Studiul privind datoria publică externă a României în perioada de tranziţie

C U P R I N S

CAPITOLUL 1. MANAGEMENTUL DATORIEI EXTERNE. VIZIUNE GENERALĂ
1.1. Noţiunea de datorie externă……………………………………………………………1
1.1.1. Apariţia şi evoluţia creditării internaţionale…………………………………1
1.1.2. Definirea datoriei externe……………………………………………………3
1.1.3. Surse de finanţare……………………………………………………………5
1.1.4. Tehnici de finanţare…………………………………………………………10
1.2. Balanţa de plăţi externe şi poziţia investiţională internaţională……………………….11
1.2.1. Noţiuni generale despre balanţa de plăţi……………………………………11
1.2.2. Structura balanţei de plăţi externe…………………………………………..13
1.2.3. Poziţia investiţională internaţională………………………………………...15
1.3. Datoria externă – soluţie de ajustare a disponibilităţilor financiare interne…………...17
1.3.1. Datoria externă – componentă a politicii macroeconomice………………...17
1.3.2. Nivel optim de îndatorare…………………………………………………...18
1.3.3. Pe scurt despre monitorizarea datorie externe………………………………20
1.4. Managementul datoriei externe – prezentare generală………………………………...22
1.4.1. Scopul managementului datoriei externe…………………………………...22
1.4.2. Funcţiile managementului datoriei externe…………………………………22

CAPITOLUL 2. CORELAŢIA DATORIEI EXTERNE CU PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI
2.1. Consideraţii macroeconomice………………………………………………………....26
2.2. Indicatorii datoriei externe…………………………………………………………….30
2.2.1. Indicatori ai serviciului datoriei…………………………………………….30
2.2.2. Indicatori ai soldului datoriei externe ………………………………………34
2.2.3. Indicatori ai dobânzii la datoria externă…………………………………….34
2.2.4. Indicatori ai rezervei valutare sau internaţionale…………………………...35
2.2.5. Alţi indicatori ai datoriei externe……………………………………………35
2.3. Echilibrul balanţei de plăţi în condiţiile datoriei externe……………………………...35
2.4. Echilibrul macroeconomic în condiţiile datoriei externe……………………………...41

CAPITOLUL 3. MONITORIZAREA DATORIEI EXTERNE
3.1. Unitatea centrală de monitorizare a datoriei externe…………………………………..44
3.1.1. Determinarea surselor de date………………………………………………45
3.1.2. Organizarea matriceală a informaţiilor……………………………………...46
3.1.3. Aplicaţii în practică…………………………………………………………48
3.2. Datoria administraţiei centrale………………………………………………………...49
3.2.1. Inventarierea obligaţiilor curente…………………………………………...49
3.2.2. Monitorizarea acordurilor de credit………………………………………...49
3.2.3. Monitorizarea tragerilor…………………………………………………….50
3.2.4. Monitorizarea plăţilor ………………………………………………………52
3.2.5. Monitorizarea arieratelor……………………………………………………52
3.3. Datoria sectorului public………………………………………………………………53
3.3.1. Inventarierea obligaţiilor curente…………………………………………...54
3.3.2. Convenţii noi de credit……………………………………………………...54
3.3.3. Probleme de raportare………………………………………………………54
3.4. Datoria privată (comercială negarantată)……………………………………………...55
3.4.1. Utilizarea sistemului bancar ca sursă de date……………………………….55
3.4.2. Utilizarea sistemului de control valutar ca sursă de date…………………...56
3.4.3. Utilizarea rapoartelor directe ca surse de date……………………………...57
3.4.4. Utilizarea statisticilor comerciale ca surse de date…………………………58
3.4.5. Utilizarea surselor de informaţii ale creditelor……………………………...58
3.5. Datoria externă pe termen scurt……………………………………………………….59
3.5.1. Elemente ale datoriei pe termen scurt………………………………………59
3.5.2. Fluxuri informaţionale………………………………………………………60

CAPITOLUL 4. CONTROLUL DATORIEI EXTERNE
4.1. Principii de bază ale gestionării datoriei externe………………………………………61
4.1.1. Controlul nivelului îndatorării externe……………………………………...61
4.1.2. Controlul structurii datoriei externe………………………………………...65
4.1.3. Controlul datoriei publice directe…………………………………………...67
4.1.4. Controlul datoriei garantate de către stat……………………………………69
4.1.5. Controlul datoriei private…………………………………………………...70
4.2. Posibilităţi de restructurare a datoriei………………………………………………….71
4.2.1. Conversia (swap-ul) datoriei în participaţii…………………………………73
4.2.2. Acordurile de compensare…………………………………………………..73
4.2.3. Preschimbarea datoriei în titluri de stat……………………………………..74
4.2.4. Creanţele însoţite de clauza de risc…………………………………………74
4.2.5. Restructurarea plurianuală a datoriei………………………………………..75

CAPITOLUL 5. DATORIA EXTERNĂ A ROMÂNIEI
5.1. Contextul economic general…………………………………………………………...76
5.1.1. Necesitatea administrării datoriei externe…………………………………..76
5.1.2. Cadrul instituţional………………………………………………………….77
5.1.3. Dezechilibrul structural al economiei româneşti……………………………78
5.2. Situaţia îndatorării externe a României………………………………………………..81
5.2.1. Evoluţia datoriei externe a României în perioada 1990-2000………………81
5.2.2. Indicatori de îndatorare……………………………………………………..84
5.2.3. Evoluţii în Europa Centrală şi de Est……………………………………...102
5.2.4. Concluzii…………………………………………………………………..106

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………107

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu