Contractul administrativ ca formă juridică de prestare a serviciilor publice

ADNOTARE............................................................................................5
LISTA ABREVIERILOR.................................................................8
INTRODUCERE ......................................................9
1. ANALIZA INVESTIGAŢIILOR ŞTIINŢIFICE PRIVIND CONTRACTUL
ADMINISTRATIV CA FORMĂ JURIDICĂ DE PRESTARE A SERVICIILOR PUBLICE
1.1. Analiza rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice privind contractele administrative ca 
diversitate a actului administrativ.............................................................16
1.2. Analiza comparativă privind practica aplicativă a contractelor administrative în domeniul
prestării serviciilor publice................................................................20
1.3. Metodologia cercetării ştiinţifice......................................44
1.4. Scopul şi obiectivele tezei ..............................................46
1.5. Concluzii la capitolul 1.........................................48
2. CONTRACTELE ADMINISTRATIVE CA DIVERSITATE A ACTELOR
ADMINISTRATIVE
2.1. Teoria contractelor administrative ca formă juridică de activitate a organelor administraţiei
publice şi caracterele generale ale acestor contracte............................49
2.2. Caracterele juridice ale contractului administrativ..................................55
2.3. Clasificarea contractelor administrative...........................................60
2.4. Contractul administrativ în raport cu actul administrativ........................63
2.5. Delimitarea contractului administrativ faţă de contractul civil.......................69 
2.6. Concluzii la capitolul 2.........................72
3.   PARTICULARITĂŢILE CONTRACTULUI ADMINISTRATIV ÎNCHEIAT ÎN
VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR PUBLICE
3.1. Formalităţile prealabile încheierii contractului administrativ. Determinarea tipului de
contract de către autoritatea publică.................................................74
3.2. Regimul juridic aplicabil contractului administrativ............................79
3.3. Părţile în contractul administrativ. Diferenţa de poziţie.............................84 
3.4. Obiectul contractului administrativ.....................................................90
3.5. Clauzele contractului administrativ. Clauzele exorbitante. Rigiditatea clauzelor contractului
administrativ. .............................................................94
3.6. Concluzii la capitolul 3....................101
4. APARIŢIA, MODIFICAREA ŞI STINGEREA EFECTELOR JURIDICE ALE
CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN MATERIA PRESTĂRII SERVICIILOR
PUBLICE
4.1. Apariţia necesităţii încheierii contractului administrativ. Prioritatea interesului public în
contractul administrativ..............................104 
4.2. Echilibrul dintre resursele publice utilizate şi serviciul public realizat. Procedura de
încheiere a contractului administrativ.....................................109
4.3. Executarea contractului administrativ. Realizarea obiectivelor stabilite la încheierea
contractului. Răspunderea juridică a părţilor contractante...............115
4.4. Căile de soluţionare a litigiilor privind nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare 
a clauzelor contractului administrativ................................122
4.5. Inexistenţa şi nulitatea contractului administrativ......................132 
4.6. Concluzii la capitolul 4..................................................139
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI........................143
BIBLIOGRAFIE............................................................147
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII....160
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI.....................161Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu