REDUCTIUNEA LIBERALITATILOR EXCESIVE

CUPRINS
CAPITOLUL I…………………………………………………………….3
CONSIDERAŢII
INTRODUCTIVE...........................................................3
  SECŢIUNEA I- NOŢIUNI GENERALE   3
      a.    Noţiunea de moştenire.Feluri de
      succesiuni...................................3
      b.    Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale 4
  SECŢIUNEA  a-II-a-  CERINŢE  LEGALE  PENTRU  A  PUTEA
  MOŞTENI   7
CAPITOLUL II     11
DEVOLUTIUNEA TESTAMENTARĂ    11
  SECŢIUNEA I- NOŢIUNE.CARACTERE JURIDICE.CUPRINSUL
  TESTAMENTULUI  11
  SECŢIUNEA     a-II-a-     CONDIŢII     PENTRU     VALIDITATEA
  TESTAMENTULUI  14
  SECŢIUNEA a-III-a- LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE
  PRIN ACTE JURIDICE   17
      a.    Pactele asupra unor moşteniri viitoare  18
      b.    Substituţiile fîdeicomisare 21
      c.    Actele juridice care încalcă rezerva succesorală   25
CAPITOLUL III
............................................................................
...........27
NOŢIUNEA DE REDUCŢIUNE A LIBERALITĂŢILOR EXCESIVE...
      27
  SECŢIUNEA I- REZERVA SUCCESORALĂ      27
  SECŢIUNEA a-II-a- NATURA REDUCŢIUNII  30
  -'
  SECŢIUNEA    a-III-a-    PERSOANELE    CARE    POT    INVOCA
  REDUCŢIUNEA    32
CAPITOLUL IV     37
ORDINEA REDUCŢIUNII LIBERALITĂŢILOR.  MODALITATEA
REDUCŢIUNII.................................................................
.........................37
  SECŢIUNEA I- PRELIMINARII 37
  SECŢIUNEA a-II-a- REGULILE ÎN MATERIE DE REDUCŢIUNE.
      38
  SECŢIUNEA a-III-a- FELURILE REDUCŢIUNII    45
  SECŢIUNEA a-IV-a- MODUL DE EXERCIŢIU AL DREPTULUI
  LA REDUCŢIUNE  49
CAPITOLUL V 51
EFECTELE REDUCŢIUNII   51
  SECŢIUNEA I- DISJUNGERE   51
      a.    Reducţiunea invocată pe cale de excepţie     51
      b.    Reducţiunea invocată pe cale de acţiune 52
  SECŢIUNEA       a-II-a-       EXCEPŢII       DE       LA       REGULA
  RETROACTIVITĂŢII REDUCŢIUNII DONAŢIILOR    54
  SECŢIUNEA a-III-a- REDUCŢIUNEA ÎN VALOARE  56
  SECŢIUNEA a-IV-a- REDUCŢIUNEA LIBERALITĂŢILOR DE
  UZUFRUCT ŞI RENTĂ VIAGERĂ 57
CAPITOLUL VI     63
CONCLUZII   63
BIBLIOGRAFIE     66