BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

Tema proiectului de diplom\
Borderou de piese
MEMORIU JUSTIFICATIV
Capitolul 1. Date generale
1.1. Eviden]ierea problemelor
1.2. Amplasament
1.3. Necesitatea [i oportunitatea proiectului
Capitolul 2. Cadrul natural
2.1. Caracterizarea geomorfologic\
2.2. Caracterizarea geologic\, geotehnica
2.3. Caracterizarea hidrogeologic\
2.4. Caracterizarea pedologic\
2.5. Caracterizarea climatic\. Analiza precipita]iilor
2.6. Caracterizarea hidrologic\
Capitolul 3. Analiza lucr\rilor de `mbun\t\]iri funciare exitente `n Valea Ier
3.1. Analiza schemei hidrotehnice
3.2. Lucr\ri de regularizare
3.3. Lucr\ri de desecare
3.3.1. Suprafe]e cu exces de umiditate
3.3.2. Debite de desc\rcare
3.3.3. Condi]ii avute `n vedere la trasarea re]elelor de canale
3.3.4. Variante analizate
3.3.5. Sisteme de desecare
3.3.6. Re]ele de canale proiectate
3.3.7. Modul de evacuare a apelor de desecare [i drenaj `n emisari
3.3.8. Sta]ii de pompare
3.3.9. Amenaj\ri zone depresionare
3.3.10. Lucr\ri de punere `n valoare a terenurilor neproductive (recuper\ri)
3.3.11. Lucr\ri hidroameliorative

MEMORIU DESCRIPTIV
Capitolul 4. Modele matematice de mi[care permanent\ [i de mi[care nepermanent\
4.1. Mi[carea permanent\ a fluidelor cu suprafa]a liber\
4.2. Mi[carea nepermanent\ a fluidelor cu suprafa]a liber\
Capitolul 5. Supra`n\l]area digurilor
5.1. Stabilirea cotei coronamentului
5.2. Tehnologia de execu]ie
Capitolul 6. Optimizarea regulamentului de exploatare la ape mari
Capitolul 7. Metoda de predic]ie a debitului maxim la frontier\
Capitolul 8. M\suri de protec]ia muncii

Bibliografie
NOTE DE CALCUL
Anexa 1. Rezultate ale calculelor de mi[care permanent\ a apei
Anexa 2. Rezultate ale calculelor de mi[care nepermanent\ a apei

B. PIESE DESENATE

1. Plan de situa]ie cu amplasamentul lucr\rilor proiectate 1:25.000
2. Plan de ansamblu al bazinului hidrografic Ier
3. Profile transversale prin albia r$ului Ier
4. Profile longitudinale prin albia r$ului Ier
5. Tehnologia de execu]ie a supra`n\l]\rilor la diguri
6. Vedere `n plan [i sec]iune a barajului de la Andrid
7. Grafice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu