INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA SOCIETATILE COMERCIALE

CUPRINS
Introducere.................................................................
......................................................................3
     Capitolul 1.  Situaţiile financiare în informarea
financiară.......................................................5
     1.  Obiectivele situaţiilor financiare şi utilizatorii
        acestora.......................................................5
     2.  Concepte de bază folosite la întocmirea situaţiilor financiare.
        Caracteristici calitative ale informaţiei furnizate prin conturile
        anuale...............................................................
        .............9
     3.  Forma şi structura situaţiilor financiare din
        România........................................................14
         1. Structura situaţiilor financiare întocmite de întreprinderile
            care aplică normele contabile armonizate cu
            IAS/IFRS........................................................
            ....................17
         2. Structura situaţiilor financiare întocmite la întreprinderile
            care aplică normele contabile simplificate, armonizate cu
            directivele europene......................................34
     1.4. Standarde contabile internaţionale privind situaţiile financiare
     ........................................47
     Capitolul 2.  Prezentarea S.C. ULEROM S.A.
Vaslui..............................................................60
                2.1.        Scurt        istoric        şi        descrierea
activităţii.................................................................
..................61
          2.2. Structura
organizatorică..............................................................
.......................................61
          2.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile
lui cu alte compartimante..62
          2.4. Reguli concrete de întocmire a situaţiilor
financiare.........................................................65
      Capitolul 3.   Întocmirea situaţiilor financiare la S.C. ULEROM S.A.
Vaslui.....................67
          3.1 Lucrări premergatoare întocmirii situaţiilor financiare
anuale...........................................67
             3.1.1. Întocmirea balanţei de verificare
primare....................................................................6
8
             3.1.2. Inventarierea generală a patrimoniului
organizaţiei....................................................69
                   3.1.3.       Contabilizarea       operaţiunilor        de
regularizare...............................................................7
1
                    3.1.3.1. Înregistrarea în contabilitate a  operaţiunilor
de regularizare privind
                                     plusurile     şi     minusurile      de
inventar....................................................................
71
                    3.1.3.2. Înregistrarea în contabilitate a  operaţiunilor
de regularizare privind
                                                                 amortizarea
imobilizărilor..............................................................
...................81
                    3.1.3.3. Înregistrarea în contabilitate a  operaţiunilor
de regularizare privind
                                            provizioanele             pentru
deprecieri..................................................................
.......81
                   3.1.3.4. Înregistrarea în contabilitate  a  operaţiunilor
de regularizare privind
                                  provizioanele    pentru     riscuri     şi
cheltuieli.............................................................83
                   3.1.3.5. Înregistrarea în contabilitate  a  operaţiunilor
de regularizare privind
                                       diferenţele          de          curs
valutar.....................................................................
..............84
                   3.1.3.6. Înregistrarea în contabilitate  a  operaţiunilor
de regularizare privind
                                delimitarea  în  timp   a   veniturilor   şi
cheltuielilor.................................................85
              3.1.4.  Determinarea  rezultatului  contabil  al  exercitiului
financiar.......................................86
             3.1.5. Determinarea rezultatului impozabil şi al impozitului
pe profit
                     şi repartizarea
profitului..................................................................
.............................88
               3.1.6.    Închiderea    conturilor    de    activ    şi    de
pasiv..................................................................90
                 3.1.7.     Întocmirea      balanţei      de      verificare
finală.....................................................................9
5
                       3.2.              Elaborarea               bilanţului
contabil....................................................................
......................96
              3.3.      Elaborarea      contului      de      profit      şi
pierdere....................................................................
.....99
             3.4.     Tehnica     elaborării     situaţiei     capitalurilor
proprii............................................................101
               3.5.      Elaborarea      situaţiei       fluxurilor       de
trezorerie..................................................................
.102
                        3.6.               Redactarea                notelor
explicative.................................................................
......................103
          3.7. Eventualităţi şi evenimente ulterioare datei de  închidere  a
bilanţului...........................103
Capitolul          4.          Elemente          privind           auditarea
bilanţului..................................................................
.106
              4.1.     Examinarea     de     ansamblu     a      situaţiilor
financiare...........................................................106
               4.2.      Examinarea      analitică       a       situaţiilor
financiare..................................................................
107
             4.3.    Auditarea    situaţiilor    financiare     în     medii
informatizate..................................................111
Capitolul  5.  Soluţie  privind  informatizarea  activităţii  de  analiză  a
situaţiilor financiare.....113
               5.1.      Situaţia      dotării      cu      tehnică       de
calcul......................................................................
.........113
          5.2. Aplicaţie practică  privind  analiza  situaţiilor  financiare
anuale......................................117
Concluzii,                           observaţii                           şi
propuneri...................................................................
................................132
Bibliografie................................................................
.....................................................................137
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu