Optimizarea diagnosticului şi tratamentului invaziv prin evidenţierea predictorilor morfofuncţionali şi biochimici ai restenozei coronariene (2011)

INTRODUCERE ……………………………………………………………………………..  11
1. REPERE CONCEPTUALE ALE RESTENOZEI INTRA-STENT ……………….. ….   24
1.1. Restenoza coronariană intra-stent: viziuni contemporane, evidenĠe clinice úi factori de risc   24
1.2. Ultrasonografia intravasculară – tehnologie avansată de evaluare a arterei coronariene….  40
1.3.   Rolul inflamaĠiei úi disfuncĠiei endoteliale în evoluĠia restenozei intra-stent …………..  43
1.4. OportunităĠi conceptuale privind formarea  úi hiperplazia neointimei în restenoza intra-
stent …………52
1.5. Tromboza tardivă – inerenĠa restenozei stenturilor active farmacologic ………………….  60
1.6. Concluzii la capitolul 1……………………………………………………………………  65
2. MATERIALUL ùI METODELE DE CERCETARE ………......  66
2.1. Proiectarea cercetării …………………………..  66
2.2.  Protocol de studiu diagnostic úi curativ…………………..  66
2.3. Caracteristicele clinico-statutare ale bolnavilor înrola܊i în studiul nostru ……………….  68
2.4.  Metodele de abordare prin intervenĠie percutană a bolnalor din lotul general …………..  69
2.5. Analiza multiaspectuală a parametrilor clinici, morfofunc܊ionali ܈i a tehnicilor de realizare
a angioplastiei care concură la apari܊ia restenozei …………. 72
2.6. Studiul morfologic ………………..  72
2.7.  MedicaĠia cu  statine în completarea curelor de prevenire a restenozei intra-stent  ܈i a
evenimentelor cardiovasculare majore ……………………74
2.8. Metodele de procesare statistică ………………….  74
3. IMPACTUL FACTORILOR DE ORDIN CLINIC, STATUTAR ܇I A CONDI܉IILOR
TEHNICE  DE ANGIOPLASTIE  ASUPRA PROCESULUI DE RESTENOZARE A
ARTERELOR CORONARIENE ………………76
3.1. Analiza de ansamblu a parametrilor lotului general de pacienĠi ………………………….  76
3.1.1. Analiza cazurilor de restenoză intrastent raportată la lotul general de pacienĠi …………  81
3.2. Analiza cazurilor de apariĠie a restenozei intrastent în funcĠie de sex …………………….  82
3.3. InfluenĠa unor aspecte tehnice asupra apariĠiei restenozei ……………………………….  87
3.4. Analiza cazurilor de restenoză la pacienĠii cu diabet zaharat …………………………….  94
3.5. Restenoza în funcĠie de lungimea úi diametrul stentului ………………………………….  99
3.6. Restenoza analizată  în func܊ie de diferite modele de stenturi BMS ……………………..  105
3.7. Rela܊iile ocluziilor totale cronice cu evolu܊ia complica܊iei de  restenoză …………….  109
3.8. Restenoza analizată ca rată comparativă între BMS ܈i DES ……………….  113
3.9. Rezultatele abordării repetate în restenoză ……………………………….  116
3.10. Efectul statinelor asupra evolu܊iei restenozei, marcherilor inflama܊iei ܈i a evenimentelor
cardiovasculare majore ……………………………………………………….. 121
3.11. Concluzii la capitolul 3 ……………………  126
4. MECANISMELE DE RESTENOZĂ INTRA-STENT ANALIZATE PRIN
ULTRASONOGRAFIA INTRACORONARIANĂ …………………………127
4.1. Indicii evaluaĠi prin vizualiazarea ultrasonografică a segmentului coronarian abordat …..  127
4.2. Imagini úi reprezentări schematice ale ultrasonografiei ultravasculare …………………..  140
4.3. Concluzii la capitolul 4 …………  142
5. UNELE ASPECTE PATOGENETICE ALE HIPERPLAZIEI NEOINTIMEI ÎN
CADRUL RESTENOZEI INTRA-STENT ………………………………144
5.1. Modificările moleculare în restenoza intrastent ……….  144
5.1.1. Detectarea micro-ARN/143 ܈i micro-ARN/145 prin reac܊ia hibridizării in situ ……..  144
5.1.2. Expresia micro-ARN/143 úi micro-ARN/145 în resteoza intra-stent …………………..  149
5.1.3. Expresia micro-ARN/143 úi micro-ARN/145 în relaĠie cu modificările matricei extracelulare………151
5.1.4. Compozia proteică a matricei extracelulare úi reacĠia inflamatorie în patogenia
restenozei intra-stent ………154
5.2. Ultrastructura peretelui vascular în restenoza intra-stent …………………………………  162
5.2.1. Modificările ultrastructurale în restenoza intra-stent. Compozia proteică a matricei
extracelulare úi reacĠia inflamatorie în patogeneza restenozei intra-stent ……………… 162
5.2.2. Schimbările fenotipului celulelor musculare netede în restenoza intra-stent …………..  167
5.2.3. Modificările ultrastructurale ale matricei extracelulare în restenoza intra-stent ………..  169
5.2.4. Ultrastructura procesului infalamator úi acumulări de lipide în restenoza intra-stent ….   172
5.3. Concluzii la capitolul 5 ……………………….  177
6. SINTEZA REZULTATELOR OBğINUTE ……………..  178
CONCLUZII GENERALE …………………………….  198

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu