BORDEROU DE PIESE

                                   CUPRINS
                              BORDEROU DE PIESE
      A. PIESE SCRISE
Tema proiectului de diploma
Borderou de piese
MEMORIU JUSTIFICATIV
      Capitolul 1. Date generale
                 1.1. Eviden]ierea problemelor
                 1.2. Amplasament
                 1.3. Necesitatea [i oportunitatea proiectului
      Capitolul 2. Cadrul natural
                 2.1. Caracterizarea geomorfologic\
                 2.2. Caracterizarea geologic\, geotehnica
                 2.3. Caracterizarea hidrogeologic\
                 2.4. Caracterizarea pedologic\
                 2.5. Caracterizarea climatic\. Analiza precipita]iilor
                 2.6. Caracterizarea hidrologic\
      Capitolul 3. Analiza lucr\rilor de `mbun\t\]iri funciare  exitente  `n
                 Valea Ier
                 3.1. Analiza schemei hidrotehnice
                 3.2. Lucr\ri de regularizare
                 3.3. Lucr\ri de desecare
                 3.3.1. Suprafe]e cu exces de umiditate
                 3.3.2. Debite de desc\rcare
                 3.3.3. Condi]ii avute `n vedere la  trasarea  re]elelor  de
                       canale
                 3.3.4. Variante analizate
                 3.3.5. Sisteme de desecare
                 3.3.6. Re]ele de canale proiectate
                 3.3.7. Modul de evacuare a apelor  de  desecare  [i  drenaj
                 `n emisari
                 3.3.8. Sta]ii de pompare
                 3.3.9. Amenaj\ri zone depresionare
                  3.3.10.  Lucr\ri  de  punere  `n  valoare  a   terenurilor
                       neproductive (recuper\ri)
                 3.3.11. Lucr\ri hidroameliorative
MEMORIU DESCRIPTIV
      Capitolul 4. Modele matematice de mi[care  permanent\  [i  de  mi[care
            nepermanent\
                 4.1. Mi[carea permanent\ a fluidelor cu suprafa]a liber\
                 4.2. Mi[carea nepermanent\ a fluidelor cu suprafa]a liber\
      Capitolul 5. Supra`n\l]area digurilor
                 5.1. Stabilirea cotei coronamentului
                 5.2. Tehnologia de execu]ie
      Capitolul 6. Optimizarea regulamentului de exploatare la ape mari
      Capitolul 7. Metoda de predic]ie a debitului maxim la frontier\
      Capitolul 8. M\suri de protec]ia muncii
      Bibliografie
NOTE DE CALCUL
      Anexa 1. Rezultate ale calculelor de mi[care permanent\ a apei
      Anexa 2. Rezultate ale calculelor de mi[care nepermanent\ a apei
      B. PIESE DESENATE
1. Plan de situa]ie cu amplasamentul lucr\rilor proiectate   1:25.000
2. Plan de ansamblu al bazinului hidrografic Ier
3. Profile transversale prin albia r$ului Ier
4. Profile longitudinale prin albia r$ului Ier
5. Tehnologia de execu]ie a supra`n\l]\rilor la diguri
6. Vedere `n plan [i sec]iune a barajului de la Andrid
7. Grafice
Lucrarea are problem cu afisarea diacriticilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu