Dreptul familiei. Bunurile sotilor

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I
Principiile generale ale dreptului familiei  3
1. Principiul monogamiei    3
2. Principiul căsătoriei liber consimţite între soţi.   4
3. Principiul ocrotirii căsătoriei şi al familiei 5
4. Principiul egalităţii în drepturi şi în obligaţii a soţilor     6
CAPITOLUL II
RELAŢIILE PATRIMONIALE DINTRE SOŢI     8
Precizări privind raporturile patrimoniale dintre soţi  8
1. Necesitatea reglementării raporturilor patrimoniale dintre soţi 8
2. Noţiunea de regim matrimonial  8
3. Egalitatea dintre soţi.  10
4. Finalitatea raporturilor patrimoniale dintre soţi.   10
5. Munca femeii depusă în gospodărie şi pentru educarea copiilor constituie
o contribuţie la dobândirea bunurilor comune.     11
6. Regimul comunităţii de bunuri este un regim matrimonial legal şi
obligatoriu.     11
7. Oprirea convenţiilor contrare comunităţii de bunuri. 12
8. Acte permise soţilor.    14
CAPITOLUL III
BUNURILE SOŢILOR 15
Secţiunea I. Bunurile comune
1. Criteriile legale pentru determinarea bunurilor comune.   15
2. Noţiunea de bunuri. 16
3. Noţiunea de dobândire.   17
4. Bunurile trebuie să fie dobândite în timpul căsătoriei.   18
5. Bunurile dobândite în timpul separaţiei în fapt a soţilor.      23
SECŢIUNEA A II-A. Clasificarea bunurilor comune
I. Venituri din activităţi productive. 24
1. Salariul celor încadraţi în muncă în temeiul contractului de muncă.  24
II. Sumele economisite şi depuse la Casa de Economii  şi  Consemnaţiuni  (C.
E. C) sau la altă bancă.    33
III. Imobilele.  35
1. Construcţiile edificate de soţi pe terenul  proprietate  a  unuia  dintre
ei.   36
2. Construcţii edificate de unul din soţi pe  terenul  proprietatea  ambilor
soţi. 38
3.  Construcţii  efectuate  de  soţi  pe  terenul  proprietatea  unei  terţe
persoane.   38
4. Construcţii ridicate de soţi pe  terenul  unui  terţ,  când  proprietarul
terenului nu este cunoscut, ori manifestă lipsă de interes pentru  preluarea
construcţiei ridicate. 40
5. Construcţii ridicate de soţi pe terenul proprietate  a  părinţilor  unuia
dintre ei, cu consimţământul acestora. 42
6. Construcţii efectuate de către soţi pe  un  teren  atribuit  de  stat  în
folosinţă.  44
7. Locuinţe construite sau cumpărate de soţi cu credite  acordate  de  stat.
45
8.Terenuri  primite  în  folosinţă  ori  concesiune  pentru  construirea  de
locuinţe.   50
9. Sporul valorii imobilului proprietate numai a unuia dintre soţi.     50
IV. Fructele şi productele  53
SECŢIUNEA A III-A. BUNURILE PROPRII
1. Precizări prealabile     55
SECŢIUNEA A IV-A. CLASIFICAREA BUNURILOR PROPRII
1. Bunurile dobândite prin moştenire, legat sau donaţie,  afară  numai  dacă
dispunătorul a prevăzut că ele vor fi comune.     56
2. Bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei. 58
3. Bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei.     59
4. Bunurile dobândite cu titlu de  premiere  sau  rencompensă,  manuscrisele
ştiinţifice, schiţele şi proiectele de artistice,  proiectele  de  invenţii,
precum şi alte asemenea bunuri.   61
5. Indemnizaţia de asigurare sau  despăgubirea  pentru  pagubele  pricinuite
persoanei.  62
6. Valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunul în  care
a trecut această valoare.   63
CAPITOLUL IV
SECŢIUNEA I. DREPTUL SOŢILOR DE A ADMINISTRA, FOLOSI, ŞI A DISPUNE ÎMPREUNǍ
DE BUNURILE COMUNE
1. Egalitatea soţilor. 65
2. Separarea de fapt a soţilor, dispariţia sau interdicţia unuia dintre
soţi. 65
3. Actele de administrare, de folosinţă şi de dispoziţie.    66
4. Prezumţia de mandat tacit reciproc. 68
5. Natura juridică a comunităţii matrimoniale     77
6. Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei     80
Capitolul V
Concluzii   95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu