LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR

CUPRINS
CAPITOLUL 1. LUCRĂRI PREGĂTITOARE PENTRU ÎNTOCMIREA  SITUAŢIILOR  FINANCIARE
4
  1.1. delimitări privind lucrările de închidere a exerciţiului financiar 4
    1.2.  Stabilirea  balanţei  de  verificare  a  conturilor   înainte   de
inventariere     5
  1.3. Inventarierea generală a patrimoniului 6
  1.4. Contabilitatea operaţiilor de regularizare  8
    1.4.1. Operaţii  privind  regularizarea  plusurilor  şi  minusurilor  de
    inventar      8
    a) Stabilirea şi înregistrarea plusurilor definitive 8
    b)  Determinarea  şi  înregistrarea   lipsurilor   neimputabile   şi   a
    pierderilor din calamităţi    11
    c) Imputarea lipsurilor provenite din vina unor salariaţi sau a terţilor
    14
    d) Înregistrarea lipsurilor în curs de clarificare   15
    1.4.2. Operaţii privind calculul amortizărilor 16
    1.4.3. Operaţii privind provizioanele pentru deprecieri    16
    1.4.4. Operaţii privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli    18
    1.4.5. Tranzacţiile în valută 19
    1.4.6.  Operaţii  privind  delimitarea  în  timp  a   cheltuielilor   şi
    veniturilor   21
  1.5. Verificarea concordanţei datelor din contabilitatea sintetică cu cele
  din evidenţa operativă şi analitică   22
  1.6. Centralizarea datelor contabilităţii  prin  intermediul  balanţei  de
  verificare     23
CAPITOLUL 2. REZULTATUL EXERCIŢIULUI    25
  2.1. Reflectarea în contabilitate a determinării rezultatului     25
  2.2. Calcularea, înregistrarea şi decontarea impozitului pe profit      26
  2.3. Rezultatul net al exerciţiului   27
  2.4. Contabilitatea repartizării profitului 28
CAPITOLUL  3.  SITUAŢIILE  FINANCIARE  ANUALE  SIMPLIFICATE   ÎNTREPRINDERII
30
  3.1. Structura situaţiilor financiare anuale simplificate   30
    3.1.1. Structura bilanţului contabil      31
    3.1.2. Structura contului de profit şi pierdere      39
    3.1.3. Politici şi note explicative 41
  3.2.  Întocmirea,  aprobarea,  certificarea,  auditarea   şi   prezentarea
  situaţiilor financiare anuale simplificate  46
CAPITOLUL  4.  APLICAŢIE  PRACTICĂ  PRIVIND   LUCRĂRILE   DE   ÎNCHIDERE   A
EXIERCIŢIULUI FINANCIAR LA SOCIETETATEA COMERCIALĂ S.C.  “LA  GULEA”  S.R.L.
49
  4.1. Prezentarea generală a societăţii      49
    4.1.1. Date de identificare   49
    4.1.2. Obiectul de activitate al societăţii S.C. „LA GULEA” S.R.L.    49
    4.1.3. Analiza structurii organizatorice  49
  4.2.  Prezentarea  lucrărilor  contabile  de  închidere   a   exerciţiului
  financiar la S.C. „LA GULEA” S.R.L.   50
    4.2.1. Inventarierea generală a patrimoniului  50
    4.2.2. Regularizarea minusurilor constatate    50
    4.2.3. Înregistrarea amortizării    51
    4.2.4. Operaţii de regularizare a veniturilor şi cheltuielilor  51
    4.2.4. Centralizarea datelor contabilităţii prin intermediul balanţei de
    verificare    51
    4.2.5. Determinarea rezultatului exerciţiului  51
    4.2.6. Situaţiile anuale simplificate la S.C. „LA GULEA” S.R.L. 54
CAPITOLUL 5.CONCLUZII ŞI PROPUNERI      55
ANEXE 56
BIBLIOGRAFIE     64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu