Familia in societatea contemporana

CUPRINS
CUPRINS     1
CAPITOLUL I  Privire Introductivă 6
Secţiunea I. Familia în societatea contemporană. Adopţia 6
Secţiunea II. Scopul instituţiei adopţiei    7
2.1. Scopul adopţiei privit în evoluţia societăţii 7
2.2. Scopul adopţiei în dreptul românesc contemporan     9
  a. Adopţia – instituţie de înlocuire deplină a ocrotirii părinteşti    9
  b. Scopul familial al adopţiei  10
  c. Prevenirea şi sancţionarea abaterilor de scopul adopţiei 11
Secţiunea III. Instituţia adopţiei în dreptul românesc   13
3.1. Terminologie      13
3.2. Evoluţia reglementării  juridice  a  instituţiei  adopţiei  în  dreptul
românesc    13
  a. Dreptul geto-dac şi dreptul roman  13
  b. Dreptul cutumiar românesc    14
  c. Primele codificări în ţările române în sec.X-XVII   14
  d. Adopţia în legislaţia transilvăneană    15
  e. Reglementarea instituţiei adopţiunii în Codul Civil 15
  f. Restructurarea adopţiunii prin Decretul nr.131/1949  şi  reglementarea
  înfierii prin Decretul nr.182/1951    17
  g. Reglementarea înfierii în Codul familiei din 1954   18
  h. Modificările intervenite în reglementarea înfierii în  Codul  familiei
  (1954) prin Legea nr.11/1990    19
  i.  Sublinieri  privind  reglementarea  ocrotirii  copilului  minor  prin
  adopţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă nr.25/1997     22
  j. Modificări aduse prin Legea nr.87/1998 privind aprobarea Ordonanţei de
  urgenţă nr.25/1997   23
Secţiunea IV. Principii generale privind adopţia în dreptul italian 25
4.1. Sublinieri  privind  reglementarea  ocrotirii  minorului  prin  adopţie
potrivit Codului Civil italian    25
4.2. Reglementări privind încredinţarea copilului minor  26
  a. Încredinţarea temporară a minorului     26
  b. Reprezentanţii comunităţii de  tip  familial  şi  a  instituţiilor  de
  asistenţă            27
  c. Încredinţarea familială a minorului     27
Secţiunea V. Noţiunea adopţiei    29
5.1. Înţelesul noţiunii de adopţie      30
5.2. Definiţia adopţiei      30
5.3. Adopţia cu efecte depline    30
Secţiunea  VI.  Dispoziţii  generale  privind  adopţia  în  dreptul  italian
31
CAPITOLUL II  Reglementarea legală      33
1. Reglementarea internă     33
2. Adopţia99 internaţională în dreptul român 33
3. Adopţia internaţională în dreptul italian 34
CAPITOLUL III  Cerinţele încheierii adopţiei 39
Secţiunea I. Clasificarea cerinţelor legale ale adopţiei 39
Secţiunea II. Condiţii de fond ale adopţiei  39
2.1. Consimţământul adopţiei 39
  a. Consimţământul celui care adoptă   39
  b. Consimţământul soţului care adoptă 40
  c. Consimţământul părinţilor fireşti a celui ce urmează a fi adoptat   40
  d. Consimţământul copilului care urmează a fi adoptat  42
2.2. Pesoana  sau  familia  (doi  soţi)  să  aibă  capacitate  de  plină  de
exerciţiu   42
2.3. Diferenţa de vârstă între cel care adoptă şi  cel  care  urmează  a  fi
adoptat să fie de cel puţin 18 ani      43
2.4. Cel care urmează a fi adoptat să nu fi dobândit capacitate  deplină  de
exerciţiu   44
2.5. Atestatul Comisiei pentru protecţia copilului 45
2.6. Avizul favorabil Comisiei pentru protecţia copilului de  la  domiciliul
acestuia    46
2.7. Încredinţarea copilului în  vederea  adopţiei  persoanei  sau  familiei
care doreşte să-l adopte     46
2.8. Se pot adopta copii care se află în evidenţa Comitetului  Român  pentru
Adopţie     49
2.9. Condiţii speciale pentru persoanele  cu  domiciliul  sau  reşedinţa  pe
teritoriul altor state şi care  doresc  să  adopte  un  copil  cu  cetăţenie
română ori cu reşedinţa pe teritoriul statului român     49
Secţiunea III. Condiţii de formă  50
3.1. Forma actelor juridice  ale  părţilor.  Solemnitatea  actului  adopţiei
50
3.2. Declaraţia de adopţie în dreptul italian      52
3.3. Procedura adopţiei      56
 3.3.1. Procedura administrativă  57
  3.3.1.1. Serviciul public specializat pentru protecţia copilului  57
  3.3.1.2. Comisia pentru protecţia copilului      59
  3.3.1.3. Comitetul Român pentru Adopţii    60
  3.3.1.4. Autoritatea Naţională pentru Protecţia copilului şi Adopţiei  62
  3.3.1.5. Organisme private organizate 63
 3.3.2. Procedura în faţa instanţei judecătoreşti  64
  3.3.2.1.  Competenţa  jurisdicţională  materială   pentru   încuviinţarea
  adopţiei  64
  3.3.2.2. Competenţa teritorială 65
  3.3.2.3. Atribuţiile instanţei de judecată 65
  3.3.2.4. Înregistrarea adopţiei 66
  a. Noţiunea de stare civilă     66
  b. Noţiunea de act de stare civilă    67
  c. Noţiunea de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă 67
  d. Înregistrarea adopţiei 68
  e. Dovada adopţiei   68
 3.3.3. Aspecte particulare  privind  procedura  adopţiilor  internaţionale
 69
CAPITOLUL IV  Efectele adopţiei   72
Secţiunea I. Precizări preliminare      72
Secţiunea II. Filiaţia şi rudenia civilă (prin adopţie)  72
2.1. Distincţia între filiaţia şi rudenia civilă   72
2.2. Asimilarea filiaţiei şi rudeniei din adopţia  cu  filiaţia  şi  rudenia
firească         74
Secţiunea III. Numele de familie al adoptatului    75
3.1. Numele dobândit al adoptatului     75
3.2. Schimbarea numelui de familie al adoptatului  75
3.3. Numele soţului adoptat  76
Secţiunea IV. Domiciliul şi locuinţa adoptatului   76
4.1. Domiciliul adoptatului  76
4.2. Locuinţa adoptatului    77
Secţiunea V. Cetăţenia adoptatului      78
5.1. Dobândirea cetăţeniei române prin adopţie     78
5.2. Pierderea cetăţeniei române prin adopţie sau prin  desfacerea  adopţiei
78
5.3. Schimbarea cetăţeniei adoptatului  78
Secţiunea VI. Despre adopţie în  cazuri  particulare  şi  efectele  sale  în
dreptul italian  79
CAPITOLUL V  Desfacerea şi desfiinţarea adopţiei   84
Secţiunea I. Desfiinţarea adopţiei      84
1.1. Noţiune de desfiinţare a actelor juridice     84
1.2. Adopţia poate fi lovită de nulitate     84
1.3. Nulitatea adopţiei este de competenţa tribunalului  86
1.4. Felurile nulităţii adopţiei  87
1.5. Efectele nulităţii adopţiei  88
Secţiunea II. Desfacerea adopţiei 91
2.1. Precizări preliminarii  91
2.2. Competenţa juristicţională   92
2.3. Cauze de desfacere a adopţiei      93
2.4. Efectele desfacerii adopţiei 95
CAPITOLUL VI  Concluzii      98
CAPITOLUL VII Anexe    102