VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETARE ALE CONSILIULUI LOCAL DOMNESTI

CUPRINS
       CAPITOLUL I
       Organizarea activităţii la Consiliul local Domneşti
      1. Scurt istoric al comunei Domneşti
      2. Baza legală de funcţionare a Consiliului local Domneşti
      3. Atribuţiile ordonatorului principal de credite  şi  compartimentul
         financiar – contabil
       CAPITOLUL II
            Bugetul Consiliului local Domneşti la partea de venituri
      1. Clasificaţia bugetară a veniturilor
      2. Evidenţa veniturilor bugetare
      3. Veniturile Consiliul local Domneşti
       CAPITOLUL III
       Bugetul unităţii administrativ – teritoriale la partea de cheltuieli
            1.Cheltuielile Consiliului local Domneşti
                 1.1.  Cheltuieli  pentru  finanţarea  acţiunilor  social  –
culturale
                1.2. Cheltuieli pentru gospodărire comunală şi locuinţe
                1.3. Acţiuni economice
                1.4. Alte cheltuieli
       CAPITOLUL IV
       Analiza activităţii Consiliului local Domneşti din punct de vedere al
       realizării veniturilor şi efectuării cheltuielilor
       CAPITOLUL V
       Propuneri – posibilităţi de  perfecţionare  a  activităţii  organului
fiscal
       de pe raza comunei Domneşti
57 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu