Analiza functiei comerciale in cadrul intreprinderii

CUPRINS
           INTRODUCERE...    5
           CAPITOL I
           IMPORTANÅA ÆI COMPONENTELE FUNCÅIEI COMERCIALE ……………     7
           1.1. Definirea, locul æi importanåa funcåiei în cadrul unei
           întreprinderi...  ...…  7
           1.2. Clasificarea funcåiilor...    ...…  10
           1.3. Conåinutul funcåiilor întreprinderii...  ...….  12
               1.3.1.  Funcåia de cercetare - dezvoltare...   ...….. 12
               1.3.2.  Funcåia de producåie...     ...…. 15
               1.3.3.  Funcåia de marketing...     ..…  16
               1.3.4.  Funcåia financiar - contabilã...  .….  17
               1.3.5.  Funcåia de personal... ..…  18
               1.3.6.  Interdependenåa funcåiilor întreprinderii... ..…… 20
           1.4. Importanåa æi componentele funcåiei comerciale...   ..…..
           21
               1.4.1.  Subfuncåia de aprovizionare...    ..….  24
               1.4.2.  Subfuncåia de vânzare...    .… 32
           CAPITOLUL II
           PREZENTAREA SOCIETÃÅII AEDIFICIA CARPAÅI S.A. …………………….  44
           2.1. Prezentarea generalã a societãåii...     . 44
           2.2. Organizarea æi managementul societãåii...      51
           2.3. Organizarea æi funcåionarea sistemului informaåional...   .
           53
           2.4. Indicatori principali de caracterizare a activitãåii
           economico - financiare...    ... 57
               2.4.1. Analiza lichiditãåii æi solvabilitãåii...     . 57
               2.4.2. Analiza echilibrului economico - financiar... .. 60
               2.4.3. Analiza vitezei de rotaåie a elementelor patrimoniale
           æi a capitalului...    . 62
           CAPITOLUL III
           ANALIZA FUNCÅIEI COMERCIALE
           ÎN CADRUL S.C. AEDIFICIA CARPAÅI S.A. ………………………………….     64
           3.1. Organizarea funcåiei comerciale... . 64
           3.2. Piaåa societãåii...     .. 69
               3.2.1. Analiza macromediului...     ... 70
               3.2.2. Analiza micromediului...     ... 72
           3.3. Analiza cantitativã æi calitativã a vânzãrilor...   . 75
               3.3.1. Structura vânzãrilor... .. 76
               3.3.2. Analiza sezonalitãåii...     79
                                                                                 3
               3.3.3. Analiza cifrei de afaceri prin Metoda ABC...  82
               3.3.4. Dinamica desfacerilor...     .. 83
           CAPITOLUL IV
           PERFECÅIONAREA FUNCÅIEI COMERCIALE
           ÎN CADRUL S.C AEDIFICIA CARPAÅI S.A………………………………..…..     85
           4.1. Reproiectarea Compartimentului Comercial...    ... 85
           4.2. Informatizarea activitãåii comerciale... ... 93
           CONCLUZII ÆI PROPUNERI...    99
           BIBLIOGRAFIE...   ... 102
           ANEXE...    .104

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu