PROCEDURA DE RECONSTITUIRE SI CONSTITUIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE AL TERENURILOR SI PUNEREA IN POSESIE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR

INTRODUCERE 7
CAPITOLUL I. STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR
9
1.    Noţiunea de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate
9
2.    Persoanele îndreptăţite să beneficieze de dispoziţiile legii 9
3.    Necesitatea unei cereri scrise pentru stabilirea dreptului de
proprietate 14
4.    Suprafaţa de teren maximă care poate fi restituită     14
5.    Limitele reconstituirii actuale a dreptului de proprietate în cazul
persoanelor fizice     14
6.    Procedura de reconstituire a dreptului de proprietate  16
7.    Obiectul reconstituirii     21
8.    Dovada calităţii de membru cooperator  23
9.    Dovada suprafeţei aduse în cooperativa agricolă   24
10.   Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul în care terenurile
au fost preluate în mod abuziv    25
11.   Componenţa comisiilor locale de fond funciar şi a comisiilor judeţene
de fond funciar             26
12.   Atribuţiile comisiilor de fond funciar 27
13.   Funcţionarea comisiilor     28
14.   Dovada calităţii de moştenitor   29
15.   Moştenitorii care pot beneficia de reconstituirea dreptului de
proprietate 30
16.   Moştenitorii care au renunţat la moştenirea lui de cuius pot
beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate?   30
17.   Repunerea în termen   32
18.   Acceptarea moştenirii 33
19.   Emiterea titlului de proprietate 33
20.   Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul cooperatorilor sau a
moştenitorilor acestora     35
21.   Principiul restabilirii dreptului de proprietate pe fostele
amplasamente     36
22.   Aplicarea coeficientului de reducere   37
23.   Excepţie de la reconstituirea dreptului de proprietate în naturã, pe
fostul amplasament                38
24.   Cazuri de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate 38
25.   Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul comasărilor 42
26.   Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul persoanelor
deportate sau strămutate din motive politice.     43
27.   Terenuri agricole extravilane care se află la dispoziţia comisiilor
de fond funciar  44
28.   Cazuri de constituire a dreptului de proprietate  45
29.   Atribuirea de terenuri în folosinţã    46
30.   Constituirea dreptului de proprietate în localităţile cu excedent de
suprafaţă agricolă     48
31.   Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul unităţilor de cult
48
32.   Reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate în cazul
terenurilor aferente construcţiilor    50
33.   Constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor atribuite de
C.A.P. –uri pentru construcţia de locuinţe.  57
34.   Reconstituirea dreptului de proprietate asupra loturilor în folosinţă
58
35.   Despăgubirea constructorului     59
36.   Noţiunea de investiţii      60
37.   Punerea în posesie    60
38.   Eliberarea titlurilor de proprietate în cazul prevăzut de art. 27
alin. (2) din lege     65
39.   Revocarea titlurilor de proprietate emise în mod abuziv în favoarea
unor terţe persoane               65
40.   Constatarea nulităţii absolute a titlurilor de proprietate emise
abuziv în favoarea unor terţe persoane 66
41.   Restabilirea dreptului  de proprietate în cazul terenurilor aflate în
exploatarea societăţilor agricole şi a altor forme de asociere în
agricultură 67
42.   Lichidarea cooperativelor agricole de producţie   68
43.   Regimul juridic al activelor imobiliare şi mobiliare   69
44.   Reorganizarea fostelor asociaţii intercooperatiste sau de stat şi
cooperatiste de orice fel         72
45.   Interdicţia de înstrăinare  74
CAPITOLUL II. DISPOZIŢII PROCEDURALE   76
1.    Competenţa comisiei judeţene. Contestaţiile formulate împotriva
măsurilor comisiilor de fond funciar   76
2.    Hotărârea comisiei judeţene de fond funciar de validare sau
invalidare a măsurilor stabilite de comisiile locale de fond funciar    78
3.    Calitatea procesuală a comisiilor de fond funciar. Natura juridică a
comisiilor locale de fond funciar 78
4.    Natura juridică a comisiilor judeţene de fond funciar  79
5.    Calitatea procesuală a comisiilor de fond funciar 80
6.    Obligarea comisiilor locale de fond funciar la plata cheltuielilor de
judecată    80
7.    Procedura plângerii. Plângere. Noţiune 81
8.    Competenţa de soluţionare a plângerii  81
9.    Obiectul plângerii    82
10.   Condiţii generale de introducere a plângerii      83
11.   Condiţiile speciale. Obligativitatea îndeplinirii procedurii
prealabile a contestaţiei   86
12.   Termenul de introducere a plângerii    87
13.   Participarea terţilor în cauzele privind plângeri de fond funciar 89
14.   Judecata   89
15.   Cazuri suplimentare în care poate fi folosită procedura plângerii.
Obiectul plângerii     90
16.   Termenul de introducere a plângerii    90
17.   Inexistenţa procedurii prelabile a contestaţiei   90
18.   Anularea sau modificarea propriei hotărâri a comisiei de fond
funciar. Obiectul plângerii 90
19.   Inexistenţa procedurii prealabile a contestaţiei  91
20.   Inexistenţa unui termen de introducere a plângerii     91
21.   Calitatea procesuală activă şi pasivă  91
22.   Suspendarea de drept a executării măsurii contestate   92
23.   Procedura de soluţionare a plângerii   92
24.   Căi de atac      92
25.   Mijloace de apărare a încălcării dreptului de proprietate al statului
sau al unităţilor administrativ teritoriale  92
26.   Principiul relativităţii efectelor hotărârilor comisiilor de fond
funciar     93
27.   Procedura de soluţionare a acţiunilor în constatarea nulităţii    93
28.   Plângerea împotriva refuzului de punere în posesie. Obiectul
plângerii   93
29.   Termenul de formulare a plângerii      94
30.   Inexistenţa procedurii prealabile a contestaţiei  95
31.   Calitatea procesuală activă şi pasivă  95
32.   Hotărârea judecătorească    95
33.   Daune cominatorii     95
CAPITOLUL III. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE   97
1.    Titlul de proprietate. Emiterea titlurilor de proprietate    97
2.    Dovada dreptului de proprietate în cazul terenurilor care au făcut
obiectul dreptului de constituire sau de reconstituire a dreptului de
proprietate 97
CAPITOLUL IV. LEGEA PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA
TERENURILOR AGRICOLE SI CELOR FORESTIERE, SOLICITATE POTRIVIT PREVEDERILOR
LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991 SI ALE LEGII NR. 169/1997. DISPOZIŢII
GENERALE    98
1.    Consideraţii generale 98
2.    Domeniu de aplicare   98
3.    Principiul reconstruirii dreptului de proprietate pe fostul
amplasament 99
4.    Excepţii de la reconstituirea dreptului de proprietate pe fostul
amplasament 100
5.    Valabilitatea actelor de reconstituire sau constituire a dreptului de
proprietate emise în baza legii nr. 18/1991  103
6.    Terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate
în temeiul Legii nr. 1/2000 103
7.    Suprafaţa maximă care poate face obiectul dreptului de reconstituire
în cazul terenurilor preluate de către cooperativa agricolă de producţie
107
8.    Ipoteză specială a reconstituirii dreptului de proprietate pe alt
amplasament 107
9.    Acordarea de despăgubiri în cazul imposibilităţii de reconstituire în
natură a dreptului de proprietate 107
10.   Excepţia de la reconstituirea dreptului de proprietate în natură pe
fostul amplasament prevăzută de art. 4 alin (1)   108
11.   Reconstituirea dreptului de proprietate prevăzută de art. 4 alin. (2)
din Legea nr. 1/2000              108
12.   Reconstituirea dreptului de proprietate în cazul persoanelor cărora
li s-a aplicat cota de reducere   112
13.   Aplicarea legii civile în timp şi probele   112
14.   Forţa probatorie a actelor primare privind dreptul de proprietate 113
15.   Forţa probatorie a consemnărilor în registrele agricole efectuate
între anii 1945 şi 1990, a cererilor de intrare în fostele cooperative
agricole de producţie, a documentelor existente la arhivele statului    115
16.   Proba testimonială    116
17.   Existenţa concursului între persoana care a fost împroprietărită şi
persoana căreia i-a fost preluat terenu
           116
18.   Situaţia în care există o diferenţă între întinderea faptică a
suprafeţei solicitate şi suprafaţa care reiese din actele de proprietate
                                                       117
bibliografie
                                                                   118

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu