL DE EVALUARE A PERFORMANTELOR ANGAJATILOR FEEDBACKUL DE 360 grade

                                  CUPRINS:
CAPITOLUL I
      EVALUAREA       PERFORMANŢELOR       RESURSELOR        UMANE        ÎN
ORGANIZAŢIE.................................................................
.................................................5
      1.1. Definirea evaluării performanţelor………………………………………...6
      1.2. Rolul şi  importanţa  procesului  de  evaluare  a  performanţelor
      resurselor
      umane......................................................………………….....
      ..............................7
      1.3. Evaluarea formală şi informală……………………………………………8
CAPITOLUL II
          MODELE     DE     EVALUARE     A     PERFORMANTELOR     RESURSELOR
UMANE.......................................................................
.....................................................11
      2.1. De la evaluarea performanţelor resurselor umane  la  managementul
                                                        performanţei-cultura
          performanţei.......................................................
          ...11
      2.2.              Interacţiunea              evaluator               –
evaluat................................................................14
             2.2.1.  Evaluarea  de  către  manageri  sau   de   către   şefi
direcţi...................15
                 2.2.2.      Evaluarea      de      către       subordonaţii
direcţi.........................................16
             2.2.3.  Evaluarea   de   către   cei   egali   sau   de   către
colegi............................17
                2.2.4.     Evaluarea      de      către      comisii      de
evaluare.........................................18
            2.2.5. Autoevaluarea……………………………………………………18
            2.2.6. Evaluarea de către evaluatorii externi…………………………..19
      2.3. Modele de evaluare a performanţelor profesionale……………………..20
                      2.3.1.            Modelul           Murphy           –
Cleveland...........................................……...20
            2.3.2. Modelul Landy – Farr..................... …………………………….22
            2.3.3. Tabelul etalon Hay – MSL.................. ………………………….23
                    2.3.4.         Metoda         clasificării          prin
punctaj...................................................25
            2.3.5. Evaluarea din surse multiple(Feedback 360°)………………....27
      2.4.    Surse    de    erori    în    procesul    de    evaluare     a
performanţelor.......................29
CAPITOLUL III
EVALUAREA PERFORMANŢELOR LA S.C.CAPA FINANCE IFN S.A..............31
                  3.1.             Scurt             istoric              al
firmei......................................................................
..............31
                3.2.           Departamentul           de            Resurse
Umane..............................................................32
       3.3.  Metode  de  evaluare   folosite   la   S.C.CAPA   FINANCE   IFN
S.A...............33
      3.4.Feedback de 360o aplicat la postul de Analist  Credite  în  cadrul
         S.C.               CAPA                 FINANCE                IFN
         S.A................................................................
         ...... 37
      3.5.                           Concluzii                            şi
      propuneri..............................................................
      ....................42
                      3.5.1.            Analiza            SWOT            a
companiei...........................................................42
            3.5.2. Procesul de evaluare a performanţelor angajaţiilor la  SC
                CAPA                      FINANCE                       IFN
                SA..........................................................
                ..............44
BIBLIOGRAFIE................................................................
..............................................47

blue air

CAPITOLUL I – PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIEI BLUE AIR
1.1. Scurt istoric al companiei
1.2 Parteneriate
1.3. Mediul de desfăşurare a activitãti
1.4. Servicii oferite de Blue Air
1.5. Managementul companiei
1.6. Politica de resurse umane
1.7. Concurenţii companiei Blue Air
CAPITOLUL II  - ANALIZA ACTIVITATII  COMPANIEI BLUE AIR
2.1. Indicatorii de trafic
   2.1.1. Număr de pasageri  PAX
   2.1.2. Venit / pasager / km RPK
2.1.3. Grad de încărcare LPF
2.2. Indicatorii economico – financiari ai companiei aeriene Blue Air
   2.2.1. Cifra de afaceri
       
   2.2.2. Veniturile Blue Air
   2.2.3. Cheltuieli companiei Blue Air
   2.2.4. Profitul companiei Blue Air
   2.2.5. Rata rentabilităţii comerciale a Companiei Aeriene Blue Air
Pagini 24

Satisfactie profesionala - satisfactia in munca

CAPITOLUL 1.
   Consideratii manageriale
1. Scurta retrospectiva asupra teoriilor motivationale
1. Teorii ale motivatiei bazate pe studiul nevoilor
2. Teorii ale motivatiei bazate pe studiul comportamentelor
2. Satisfactia in munca
1. Constatari teoretico-practice cu privire la satisfactie
2. Determinantii organizationali ai satisfactiei
3. Determinantii personali ai satisfactiei
3. Performanta , obiectiv al procesului managerial
1. Crearea cadrului motivational stimulativ pentru obtinerea rezultatelor
   performante
4. Divergente si convergente asupra relatiei satisfactiei si performantei
   din prisma cunostintelor teoretico-practice
1. Satisfactia determina performanta
2. Performanta determina satisfactia
CAPITOLUL 2.
1. Obiective
2. Ipoteze
3. Metode de cercetare
CAPITOLUL 3.
1. Prelucrarea si interpretarea rezultatelor
CAPITOLUL 4.
1. Concluzii
Anexe
Bibliografie

Contabilitatea si controlul TVA

                                   CUPRINS
CUPRINS     1
1. CONSIDERAŢII GENERALE     3
      1.1. SCURT ISTORIC     3
      1.2. DOMENIUL DE ACTIVITATE, SCURTĂ PRIVIRE GENERALĂ    4
      1.3. AMPLASAREA ŞI ORGANIZAREA FIRMEI. ORGANIZAREA FUNCŢIONALĂ ŞI DE
      PRODUCŢIE A SOCIETĂŢII 5
2. CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 10
      2.1. OBIECTIVELE ŞI FACTORII ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII TAXEI
            PE VALOAREA ADĂUGATĂ  10
      2.2. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII TAXEI PE VALOAREA
            ADĂUGATĂ   10
            2.2.1. DOCUMENTAŢIA PRIMARĂ 11
            2.2.2. EVIDENŢA OPERATIVĂ A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ  12
            2.2.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A TAXEI PE
                   VALOAREA ADĂUGATĂ    12
      2.3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATEA  A TAXEI PE VALOAREA
           ADĂUGATĂ    13
      2.4. DECONTAREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ   17
3. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI FISCAL ÎN
      ECONOMIA DE PIAŢĂ      21
      3.1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI FISCAL  21
      3.2. LOCUL ŞI ROLUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ CA
              PRINCIPAL IMPOZIT RELEVANT     25
            3.2.1. SFERA DE APLICARE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ   25
            3.2.2. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA TAXEI PE
                      VALOAREA ADĂUGATĂ 26
            3.2.3. BAZA DE IMPOZITARE  A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 27
            3.2.4. COTA DE IMPOZITARE   28
            3.2.5. DECONTAREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 30
4. ORGANIZAREA CONTROLULUI FISCAL PRIVIND
      TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ   33
      4.1. PREGĂTIREA CONTROLULUI 39
      4.2. ORGANIZAREA CONTROLULUI      41
5. EXERCITAREA CONTROLULUI FISCAL PRIVIND
      TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ   43
      5.1. TIPURI DE CONTROL 43
      5.2. OBIECTIVE DE CONTROL   44
      5.3. COMPETENŢA, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ORGANELOR
             DE CONTROL      46
      5.4. PROCEDURI DE VERIFICARE PRIVIND TAXA PE VALOAREA
             ADĂUGATĂ  49
6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI    57
ANEXE 59
BIBLIOGRAFIE     64

DATORIILE PE TERMEN LUNG ALE INTREPRINDERII

                                   CUPRINS
I.    Sursele de finanţare ale întreprinderii
     1. Surse interne
        .....................................................................
        ............
     2. Surse
        externe..............................................................
        ................
       1.3   Credite pe termen……………………………………………..
II.  Dimensionarea nevoii de creditare pe termen lung
     1. Factorii de influenţă........ ....... ......... ...........
        ......... ....  ...... ....
     2. Documentaţia ..... ....... ........ ....... ......... ...........
        ......... ....  ....
     3. Aprobarea ..... ....... ........ ....... ......... ...........
        ......... ....  ......
III. Efectele îndatorării
     1. Efectul de levier ..... ....... ........ ....... .........
        ........... ......... ....  .
     2. Rata economică şi rata financiară ..... ....... ........ .......
        ......... ..
     3. Dobânda si efectele antrenate
IV. Îndatorarea în condiţii de inflaţie
     1. Influenţa inflaţiei asupra îndatorării ..... ....... ........
        ....... .........
     2. Influenţa de curs ..... ....... ........ ....... .........
        ........... ......... ....
 V.  Concluzii
VI. Bibliografie ..... ....... ........ ....... ......... ...........
......... ....  ......

Determinarea situatiei financiare a intreprinderii

                                   CUPRINS
Introducere.................................................................
...............................................................5
1.         Ciclurile         financiare          ale          întreprinderii
   ..........................................................................
   ....6
   1.1.               Fluxurile               financiare                ale
întreprinderii..............................................................
.............6
       1.1.1.                          Fluxurile                          şi
stocurile...................................................................
........................8
       1.1.2.              Fluxurile              financiare              de
contrapartidă...............................................................
...9
       1.1.3.                      Fluxurile                      financiare
autonome....................................................................
........9
   1.2.               Ciclurile               financiare                ale
întreprinderii..............................................................
...........10.
       1.2.1.               Ciclul               de               exploatare
............................................................................
.............10
       1.2.2.                           Ciclul                            de
investiţii..................................................................
...........................11
       1.2.3.                      Ciclul                      operaţiunilor
financiare..................................................................
........11
2.           Principalele           surse           de            informaţii
   financiare................................................................
   .....14
   2.1.   Bilanţul   –   instrument   de    reflectare    a    echilibrului
financiar........................................14
       Conţinutul şi utilitatea bilanţului
   2.2.  Determinarea  situaţiei   financiare   a   întreprinderiipe   baza
bilanţului financiar
                             şi                a                 bilanţului
funcţional..................................................................
........................17
       2.2.1.                                                       Bilanţul
financiar...................................................................
...........................17
       2.2.2. Bilanţul
funcţional..................................................................
..........................23
   2.3.             Contul             de             profit             şi
pierdere....................................................................
.....................26
3.    Analiza  situaţiei  financiare  pe  baza  soldurilor  intermediare  de
gestiune....................29
   3.1.    Prezentarea    generală    a    soldurilor    intermediare    de
gestiune........................................29
       3.1.1.                                                          Marja
comercială..................................................................
............................29
       3.1.2.                                                      Producţia
exerciţiului................................................................
........................30
       3.1.3.                       Valoarea                        adăugată
............................................................................
................31
       3.1.4.         Excedentul         brut         de          exploatare
..........................................................................34
       3.1.5.                                                     Rezultatul
exploatării.................................................................
.......................35
       3.1.6.                                                     Rezultatul
curent......................................................................
.........................36
       3.1.7.                                                     Rezultatul
excepţional.................................................................
.....................36
       3.1.8.                                                     Rezultatul
net.........................................................................
...........................36
   3.2.    Soldurile    intermediare     de     gestiune.     Studiu     de
caz......................................................37
4.     Analiza     situaţiei     financiare     pe     baza      rapoartelor
   ...........................................................42
   4.1.                                                        Consideraţii
generale....................................................................
..............................42
   4.2.                               Rate                               de
rentabilitate...............................................................
.....................................43
       4.2.1.              Rate               de               rentabilitate
comercială..................................................................
......43
       4.2.2.              Rate               de               rentabilitate
economică...................................................................
.....45
       4.2.3.              Rate               de               rentabilitate
financiară..................................................................
.... ..48
   4.3.             Rate             de             structură             a
capitalului.................................................................
................. . 54
       4.3.1.                      Ratele                       echilibrului
financiar...................................................................
......... 54
       4.3.2.                           Ratele                            de
îndatorare..................................................................
....................... 58
       4.3.3. Ratele privind structura activului şi
pasivului................................................ .60
   4.4. Ratele privind rotaţia
capitalurilor...............................................................
............. .63
   4.5. Rapoarte financiare. Studiu de
caz.........................................................................
... 67
5. Metode de apreciere a riscului de faliment a
   întreprinderii........................................73
   5.1. Consideraţii
generale....................................................................
............................. 73
   5.2. Funcţii – scor bazate pe rapoarte
financiare.............................................................. 74
   5.3. Metode nefinanciare de provizioane a
falimentului.................................................. 82
   5.4. Funcţiile scor. Studiu de
caz.........................................................................
............  84
Anexă.......................................................................
..............................................................  87
Bibliografie................................................................
............................................................  90

Determinarea situatiei financiare a intreprinderii

                                   CUPRINS
Introducere.................................................................
...............................................................5
1.         Ciclurile         financiare          ale          întreprinderii
   ..........................................................................
   ....6
   1.1.               Fluxurile               financiare                ale
întreprinderii..............................................................
.............6
       1.1.1.                          Fluxurile                          şi
stocurile...................................................................
........................8
       1.1.2.              Fluxurile              financiare              de
contrapartidă...............................................................
...9
       1.1.3.                      Fluxurile                      financiare
autonome....................................................................
........9
   1.2.               Ciclurile               financiare                ale
întreprinderii..............................................................
...........10.
       1.2.1.               Ciclul               de               exploatare
............................................................................
.............10
       1.2.2.                           Ciclul                            de
investiţii..................................................................
...........................11
       1.2.3.                      Ciclul                      operaţiunilor
financiare..................................................................
........11
2.           Principalele           surse           de            informaţii
   financiare................................................................
   .....14
   2.1.   Bilanţul   –   instrument   de    reflectare    a    echilibrului
financiar........................................14
       Conţinutul şi utilitatea bilanţului
   2.2.  Determinarea  situaţiei   financiare   a   întreprinderiipe   baza
bilanţului financiar
                             şi                a                 bilanţului
funcţional..................................................................
........................17
       2.2.1.                                                       Bilanţul
financiar...................................................................
...........................17
       2.2.2. Bilanţul
funcţional..................................................................
..........................23
   2.3.             Contul             de             profit             şi
pierdere....................................................................
.....................26
3.    Analiza  situaţiei  financiare  pe  baza  soldurilor  intermediare  de
gestiune....................29
   3.1.    Prezentarea    generală    a    soldurilor    intermediare    de
gestiune........................................29
       3.1.1.                                                          Marja
comercială..................................................................
............................29
       3.1.2.                                                      Producţia
exerciţiului................................................................
........................30
       3.1.3.                       Valoarea                        adăugată
............................................................................
................31
       3.1.4.         Excedentul         brut         de          exploatare
..........................................................................34
       3.1.5.                                                     Rezultatul
exploatării.................................................................
.......................35
       3.1.6.                                                     Rezultatul
curent......................................................................
.........................36
       3.1.7.                                                     Rezultatul
excepţional.................................................................
.....................36
       3.1.8.                                                     Rezultatul
net.........................................................................
...........................36
   3.2.    Soldurile    intermediare     de     gestiune.     Studiu     de
caz......................................................37
4.     Analiza     situaţiei     financiare     pe     baza      rapoartelor
   ...........................................................42
   4.1.                                                        Consideraţii
generale....................................................................
..............................42
   4.2.                               Rate                               de
rentabilitate...............................................................
.....................................43
       4.2.1.              Rate               de               rentabilitate
comercială..................................................................
......43
       4.2.2.              Rate               de               rentabilitate
economică...................................................................
.....45
       4.2.3.              Rate               de               rentabilitate
financiară..................................................................
.... ..48
   4.3.             Rate             de             structură             a
capitalului.................................................................
................. . 54
       4.3.1.                      Ratele                       echilibrului
financiar...................................................................
......... 54
       4.3.2.                           Ratele                            de
îndatorare..................................................................
....................... 58
       4.3.3. Ratele privind structura activului şi
pasivului................................................ .60
   4.4. Ratele privind rotaţia
capitalurilor...............................................................
............. .63
   4.5. Rapoarte financiare. Studiu de
caz.........................................................................
... 67
5. Metode de apreciere a riscului de faliment a
   întreprinderii........................................73
   5.1. Consideraţii
generale....................................................................
............................. 73
   5.2. Funcţii – scor bazate pe rapoarte
financiare.............................................................. 74
   5.3. Metode nefinanciare de provizioane a
falimentului.................................................. 82
   5.4. Funcţiile scor. Studiu de
caz.........................................................................
............  84
Anexă.......................................................................
..............................................................  87
Bibliografie................................................................
............................................................  90

EFICIENTA ACTIVITATII ECONOMICE

                                   CUPRINS
INTRODUCERE
Caracterizarea  şi  particularităţile  sectorului  alimentar  în  condiţiile
economico-sociale actuale …………………………………………………………………………………1
CAPITOLUL I SPECIFICUL COMERŢULUI CU MĂRFURI ALIMENTARE
      1.1. Caracterizarea pieţei mărfurilor alimentare ……………………………....4
      1.2. Problema alimentării şi evoluţii …………………………………………..6
      1.3. Protecţia consumatorului de bunuri alimentare …………………………..9
      1.4. Clasificarea mărfurilor alimentare ……………………………………….11
CAPITOLUL II – CADRUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII LA S.C. KANDIA S.A.
      2.1. Prezentarea generală …………………………………………………..…12
      2.2. Patrimoniul la constituire şi în prezent …………………………………..13
           2.2.1. Statutul societăţii S.C. KANDIA S.A. …………………………16
      2.3. Management şi organizare ……………………………………………….17
      2.4. Surse de materii prime …………………………………………………...19
      2.5.  Gradul  de  mecanizare   şi   automatizare   a   procesului   de
producţie………...22
      2.6.  Forţa  de  muncă  şi  gradul  de  calificare   al   personalului
…………………..28
CAPITOLUL III – ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. KANDIA S.A.
      3.1. Ratele de structură ale bilanţului …………………………………………32
           3.1.1. Ratele de structură ale activului ………………………………..32
           3.1.2. Ratele de structură ale pasivului ……………………………….34
      3.2. Analiza indicatorilor valorici de rezultate ……………………………….36
      3.3. Ratele de rentabilitate ……………………………………………………40
           3.3.1. Ratele de rentabilitate comercială ……………………………...41
           3.3.2. Ratele de rentabilitate economică ……………………………...42
           3.3.3. Ratele de rentabilitate financiară ………………………………44
      3.4. Productivitatea muncii …………………………………………………...45
      3.5. Evoluţia şi structura costurilor şi preţurilor ……………………………...47
CAPITOLUL IV – PROGNOZA DEZVOLTĂRII ECONOMICE
      4.1. Strategia dezvoltării activităţii economice ……………………………….57
      4.2.  Dezvoltarea  producţiei  în  raport  cu  cererea  şi  concurenţa
…………….58
      4.3. Măsuri de îmbunătăţire a activităţii prin integrarea economică şi
perfecţionarea procesului de producţie şi de muncă ……………………………….59
CONCLUZII ………………………………………………………………………62
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………….64

Gestiunea marfurilor la SC SRL

CUPRINS                                                        pag
Capitolul 1 Prezentare generală a S.C.”Vidu”S.R.L.                  4
1.1.Scurt istoric                                                   4
1.2.Profil de activitate                                                  4
1.3.Compartimentul financiar-contabil-atribuţii
,competenţe,responsabilităţi 5
1.4.Dotarea cu tehnică de calcul                                    7
1.5.Structura administrativ-teritorială                                   7
1.6.Evoluţia principalilor indicatori                                     8
Capitolul 2 Aspecte teoretice legate de mărfuri                           9
2.1.Mărfurile parte componentă a stocurilor                               9
  2.1.1.Conţinutul stocurilor                                             9
  2.1.2.Documentaţia primară şi evidenţa operativă a stocurilor
11
  2.1.3.Metode de organizare a contabilităţii analitice a stocurilor
      13
  2.1.4.Acte normative privind stocurile
15
2.2.Sistemul de conturi utilizat pentru reflectarea în contabilitate a
mărfurilor  21
2.3.Evaluarea mărfurilor                                            23
2.4.Tipuri de preţuri                                               28
2.5.Formele  şi  documentele   aprovizionării   şi   vânzării   de   mărfuri
30
     2.5.1.Formele    şi    documentele    aprovizionării     cu     mărfuri
30
      2.5.2.Formele     şi     documentele     vânzării      de      mărfuri
32
2.6.Contabilitatea  aprovizionării-vânzării   de   mărfuri   în   condiţiile
constatării    de    diferenţe    la    recepţie    şi    din    distribuţie
                 33
  2.6.1.Contabilitatea aprovizionării cu mărfuri cu  diferenţe  de  preţ  la
recepţie    33
  2.6.2.Contabilitatea vânzării de  mărfuri  în  condiţiile  constatării  de
diferenţe             de             preţ             la             vânzare
37
2.7.Inventarierea      mărfurilor-rol,necesitate,etapele       inventarierii
37
2.8.Contabilitatea        mărfurilor         aflate         la         terţi
39
2.9.Metode      de      organizare      a      contabilităţii      sintetice
47
   2.9.1.Metoda inventarului permanent                              47
     2.9.1.1.Metoda   inventarului   permanent   la   cost   de    achiziţie
47
   2.9.1.2.Metoda inventarului permanent la preţ  de  vânzare(inclusiv  TVA)
50
               2.9.2.Metoda             inventarului             intermitent
51
Capitolul 3 Reflectarea în contabilitate a operaţiilor economice privind
mărfurile                                                     53
3.1.Aprovizionarea cu mărfuri                                       53
3.2.Transferul de mărfuri de la depozitul en-gros la farmaciile veterinare
      55
3.3.Stabilirea,regularizarea şi contabilizarea diferenţelor de  inventar  la
gestiunea       reflectată       cantitativ-valoric(depozitul       en-gros)
      57
3.4.Stabilirea,regularizarea şi contabilizarea diferenţelor de  inventar  la
gestiunile                     reflectate                     global-valoric
60
3.5.Vânzări de mărfuri en-gros                                      62
3.6.Vânzări de mărfuri en-detail                                    64
3.7.Reflectarea  în  contabilitate  a  altor  operaţiuni  privind  mărfurile
      66
Capitolul           4           Concluzii            şi            propuneri
68
Anexe                                                         72
Bibliografie

Investitia straina directa

                                   CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………………………………….........................3
CAP.I    GLOBALIZREA ECONOMIEI
MONDIALE…………………….........................4
                1.1. Conceptul de
globalizare……………………………………………….............4
                1.2. Cauzele globalizării şi efectele
ei...................................................................
.....5
                1.3. Liberalizarea şi globalizarea – procese
simultane............................................7
                1.4. Controverse privind
globalizarea..........................................................
.............7
                1.5. Problemele globalizării în dezbaterile
UNCTAD.............................................8
                1.6. Ţările în curs de dezvoltare şi
globalizarea.......................................................9
CAP.II   INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ŞI FIRMA
MULTINAŢIONALĂ..............10
                2.1. Investiţia – aspecte
generale...............................................................
................10
                       2.1.1.
Definire...............................................................
........................................ 10
                       2.1.2.
Clasificare............................................................
.......................................11
                       2.1.3. Rolul
investiţiilor..........................................................
..............................12
                2.2. Investiţia străină
directă................................................................
......................14
                       2.2.1. Conţinutul şi tipurile de
ISD....................................................................
.14
                       2.2.2. Motivaţii ce stau la baza
ISD...................................................................
..15
                2.3. Corporaţiile
transnaţionale.........................................................
........................16
                       2.3.1. Corporaţia transnaţională – agent
purtător al ISD................................16
                       2.3.2. Corporaţia transnaţională – agent al
internaţionalizării producţiei.....17
CAP.III  PIAŢA ISD ŞI IMPLICAŢII ALE POLITICILOR
ISD........................................18
                3.1. ISD – premisă a producţiei
internaţionale.........................................................
18
                       3.1.1. Fluxurile de ISD la nivel
mondial.............................................................18
                       3.1.2. Orientarea geografică la nivel
mondial....................................................23
                       3.1.3. Fluctuaţii ale ISD pentru ţările din
Europa Centrală şi de Est.............25
                3.2. Abordări teoretice privind
ISD....................................................................
.......26
                3.3. Implicaţii ale
ISD................................................................
..................................27
                       3.3.1. Efecte la nivel
microeconomic..........................................................
.........27
                       3.3.2. Efecte la nivel
macroeconomic..........................................................
........27
                3.4. Atragerea
ISD....................................................................
...................................29
                       3.4.1. Politici de atragere a
ISD....................................................................
.......29
                       3.4.2. Stimulente în atragerea
ISD....................................................................
..30
                3.5. Politica ISD şi avantajele
competitive............................................................
....33
                       3.5.1. Competitivitatea şi factorii săi
determinanţi...........................................33
                       3.5.2. Rolul politicii industriale şi al celei
vizând ISD în crearea şi susţinerea
                                 avantajului
competitiv.............................................................
..................36
                3.6. Criterii de luare a deciziei de a
investi..............................................................
 37
CAP.IV  INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN
ROMÂNIA..............................................38
                4.1. Cadrul economic general în România după
1989.............................................38
                4.2. Capitalul străin în contextul
tranziţiei.............................................................
..39
                4.3. Regimul investiţiilor în
România................................................................
........40
                       4.3.1. Reglementarea investiţiilor
străine...........................................................40
                       4.3.2. Conceptul de „investiţie străină” şi de
„investitor străin” în legislaţia
românească...........................................................
.......................................42
                       4.3.3. Reglementarea dreptului de
implantare...................................................43
                       4.3.4. Tipologia stimulentelor de atragere a
ISD...............................................44
                       4.3.5. Drepturi acordate investitorilor
străini....................................................45
                       4.3.6. Facilităţi
investiţionale.......................................................
........................46
                4.4. ISD şi
privatizarea...........................................................
.....................................47
                4.5. Piaţa ISD în
România................................................................
...........................51
                       4.5.1. Nivelul fluxurilor şi al stocurilor de
ISD..................................................51
                       4.5.2. Repartizarea
geografică.............................................................
................53
                       4.5.3. Dinamica investiţiilor din UE în
România...............................................56
                4.6. Implicaţii ale Acordului de Asociere a României
la Uniunea Europeană.......60
                4.7. Considerente privind promovarea investiţiilor în
economia românească......63
                4.8. Capacitatea economiei româneşti de atragere a
ISD........................................65
                       4.8.1. Avantajele competitive ale economiei
româneşti....................................67
                       4.8.2. Acţiuni ce trebuie întreprinse pentru
atragerea ISD..............................69
                4.9. Factorii care descurajează ISD în
România......................................................70
CONCLUZII..............................................................
..................................................................74

Optimizarea utilizarii capacitatii de productie

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1   INTRODUCERE: STADIUL DE DEZVOLTARE ACTUAL AL INDUSTRIEI
ALIMENTARE IN ROMANIA…………    3
        1. Locul si rolul industriei alimentare
                in economia tarii noastre……………………………………  3
        2. Volumul  si dinamica ramurii in crearea PIB………………  4
        3. Capacitatea ramurii de a atrage si
                 a utiliza forta de munca …………………………………… 5
        4. Capacitatea ramurii de a aduce profit ………………………..  6
        5. Structura industriei alimentare ……………………………… 8
CAPITOLUL 2   CAPACITATEA DE PRODUCTIE…………………      9
      2.1.   Ce reprezinta capacitatea de productie………………………… 9
      2.2.   Indicatorii tehnico-economici de utilizare
                   a capacitatii de productie ……………………………………… 11
      2.3.   Exprimarea capacitatii de productie……………………………   12
      2.4.   Determinarea locurilor inguste………………………………… 13
CAPITOLUL    3      FACTORI    DE    DETERMINARE    A     CAPACITATII     DE
PRODUCTIE………………………………………………………….. 21
        1. Factori majori de determinare a marimii
                capacitatii de productie ………………………………………...    21
        2. Caracteristicile tehnico-productive ale diferitelor
                verigi de productie ……………………………………………..  22
        3. Fondul de timp maxim disponibil…………………………….. 25
        4. Indicatori de utilizare intensive a capacitatii de  productie…….
           27
        5. Calitatea materiei prime si a produselor finite…………………   31
        6. Structura sortimentala a fabricatiei…………………………….   33
        7. Organizarea productiei si a muncii.Normarea muncii …………  34
CAPITOLUL    4      S.C.    “    SIMULTAN     “     SRL     –     PREZENTARE
GENERALA………………………………………………………………… 35
        1. Prezentarea S.C. “ SIMULTAN” SRL…………………………   35
        2. Structura materiei prime………………………………………..    37
        3. Structura de productie…………………………………………. 43
CAPITOLUL 5    ANALIZA CAPACITATII DE PRODUCTIE LA
S.C. “ SIMULTAN “ SRL………………………………………………….    51
        1. Calculul capacitatii de productie………………………………      51
        2. Analiza capacitatii de productie……………………………….      53
              1. Analiza capacitatii de productie in perioada
                 ianuarie – septembrie 2000………………………………………..  53
              2. Analiza capacitatii de productie in perioada
                 octombrie – decembrie 2000……………………………………..   53
        3. Cai de optimizare a utilizarii capacitatii de productie la S.C.
           Simultan S.R.L………………………………………………… 55
              1.  Optimizarea  gradului  de  utilizare  a   capacitatii   de
                 productie
                 prin cresterea utilizarii fortei de munca……………………………     55
              2. Optimizarea gradului de utilizare a capacitatii de
                 productie prin restructurarea numarului de muncitori……………..
           59
           5.3.3.      Optimizarea gradului de utilizare a  capacitatii  de
      productie
                 prin extinderea pietei……………………………………………..    60
           5.3.4.      Optimizarea gradului de utilizare a  capacitatii  de
      productie
                 prin imbinarea celor trei metode…………………………………      65
CAPITOLUL 6   CONCLUZII…………………………………………..    70
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………..    72

Diagnosticul SC SA

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I  PREZENTAREA GENERALĂ
                             A S.C. ”IKOS CONF”
S.A................................................... ......... 1
1. Elemente de
   identificare.............................................................
   ...........................  1
2. Scurt
   istoric..................................................................
   ................................. ......... 1
3. Obiect de
   activitate...............................................................
   .................................. 2
4.  Principalele pieţe de
   desfacere................................................................
   .............. 2
5. Procesul
   tehnologic...............................................................
   ................................. 3
6. Starea tehnică a mijloacelor
   fixe....................................................................
   ........4
7. Funcţiunile
   firmei...................................................................
   ............................... .4
8. Funcţiile
   managementului...........................................................
   ........................... 6
9. Managementul actual al
   firmei...................................................................
   ............ 7
CAPITOLUL II SINTEZA REZULTATELOR STUDIULUI...............................
8
2.1. Aspecte
metodologice................................................................
.............................8
2.2. Sinteza analizei
diagnostic..................................................................
..................10
CAPITOLUL III DIAGNOSTICUL STĂRII GENERALE
                                                                           A
FIRMEI......................................................................
...............13
3.1.           Diagnosticul           stării           generale            a
unităţii....................................................................
13
3.2. Dimensiunea
afacerii....................................................................
.........................14
3.3.                                                                Tendinţa
afacerii....................................................................
................................15
3.4.                                                               Structura
afacerii....................................................................
...............................16
            3.4.1.      Structura      afacerii      pe      tipuri       de
activităţi.......................................................16
                 3.4.2.           Structura           afacerii            pe
produse.....................................................................
..17
                 3.4.3.           Structura           afacerii            pe
clienţi.....................................................................
.....17
           3.4.4.     Structura     afacerii     pe     zone      geografice
.........................................................18
3.5.                  Eficienţa                  generală                  a
activităţii.................................................................
..............18
3.6.        Nivelul        general        de         îndatorare         prin
credit...............................................................20
3.7.    Relaţiile    financiare    ale    firmei    cu     furnizorii     şi
clienţii...........................................21
3.8.                                                              Amplasarea
afacerii....................................................................
...........................22
3.9.       Impactul       ecologic       generat       de        activitatea
firmei....................................................22
3.10.                 Relaţiile                 externe                  ale
firmei......................................................................
............23
3.11.                         Diagnostigrama                          stării
generale....................................................................
........24
CAPITOLUL IV DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI
UMAN........................................................................
.....................26
4.1. Diagnosticul potenţialului
uman........................................................................
...26
4.2. Asigurarea cu
personalul..................................................................
.....................27
       4.2.1. Numărul de
personal....................................................................
...............27
       4.2.2. Calificarea
personalului................................................................
...............29
       4.2.3. Structura
personalului................................................................
..................30
                 4.2.3.1 Structura pe categorii de
salariaţi....................................................30
                 4.2.3.2. Structura pe categorii de vârstă şi vechime în
muncă....................32
                 4.2.3.3. Structura pe
sexe........................................................................
....33
CAPITOLUL V DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI
                            TEHNIC ŞI
TEHNOLOGIC.........................................................37
5.1. Diagnosticul potenţialului tehnic şi
tehnologic.....................................................37
5.2. Asigurarea cu imobilizări
corporale...................................................................
...39
       5.2.1. Valoarea ,dinamica şi structura imobilizărilor
corporale............................39
       5.2.2. Starea mijloacelor
fixe........................................................................
.........40
5.3. Nivelul tehnic şi tehnologic al mijloacelor
fixe....................................................40
5.4. Eficienţa utilizării mijloacelor
fixe........................................................................
41
5.5. Diagnostigrama potenţialului tehnic al
firmei.......................................................43
CAPITOLUL VI DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI
COMERCIAL...................................................................
............45
6.1.                                                            Diagnosticul
comercial...................................................................
.......................45
6.2.               Diagnosticul                activităţii                de
aprovizionare...............................................................
46
        6.2.1. Aprovizionarea cu materii prime şi
utilităţi...............................................46
        6.2.2. Reţeaua de
aprovizionare...............................................................
............47
6.3. Transportul intern şi extern al
firmei.....................................................................4
7
6.4. Diagnosticul activităţii de
desfacere...................................................................
...47
       6.4.1. Evoluţia
desfacerilor................................................................
....................47
       6.4.2. Structura
desfacerilor................................................................
..................48
       6.4.3. Dispersia
beneficiarilor..............................................................
.................49
       6.4.4. Caracteristicile pieţei de
desfacere..............................................................49
       6.4.5.
Concurenţa..................................................................
.................................49
       6.4.6.
Marketing...................................................................
.................................50
6.5. Diagnostigrama potenţialului comercial al
firmei.................................................51
CAPITOLUL VII DIAGNOSTICUL SITUAŢIEI
JURIDICE.............................53
7.1. Cadrul legal de
funcţionare.................................................................
..................54
7.2. Aprecierea dreptului de
proprietate.................................................................
......54
7.3. Acte privind
exploatarea.................................................................
......................54
7.4. Acte privind
finanţarea..................................................................
........................54
7.5. Activitatea
comercială..................................................................
.........................54
7.6. Reglementarea raporturilor de
muncă...................................................................55
7.7. Respectarea legislaţiei
fiscale.....................................................................
...........55
7.8. Protecţia
mediului....................................................................
..............................55
7.9.
Litigii.....................................................................
................................................55
CAPITOLUL VIII ANALIZA SITUAŢIEI
FINANCIARE..................................56
8.1. Diagnosticul
financiar...................................................................
........................56
8.2. Prezentarea datelor
necesare....................................................................
.............57
8.3. Analiza rezultatelor
financiare..................................................................
............57
8.4. Structura financiară a
întreprinderii..............................................................
........71
       8.4.1. Analiză ratelor de structură ale
pasivului....................................................71
       8.4.2. Analiza ratelor de structură ale
pasivului....................................................76
8.5. Analiza echilibrului
financiar...................................................................
.............81
        8.5.1. Fondul de
rulment.....................................................................
.................82
        8.5.2. Necesarul de fond de
rulment....................................................................8
4
        8.5.3. Trezoreria
netă........................................................................
...................86
        8.5.4. Analiza ratelor de
finanţare...................................................................
.....88
8.6.                  Analiza                   ratelor                   de
gestiune....................................................................
................89
                                  8.6.1.                           Gestiunea
stocurilor..................................................................
.................90
                                  8.6.2.                           Gestiunea
creanţelor..................................................................
.................90
                                 8.6.3.                            Gestiunea
datoriilor..................................................................
...................92
                 8.6.4.           Gestiunea            generală            a
activelor...................................................................
..94
8.7.                  Analiza                   ratelor                   de
rentabilitate...............................................................
...............96
                               8.7.1.                         Rentabilitatea
veniturilor.................................................................
............96
                               8.7.2.                         Rentabilitatea
cheltuielilor...............................................................
...........96
                               8.7.3.                         Rentabilitatea
comercială..................................................................
..........98
                               8.7.4.                         Rentabilitatea
economică...................................................................
.........98
                               8.7.5.                         Rentabilitatea
financiară..................................................................
............98
                                8.7.6.                           Randamentul
bursier.....................................................................
...............99
8.8.                  Analiza                  riscului                   de
faliment....................................................................
............100
        8.8.1.  Analiza  riscului  de  faliment  prin  metoda   ratelor   de
bonitate....................100
          8.8.2.    Analiza     riscului    de    faliment    prin    metoda
scorurilor.................................104
8.9.          Diagnostigrama          stării          financiare           a
firmei............................................................107
ANEXE.......................................................................
............................................................109
Anexa                              nr.1.                              Bilanţ
contabil....................................................................
.....................109
Anexa                   nr.2.                   Contul                    de
rezultate...................................................................
...............111
Anexa nr.3. Situaţia
creanţelor..................................................................
.................112
Anexa nr.4. Situaţia
datoriilor..................................................................
..................112
Anexa nr.5. Situaţia
stocurilor..................................................................
..................113
Anexa nr.6. Repartizarea
profitului..................................................................
..........113
Anexa nr.7. Balanţa
imobilizărilor..............................................................
...............114
Anexa nr.8. Organigrama
............................................................................
..............116