Rolul asistentei medicale in ingrijirea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I – NOȚIUNI GENERALE DE ANATOMIE ȘI FIZOLOGIE A SISTEMULUI NERVOS
1.1. Sistemul nervos central 7
1.2. Sistemul nervos periferic 14
1.3. Sistemul nervos vegetativ 14
CAPITOLUL II – ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC
2.1. Clasificarea actuală a bolilor cerebro-vasculare 16
2.2. Privire generală asupra factorilor de risc în accidentul vascular cerebral 22
CAPITOLUL III – ÎNGRIJIRI SPECIFICE ASISTENTEI MEDICALE ACORDATE PACIENȚILOR CU AVC
3.1. Participarea asistentei medicale la acte de investigație 26
3.2. Participarea asistentei medicale la intervenții autonome și delegate de aplicare a tratamentului 30
3.3. Tratament prin hidro-termoterapie 33
3.4. Tratament prin masaj 33
3.5. Terapia ocupațională 35
3.6. Boală. Evoluție. Complicații. Prognostic 36
3.7. Educație pentru sănătate 36
3.8. Norme de securitarte a muncii în domeniul sanitar 38
CAPITOLUL IV – CAZURI
4.1. Planul de îngrijire nr. 1 42
4.2. Planul de îngrijire nr. 2 49
4.2. Planul de îngrijire nr. 3 55
CONCLUZII 61
BIBLIOGRAFIE 63

Rolul activitatilor integrate in realizarea educatiei morale la varsta prescolara

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I - ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA EDUCAȚIA MORALĂ
1.1. Definirea conceptului de educație morală 6
1.2. Obiectivele educației morale 9
1.3. Strategiile educației morale 16
1.4. Evaluarea educației morale 23
CAPITOLUL II – ROLUL EDUCAȚIEI MORALE ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII PREȘCOLARULUI
2.1. Personalitatea preșcolarului – caracteristici psiho-sociale 25
2.2. Dezvoltarea morală a preșcolarului - caracterizare. 29
2.3. Rolul educației morale în formarea personalității preșcolarului 31
CAPITOLUL III - FORME DE ACTIVITĂȚI INTEGRATE ȘI INFLUENȚELE ÎN REALIZAREA EDUCAȚIEI MORALE
3.1. Jocul - element central al dezvoltării educației morale a preșcolarului.38
3.2. Exemple de activități integrate (metode activ-participative, colaborative, etc.).42
CAPITOLUL IV - EXPERIMENT PEDAGOGIC AL DEZVOLTĂRII PRINCIPIILOR DE EDUCAȚIE MORALĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ .51
ANEXE. 54
CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE 60

Helicobacter pylori

Partеa gеnеrală    4
Capitolul 1  Introducеrе    5
1.1. Importanţa actuală a infеcţiеi cu H. pylori    5
1.2. Scurt istoric    6
Capitolul 2  Datе gеnеralе dеsprе Hеlicobactеr pylori    8
2.1. Caractеrе microbiologicе alе H. pylori    8
2.2. Factori dе virulеnţă ai H. pylori    9
2.2.1. Forma spiralată şi flagеlii    10
2.2.2. Urеaza    10
2.2.3. NH4+    11
2.2.4. Adеzinеlе    11
2.2.5. CagA    12
2.2.6. VacA    12
2.3. Imunotipuri alе H. pylori    13
2.4. Formе atipicе alе H. pylori    14
Capitolul 3  Epidеmiologia infеcţiеi cu Hеlicobactеr pylori    17
3.1. Caractеrеlе procеsului еpidеmiologic    17
3.1.1. Sursa dе infеcţiе    17
3.1.2. Calеa dе transmitеrе.    18
3.1.3. Factorii dinamizatori-favorizanţi.    19
3.2. Prеvalеnţa infеcţiеi cu H. pylori în populaţia asimptomatică    20
3.2.1. Prеvalеnţa infеcţiеi cu H. pylori în populaţia asimptomatică adultă    20
3.2.2. Prеvalеnţa infеcţiеi cu H. pylori la copii    21
3.2.3. Rata dе achiziţiе a infеcţiеi în copilăriе.    21
Capitolul 4  Patogеnia infеcţiеi cu Hеlicobactеr pylori    23
4.1. Modificări histologicе indusе dе infеcţia cu H. pylori    23
4.1.1. Modificări histologicе la nivеlul mucoasеi gastricе.    23
4.1.2. Modificări histologicе la nivеlul mucoasеi duodеnalе.    25
4.2. Răspunsul imun al gazdеi la infеcţia cu H. pylori    25
4.3. Efеctеlе H. pylori asupra fiziologiеi gastroduodеnalе    27
4.3.1. Modificări dеtеrminatе dirеct dе H. pylori.    27
4.3.2. Modificări indusе prin intеrmеdiul mеdiatorilor inflamaţiеi cronicе    29
4.4. Bolilе asociatе infеcţiеi cu H. pylori    30
4.4.1. Boli alе tractului gastrointеstinal    31
4.4.1.1. Gastrita acută şi cronică    31
4.4.1.2. Ulcеrul pеptic    31
4.4.1.3. Cancеrul gastric    32
4.4.1.4. Limfomul gastric    34
4.4.2. Boli cronicе alе sistеmului hеpatobiliar    36
4.4.2.1. Litiaza biliară    36
4.4.2.2. Bolilе hеpaticе cronicе    36
4.4.3. Boli еxtradigеstivе    37
4.4.3.1. Bolilе cardiovascularе    37
4.4.3.2. Bolilе autoimunе    38
4.4.3.3. Boli rеspiratorii    38
Capitolul 5  Mеtodе dе diagnostic alе infеcţiеi cu H. pylori    40
5.1. Gеnеralităţi    40
5.2. Mеtodе invazivе dе diagnostic    41
5.2.1. Tеstul rapid al urеazеi    42
5.2.2. Examеnul microscopic dirеct    43
5.2.3. Evidеnţiеrеa H. pylori în sеcţiuni histologicе    43
5.2.4. Evidеnţiеrеa H. pylori pе mеdii dе cultură    44
5.2.5. Dеtеctarеa H. pylori prin tеstе еfеctuatе in vivo    46
5.3. Mеtodе nеinvazivе dе diagnostic    46
5.3.1. Tеstul rеspirator cu urее marcată    46
5.3.2. Tеstе sеrologicе    48
5.3.3. Dеtеctarеa Ag în matеriilе fеcalе    49
5.3.4. Dеtеctarеa H. pylori prin PCR (Polimеrasе Chain Rеaction)    50Partеa pеrsonală    51
Capitolul 1  Introducеrе    52
1.1. Introducеrе    52
1.2. Scopul lucrării    53
Capitolul 2  Matеrialе şi Mеtodă    54
2.1. Critеriilе dе includеrе şi dе еxcludеrе din studiu    55
2.2.1. Critеriilе dе includеrе în studiu    55
2.2.2. Critеriilе dе еxcludеrе din studiu    55
2.2. Dеscriеrеa grupurilor dе studiu şi a mеtodеlor utilizatе    56
2.2.1. Grupul dе pеrsoanе asimptomaticе    57
        2.2.1.1. Componеnţa                                        56
        2.2.1.2. Caractеristici statisticе                        57
        2.2.1.3. Obiеctivе urmăritе                            57
        2.2.1.4. Tеhnica dе lucru                            58
       2.2.2. Grupul dе pеrsoanе simptomaticе                        59
        2.2.2.1. Componеnţa                                59
        2.2.2.2. Caractеristici statisticе                        59
        2.2.2.3. Obiеctivе urmăritе                            60
        2.2.2.4. Tеhnica dе lucru                            60
2.3. Analiza statistică a rеzultatеlor    62

Capitolul 3  Rеzultatе    64
3.1. Prеvalеnţa infеcţiеi în populaţia gеnеrală    64
3.2. Rata dе achiziţiе a infеcţiеi    67
3.3. Prеvalеnţa infеcţiеi la paciеnţi    67
3.4. Rеlaţia dintrе H. pylori şi patologia digеstivă înrеgistrată                             la pеrsoanеlе simptomaticе    69
3.4.1. H. pylori şi patologia digеstivă a copilului    69
3.4.1.1. Distribuţia afеcţiunilor în grupul dе copii simptomatici    69
3.4.1.2. Prеvalеnţa infеcţiеi cu H. pylori în cadrul difеritеlor еntităţi patologicе    70
3.4.2. Rеlaţia dintrе H. pylori şi patologia digеstivă înrеgistrată la adulţi    72
3.4.2.1. Distribuţia afеcţiunilor în grupul dе adulţi simptomatici    72
3.4.2.2. Prеvalеnţa infеcţiеi cu H. pylori în cadrul difеritеlor еntităţi patologicе    74
3.5. Rolul biopsiеi antralе în diagnosticul infеcţiеi cu H. pylori    77
3.6. Rеlaţia dintrе H. pylori şi modificărilе histologicе alе mucoasеi gastricе    79
Capitolul 4  Discuţii    81
4.1. Rata achiziţiеi infеcţiеi cu H. pylori    81
4.2. Prеvalеnţa infеcţiеi cu H. pylori în populaţia gеnеrală    82
4.3. Rеlaţia dintrе H. pylori şi patologia digеstivă    82
4.3.1. H. pylori şi gastrita    82
4.3.2. H. pylori şi afеcţiunilе еsofagului    83
4.3.3. H. pylori şi ulcеrul pеptic    84
4.3.4. H. pylori şi patologia tumorală    85
4.3.4.1. H. pylori şi polipii gastrici    85
4.3.4.2. H. pylori şi CG    85
4.3.4.3. H. pylori şi limfomul gastric    86
4.4. H. pylori şi patologia hеpatică cronică    86
4.5. Rolul biopsiеi antralе în diagnosticul infеcţiеi cu H.pylori    87
4.6. Rеlaţia dintrе H. pylori şi lеziunilе histologicе alе mucoasеi gastricе    88
Concluzii    89
Bibliografiе sеlеctivă    91

Analiza comportamentului consumatorului

Introducere.4
I. Concepte teoretice privind comportamentul consumatorului.5
1.1. Definirea comportamentului consumatorului.5
1.1.1. Noţiuni, concepte, teorii.5
1.1.2. Teorii fundamntale ale comportamentului consumatorului.6
1.1.3. Teorii ale deciziei consumatorului.8
1.2. Analiza procesului decizional de cumpărare al consumatorului.9
1.2.1. Motivaţia şi formarea atitudinii.9
1.2.2. Procesul decizional de cumpărare: modelul în 5 etape.13
1.3. Factori ce influenţează comportamentul consumatorului .15
II. McDonald’s – un imperiu la nivel global.17
2.1. Începuturi – fraţii McDonald.17
2.2. Dezvoltarea produselor atât de dorite de copii, cât şi de adulţi.20
2.3. Piaţa fast-food-urilor din România.22
2.4. Poziţia McDonald’s pe piaţa fast-food-urilor din România.23
III. Cercetare cantitativă privind comportamentul de cumpărare în rândul consumatorilor de produse fast-food McDonald’s cu specific românesc.25
Concluzii.36
Bibliografie.37
Anexe.40

Asigurari de bunuri ale persoanelor juridice si posibilitati de amplificare a acestora

Capitolul 1
Caracteristici generale.2
1.1. Locul şi rolul asigurărilor în sistemul financiar al ţării.2
1.2. Clasificarea asigurărilor.8
1.3. Piaţa asigurărilor de bunuri în plan naţional şi european .13
Capitolul 2
Poduse specifice asigurărilor de bunuri ale persoanelor juridice la societatea SC. Omniasig Vienna Insurance Group.S.A.15
2.1. Caracterizarea generală a societății.15
2.2. Produse oferite de SC. Omniasig. SA. Pentru persoane juridice.19
2.3. Analiză comparativă.25
Capitolul 3
Analiza cantitativă și calitativă a activității de asigurare la societatea SC. OMNIASIG- Vienna Insurance Group. S.A.28
3.1. Analiza primelor brute subscrise.28
3.2. Analiza despăgubirilor.34
3.3. Eficienţa activităţii de asigurări.37
Capitolul 4. Concluzii.43
Bibliografie.46

Various types of candy, cookies and chocolate

Lists of figures.
INTTRODUCTION.
CHAPTER I. CANDY.
1.1 Definition and clasification.
1.1.1 Caramelaj products.
1.1.2 Jellies.
1.2 History of candy.
1.3 Production.
1.4 Packaging.
1.5 Health effects.
1.6 Health benefits.
1.7 Candy – a symbol of welfare.
CHAPTER II. CAKES.
2.1 History of cakes.
2.2 „Desert are always present at celebration and festive occasion”.
2.3 Baklava.
2.4 Traditional Bakewell Tart Recipe.
2.5 Famous Cakes – Tiramisu history and controversies.
2.6 Cake decorating.
CHAPTER III. CHOCOLATE.
3.1 Etymology.
3.2 History of chocolate.
3.3 Taype of chocolate.
3.3.1 Dark chocolate.
3.3.2 Chocolate milk.
3.3.3 White chocolate.
3.4 Aphrodisiac properties and other benefits.
3.5 Obesity and health.
BIBLIOGRAPHY. 

Accidentul Vascular Cerebral

1. Argument.
2. Capitolul I.
I.1. Noţiuni de anatomie şi fiziologie a Sistemului Nervos Central (SNC).
I.2. Accidentul Vascular Cerebral. Hemoragia cerebrală.
3. Capitolul II: Planuri de îngrijire.
II.1. Cazul I.
II.2. Cazul II.
II.3. Cazul III.
4. Capitolul III: Concluzii finale.
5. Bibliografie.
6. Anexe.

Impactul politicii europene de ocupare a fortei de munca, la nivelul Municipiului Bucuresti

1. Stabilirea obiectivelor
2. Definirea populației
3. Alegerea metodei de culegere a datelor
4. Elaborarea chestionarului
5. Extragerea eșantionului
6. Ancheta pilot
7. Culegerea, verificarea și centralizarea datelor
8. Prelucrarea și analiza datelor pornind de la obiectivele propuse
Concluzii 

Statutul Refugiatilor in Europa

Introducere 4
Capitolul I: Aspecte generale 6
1.1: Încălcarea drepturilor omului 6
1.2: Noţiuni terminologice 8
1.2.1: Scurt istoric 8
1.2.2: Noţiunea de refugiat 9
1.2.3: Noţiunea de persoană strămutată 10
1.2.4: Noţiunile de stat de primire şi stat de origine 10
1.2.5: Azilul 11
1.3: Procedurile pentru determinarea statutului de refugiat 12
1.3.1: Intervievarea solicitantului 13
1.3.2: Luarea deciziei 13
1.3.3: Procedurile de urgenţă 14
1.3.4: Garanţii minime 14
1.3.5: Detenţia 15
1.3.6: Reşedinţa 16
1.3.7: Retragerea statutului de refugiat 16
1.3.8: Nereturnarea şi expulzarea refugiaţilor 17
1.3.9: Actele de identitate şi actele de călătorie 18
1.3.10: Confidenţialitatea 18
1.3.11: Legislaţia conexă 18
Capitolul II: Statutul juridic al refugiaţilor 20
2.1: Drepturile refugiaţilor 20
2.1.1: Principiul non – refoulement 21
2.1.2: Asimilarea refugiaţilor pe o bază temporară 22
2.2: Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 22
2.3: Protecţia refugiaţilor – un element promordial al protecţiei
drepturilor omului 23
2.4: Semnarea Convenţiei din 1951 25
2.5: Eticile internaţionale ale refugiaţilor 27
Capitolul III: Integrarea refugiaţilor în Europa 32
3.1: Cadrul legal al integrării 32
3.1.1: Instrumente internaţionale şi naţionale 32
3.1.2: Naţionaliate şi cetăţenie 33
3.1.3: Libertatea de mişcare 34
3.1.4: Drepturi de vot 34
3.1.5: Anti- discriminarea şi egaliatea 35
3.2: Cadrul socio-cultural al integrării 35
3.2.1: Rolul societăţii civile 35
3.2.2: Refugiaţii ca actori sociali 37
3.3: Cadrul strucural al integrării 37
3.3.1: Aranjamente instituţionale 37
3.3.2: Accesul la piaţa muncii 38
3.3.3: Discriminarea pe piaţa muncii 39
3.3.4: Recunoşterea calificărilor obţinute în străinătate 39
3.3.5: Pregătirea profesională 39
3.3.6: Educaţia 40
3.3.7: Educaţia copiilor refugiaţi 41
3.3.8: Locuinţe 41
3.3.9: Sănătatea 42
3.3.10: Reunificarea familiei 43
Concluzii 51
Bibliografie 55

Rudenia

AFINITATEA
ÎNFIEREA
EFECTELE ÎNFIERII
RUDENIA CREATĂ PRIN ÎNFIERE
ALTE EFECTE ALE ÎNFIERII
SANCŢIUNILE CONDIŢIILOR CERUTE DE LEGE PENTRU ÎNCHEIEREA ÎNFIERII.
DESFACEREA ÎNFIERII
DESFACEREA ÎNFIERII PENTRU MOTIVE SURVENITE ULTERIOR FORMĂRII EI VALABILE
EFECTELE DESFACERII ÎNFIERII
EFECTELE RUDENIEI
NOŢIUNEA OBLIGAŢII DE ÎNTREŢINERE
SUBIECTELE ACTIVE ŞI PASIVE ALE OBLIGAŢIEI DE ÎNTRŢINERE ŞI CONDIŢIE CERUTE PRM’NTRU ESENŢA EI
CONDIŢII CERUTE PENTRU A FI ÎNDREPTĂŢIT LA ÎNTREŢINERE
CONDIŢIA CERUTĂ PENTRU A FI OBLIGAT LA ÎNTREŢINERE
OBIECTUL OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎNTINDEREA EI
OBIECTUL ŞI ÎNTINDEREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE ÎN GENERAL
OBIECTIVUL ŞI ÎNTINDEREA OBLIGAŢIEI DEÎNTREŢINERE A PĂRINŢILOR FAŢĂ DE COPIII SĂI MINORI
MOMENTUL CARE SE IA ÎN CONSIDERARE PENTRU STABILIREA SAU MODIFICAREA ÎNTINDERII OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE PECUM ŞI DATA DE LA CARE ACEASTA SE ACORDĂ
FELUL ŞI MODUL DE EXECUTARE A OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE
COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIA DE ÎNTREŢINERE
MIJLOACE LEGALE PRIN CARE SE ASIGURĂ EXECUTAREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE
STINGEREA OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE
BIBLIOGRAFIE

REGIMUL JURIDIC AL RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE

Introducere
1.    Consideraţii generale privind răspunderea                  contravenţională
1.1  Noţiunea de răspundere juridică şi răspundere contravenţională
1.2. Principiile răspunderii contravenţionale
Capitolul II. Răspunderea contravenţională
2.1. Noţiunea şi clasificarea răspunderii contravenţionale
2.2. Elementele contravenţiei administrative
2.3. Rolul, scopul şi modalităţile aplicării sancţiunilor contravenţionale.
Concluzie:
Bibliografie

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

INTRODUCERE
CAPITOLUL  I
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ – NOŢIUNI GENERALE
1. Conceptul de administraţie publică centrală
2. Conceptul de administraţie publică locală
3. EVOLUŢIA RELAŢIILOR DINTRE ORGANUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN  PLAN  ISTORIC
4. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice
Capitolul II
RAPORTURILE ŞI RELAŢIILE DINTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRILE
EUROPEI CENTRALE DE EST
    1. Tipurile de relaţii în administrarea publică în unele ţări din Europa Centrală şi de Est
    2. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice
3. Practica României privind raporturile dintre autorităţile administraţiei publice
Capitolul III
RELAŢIILE  DINTRE  AUTORITĂŢILE  ADMINISTRATIVE  PUBLICE 
    1. Relaţiile dintre diferite niveluri de administrare în procesul de democratizare
    2. Evoluţia formelor de relaţii dintre autorităţile administraţiei publice de diferite niveluri
    3.Reorganizarea administrativ-teritorială şi implementarea noilor tipuri de raporturi între autorităţile administraţiei publice
4.Conlucrarea serviciilor publice desconcentrate în teritoriul judeţului Chişinău şi a autorităţilor publice locale în chestiunile de interes comun
ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

PRINCIPIILE DREPTULUI. ASPECTE TEORETICO – PRACTICE

Introducere
CAPITOLUL I. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR DREPTULUI
1.1. ACCEPŢIUNILE NOŢIUNII DE PRINCIPIU
1.2. NOŢIUNEA DE „PRINCIPIILE DREPTULUI”
1.3. SEMNELE DEFINITORII ALE „PRINCIPIILOR DREPTULUI
1.4. ORIGINEA ŞI FUNDAMENTUL PRINCIPIILOR DREPTULUI
1.5. ESENŢA PRINCIPIILOR DREPTULUI
CAPITOLUL II IERARHIA ŞI SISTEMUL PRINCIPIILOR DREPTULUI
2.1. DIVIZIUNE SAU CLASIFICARE A PRINCIPIILOR DREPTULUI?
2.2. NOŢIUNEA DE PRINCIPII GENERALE ALE DREPTULUI
2.3. CLASIFICAREA PRINCIPIILOR GENERALE ALE DREPTULUI
2.4. PRINCIPIILE RAMURALE ALE DREPTULUI
2.5. PRINCIPIILE INTERRAMURALE ALE DREPTULUI
2.6. PRINCIPIILE INSTITUŢIILOR JURIDICE
CAPITOLUL III. PRINCIPIILE DREPTULUI ÎN RAPORT CU ORDINEA JURIDICĂ POZITIVĂ
3.1. „DAT” ŞI „CONSTRUIT” ÎN DREPT
3.2. CONCEPTELE JURIDICE, CATEGORIILE JURIDICE ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
3.3. CONSTRUCŢIILE JURIDICE ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
3.4. NORMELE JURIDICE, FICŢIUNILE JURIDICE ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
3.5. AFORISMELE, MAXIMELE, AXIOMELE JURIDICE ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
3.6. LEGITĂŢILE JURIDICE ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
3.7. SURSELE DREPTULUI POZITIV ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI
CAPITOLUL IV FUNCŢIA ŞI VALOAREA PRINCIPIILOR DREPTULUI
4.1. LOCUL ŞI ROLUL PRINCIPIILOR DREPTULUI ÎN PROCESUL ELABORĂRII
4.2. LOCUL ŞI ROLUL PRINCIPIILOR DREPTULUI ÎN CADRUL REALIZĂRII DREPTULUI
4.3. ROLUL PRINCIPIILOR DREPTULUI ÎN COMPLETAREA DREPTULUI POZITIV
Încheiere
Bibliografie

CERCETAREA CADAVRULUI

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI

1.1  IMPORTANŢA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
1.2  NOŢIUNEA DE „LOC AL FAPTEI”
1.3  PREGĂTIREA ÎN VEDEREA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI
 2. CAPITOLUL II. CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI A CADAVRULUI

2.1 ETAPELE CERCETĂRII LA LOCUL FAPTEI A CADAVRULUI
2.2 STABILIREA DATEI MORŢII ŞI A EVENTUALELOR MODIFICĂRI ÎN POZIŢIA CADAVRULUI
2.3 METODA DESCRIERII SEMNALMENTELOR LA IDENTIFICAREA PERSOANELOR ŞI CADAVRELOR
ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

Doctrine juridice

Roma antica
I. Influenta greaca si principiile dreptului roman
II. Cicero
Doctrina juridica a Sfantului Augustin
I. Teoria legilor profane
II. Continutul dreptului. Teoria izvoarelor dreptului.
III. Teoria statului
Conceptia despre drept si lege a Sfantului Toma d’Aquino
I . Noi semnificatii ale teoriei dreptului natural
II. Contributia crestinismului la crearea si evolutia dreptului
Laicizarea dreptului
Rationalistii moderni
Pozitivismul juridic
Juridicizarea si etatizarea dreptului
1. Teza separatiei dreptului de morala
2. Teoria normativista propriu-zisa
II. Etatizarea dreptului. Pozitivismul etatist francez

Imprumuturile de stat

1.  Imprumuturile de stat interne
1.1. Cauzele folosirii imprumuturilor de stat interne
1.2. Trasaturile imprumuturilor de stat interne
1.3. Tipuri de imprumuturi publice interne
1.4. Garantiile de stat pentru imprumuturile interne
2.    Datoria publica.
2.1 Datoria publica a Romaniei; cadrul juridic, structura si evolutia datoriei publice interne
2.2.    Legea datoriei publice
Exemplu
Bibliografie

LUAREA DE MITAI. Consideratii generale privind infractiunile de coruptie........3
I. 1. Coruptia fenomen social si juridic.......................................3
I. 2. Notiunea de coruptie in dreptul penal roman si pe plan
international. Scurt istoric al infractiunilor de coruptie................4
I. 3. Conceptul de coruptie in legislatia penala romana.............8
II. Infractiunea de luare de mita………………………………10
II. 1. Continutul legal al infractiunii (art. 254 C. pen)…………..10
II. 2. Conditii preexistente………………………………………...11
II. 3. Obiectul infractiunii………………………………………….12
II. 3. 1. Obiectul juridic special…………………………….12
II. 3. 2. Obiectul general…………………………………...13
II. 4. Subiectii infractiunii………………………………………….13
II. 4. 1. Subiectul activ……………………………………..13
II. 4. 2. Subiectul pasiv…………………………………….18
II. 4. 3. Participatia penala…………………………………19
II. 5. Latura obiectiva……………………………………………...20
II. 5. 1. Elementul material………………………………...20
II. 5. 2. Urmarea socialmente periculoasa……………….27
II. 5. 3. Legatura de cauzalitate…………………………...28
II. 6. Latura subiectiva…………………………………………….28
II. 7. Forme, modalitati, sanctiuni………………………………..28
II. 7.1. Forme………………………………………………..28
II. 7. 2. Modalitati…………………………………………...29
II. 7. 3. Sanctiuni……………………………………………30
III. Elemente de drept comparat………………………………………..31
IV . Necesitatea apararii societatii impotriva coruptiei……………….35

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………..37

Concurenta si anticoncurenta in economia de piata

CUPRINS
CAPITOLUL I . ROLUL PREŢULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ
1.1. Conceptul de preţ în teoria economică
1.2. Legităţile de formare şi funcţionare a preţurilor în economia de piaţă
contemporană
1.3 Strategii de  preţ
1.4. Preţurile în tranzacţiile internaţionale
Cap. II  CONCURENŢĂ ŞI ANTICONCURENŢĂ ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ
2.1. Tipuri de practici anticoncurenţiale
2.1 Cartel
2.2. Practicile anticoncurenţiale în legislaţia românească
2.3. Abordarea concurenţei si anticoncurenţei la nivel european
2.4. Evaluarea si implicaţiile adoptarii acquis-ului comunitar
2.5. Organisme care reglementează concurenţa la nivelul economiei naţionale
    CAPITOLUL III  ANALIZA  UNOR  SITUAŢII  DE  PRACTICI  ANTICONCURENŢIALE
MANIFESTATE PRIN PREŢ
3.1. Descrierea situaţiei de practică anticoncurenţială în cazul SICOMED
3.2. Măsuri pentru combaterea practicilor anticoncurenţiale la SICOMED
    Concluzii
51 pagini

CONCURENŢĂ ŞI ANTICONCURENŢĂ ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ

CUPRINS
|INTRODUCERE     |                                                |
|                |                                                |
|CAPITOLUL I.    |ROLUL PREŢULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ             |
|                |1.1.  |Conceptul de preţ în teoria economica    |
|                |1.2.  |Legităţile de formare şi funcţionare a   |
|                |      |preţurilor în economia de piaţă          |
|                |      |contemporană                             |
|                |      |1.2.1|Formarea preţurilor pe o piaţă     |
|                |      |     |perfectă, monopolistă şi imperfectă|
|                |      |     |                                   |
|                |1.3.  |                                         |
|                |1.4.  |Preţurile în tranzacţiile internaţionale |
|CAPITOLUL II.   |CONCURENŢĂ ŞI ANTICONCURENŢĂ ÎN ECONOMIA DE     |
|                |PIAŢĂ                                           |
|                |2.1.  |Tipuri de practici anticoncurenţiale     |
|                |2.2.  |Abordarea concurenţei si anticoncurenţei |
|                |      |la nivel european                        |
|                |2.3.  |Organisme care reglementează concurenţa  |
|                |      |la nivelul economiei naţionale           |
|                |2.4.  |Analiza unor situaţii de practici        |
|                |      |anticoncurenţiale manifestate prin preţ  |
|                |                                                |
|                |35 pagini                                       |

Presiune pe piata valutara si interventia bancii centrale

  1. Introducere . . .      . .  .1
              2. Definirea şi mecanismul de realizare a
              intervenţiei pe piaţa valutara . . . 2
              3. Definirea presiunii pe piaţa valutară . . .  . .8
              4. Modelul teoretic . . . . 15
              5. Datele folosite şi estimările econometrice . . 25
              6. Caracterizarea comportamentului băncii
              centrale în fundamentarea politicii valutare. . 34
              7. Concluzii . . .  . .   . 45
              Bibliografie . . .  . . . 47

