ANALIZA PERFORMANTELOR ECONOMICO - FINANCIARE ALE INTREPRINDERII PE EXEMPLUL SC

CUPRINS
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1.   STUDIUL  CADRULUI  ORGANIZATORIC
ŞI NORMATIV AL  INTREPRINDERII    6
1.1   Prezentarea generală a unităţii  6
1.2   Structura organizatorică şi funcţională a întreprinderii     8
1.3   Baza juridică a sistemului contabil, organizarea  compartimentului
financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu celelalte compartimente     11
1.4   Prezentarea structurilor informatice din îmtreprindere 14
CAPITOLUL  2.   SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE – SURSĂ DE INFORMAŢIE PENTRU
ANALIZA FINANCIARĂ     17
2.1   Obiectivele şi funcţiile situaţiilor financiare   18
2.2       Principiile elaborării situaţiilor financiare 22
2.3   Structura situaţiilor financiare anuale     25
2.3.1 Bilanţul contabil     26
2.3.2 Contul de profit şi pierdere     32
2.3.3       Situaţia fluxurilor de numerar   37
2.3.4 Situaţia modificărilor capitalurilor proprii      41
2.3.5 Politici contabile şi note explicative 43
2.4       Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare   47
2.5       Limite ce privesc informaţia relevantă şi credibilă      49
2.6   Auditarea situaţiilor financiare anuale     50
CAPITOLUL 3.  ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII 54
3.1   Definirea conceptului de rezultat      54
3.2       Stabilirea rezultatului exerciţiului financiar     59
3.3       Analiza soldurilor intermediare de gestiune   61
3.3.1    Analiza cifrei de afaceri     61
3.3.2     Analiza marjei comerciale    63
3.3.3     Analiza producţiei exerciţiului    64
3.3.4     Analiza valorii adăugate     66
3.3.5     Relaţiile dintre indicatorii de performanţă a activităţii de
exploatare  70
3.4   Analiza soldurilor intermediare de gestiune ce caracterizează
rentabilitatea    întreprinderii  73
3.4.1     Analiza excedentului brut de exploatare 73
3.4.2     Analiza rezultatului din exploatare     74
3.4.3    Analiza rezultatului din exploatare conform Notei explicative 4
75
3.4.4        Analiza rezultatului financiar  77
3.4.5        Analiza rezultatului curent     78
3.4.6        Analiza rezultatului extraordinar    79
3.4.7        Analiza rezultatului brut 79
3.4.8        Analiza rezultatului net al exerciţiului   80
3.5           Analiza dinamicii fluxuluide rezultat     82
3.6          Analiza capacităţii de autofinanţare 85
3.7          Analiza ratelor de rentabilitate     90
3.7.1       Analiza ratelor rentabilităţii economice    92
3.7.1.1    Analiza rentabilităţii activului total 92
3.7.1.2    Analiza ratelor rentabilităţii    93
3.7.2       Analiza ratelor rentabilităţii financiare   95
CONCLUZII        100
Anexa 1.  Bilanţul societăţii     105
Anexa 1.  Contul deprofit şi pierdere        107
Anexa 2.  Organigrama Societăţii  109
BIBLIOGRAFIE     110

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu