Amenajarea Fondului Cinegetic Numarul 5 Runc, Aflat in Gestiunea Directiei Silvice – Botosani

Cuprins:
CAPITOLUL I. DESCRIEREA GENERALǍ A FONDULUI DE 6
VÂNǍTOARE 6
1.1.Generalităţi 6
1.2. Situarea geografică 6
1.3.Încadrarea administrativă 7
1.4. Limite şi vecinătăţi 9
1.5. Căi de acces 9
1.6.Condiţii staţionale 10
1.6.1.Condiţii geomorfologice şi geologice 10
1.6.2. Condiţii climatice 11
1.6.2.1. Regimul termic 11
1.6.2.2. Regimul pluviometric 12
1.6.2.3. Regimul eolian 12
1.6.2.3. Condiţii edafice 12
1.6.4. Condiţii hidrologice 13
1.6.5. Tipuri de staţiuni 14
1.7. Condiţii de vegetaţie 16
1.8. Influenţele factorilor antropici 18
1.8.1.Consideraţii istorice 18
1.8.2. Organizarea zootehniei in zona studiată 18
1.9. Factorii care influenţieză amenajarea fondului de vânătoare 19
1.9.1. Rolul factorilor ecologici 19
1.9.2. Rolul factorilor geografici 20
1.9.3. Rolul factorilor biotici 20
1.9.4. Rolul factorilor antropici 21
1.10. Concluzii privind relaţia fauna - biotop 22
CAPITOLUL II. STUDIUL FAUNEI 29
2.1 Patrimoniul cinegetic 29
2.1.1.Fondul de vânătoare 29
2.1.2. Diagnoza ecologică. Bonitatea fondului de vânătoare. Densitatea optimă. 30
Stabilirea efectivului optim. 30
2.1.3. Descrierea principalelor specii de vânat din fondul de vânătoare. 35
2.1.4. Evaluarea efectivelor de vânat. Calculul sporurilor şi a cotelor anuale de recoltă. 79
2.1.5 Dinamica efectvelor de vânat 85
CAPITOLUL III. Relaţii între populaţiile da vânat şi activitatea din agricultură şi silvicultură. 90
3.1. Pagube produse de vânat vegetaţiei agricole şi forestiere 90
3.2. Influenţe negative ale activităţii din silvicultură şi agricultură asupra 91
vânatului. 91
3.3. Păşunatul animalelor domestice în fondul de vânătoare. 93
CAPITOLUL IV. Soluţii propuse pentru armonizarea relaţiilor dintre gestiunea vânatului şi gestiunea pădurii. 93
4.1. Încadrarea populaţiilor de vânat în limitele densităţii lor optime 93
4.2. Hrana vânatului Măsuri pentru îmbunătăţirea hranei naturale. Hrana Complementară 94
4.3. Măsuri de protejare a plantaţiilor forestiere şi a arboretelor 97
4.4. Influenţe antropice negative asupra vânatului Măsuri pentru diminuarea acestora 97
CAPITOLUL V. Măsuri privind ocrotirea şi îngrijirea vânatului. 98
5.1. Asigurarea hranei vănatului 98
5.2. Stabilirea necesarului de instalaţii vânătoreşti 98
5.3. Combaterea dăunătorilor vânatului nerăpitor 99
5.4. Igiena vanatului 99
CAPITOLUL VI. STUDIUL ECONOMIC 100
6.1. Cheltuieli 100
6.2. Venituri 101
CONCLUZII 102
BIBLIOGRAFIE 104

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu