Metode de evaluare si prevenire a riscurilor profesionale bazate pe teoria fiablitatii sistemelor

                                 1 Cuprins:
2
3 INTRODUCERE
4 Cap.1.  METODE BAZATE PE TEORIA FIABILITATII SISTEMELOR
   1. Teoria fiabilităţii sistemelor
1.2 Abordarea ergonomică a securităţii sistemelor de muncă
1.3.  Stadiul actual
2.  Metode de evaluare a nivelului de risc şi de apreciere a nivelului de
securitate a muncii
2.1. Metode de inspecţie (controale şi verificări)
2.2. Metode bazate pe modelul Heinrich
2.3. Metode derivate din teoria fiabilităţii
2.3.1. Analiza modurilor de defectare şi a efectelor lor (AMDE)
2.3.2. Metoda arborelui de defecte (ADD)
2.3.3. Analiza preliminară a riscurilor (PHA - Preliminary hazard analysis)
2.4. Metode bazate pe ergonomia sistemelor
2.4.1. Metoda Hazop (Hazard-Operability)
2.4.2. Metoda DSF (Diagnosis Safety Form)
2.4.3. Metoda DCT (Diagnostique des conditions du travail)
2.4.4. Metoda SDQ (Safety diagnosis Questionaire)
2.4.5. Metoda MORT (Management oversight and risk tree, Johanson, 1975)
2.4.6. Metoda I.E.R.C.M.
2.4.7. Metoda RENAULT - Franţa
2.4.8. Metoda LEST – Franţa
Cap.2. CONCLUZII PRIVIND STADIUL ACTUAL AL METODELOR DE EVALUARE
CAP. 3.  CONCEPTE  MODERNE  PRIVIND  PREVENIREA
Cap.4. ACCIDENTELE DE MUNCĂ ŞI BOLILE PROFESIONALE
4.1. Accidentele de muncă - o fatalitate?
4.2.  Accidentele de muncă - efecte nedorite ale unor riscuri potenţiale
nesoluţionate
4.3. Se pot preveni accidentele de muncă?
4.4. Costul accidentelor
4.5. Analiza accidentelor de muncă
4.6. Cauzele accidentelor
4.7. Analiza accidentului prin metoda arborelui de cauze
4.7.1. Prezentarea simplificată a arborelui cauzelor
4.7.2. Analiza accidentului
4.7.3 Aplicaţie la metoda de analiză a accidentelor prin metoda arborelui
de cause
Cap.5 . RISCURI PROFESIONALE
5.1. INTRODUCERE ÎN EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE
5 5.2. UTILITATEA  EVALUĂRII  RISCURILOR  PROFESIONALE
6 5.3. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE EVALUĂRII RISCURILOR
7 5.4. METODOLOGIA DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE
8 5.5. SCOPUL EVALUĂRII RISCURILOR PROFESIONALE
5.6. CONTRIBUŢIA CERCETĂTORILOR ROMÂNI LA EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE
5.6.1. Metoda de evaluare a nivelului de securitate a muncii la agenţii
economici
5.6.2. Metoda de evaluare a managementului în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
5.6.3. Metoda de evaluare a nivelului de risc pe loc de muncă
5.6.4. Metode de autoevaluare (autocontrol)
CAP 6. CONCEPTUL DE RISC PROFESIONAL
2 6.1. PREMIZE TEORETICE - DEFINIŢII ŞI CONCEPTE
6.1.1. Factorii de risc
6.1.2. Consecinţă
6.1.3. Gravitatea
6.1.4. Expunerea
6.1.5. Probabilitatea
6.1.6. Risc
6.1.7. Noţiunea de risc acceptabil
6.1.8. Prevenirea
6.1.9. Protecţia
6.1.10. Supravegherea medicala
6.2. Relaţia risc – securitate
CAP. 7. Evaluarea riscurilor profesionale
7.1. Aprecierea riscurilor profesionale
7.2. Metodologia de evaluare a riscurilor profesionale
CAP. 8. METODA  DE  ANALIZĂ A  RISCURILOR PROFESIONALE
CU CARACTER GENERAL
8.1. Premize ce stau la baza construcţiei metodei
8.1.1. Probabilitatea
8.1.2. Expunerea
8.1.3. Probabilitate corectată
8.1.4. Gravitatea consecinţelor
8.1.5. Gravitatea consecinţelor corectată
8.2. Etapele analizei de risc profesional
8.2.1. Definirea sistemului
8.2.2. Identificarea factorilor de risc profesionali proprii sistemului
studiat
1 8.2.3. Evaluarea nivelului de securitate a sistemului analizat
2 8.2.4. Identificarea personalului expus
3 8.2.5. Evaluarea riscurilor profesionale
4 8.2.6. Cuantificarea nivelului de risc
5 8.2.7. Aprecierea riscurilor profesionale reziduale
6 8.2.8. Analiza riscurilor
7 8.2.9. Propunerea măsurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire
   Cap. 9. PRINCIPII  GENERALE  DE  PREVENIRE  A  RISCURILOR  PROFESIONALE
   9.1. Strategia managerială în domeniul prevenirii  9.2. Propagarea
   securităţii muncii
1 9.3. Căile de prevenire şi eliminare a riscurilor profesionale
9.3.1. Evitarea riscurilor profesionale prin alegerea  tehnologiilor,
echipamentelor tehnice precum şi a produselor cel mai puţin periculoase
încă din faza de concepţie
9.3.2. Evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate din punct de vedere
tehnic, în sensul cunoaşterii tuturor factorilor de risc pentru personalul
expus la riscurile ce nu au putut fi evitate
9.3.3. Combaterea riscurilor direct la sursă în ideea asigurării protecţiei
colective prin carcasări, protecţii restrictive, instalaţii de captare-
neutralizare, avertizări optice şi sonore, etc.
9.3.4. Adaptarea lucrului în sensul optimizării ergonomice a sistemului om-
maşină acţionând asupra concepţiei locului de muncă, a organizării muncii,
a metodelor de lucru şi de producţie
9.3.5. În realizarea obiectivelor de mai sus va trebui să se ţină cont de
stadiul dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei în sensul adoptării celor mai
performante soluţii de prevenire a factorilor de risc. Aplicarea
principiilor generale de prevenire trebuie să ţină pasul cu descoperirile
ştiinţei şi tehnicii
9.3.6. Prevenirea riscurilor trebuie să se integreze într-un ansamblu
coerent care să cuprindă producţia, organizarea locului de muncă şi
asigurarea condiţiilor de lucru
9.3.7. Înlocuirea a tot ce este periculos cu altceva mai puţin periculos
sau chiar nepericulos
9.3.8. Prioritare trebuie să fie măsurile de protecţie colectivă, iar
protecţia individuală trebuie aleasă doar atunci când nu se cunoaşte o altă
soluţie
9.3.9. Informarea tuturor lucrătorilor cu privire la factorii de risc
existenţi în societate inclusiv cu metodele de protejare
Pagini 112