Contabilitate in comert si turism

CUPRINS
             Cuvânt  înainte...   ..0
             CUPRINS ...    .1
             Moto: ... ..4
             Prefaţă...     .5
             CAPITOLUL    I ...   ...6
             ORGANIZAREA  GENERALĂ  A  CONTABILITĂŢII  ÎN  COMERŢ  ŞI
             TURISM ...     ...6
               1.1 Profilul de activitate al societăţilor de comerţ -
             turism şi implicaţiile
               sale în organizarea contabilităţii...    ..6
               1.2.Principiile contabilităţii generale ...    .10
               1.3 Obiectul de activitate al societăţilor comerciale din
             ramura comerţului
               şi turismului ...  .12
               1.4. Structuri patrimoniale proprii activităţii...   ..14
               de comerţ şi turism ... ..14
             CAPITOLUL II ...     ..20
             EVALUAREA STOCURILOR ŞI MIŞCĂRII MĂRFURILOR ...  .20
               2.1. Principii şi metode de evaluare ... ...20
               2.2. Structuri de preţuri...  ..29
             CAPITOLUL III ...    .33
             CONTABILITATEA COMERŢULUI INTERIOR ...     ...33
               3.1. Generalităţi privind contabilitatea în comerţul
             interior...    ...33
               2.2. Modalităţi de circulaţie a mărfurilor ... .36
                                                                                 1
               3.3. Metode de evidenţă operativă şi analitică a stocurilor
             de mărfuri ... .38
                    3.3.1. Metoda cantitativ - valorică...    ...39
                    3.3.2. Metoda operativ - contabilă sau pe solduri ...
             ...42
                    3.3.3. Metoda centralizatoarelor de intrare - ieşire
             ... .43
                    3.3.4. Metoda global - valorică ... .43
               3.4. Contabilitatea comerţului cu ridicata ... ...45
               3.5. Contabilitatea comerţului cu amănuntul ...      .51
               3.6. Contabilitatea mărfurilor vândute  în regim de
             consignaţie... ..59
               3.7. Contabilitatea mărfurilor vândute  cu plata în rate ...
             ...61
             CAPITOLUL  IV ...    ..66
             CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR ...     ..66
               4.1.Contabilitatea exportului de mărfuri ...   ..66
               4.1.1. Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont
             propriu...     ...66
                    4.1.1.1.  Contabilitatea  exportului  de  mărfuri  pe
                    cont  propriu  cu
                  încasare la vedere ...      ...66
                    4.1.1.2. Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont
                    propriu pe credit
                  comercial ...    .75
                       4.1.1.2.1.Contabilitatea exportului de mărfuri pe
                       cont propriu pe
                    credit comercial pe termen scurt ... ...78
                       4.1.1.2.2.Contabilitatea exportului de mărfuri pe
                       cont propriu pe
                    credit comercial pe termen mediu şi lung ...    .83
                    4.1.1.3. Contabilitatea provizioanelor specifice
                    exportului de mărfuri
                  pe cont propriu ...   .89
                    4.1.2.1. Contabilitatea exportului de mărfuri în
                    comision cu încasare
                  la vedere ...    ..92
                    4.2.2.2. Contabilitatea exportului de mărfuri în
                    comision pe credit
                  comercial ...    .97
                                                                                 2
               4.2. Contabilitatea importului de mărfuri...   ..104
                    4.2.1. Contabilitatea importului de mărfuri pe cont
               propriu ...  ...104
                       4.2.1.1. Contabilitatea importului de mărfuri pe
                       cont propriu cu
                    plata la vedere...  ...104
                       4.2.1.2. Contabilitatea importului de mărfuri pe
             cont propriu pe
                    credit comercial ...      ...111
                       4.2.1.3.  Contabilitatea  provizioanelor  specifice
             importului  de
                    mărfuri pe cont propriu ...    ...121
                    4.2.2. Contabilitatea importului de mărfuri în comision
             ... ...123
                       4.2.2.1. Contabilitatea importului de mărfuri în
             comision cu plata
                    la vedere ... ..123
                    Import de mărfuri în comision cu plata la vedere ...
             .128
                       4.2.2.2. Contabilitatea importului de mărfuri în
             comision pe credit
                    comercial ... .129
             CAPITOLUL  V ...     ..137
             CONTABILITATEA ACTIVITĂŢII DE TURISM...    .137
               5.1. Conţinutul şi trăsăturile activităţii de turism ...
             ..137
               5.2.Contabilitatea operaţiilor din turismul intern ...
             ..148
                    5.2.1. Generalităţi privind activitatea de turism
             intern ...     ..148
                    5.2.2. Producţia laboratoarelor de cofetărie -
             patiserie ...  ..152
                    5.2.3. Activitatea de cazare şi alte prestări de
             servicii în unităţile de
                  turism ... ..156
               5.3.Contabilitatea operaţiilor din activitatea de turism
             internaţional...     ..163
             Bibliografie...      .166

Analiza cheltuielilor de productie si optimizarea acestora la SC VEL PITAR SA

          CUPRINS
      CAPITOLUL I. IMPORTANŢA ANALIZEI CHELTUIELILOR ÎN ANSAMBLUL ANALIZEI
ECONOMICO-FINANCIARE
     1. Noţiunea de cheltuială si noţiunea de
        cost.................................. .5
     2. Tipologia
        cheltuielilor.......................................................
        ........... 7
     3. Clasificarea costurilor de
        producţie.............................................11
     4. Corelaţia între cheltuieli şi
        venituri.............................................13
     5. Reducerea costurilor de
        producţie...............................................15
        1.5.1.Reducerea cheltuielilor şi principalii
        indicatori.................18
        1.5.2.Reducerea costurilor şi principalii
        indicatori.....................21
           CAPITOLUL II ANALIZA POTENŢIALUL  INTERN LA S.C. „Vel  Pitar”
S.A.,Sucursala Târgu-
Jiu...................................................23
2.1 Prezentarea generală a întreprinderii   S.C. „Vel  Pitar”
S.A.,Sucursala Târgu-Jiu
............................................................................
.......................23
      2.1.1.Date informative privind
întreprinderea.....................................23
      2.1.2.Scurt
istoric.....................................................................
............23
      2.1.3.Capital social
............................................................................
.24
      2.1.4.Structura activităţii de producţie pe anii
2002,2003,2004..........25
2.2.Diagnosticul potenţialului tehnico-
productiv.......................................27
      2.2.1Dotarea tehnică de ansamblu
..................................................27
      2.2.2Evoluţia activelor fixe…………………………………..……28
      2.2.3Evoluţia activelor circulante …………………………..….....30
2.3.Diagnosticul  managmentului şi al utilizării resurselor umane S.C. „Vel
 Pitar” S.A.,Sucursala Târgu-Jiu …………………………………    .…...33
      2.3.1.Structura
managerială.............................................................33
      2.3.2.Eficienţa            utilizării            forţei             de
muncă.........................................35
      2.3.3.Rezultatele       diagnozei        forţei        de        muncă
..................................38
2.4.Diagnosticul                   activităţii                    economico-
financiare.....................................38
          2.5.Principalii          indicatori           economico-financiari
.......................................42
2.6.Diagnosticul activităţii de marketing la S.C.”Vel  Pitar”S.A.  Sucursala
Târgu-
Jiu.........................................................................
............................47
      2.6.1.Piaţa de aprovizionare a societăţii ………………………......48
      2.6.2.Piaţa de desfacere a societăţii ………………………………...49
CAPITOLUL III. ANALIZA CHELTUIELILOR LA S.C. „Vel  Pitar” S.A.,Sucursala Tg-
Jiu …………………………………………………..54
 3.1.Analiza situaţiei generale a cheltuielilor
..............................................54
       3.1.1.Eficienţa cheltuielilor prin raportarea lor la venituri pe
total întreprindere şi pe tipuri de
activităţi...........................................................57
            3.1.2.Analiza structurală şi factorială a cheltuielilor de
                             producţie.......59
                         3.2Analiza cheltuielilor de
    exploatare........................................................62
          3.2.1.Analiza cheltuielilor la 1000 de lei cifră de afaceri
                         ........................69
       3.2.2.Analiza cheltuielilor variabile la 1000 de lei cifră de
afaceri ......73
       3.2.3.Analiza cheltuielilor fixe la 1000 de lei cifră de afaceri
..............78
       3.2.4.Analiza cheltuielilor materiale la 1000 de lei cifră de
afaceri ......83
       3.2.5.Analiza cheltuielilor cu personalul
...............................................89
       3.2.6.Analiza cheltuielilor cu amortizarea
.............................................94
                    3.3.Analiza cheltuielilor financiare
       ...........................................................101
                    3.4.Analiza cheltuielior cu dobânzile
           ....................................................105
 3.5.Analiza cheltuielilor excepţionale
.......................................................106
 3.6.Analiza cheltuielilor pe produs şi a efectelor economico-financiare
ale variaţiei costului pe unitatea de produs
.....................................................106
     3.6.1.Analiza factorială a costului  pe unitatea de
produs....................106
     3.6.2.Analiza efectelor economico-financiare ale variaţiei costului  pe
unitatea                                                                  de
produs......................................................................
.................115
Capitolul IV.
OPTIMIZAREA CHELTUIELILOR DE PRODUCŢIE LA
S.C. VEL-PITAR S.A. Sucursala Târgu- Jiu……………………………117
   4.1. Îmbunătăţirea structurii de producţie……………………………....117
   4.2.Măsuri de retehnologizare……………………………………..........121
   4.3. Proiectarea costului pe unitatea de produs şi a preţului de
livrare ..125
Capitolul V.CONCLUZII ŞI PROPUNERI CU PRIVIRE LA EFICIENŢA ECONOMICĂ A
CHELTUIELILOR LA S.C. VEL-PITAR S.A. SUCURSALA  TÂRGU-
JIU.................................................132
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Posibilitati de crestere a vanzarilor la SC IEMI SA

CUPRINS
1. Creşterea vânzărilor - factor de creştere a competitivităţii
   firmei……….……………………………………………………….….....3
2. Prezentarea S.C. IEMI S.A. .....…………….……………………..…….8
     1. . Obiectul de activitate……………………………………………...8
     2. . Organizarea structurală………………………………….…..….....9
     3. . Mediul ambiant ...……………………………………………..…11
           1. Clienţi…………………………………………………..…..13
           2. Concurenţi…………………………………….....…………16
           3. Furnizori…………………………………………..………..16
      2.4. Evoluţia activităţii SC IEMI S.A. în perioada 1999-2003 ..……..20
 2. Diagnosticarea activităţii SC IEMI S.A.………………...…………...29
      3.1. Diagnosticarea mediului extern……………………………....….29
        3.1.1. Clienţii………………………………………………….......33
        3.1.2. Concurenţii……………………………….………………...37
      3.2. Diagnosticarea resurselor întreprinderii………………...…….....45
           3.2.1. Diagnosticarea rezultatelor întreprinderii………….…….....45
           3.2.1.1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri pe total
           întreprindere…………………………………..………...….….45
           3.2.1.2. Analiza cifrei de afaceri pe principalele produse……..47
        3.2.2. Diagnosticarea valorii resurselor…………………………...49
           3.2.2.1. Diagnosticarea resurselor tehnice
      ...................….........49
           3.2.2.2. Diagnosticarea resurselor umane
      .......................…......52
           3.2.2.3. Diagnosticrea resurselor
      manageriale................……...57
      3.3. Diagnosticarea profitabilităţii pe baza pragului de
           rentabilitate…………………………………………………....63
            3.3.1. Pragul de rentabilitate pe total firmă…………….………...63
         3.3.2  Pragul de rentabilitate pe principalele produse……….…...64
      3.4. Recomandări……………………………………………………..65
 3. Propuneri de raţionalizare a vânzărilor……………………...……..67
 4. Concluzii …...………………………………………………………....87
Bibliografie ……..……………………………………………………….…91

Politici si strategii de marketing

C  U  P  R  I  N  S
           CAP. 1   Conţinutul şi rolul politicii de marketing
                  1.1. Rolul politicii de marketing
                  1.2. Strategia de piaţă - nucleul politicii de marketing
                     1.2.1. Adoptarea strategiei de piaţă
                     1.2.2. Forme de manifestare ale strategiei de piaţă
                  1.3. Mixul de marketing-instrument esenţial al politicii
                  de marketing
           CAP. 2 Produsul - componentă de bază a politicii de marketing
                  2.1. Conceptul de produs în optica de marketing
                  2.2. Conţinutul politicii de produs
                  2.3. Alcătuirea gamei de produse
                  2.4.  Introducerea  în  fabricaţie,   creaţia,   testarea,
                  lansarea şi difuzarea noilor
                       produse
                     2.4.1. Introducerea în fabricaţie a noilor produse
                     2.4.2. Testarea noilor produse
                     2.4.3. Lansarea pe piaţă a noilor produse
                     2.4.4. Acceptarea şi difuzarea pe piaţă a noilor
                     produse
                  2.5. Strategii ale politicii de produs
           CAP. 3 Politica de preţuri
                  3.1. Conceptul de preţ
                  3.2. Obiectivele politicii de preţuri
                  3.3. Funcţiile preţurilor
                  3.4. Factorii care influenţează deciziile de preţuri
                  3.5. Clasificarea preţurilor
                  3.6. Strategii de preţuri
                     3.6.1. Nivelul preţurilor, factor de promovare şi
                     creştere a calităţii
                       produselor
                     3.6.2. Adaptarea preţurilor
           CAP. 4 Politica de distribuţie
                  4.1. Natura, rolul şi funcţiile distribuţiei
                     4.1.1. Natura şi rolul distribuţiei
                     4.1.2. Funcţiile distribuţiei
                  4.2. Canale de distribuţie
                     4.2.1. Conceptul, dimensiunile şi tipologia canalelor
                     de distribuţie
                     4.2.2. Funcţiile  canalului de distribuţie
                     4.2.3. Tipologia şi funcţiile intermediarilor
                  4.3. Logistica mărfurilor sau distribuţia fizică
                     4.3.1. Conţinutul şi componentele logisticii
                     mărfurilor
                     4.3.2. Funcţiile logisticii
                  4.4. Strategia de distribuţie
                                              2
           CAP. 5 Politica   de promovare
                  5.1. Activitatea promoţională
                  5.2. Structura activităţii promoţionale
                     5.2.1  Publicitatea
                     5.2.2    Promovarea vânzărilor
                     5.2.3    Relaţiile publice
                     5.2.4    Utilizarea mărcilor
                     5.2.5    Forţele de vânzare
                     5.2.6    Manifestări promoţionale
                  5.3. Strategii promoţionale
Bilbiografie
48 pagini

Piata fortei de munca

CUPRINS
                                 CAPITOLUL I
            Piaţa forţei de muncă  – concept, evoluţie, trăsături
 1.1. Concepte privind piaţa forţei de muncă
1.2. Evoluţia pieţei forţei de muncă
1.3 Trăsăturile pieţei forţei de muncă
                                CAPITOLUL II
               Importanţa şi funcţiile pieţei forţei de muncă
2.1. Importanţa pieţei forţei de muncă
2.2. Funcţiile pieţei forţei de muncă
                                CAPITOLUL III
3.1 Oferta de forţă de muncă
3.2. Cererea de forţă de muncă
3.3. Echilibrul pieţei forţei de muncă
                                CAPITOLUL IV
                              Motivatia muncii
                                 CAPITOLUL V
             Indicatori statistici privind piaţa forţei de muncă
                                CAPITOLUL VI
6.1. Aspecte privind evoluţia pieţei forţei de muncă pe plan internaţional
6.2. Aspecte privind piaţa forţei de muncă în România
6.3. Stimularea ocupării forţei de muncă în România
6.4. Modalităţi de formare a forţei de muncă
                                CAPITOLUL VII
                  Studiu practic privind forta de munca la
                           S.C. BONIDA IMP-EXP SRL
BIBLIOGRAFIE
66 pagini

Analiza functiei comerciale in cadrul intreprinderii

CUPRINS
           INTRODUCERE...    5
           CAPITOL I
           IMPORTANÅA ÆI COMPONENTELE FUNCÅIEI COMERCIALE ……………     7
           1.1. Definirea, locul æi importanåa funcåiei în cadrul unei
           întreprinderi...  ...…  7
           1.2. Clasificarea funcåiilor...    ...…  10
           1.3. Conåinutul funcåiilor întreprinderii...  ...….  12
               1.3.1.  Funcåia de cercetare - dezvoltare...   ...….. 12
               1.3.2.  Funcåia de producåie...     ...…. 15
               1.3.3.  Funcåia de marketing...     ..…  16
               1.3.4.  Funcåia financiar - contabilã...  .….  17
               1.3.5.  Funcåia de personal... ..…  18
               1.3.6.  Interdependenåa funcåiilor întreprinderii... ..…… 20
           1.4. Importanåa æi componentele funcåiei comerciale...   ..…..
           21
               1.4.1.  Subfuncåia de aprovizionare...    ..….  24
               1.4.2.  Subfuncåia de vânzare...    .… 32
           CAPITOLUL II
           PREZENTAREA SOCIETÃÅII AEDIFICIA CARPAÅI S.A. …………………….  44
           2.1. Prezentarea generalã a societãåii...     . 44
           2.2. Organizarea æi managementul societãåii...      51
           2.3. Organizarea æi funcåionarea sistemului informaåional...   .
           53
           2.4. Indicatori principali de caracterizare a activitãåii
           economico - financiare...    ... 57
               2.4.1. Analiza lichiditãåii æi solvabilitãåii...     . 57
               2.4.2. Analiza echilibrului economico - financiar... .. 60
               2.4.3. Analiza vitezei de rotaåie a elementelor patrimoniale
           æi a capitalului...    . 62
           CAPITOLUL III
           ANALIZA FUNCÅIEI COMERCIALE
           ÎN CADRUL S.C. AEDIFICIA CARPAÅI S.A. ………………………………….     64
           3.1. Organizarea funcåiei comerciale... . 64
           3.2. Piaåa societãåii...     .. 69
               3.2.1. Analiza macromediului...     ... 70
               3.2.2. Analiza micromediului...     ... 72
           3.3. Analiza cantitativã æi calitativã a vânzãrilor...   . 75
               3.3.1. Structura vânzãrilor... .. 76
               3.3.2. Analiza sezonalitãåii...     79
                                                                                 3
               3.3.3. Analiza cifrei de afaceri prin Metoda ABC...  82
               3.3.4. Dinamica desfacerilor...     .. 83
           CAPITOLUL IV
           PERFECÅIONAREA FUNCÅIEI COMERCIALE
           ÎN CADRUL S.C AEDIFICIA CARPAÅI S.A………………………………..…..     85
           4.1. Reproiectarea Compartimentului Comercial...    ... 85
           4.2. Informatizarea activitãåii comerciale... ... 93
           CONCLUZII ÆI PROPUNERI...    99
           BIBLIOGRAFIE...   ... 102
           ANEXE...    .104