Stategia de Dezvoltare a SC SA

    INTRODUCERE
    Cap. I.  STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII
         1.1. Concept ºi elemente componente
         1.2. Metode de fundamentare a strategiilor de dezvoltare
             1.2.1. Cecetarea ºtiinþificã
             1.2.2. Curba de experienþã
             1.2.3. Vectorul de creºtere
             1.2.4. Analiza portofoliului de activitãþi.
                       Metoda Boston Consulting Group (B.C.G.)
    Cap. II.  ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. “ARGUS “S.A. CONSTANÞA
         2.1. Generalitãþi
             2.1.1. Structura capitalului social ºi evoluþia lui pe forme de proprietate
             2.1.2. Managementul practicat
         2.2. Resursele de producþie ale S.C. “ARGUS” S.A. Constanþa
             2.2.1. Evoluþia ºi structura capacitãþii de producþie
             2.2.2. Fluxul tehnologic de fabricaþie
             2.2.3. Evoluþia ºi structura personalului
             2.2.4. Evoluþia ºi structura activelor
             2.2.5. Evoluþia ºi structura pasivelor
             2.2.6. Evoluþia patrimoniului net
             2.2.7. Evoluþia producþiei totale ºi pe sortimente de produse
             2.2.8. Evoluþia veniturilor, cheltuielilor ºi rezultatelor financiare pe to-
                       tal activitate              
             2.2.9. Evoluþia indicatorilor de bonitate financiarã
         2.3. Piaþa ºi comercializarea produselor
             2.3.1. Descriere pieþã de aprovizionare
             2.3.2. Decriere piaþã de desfacere
    Cap. III.  ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
                   A S.C. “ARGUS” S.A. CONSTANÞA
          3.1. Descriera strategiei de dezvoltre propusã
             3.1.1. Descrierea proiectului de modernizare
             3.1.2. Implementarea proiectului
         3.2. Costuri ºi plan de finanþare
             3.2.1. Costurile strategiei
             3.2.2. Plan de finanþare
             3.2.3. Rambursrea creditului extern ºi a dobânzii aferente
         3.3. Evaluarea activitãþii viitoare prin prisma strategiei de dezvoltare
             3.3.1. Prezumpþii
             3.3.2. Prognoza rezutatelor financiare
             3.3.3. Balanþa valutarã proiectatã
    Cap. IV.  CONCLUZII ªi PROPUNERI
     ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu